Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Sn n p IF-Bahçe Admira berabere U kaldı.Q.Saray 3-2 mağlup oldu Dün,inönü stdmda yapnan maçlarda,Sarejevo,Galata-i munda,Admira kalecisinin,bir yumruk çıkışı görülüyor.Dünsaray'ı 3-1 mağlûp etmiş;Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • A.iy^MŞS-"^^Isg^S J* J.&^ tX*A.*jr&-i Tibetliler kaçıyor Bütün dünyanın nazarları Koro ve Atlantik ordusuna çevrildiği bir sırada Kızıl Çin Tibettoki ilerlemelerine devam ediyor.Besimde kızıl terörde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Balkanlarda ufuk Bulgaristan,Rus silâh lariyle geniş çapta takviye ediliyor.130 bin kişi silâh altında bulun uyor Atina,Hususî Muhabirimiz bildiriyor)Bulgaristan dan gelen haberler,bu memleketin ordus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Askeri müşahitlere göre,kızıllar 250 misli askerî kudrete sahip Tokyo,7 A.P.Askerî müşahitlerin kanaatine göre Birleşmiş Milletlerin Kore'yi terkedip etmiyecekleri komünist Çin ordularının bundan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • r Amerikanın yardım plânı Washington 7 A.A.Birleşik Amerika hükümetinin komünist olmıyan memleketler için 6 milyar dolarlık askeri ve ayrıca bir de iktisadi program hazırlamakta olduğu öğrenil,mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Tabanca kaçakçılığı Gazetemizin 6.1.951 tarihli nüshasında çıkan Tabanca ka çakçıTığı)başlıklı yazı etrafında Tekel bayii Sabin Üzserezli den aşağıdaki mektubu aldık aynen neşrediyoruz;«Ben senelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • ingiltere ve Fran sanın cevabî notası Londra,7 A.A.İngiltere ve Fransa bugün Rusprotestolarına meydan okuya,rak,general Eisenhower'in ko mutası altındaki milletlerarası orduya Alman birliklerini katma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Türkiyenin turistik durumu Fransa Turizm Müdürü «Türkiye'nin turist memleketi olması hayaldir» diyerek bu hususta alınması lâzım selen tedbirleri izah etti Paris,Ocak T.H.A.Pransanın Turist Bürosu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Truman'm Kongreye yeni mesajı Başkan,yarın Hoower ve Taft'a cevap vererek Amerikayı birliğe davet edecek Başkan Truman Vaşington,7 A.A.Yetkili bir kaynaktan bildirildiğine göre,Başkan Truman,yann kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Yaralıları getirecek ikinci ekip Dün Ankarada uçakla Habbaniyeye hareket etti Ankara 7 Milliyet)Korede yaralanan kahramanlarımızı yurda getirmek üzere ikinci sıhhî ekibimiz bugün Habbaniyeye hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Gl.Eisenhower yeni vazifesine başladı Dün Pa/isle Mareşal M^urgomery ile görüşen general,«HüYrîyet dâvası asla mağlûp edilemez.Vazifemiz sulhu korumaktır» dedi Avrupa Orduları Başkomutanı Gl.Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Trakya seyahati s t Cumhurbaşkanı ve Başbakan,dün Kırklareli,Lüleburgaz îlSS**!göS-ne-ler »9^1 yerinde tetkit ettiler H Cumhurbaşkanı ve Başbakan.Kırklarelinae göçmen evine g:derken Trakya bayram yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1951
  • Avrupaya uzaktan bir bakış Brükselde toplanan Atlantik Paktı devlet adamları,müzakerelerine bir dekor yaratabilmek hevesine kapılmadan,siyasî tebliğlerin himayesine sığınarak mesailerini bir muvaffaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • İhtikârla mücadele Bakanlık,ihtikârla mücadelede adlî takibatı m plâna alaeak Ekonomi ve Ticaret Bakanlı ğı tarafından ihtikâr hareket,lerinin önlenebilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • İÛO Dün tanıdığımız bir hanımefendiyle şu telefon mükâjemesini yaptık.Pençeyi istiyorum.Allah kimseyi pençenize düşürmesin.Kuzum sizin başka işiniz yok mu?Mademki var ne diye va zifeniz olmıyan şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Memleketimizden mal almak istiyen firmalar Memleketimizle iş yapmak istiyen firmalar bir hayli çoğalmıştır.Bizden mal almak istiyen memleketlerin basında Almanya gelmektedir.Muhtelif Almanfirmaları Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Ömer İnönü'nün duruşmasına buırün devanı edilecek Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbayı II şubat 945 gecesi otomobille öldürmekten sanık Ömer înönünün muhakemesine bugün 2 Bci Ağır ceza mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Sinemalarda kanalı sise su bulundurulacak Sinemalardaki büfe sahipleri sudan fazla kâr getirdiğinden yalnız gazoz satmağı tercih etmektedirler.Müşteı ilerin devamlı şikâyetleri üzerine,belediye,sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Turistler,dün cehrimizden ayrıldılar Birkaç gündenberi şehrimiz de bulunan 45 kişilik Amerikan turist kafilesi şehrin muh telif yerlerini,camileri ve tarihî mahalleri 2iyaret ettikten sonra dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • C/ünün mevzuları 'ge tütün piy Tütünlerimizin dünya harmanlarında oynadığı rol malûmdur.Bunu ilâma ne lüzum var?Fakat,biz tütünlerimizin sinesinde sakladığı bu seçilmiş vasıflarından faydalan mak yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Yün ve tiftik p i y a s a s s Standardın marttan itibaren tatbiki piyasayı canlandırdı Tiftik,yün keçi kılı ve de.i standardının marttan itibaren tatbiki,ve ihraç mallarının Ti caret Bakanlığı kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Talebe bankası kurulması yolunda yapılan teşebbüsler Yüksek tahsil yapan talebeden malî kudreti müsait olmayanlaıa eskidenberi hükümet tarafından burs verilmekte ve ya parasız yatılılık imkân sağlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Talebe federasyonunun Amerika ve İnjdl terede açacağı sergiler Türkiye Millî Talebe Federasyonu,memleketimizi,inkılapları,yeni Türkiyeyi ve yük sek tahsil gençliğinin yetişme şartlariyle iktisadî haml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Denizyollarının satın alma işlerinde vukubulan yolsuzluklar Denizyollarının levazım satın alma işlerinde vukubulan yolsuzluklar etrafında idare müfettişleri tarafından yapılmakta olan tahkikat sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Okullar bugün acılıyor Yılbaşı tatili münasebetiyle bir haftadanberi kapalı bulunan ş.ehrimizdeki lise ve orta okullar bu sabahtan itibaren açılacak ve tedrisata başlanacakta-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • 60 uygunsuz kadından 58 i hastalıklı çıktı Emniyet Müdürlüğü kontrol ekipleri şehir dahilinde yaptıkları aranma taramalarda fuhuşla mücadele mevzuuna dti gerekli önemi vermeğe başlamışlardır.Gece jipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Tacirler her türlü ham ve mamul maddenin ithaline müsaade edilmesini,sanayiciler de Türkiye'de sanayiin inkişafı için bazı maddelerin ithaline müsaade edilmemesini istemektedirler.Ekonomi ve Ticaret B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • H A L K I N S E SI Usküdardaki dispanser Üsküdarda oturan bir o-%l kuyucumuzdan aldığımız i mektubu aşayırla aynen *i neşrediyoruz,Alâkalıların ft nazarı dikkatini çekeriz.Üsküdarda Doğancıi* larda Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • KONGRE it M.Partisi Erenköy Yen:sahra ocağı yıllık kongresini 13 ocak cumartesi günü saa 18 de ocak lokalinde yapacak tırit Şehremini Gençlik Kulübi nün yıllık toplantısı 14 oca!pazar günü saat 14 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Başbakan Yardımcısı dün sabah şehrimize geldi Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Haydarpaşa garında Vali Mua vini Mazlum tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Ansaldoya yaptırılan gemilerde zuhur eden arızalar ttalyada Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen Uludağ,Bandırrna ve İskenderun gemileri sık sık arıza yaptıklarından bunların sağlamlıklarından şüphe edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Denizyolları Genel Müdürü Ankaraya Jiitti Devlet Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir.Yusuf Ziya Öniş An karada Denizbank kanunu tasarısının Meclise bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • eypazar'da iki köy halkı birbirine girdi Beypazarı Şehrimize bağ 1» iki köyde mer'a ihtilâfı yüzünden büyük bir meydan kavgası olmuş ve silâhlı müsademede 9 kişi ağır surette yaralanmıştır,Hâdiso şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Bartında Tohumluk tevziatı Devlet Tohum İslah ve Üretme Çiftliğinden gönderiler,ilâçlı buğday tohumluklarının Ziraat Bankası eliyle yapılan dağıtımı fona ermiştir.Dağıtımdan,arazisi buğdaya elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • İzmirde Birkaç gündcnbcri şehri mi/de bulunan socmen v mültecilere Türkiye Yardın Birlimi Genel sekreteri Kocr eli Milletvekili doktor Ethe* Var.s.ıf göçmenlerin iaşe,ibat» ve sevk işleriyle alâkadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Koçhisarda Aşk yüzünden islenen c'rmyet Aşk yüzünden feci bir ci-¦ayet işlenmiş ve Nuri adında bir genç tabanca iic öldü-»uhtıtmue.Hâdise* söyle olmuştur:Pamlu bucağına bağlı Göl lü köyünden Alı Taşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • Yozgat'ta Gökmenler îcin 2 bin lira toplandı Valinin başkanlığında kuru lan göçmenlere yardım komitesi,Kızılay kurumunun da gayretiyle ilk hamlede hamiyetsever halkımızdan iki bin lira ba;ş temin etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • gekkür ve takdirlerini bildirmiştir.Turqutluda Germenler »cin bağışta bulunan vatandaş A^-m bildirmek istemiye-n r.iyetli Kr bavan Bulgarist ndan gı len göçmenler i;in ÎO00 İm a Ijtğtfta bulunmuştur.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1951
  • An+alydda Toprak dağıtımı Hatay topraksız vatandaşlara toprak dağıtımı olduk ça ilerlemiştir.Antakya,Reyhanlı,Kırıkhan bölgelerinden 27.891 nüfuslu 5.840 aile toprak isteğinde bulunmuş,bunlardan kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • vv^^3^gş3 Yardım nisbetr ve nisbetsizliği Azamet ve istilâ dev-rimizde Türk ordusu silâh,X teçhizat,iaşe,sıhhiye ve *i nakliye teşkilâtı itibariy.I Ie dünya birincisi vaziye-tinde idi:Sırtı pek,karni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Kok kömürü liatlaı ı İnletmeler Bakanlığında k« nıüı' Hatlarının yeniden tetki 1-için çalışmalara başlanniıjtır.Ereğli Kömür İşletmesiyle Etibank,kok kömürü satış fiatlarının maliyeti kurtarma cırımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Kalçasından yaralandı Şen rem in inde Kaşıkçı mektep sokağında 34 sayılı evde oturan Nazmi evevlki gece eski bir meseleden dargın bulunduğu Rail' Özkal ile kavga etı.»ur.Bir aralık bıçağını çeken Raif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • General Wo,Dışişleri Bakanı olda Hongkong,7 A.A.Komünist Çın Haberler Ajansı,Birleşmiş Milletlere gönderil miş olan Çin heyeti başkam General Wu Hsiu Chuan'ın Dışişleri Bakanlığına tâyin edildiğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Göçmenlere yardım devam ediyor Ankara,7 A.A.Bulgaristandan,gelen ve gelecek cilan göçmenlere yardım için teşekkül eden Göçmenlere Yaıdım Türkiye Birliği)nin muhtelif Ü ve ilçelerde teşekkül eden şubel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • îngilterede enfluenzadan 102 kişi öldü Londra 7 A.A.United Press)İngiltere Sağlık Ba kanlığı Enfluenza salgınının 1CC2 kişinin ölümüne sebep olduğunu bildirmiş ve halkı doktorlara muayeneye gitme ye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Dörtlü konferansın açılması meselesi Londra,7 A.A.Lps)Dörtlü bir konferans açılması hakkındaki Rus notasına batılı devletlerin vereceği cevap hazırlanmıştır.Bu cevabî nota herhalde bu hatta Moskovaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Yeni Rus notası Sovyetler,Fransız hükümetine yeni bir nota verdiler Moskova,7 A.A.Afp)Sovyet hükümeti,Fransa'da bulunan Rusların vatana iadesi meselesiyle ilgili bir notayı cumartesi sabahı Fransa Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Milliyetçi Çin'e yapılan silâh yardımı Son defa 10 milyon dolarlık silâh gönderildiği Vasingtondan açıklandı Washington 7 A.A.Afp)Formoza'daki Çin milliyetçilerine yapılan harb malzemesi sevkıyatına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Liyâkat Ali Londra'ya 1 Londra 7 A.A.Afp)İngiliz imparatorluk camiası başbakanları konferansında hazır bulanmak özere Londraya hareketi sırasında Liyakat Ali Han şunları söylemiştir:«Keşmir meselesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Türk Ocaklarının durumu istanbul 7 T.H.A.Türk Ocakları Genel Sekreteri Dr.Fethi Erdem,Türk Haberler Ajansı muhabirine Türk Ocakla,nnm bugünkü durumu ve istik,balde alacağı şekil etrafında aşağıdaki be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Yeni tip bir denizaltı yapıldı Vaşington AP)Amerikan bahriyesinin cumartesi günü a çıkladığjna göre İngiltere son günlerde yeni tipte bir denizaltı inşa etmeğe muvaffak olmuştur.Bundan başka Ameri kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Amerikan Pakistan anlaşması Vaşington,7 A.A.İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre yakında Karaşide Birleşik Amerika üe Pakistan arasında 4 maddelik bir anlaşma imzalanacaktır.Bu anlaşma mucib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Sağhk Bakanı bugün bir basın toplantısı yapacak Ankara.7 MİLLİYET)Saflık ve Sosyal Yardım Hakanı Dr.Ekrem Hayri Üstüıu dağ yarın sabah saat Iö da Bakanlık Bürosunda bir basın-toplantısı yaparak,son se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Osmaniycnin kurtuluşu kullandı Adana,7 A.A.Çukur-ovanın başlıca kasabalarından Osmaniye bugün kurtuluşunun 29 uncu yıldönümünü kutlamıştır.Bu münasej betle yapılan törende Seyhan Milletvekillerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Beden Terbiyesi teşkilât kanunu tasarısı Ankara,7 MİLİJYET)Beden Terbiyesi Teşkilâtı kanunu tasarısı üzerinde yapılmakta olan çalışmalar sona ermiştir.•Millî Eğitim Bakamı Tevfik İleri yarın sabah bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • SO saat süren büyük yansın iskenderiye,7 A_A.Li ıhan civarındaki büyük değir menlerde çıkan yangın 60 saat sürmüştür.Değirmen binalarından ma ada,bin.çuval buğday ve un tarnamiyle maiıvolmuştur.Za rar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • ]»an Rus ticaret anlaşması Tahran,7 A.A.Birkaç gün evvel imzalanan İran Rus ticaret anlaşması mucibince İran,Rusyaya 7.000 ton tütün ve-15.OM1 ton pirinç yol livaca k ve buna mukabil Rus yariian 30.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Prof.Mazhar Osman iki yere âza seçildi Prof.Dr.Mazhar Osman Uzman,Amerika Nöroloji akademisiyle Fransız Nöroloji cemiyetine âza seçilmiştir.Keyfiyet gerek Amerika gerek Fransız Nöroloji cemiyetleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Kunduracı bıçağı ile yaraladı Topkapıda Sahir sokağında 281 sayılı evde oturan Mehmet Kara ile eskidenberi araları açık bulunan Sabri Çenber sarhoş-bîr halde Çarşıkapıda karşılaşmışlar ve aralarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • İstanbulda mangal kömürü sarfiyatı azalıyor Belediyece tutulan istatistiklerden anlaşıldığına göre serimizde mangal kömürü sar fiyatı günden güne azalmaktadır.Geçen j 'ılar zarfında İstanbulun bir sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Sakadan çıkan kavga Taksimde Şehit Muhtar cad desinde 27 numarada oturan şoför Şaban,evvelki akşam Sıraselviler caddesindeki şoförler kahvesinde arkadaşı Si mi Pehlivanoğluyla şakalaşii ken Sami yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Mangal kömüründen zehirlendi Dün sabah Kumkap)da bir zehirlenme vak'ası olmuştu]-Kumkapıda Mollataşı caddesinde 93 numaralı dokuma fabrikasında çalışan ve orada yatan Osman Şensöz ile karısı Ayşe gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Evkaf idaresi gecekonduları şimdilik yıktırmıyor Vakıflar İdaresi,Evkaf arsaları üzerine yapılan gecekonduların yıkılması için mahkemeden karar almıştı.Bu kararın tatbiki hakkında İs tanbul Vakıflar M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Çelik istihsali Avrupada çelik istihsali harpten evvelki seviyeyi buldu Londra,7 A.A.Lps)Batı Avrupa çelik istihsali harpten evvelki rekor seviyeye ulaşmıştır.Bu haberi dün bildiren iktisadî işbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Milletlerarası iktisat ve maliye Kolombo p Güney ve Güney Doğu Asya halkının bayat standardını yükseltmeye matuf plân,ysr km bir gelecekte tatbik mevkiine konulacak Son zamanlarda dünya meni leketleıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • $İUYORMI/$W0&Â Amerikanın sesi «Amerikanın sesi» radyosu her gün yabancı memleketlere 2Ö saatlik bir program neşriyatı yapar.Bu radyonun 295,000,000 yabancı dinleyicisi vardır.Kadın memurları Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Continental Levant Line HAMBURG ANVERS LONDRA TÜRKİYE arasında muntazam posta 5 vapuru limanımızda olup LONDRA için eşvayi ticariye ta hnıil etmektedir.Türkiye umumî acenteleri ANTALYA UMUMİ NA KLİYAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Istan oul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da ORAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman i'eleîon:42157 KOMEDİ KISMİ Sona Rey Veriyorum Yazan:Cevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • Aşağıda miktarı yazılı malzemeler pazarlıkla 10/1/951 £Ünü hazalarında yazılı saatlerde Anadolukava-ğı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Taliplerin belli gün ve saatlerde komisyona müracaatları.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1951
  • AUndan indi ve sahte rahibin firarına imkân bırakmamak maksadiyie bir kılıçta Suğ ayayım aşık kemiğinden kesil.Y^ı alı bağırarak yere yuvarlandı ve bayıldı.CanaJ kuvvetli kollarıyle mevkutu yerden kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • KADER Semahat G E N Ç E R Kendisine mashus bütün cilveleri on saat içinde gösteren bir sonbahar gündüzünün yine akşamı olmuştu.Sabahleyin uyandığı zaman gayet berrak bir gökyüzü gören Mihri,gitmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Traktör ve Römork alınacak:1 Çeşitli yollarla yollar dışında her türlü mevsim ve arazide hareket kabiliyeti ve 4,5,10 tonluk ağırlığı çekecek kudreti,15-40 Km.sürati olan müteaddit traktör ve cer vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid/Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • ÇEILEH 1 Sterlin 7.88.00 7.88.00 100 Dolar 280.280.100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği «Pl.13.45 Şarkılar Okuyanlar:Şükrüye Gökçer.Nadir Hilkat Çulha 14.20 Dans müziği «Pl.14.45 Programlar ve şarkılar 15.00 Kapanış.17.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • 1 Başı boş;2 Anaya-M;3 Yürüyerek,Zehir;4 Duanın kabulü için söy-nir,İcar;5 Birlikte,Yağlı hamur işlerinden;G Bir renk,Rah;7 Tecim;8 Bağırsak",İngilizce son;9 Bu kazamız.Y'J KARDAN A Ş A G 1 1 Uzak yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Iıstırap çekiyor.Bunu biliyorum.Beni seviyor ve sevilmediği için ıstırap çekiyor.Lâ kin buna rağmen acısını içine atarak,benimle sakin ve telâşsız konuşması bütün öfkemi başıma topluyor.Ondan daha kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • İL Aw$$ fesinde eIeK.rikampu»nlllbifIiya.em.n Bu80n W£i ara,«rm.U' J" lmustu,tarfiyatmi 3*8° rt„ueri »zarm ş ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Samsun Ziraat Mücadele Baş Teknisyenliğinden 1 Ziraat mücadelesi için gerekli 125 ton kepek 21250 lira muhammen bedelle eksiltmeye konmuştur.2 Şartnamesi Samsun ziraat mücadelesi baş teknisyenliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • ALKAZAR 42562)1 Vahşî hücum AR 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 40385)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.INCÎ 84595)1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti,ELHAMRA 42236)1 Merakeş dansözü 2 Kalifoınia fatihi Renkli)LÂLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • Balmumu için yeni istimal sahaları Son on yıl zarfında Birleşik Amerikada yapılan fennî araştırmalar neticesinde birçok balmumu çeşitleri ve bun ların yiyecek maddelerde ve endüstriyel sahadaki istima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1951
  • 1İİC.8 OCAK 19*1 Pazartesi Ru.29 R.E 1370 26 K» E 1366 I VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.24 2.29 Öğle 12.20 7.25 İkindi 14.47 9.48 Aksam 16.57 *12.00 Yatsı 18.34 1.38 j imsak 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Memurlara yeni ikraz imkanları Ankara,7 T.H.A.E~ meklî Sandığına borç para almak üzere 60.000 memurun baş vurduğunu ve sandığın bu müracaatları karşılıyamadığını evvelce bildirmiştik.Emekli Sandığı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Tabanca kaçakçılığı TBastarafı birincide!böyle iken,gazetenizde intişar eden haberde,dükkânımda 36 sandık dolusu mermi ve tabancanın emniyet memurları tarafından ele geçirildiği yazılmak tadır ki,bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Mareşal Tito,Koreden çekilmelidir,diyor ııı Fakat Avrupa vaziyeti hiç de öyle değildir Bclgrad 7 A.A.Mareşal Tito,bugün batı memleketlerine hitap ederek,batının stratejik bakımından faydasız* olan Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Yaralılar» getirecek ikinci ekip rBastaral'ı birincidel bakır,vo hemşire ile üç doktorumuz uçakla hareket etmişlerdir.Avrıoa,Esk^chir D.D.*hasrahanesinde hem.V.relik yapan ve tahsilini Amerika da tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Koreııin tahliyesi TBastarafı birincidel kızinei ordu karargâhından bil dirildiğine gore Seul'un 55 mil güney doğusunda bulunan ve yolların kavşak noktasını tenkil eden bu şehit komünistlerin eline dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Bayar'ın Trakya s lamadıklarıru sormuş ve miL;pet cevap alınca memnun olduğunu ifade etmiştir.Köylülerle mahsul vaziyeti üzerinde de görüşen Cumhurbaşkanı,köylü vatandaşlara saadetler dilemiş,candan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Truman9 m kongreye yeni mesajı r Bastarafı Birincide 1 ver ile ayan meclisi üyesi Taftın nutuklarının tesirlerini izaleye çalışacak hem de memlekete,yeniden silâhlanmak için sarfedilecek millî gayretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Teke!Genel Müdürlüğü ilânları Satın Alma Komisyonu Başkaniıcından idare No.Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 101 900 Lira 67.50 Lir» 103 750 56.25 143 750 56.25 144 1125 84.38 1 idare numaraları,muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Avrupaya uzaktan bir bakış Başmakaleden derorm)verelerle bu iş esasen mebdeinde tavsamış ve böyle bir ordunun kurulması,eğer Eisenhower isi başka bir şekle sokamazsa,imkânsız bir hal almıştır.Ruslar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Icrin bir yaldızdan ibaret olduğuna hükmetmek icabedeeektir ki.bu.dünvada ideal namına ne vavsa hepsinin inkân demek olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Balkanlarda ufuk r Bastarafı Birincide 1 hazırlıkları,yalnız Yugoslavyaya karşı değil ayni zaman.Yunanistanı da hedef tutan muhtemel bir tarruzu gizleinektedir.«Halihazırda Bulgar askerî hazırlıkla;ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • I»qiltere ve Fransanrn cevabî notası T fi-tstarait Birincide 1 Bu iki millet,Sovyetlere verdikleri benler notalarda,fcuzey Atlantik paktına girmek ve batı Almanyayı bu nndlaşmaya almayı ta&arlamakln h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Gl.Eisenhower yeni vazifesine başladı r Bastarafı Birincide 1 yanatta bulunarak şunları söylemiştir:c—Birleşik Amerika ile hür dünyanın asırlar boyunca te-kâraül etmiş,çocuklarımıza mi ras bırakmak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • Türeyenin turistik durumu T Baijtarafı Birincide T Tekrar gitmeğe de niyetim yok.Çünkü hiçbir zaman yal mz iyi sebze pişiren lokanta,ya,iyi manzarası olan otele gidilmez.Bütün yemekleri iyi olan lokan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1951
  • ingiltere Milletleri Topluluğu Londra,7 A.A.İyi ma lûmat alan kaynaklardan bu gün haber verildiğine göre,İngiltere milletleri topluluğu başbakanları,komünist Çinin halihazırda mütecaviz olarak ilan ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1951
  • Dün,Fenerbahçe Admira arasında oynanarak,0-0 beraberlikle sona eren macda,muvaffakiyetli bir oyun çıkaran Fenerbahçe sat;beki Kûmuıan,Admiıalılaıın bir akınında tonu uzaklaştırıyormaçı 0-0 neticelendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1951
  • 1İ Dün,Galatasarayın 3-1 mağlubiyetiyle sona eren macda,Sareievo kalecisi Bülent'in ayanından tonu alırken Dünkü maçta Sarejevo G.Saray'ı 3 1 mağlûp etti Eksik bir kadroyla sahaya çıkan sarı kırmızılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1951
  • Adalet,Karagümrüğü 3-2 mağlûp etti Moçıo bilhassa iklrsci devresi çok sert ve çeicişnnell cereyan etti İkinci kümenin grupıınun şampiyon namzedini orta-ya çıkartacak olan Adalet KaragümrüH karşılanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1951
  • Yarın Üniversite mııhlclitivle karşılaşacak olan Sarcievo takımı.Yarın,Sarej evo Üniver si liaiölıClölyllIİ^ 3 3 J Kuvvetli bir onbîrle sah Şehrimizde yaptıkları dört maçın,ikisini kaybeden,ikisinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor