Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Richard Harf öldü Nevyork.3 A?Hollywood'un tanınmış aktörlerinden Richard Hart bugün bir kalp rahatsızlığından ölmüştür.35 yaşındaydı.Greer Garson,Lana Turner ve Barbara gibi meşhur yıldızlarla bir co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Korede kızıî taarruz devam ediyor Bir milyon 300 bin Seul'la kafileler halinde Güneye çekiliyor.Seul yanıyor Birleşmiş Milletler kuvvetlerine mensup bir bararya çekilmeden düşmana ateş acıyor Tokyo,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Koreden 22 yaralı gazimiz 7 ocakta Bağdada geliyor Bir Türk anası şehit oğlunun intikamını almak için Korecle çarpışmak istiyor Ankara 3 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;1 Tokyodan uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Kore sulhu teşebbüsleri suya düştü «Ateş kes» komisyonu,mütarekeden ümidini kestiğini genel kurula bildirdi Lake Success,3 AP.Birleşmiş Milletler «Ateş kes.komisyonu bugün Genel ku« rul siyaset komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Mareşal Tito Yugoslav ordusuna ait bir süvari birliğini teftiş ediyor Yugoslavya da Koredeki tecavüzü takbih ediyor Belgrad,3 A.A.Bu anda şiddetle devam eden 38 inci arz dâiresi cenubundaki bü yük taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Kok kömürü tevziatı Tevziat bugün cari olan usullerle devam edecek Ankara,3 T.H.A.Büyük şehirlerimizde kullanıl makta olim kok kömürü tev-2İatmın serbest bırakılıp birakılmıyacağına dair ilgililer rıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Afgan elçisi Çankayada Dün Afgan Elçisinin Cumhurbaşkanımıza itimatnamesin!takdim etmiş olduğunu bildirmiştik.Resimde Elçi Çankayada görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • K a r i sı m ihbar eden bir tüccar Meğer karısı ile kızı bir olup mücevherleri çalarak Izmirden İstan bula kaçmışlar İzmir piyasasının tanınmış şahsiyetlerinden Hüseyin Ka-ranfilsuyu'nun karısı ile kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • İzm i rd e ki dedikodu İu hâdise Munllanın mevkufen İzmire götürülmesi sosyetede çeşitli dedikodulara sebep oldu İzmir,3 MİLLİYET)Kısmen İstanbulda ve kısmen de şehrimizde cereyan eden ve Muallâ ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Anıt-kabir inşaatı C.H.P.organlarının yersiz gayretleri boşunadır.İnşaat 1952 senesinde sona erecektir Ankara 3 Milliyet)Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu bir Basın toplantısında anıt kabir inşaatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Bayar,Raman bölgesine geçenlerde yaptığı bir seyalüjtte Cumhurreisi bugün şehrimize geliyor Ankara,3 MİLLİYET)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bu akşam saat 21.05 ekspresine bağlanan hususî bir vagon la Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Mecliste,C.HLP.iktidarının Erzincan I siyaseti hararetli müzakerelere yol açtı rzincan için toplanan ralar nasıl heba oldu?Erzincanlıların mesken buhranı içinde kıvranmaları,eski iktidarın felaketzede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Göçmen pulu ihdası için tasarı verildi Tokat Milletvekili tarafından yapılan teklifte göçmen meselenin muazzam bir dâva olduğu bu işin geçici tedbirlerle halledilemiyeceği ileri sürülmektedir.Ankara 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Memurlar Yeni kanun teklifi kabul edilirse kadro beklemeden terfi imkânı hasıl olacak Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Talebe Federasyonun» bağlı cemiyetlerin idare heyeti üyeleri tanışmak ve federasyona müteallik işler hakkında görüşmek maksadiyle dün saat 17 de Marmara lokalinde bir toplantı yapmışlardır.Üstteki res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1951
  • Muza ke rati Ba y a r da takib etti Ankara,3 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te,Başkanvekillerinden Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'ın başkanlığında toplan mıştır,Tekirdağ Milletvekili Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Claude farrere'in tebriki Claude Farrere Vali ve Belediye Reisi doktor Fahreddin Kerime gönderdiği bir mektupta Kore birliğimizin muvaffakiyetlerini tebrik etmiş ve Türk askeri hakkındaki hayranlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • TOPLANTI ^ir Ticaret ve Sanayi Odas:bütçesini tetkik etmek üzere seçilmiş olan komisyon dün toplanarak çalışmalarına başlamıştır.Komisyonun çalışmaları 25 ocak tarihine kadar de vam edecek ve hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Tuhafiye malzemesi satmak istiyen Fransız firması Fransadan,Ticaret ve Sanayi odasına müracaat,eden bir firma memleketimize tuhafiye eşyası ve Fransız kumaşları satmak istediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • KISA HABERLER Dün borsada iç işlenmiş viz 188 200 kuruştan muamele görmüştür.Kızıltoprakta oturan Ya,çar isminde biri,üvey annesi Zehranm evinden eşyas nı câJ mış ve vâki şikâyet üzerine yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Tekirdağ'da Topraksız çiftçiyi toprak,landırmak üzere şehrimize gelmiş olan 30 numaralı toprak tevzi komisyonu,çalışm;lanna başlamıştır.Mart ayından itibaren topraksızlara tor rak tevziatına başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Erbaada Ekim vaziyeti İlçemiz çiftçilerinde tahsis edilen elli ton tohumluk buğday zamanında ve tamamer dağıtılmış olup bu dağıtım dan çok memnun kalan çiftçi havaların müsait gitmesinden de istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Konyada Dereye u an otobüs Akşehir 136 plâka sayılışoför Recep'in idaresindeki yolcu otobüsü Sanyönünd(bir virajı dönerken dereye uçmuş,neticede yolculardan İbrahim ölmüş,dördü ağır olmak üzere sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Karakösede Ortaokulun açılış töreni Yeni yapılan ortaokulun açılış töreni yüzlerce vatandaşın iştirakiyle yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Turhal Şeker Fabrikası 17 Ağustos 1950 tarihinde baş ladığı kampanyasını yeni yılın birinci gününde bitirdi.Mevsimin kurak gitmiş olm.ısına ve pancar ekim sahasının geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Üzerlerinde eroin taşıyan mahkûmlar Muzaffer,Cemal ve Zeki isminde üç sabıkalı dün Sultr.nahemt Cezaevinden Üsküdar Cezaevine nakledilmişler [jsküdar Cezaevinde yapılan aramada sabıkalıların zerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Üvey oğullarını yaraladı Gedikpaşada oturan Hatice Erdur isminde bir kadın dün saat 11 de üvey oğlu Osman ve Hüseyinle kavgaya tutuşmuştur.Bir ara fazla asabiyete kapılan Hatice eline geçirdiği ekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Bir top İngiliz kumaşı çalarken yakalandı Hâmit,Hasan,Hûda ve Refik isminde 4 kişi Sultanhamamında bir manifatura mağazasından bir top İngiliz ku maşı çalarken yakalanmış ve adliyeye verilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Bir ırz düşmanı yakalandı Kasımpaşada oturan İbrahim isminde biri 5 yaşlarında Erdoğan isminde bir kız çocu ğun namusunu kirletmek suçu ile yakalanmış ve dün adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Ticaret Odaları,ve borsalar nizamnamesi Bir müddettenbrri Devlet Şûrasında incelenmekte olan Ticaret Odaları ve borsalar ni zamnamesi son şeklini almıştır.Hazırlanan bu nizamnameye göre Ticaret Odalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Memleketimize mal satmak istiyen Hindistan firması Hindistandan Ticaret ve S;ı nayi Odasına müracaat eden iki firma memleketimize pamuk,Hindistan kumaşları,ilâç malzemesi,ip,halat,mensucat,Hindistan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Prostun durumu Bir müddet evvel Şehir Meclisinin verdiği bir kararla Belediye ile ilişiği kesilen şehircilik mütehassısı M.Prost'un hükümetçe Ankaraya davet edileceğine dair ortada bazı şayialar dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Kız kulesi açıklarında bir sandal devrildi Nuri Kaplan idaresindeki 42 numaralı römorkör dün Kar taldan gelirken,kereste yüklü bir sandalın Kızkulesi önünde devrildiğini görmüştür.Vak'a mahalline gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Çimento istihsali Müteşebbislerin elindeki fabrikaların genişletilmesi için kredi atılacak Memleketin çimento ihtiyacını karşılamak üzere geniş öl çüde faaliyete geçilmiştirîzmirde Etibank tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Dört solcu dün sorguya çekildi Geçen sene 15 şubatta Lâlelide Çiçek Palas salonunda yapılan bir toplantıda komünizm lehine propaganda yapmak suçu ile adliyeye verilen ve bir hafta evvel tevkif olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Mahalle kavgasında yaralanan kadın Karagümrükte oturan Hamiyet,Leman ve Letafet isminde üç kadın çocuk yüzünden çıkan bir kavga sonunda komşuları Zej'nebi başından taşla yaralamışlardır.Hâdiseye el ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Komşusunu dövdü Beyoğlunda Şenel Apartmanının sahibi olan Ekrem isminde biri bir mesele yüzünden kızdığı komşusu Yeter adındaki kadın» fena halde dövmüştür.Yakalanan apartman sahibi tevkif olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Köprüdeki çöküntü Son günlerde Galata köprü sünün beton ayaklan üzerinde 15-20 santimlik bir çökme olmuştur.Alâkalılar bu kabil çökmelerin her sene vukubulduğunu belirterek Köprünün umumî durumunda en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Opera binası inşaatı Opera binası inşaatım tamamlamak üzere Belediyeye müracaat eden Fransız firması,dün Vilâyette Valinin riyasetinde toplanan bir komisyona teklifini bildirmiştir.Mezkûr firma teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • intihara teşebbüs etti Sultanahmette oturan ŞUkri isminde bir genç arkadaşı Mel metle kavga etmiş ve fazh teessüre kapılarak jiletle boğazını kesmek suretiyle intihan kalkışmıştır.Şükrü Cerrahpaş;hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Bir palto hırsızı yakaland Emniyet memurları,hasta,yırn diye muhtelif doktorlaiir muayenehanelerine giden ve buradan doktorlara veya viziteye gelen şahıslara ait pal to ve pardcsüleri çalan Ah met Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Ordu vapuru rıhtıma bindirdi Evvelki gün İamirden grlen Ordu vapuru rıhtıma yanaşırken baş taraftan rıhtım;bindirmiş ve hasara uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Balık ağlarını parcalıyan Rus «emişi Sovyet bandıralı Oha» bî lıkçı gemisi,dün Karadeni;Bûğazından geçerken 140 kulaç balık ağını parçalamıştır Liman idaresi hâdise hakkında tahkikat yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Son «ünlerde 57830 kilo fasulye ihraç edildi Son günlerde yabancı memleketlere 57.830 kilo fasulye ih raç edilmiştir.Bu ihracatın en büyük kısmını teşkil eden 27.830 kilo Almanyaya eat/lmıştır.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • H A L K I N S E S If Postahanelerin hal:t Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların dikkatini çeke riz:a—Amerikalılarla yapılan karşılaşmaların ilk ge cesi güreşçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Karadenızde fırluıa Fırtına yüzünden Ege va-Puru Orduda,Bakır şilebi de Göreiede yükünü boşaltamadı Marmara ve Akdenizde hafifliyen fırtına Karadenizde din memiştir.Bu sebepten Hopa sürat postasını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • İthali lüzumlu olan ve olmıyan maddeler Ekonomi ve Ticaret Bakan» lığı dış ticaret liberasyon list jsini yeni baştan güzden geç'r»' inekte ve ithal imkânlarını 75 e çıkarmak maksadiyl* muhtelif meslek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Roma Üniversitesi istat isti;profesörünün tetkikleri Roma Üniversitesi İstatistik profesörü Gorrodogini öiin Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Profesör bilâhare kendisiyle görüşen bir arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Karısı ile Hüseyin Karanfilsuyu'mın karısı Fikriye ile kızının elmas larını çalıp kaçtıklarını Savcılığa bildirmesi üzerine Fikriye ile kızı Etrüsk vapurundan çıkarken yakalandı Savcılık ve Emniyet mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1951
  • Çöpleri imha kongresi toplanıyor Önümüzdeki ay içinde Pariste toplanacak olan beynelmilel Çöpleri imha kongresine İstanbul Belediyesini temsil edecek olan bir mümessil de davet edilmiştir.İstanbul Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • I Arap •du orcuian nasıl takviye edilebilir I Bugün Londrada topla-v ^v nacağı bildirilen ingiliz im-S s£ paratorluk konferansında ^v Orta.Şark milletlerinin mü dafaa hazırlıklarından da y:bahsedilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Sevgilisinin evine zorla girmek istedi Yır.içehirde oturan Manol is minae b;r balıkçı yılbaşı,geces.Baat 24 sıralarında bu semtti oturan Efimia isminde bir ki zın evine giderek «yeni yıla sev gilimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Vali Ankaıaya gidecek Voli ve Belediye Rfcisi Prof.Gök ay 22 ocakta Ankarada top 1 anacak olan Belediyeler kongresine iştirak edecektir.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Merhametimi tahrik edebileceğini ümit etme.Borgia'larm göz yaşları çok boldur.Onun için kimse ehemmiyet vermez.Daha dün Cesar ağhyarck François'mn katliyle kafiyen alâkadar olmadığını iddia ediyor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Yarini J£m m Saw!f Sinemasında AND Filmin en son çevirdiği TANRI ŞAHİDIMDİR filmi,bilhassa bütün Türk kadınlarının iftiharla seyredeceği bir filmdir.Zengin bir koca,ne gibi bir maksatla karısının koyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Emin Soysal kefaletle tahlive edildi Ankara,3 T.H.A.Cum huıbaşkanına resmen hakan le bulunmaktan sanık eski Maraş Milletvekili Emin Soj sal mevkufen yapılan sorgu sunu müteakip 250 lira naku kefaletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Pandit Nehru İnsilterede Londra,3 A.A.Afp)Hin distan Başbakanı Pandit Neh ru,yarın Londrada açılacal olan İngiltere milletler toplu luğu başbakanlar konferansın da bulunmak üzere bugün üğ leden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Karahisar menba suyu Yeni tesisatla istihsal miktarı artırılacak ve hariçten yapılan talepler karşılanacak Ankara,3 T.II.A.Afyon karahisar maden suyunun menbaında yapılacak yeni tesisat için Fransaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Eisenhower cumartesiye Avrupaya hareket ediyor Vaşington,3 A.P.General Dwight D.Eisenhower dün akşam.Kuzey Atlantik Paktı resmî temsilcileriyle mü zakerelerde bulunmak maksadiyle cumartesi günü uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Milliyetçi Çinliler harp etmek istiyor Milliyetçi Çin liderleri.Kızılların Hindiçiniye saldırma hazırlıklarını tamamlamadan gafil avlamak arzusunda Taipeh,Formoza)3 A.A.United Press)Bugün askerî kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • ^unanista nm akip ettiği siyaset Atina,3 A.A.Afp)Basın Bakanı Emmanuel yaptığı bir basın toplantısında Yunanistanm Birleşmiş Milletler çerçevesi dahilinde milletlerarası durumunun takviyesini bahis me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Plâstik cerrahide yenilik Nevyork,3 A.A.Reutcr)Plastik cerrahî mütehassıslarından Dr.Novstron,kadınlı erkekli 7 kişiden 1858 santimetre kare deri alarak geçen kasım ayında elbisesi tutuşup cildinin yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Dün Edirneye 814 göçmen daha geldi Edirne 3 Milliyet)Buıgaristandan yurdumuza göçmen akını devam etmektedir.Bu gün 814 göçmen gelmiştir,Şeh rimizdeki göçmen evinde bulunan göçmenlerden 1110 kişi yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Richard Krebs dün öldü Chestertown Maryland)3 A.P.1940 senesinde tabedilmiş olan «Out of the night' Geceden kurtuluş)isimli kitabı ile anî bir şöhret yapmış olan ve eserinde,bir Nazi ve Rus casusu ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Almanyanın silâhlanması için müzakereler devam ediyor Bonn,3 A.A.United Press)Batı Almanya Başbakanı Adenauer ve Amerikan yüksek komiseri John Mc Cloy Batı Almanyanın silâhlandırıl ması hususunda müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Ele geçen Rus filmi Kore'de müttefiklerin eline gecen filimde yeni tip Rus uçukları görüldü Vaşington,3 A.A.Router)Hava kuvvetleri komutanlığı,Korede ele geçirilmiş cilan bir Rus filmini bugün muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Yabancı memleketlerde l I I I güzel sanatlar ingilterede güzel sanat hareketleri artıyor İngilterede tertiplenmiş olan 1951 Büyük Britanya festivalinin artist,bestekâr,sair ve diğer güzel sanat erbabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Festival yılı için şen modalar Gelecek ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ingiliz modalarının en bariz hususiyeti parlak renkler olacaktır.Londra'nın en ileri gelen toptancı moda müesseselerinden biri birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Istetnaul Belediyesi ŞEHtR TlYATHOLABI saat 20.30 da DRAM KISMİ Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Irgat ve M Turkman relefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Üjkûdar ve Yalova Orman işletmeleri teşkilâtı lâğvedildi Üsküdar ve Yalova Orman İşletmeleri teşkilâtı lağvedilmiştir.Her iki işletmenin işlerine İstanbul Orman İşletmesi Mü dürlüğü bakacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1951
  • Yeni yılın ilk toprak tevziatı Ankara,3 T.H.A.Talini Bakanlığı 1951 yılı toprak d"ğ"-tinı programını tatbik;başlanmıştır,ıııin iik tevziatı Eskişehir Antalya ve Malatyada yapılm ıştır.Eskişehirde 421
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri «Pl.13.45 Şarkılar;Okuyan:Suzan Güven 14.20 Dans müziği «Pl.14.45 Prog ramlar ve Perihan Altındağ Sö zeri'den şarkılar «Pl.15.00 Kapanış.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Piic.4 OCAK 19S1 Cuma Ru.25 R.E 1370 22 K.E 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 7.21 2.37 öğle 12.13 7.29 İkindi 14.32 9.48 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 İmsak 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.87.00 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.80.0.80.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • turn Unutulan mektup Mukadder GÜVENMEZ Akşam oluyordu.Gün ışığı gökte kül rengini alıyor,mahsulu toplanmış olan dul toprakta sonsuz bir sessizlik hüküm sürüyordu.Pencerenin önünde otur muş,dışarıyı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • ZAYÎ iş Bankasında 169780 ve Yapı ve Kredi Bankasında 1453 numaralı hesabı carî cüzdan,lanmı kaybettim.Yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin hükmü yoktur.Pakize Akın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Zayi istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden aldığım şebekemi zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hukuk Fakültesi 5-6 sömestrden İlhan Akşehirlio£lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • 1 Hindistanm Türk çocılklarına hediyesi,Celâl Bayar Edinburgh Düküne onlaı dan hediye etti;2 Bir çeşf ince kumaş.Kaba şekilde bü yür;3 Fransızca aşk,Mut bük levazımatından;4 Kö;eşrafından,Artırma;5 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Writ SAFA ÖNAI Yemekten sonra giyinip,sokağa fırlamıştım.Serin bir geceydi.Ağır ağır yürümeğe baş ladım.Deniz kenarından,suların sesini dinleyerekten uzun müddet yürüdüm.Sonra gözüme denize yakın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini ÜCzn idare eden:Vahld Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A ty.K\Gazetecilik Kollektif şirVetlf Matbaası Bamldı&ı yer;EbUzziya Matonaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her £ün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.Jh.M7 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No,104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Gazeteye gönderilen evrak ve yazılar,basılsın basılmasın iade edilmez.Ilânlarflan mesuliyet kabul olunmaz ABONE FÎATT.ARI Senelik 78 Liradır 6 Aylık 18 3 8 1 S Yabancı memleketler İçin ıkl mislidir.ÎL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Gunürt adamları İngilterenin Başsavcısı Sir Hartley Shaweross Temmuz 1945 te mebus seçilmiş ve derhal Adliye Nazın sıfatiyle Kabineye intisap etmiştir;1950 de teşekkül eden İşçi Partisi hükümetinde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • «ausumuKMsaa» PARTERDEN:Sahnemizde oynanan telif eser meselesi Tarık Buğra «Yerli sanayii himaye» gibi,bir de telif eserleri himaye meselesi olamıyacağı kâfi dercede anlaşılmıştır sanırız.Mühim olan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • BEYOGLu ALKAZAR 42562 1 Vahşî hücum AR 44394» 1 Ademle Hav va ATLAS 40385)1 Üçüncü Selim'Jn gözdesj.İNCt 84595» 1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti,ELHAMRA 42236' 1 Singoalla 2 Kahramanlar diyarı LALE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • YENİ KEŞİFLER:Birleşik Amer ikada denizaltı petrol kuyuları Kuzey Amerikanın güney hududunu teşkil eden Meksika Körfezinde,Birleşik Amerikanın yeni keşfedilen petrol kaynakları bulunur.Şimdiye kadar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1951
  • Japon harn esirleri için yapılacak müzakereyi Rusya reddetti Tokyo.3 A.A.Reuter)Sovyet Rusya,bugün burada toplanan müttefikler komisyonunda Rusyadaki mahkûm Japon harp esirleri hakkında yapılacak muam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Kızıl Cinde görzlmemiş tasfiye Taipeh Formoza)3 A.P.Çin komünistleri,tatbikine giriştikleri şimdiye kadar görülmemiş genişlikteki tasfiye hareketi neticesinde 50.000 kiîji tevkif etmişlerdir.Komü niil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • izmir'deki lı a dişe rBastaral'ı birincide!si alınan gönç kadın hakkındaki tevkif karan infaz olunmuş ve kendisi Cezaevine gön derilmiştir.Akşama doğru da babası,kızını Cezaevinde ziyaret etmiş ve ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • niinlrii h^vîiîiîitı Almanya ile ticaret işi olatak yürütülmesi Ankara,3 T.H.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bu sabah Devlet Bakanlığında Başbakan Adnan Menderes ile 4.5 saat süren bir görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Koreden 22 yar alı gazimiz 7 ocakta Bağdada geliyor T Bastarafı Birincide 1 temelen 7 ocak 1951 günü Bağdada varacaktır.Bu kafile ile gelecek olanlar şunlardır:Arif önder,Mehmet Durmaz,Ferzende Elalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Yaralı gazilerimiz Singapur'da Singapur 3 AP)Kore harekâtı sırasında yaıalanar Türk askerlerinden 22 si bugür İngiliz.Kraliyet Hava Kuvvet leri taşıt uçaklariyle Tokyodar Singapur'a getirilmişlerdir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • TBastarafı birincide"!ğ:nak yapmalarını önlemektir.Şehrin dolaylarında birbirini kovalıyan dalgalar halinde taarruz eden Çin piyadesi müttefik silâhların ateşi altında biçilmektedir,Çinliler,giriştikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Bir Türk erinin topladığı sempati Tokyo.3 AP)Bugün,bb Türk askeri,bir Koreli keşikoluna karıştıktan sonra,bil Amerikan birliğine iltihak ett iği zaman lisan farkı hiçbiı güçlük doğurmamıştır.Georgia'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Yugoslavya TBastarafı birincide!Belgrad,Birleşmiş Milletler kurulunun yeniden toplan mağa davet edilmesi ve Kerede Çinlilerin müdahalesi hakkında Birleşmiş Milletlerin karara varmaları beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Almanya ile yapılacak müzakereler kaldı Bonn 3 A.A.Reuter)Ba ti Almanya Haberler Ajansı 8 Ocakta başlıyacak olan Almanyanın Avrupa müdafaasına igtirâki müzakerelerinin tehir edildiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • ingiltere'nin harb gücü ayretleri Londra,3 A.P.Başbakan Attlee bugün kömür işçilerini,memleketin maruz bulunduğu yakın buhranını ön lemek için gelecek 4 ay zarfında munzam 3 milyon ton kömür istihsali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Anıt-kabir inşaatı T Bastarafı Birincide 1 ken bir taraftan da' kışaatın en az 3 sene evvel sona erdirilmiş olacağından efkârı u mumiye önünde maddî ve ma navî bir mesuliyet yüklenmek istemiyen Halk P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Kore sulhu suya düştü T B-«starafı Birincide 1 ümidinden vazgeçtiğini bildir mistir.Hindistan delegesi Sir Benegal Rau'nun sunduğu raporda,ateş kesilmesini sağlamak için son 15 gün zarfında sarfedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • r r Bastarafı Birincide 1 Bu evlerin adedi 652 olup bunlardan 315 adedi 4 cidali,268 adedi 3 odalı,ve 69 adedi iki odalıdır.Bu evler birer kat olup ayrıca her evin altında kısmî bodrumları vardır.Dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • on vaziyetler karşısında Vaşington,3 A.P.Cumhurbaşkam Truman bugün ticaret ve sanayi teşebbüslerinin fazla kârlarından yüzde 77 nisbetinde vergi alınmasını sağlayan bir kanun tasarısını imzalamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Vaşinglon,3 A.P.Achesoıı bugün gazetecilerle yap tığı konuşmada,yeni bir dört devlet konferansı yapılması ihtimaline temasla Rusyanm birinci plândaki dünya meselelerini müzakereye hazır olup olmadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Memur ar kolay terfi ettirilecek Ankara,3 MİLLİYET)Rize Milletvekili Ahmet Morgil hak ettikleri barem derece sine sırf kadrosuzluk yükünden terfi,ettirilemeyip çok ke re aylarca hattâ bazan yıllarca e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Cuinhurreisî şehr'niz* geliyor TBastarafı birincide 1 manoğlu Cumhurbaşkanına bu seyahatinde refakat etmek tedir.Cumurbaşkanım istasyonda Bakanlar,Milletvekilleri,Genelkurmay Başkanı,Bakan'.1;lar iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Köprülünün Bevine cevabı Londra 3 AP)Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,nün Büyük-Iîritanya Dışişleri Bakanı Bcvin'e gönderdiği bir teşekkür mektubu bugün büyük elçi Cevat Açıkalm tarafından Bevin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Göçmen pulu ihdası TBastarafı birincide 1 göçmen ve mültecilerin iskânı için devamlı gelir temin etmek düşüncesiyle bugün bir kanuıj tasarısı verilmiştir.Göçmen dâvasının muazzanjı bir dâva olduğunu n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1951
  • Tür ki ye hentbol ve basketbol mncılıgı I Türkiye hentbol birinciliği,bu sene haziran ayında Ankarada yapıla-çaktır.Ancak,kendi böl-gelerindeki dört takım arasında birinciliği sağlamak suretiyle,bu şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • imimizin bu sene yapacağı karşılaşmalar wv;wv;v/W«W Bu sene yapılacak maçlarda,bilhassa karşılaşmaların oynanma tarihlerinin tesbitine itina göstermek lazım p s A j,j 4 j t s^ e* *4.Geçen bir senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Joe Louis meydan okuyor Detroit(Miçhigan)3 A.P.Eski kudretini kaybettiği hakkındaki haberlerden çok mütessir olan Joe Louis,dün,perşembe günü Freddy Bcsho re ile yapacağı maçta süratli bir netice elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • I Yunan ordu takımı gitti Ankarafta ve şehrimizde iki mac yapan Yunan Ordu takımı kafile başkanı dün mutad merasimle Taksim Cumhuriyet âbidesine bir çelenk koymuştur.Ankara ve İtsnabul'da Ordu takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • 4 fytı jij&y.Pulculuk Dünyası İstan,bulda' «Pulculuk Dünyası» isminde aylık bir pul mecmuası intişar etmeğe başlamıştır.«Pulculuk Dünyasının ilk sayısında memleketimizde ve muhtelif yabancı memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Usta aranıyor Demir ve boru işlerinden anlıyan bir usta işe alınacaktır.Taliplerin 8/1/951 günü Anadolukavağı As.Sa,Al.Komisyonuna müracaatları.92-24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • P.T.T.İşletme Genel 1 idare ihtiyacı için altı adet karoserili kamyon kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kamyonların ambar teslimi muhammen bedeli 57600 lira geçici teminatı ise 4130 Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve muvakkat tomi« ıraları yazılı kasabaların sU ctud ve projesi" yaptırılacaktır;Tahmini muvakkat "•nonha tli bedeli teminatı 1 cunıaovası İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Samsun Ziraat iiicaıiele Baş Teknisiyenliğinden 1 Ziraat mücadelesi için gerekli 125 ton kepek 2125ü li,ra muhammen bedelle eksiltmeye konmuştur.2 Şartnamesi Samsun ziraat mücadelesi baş teknisyen» li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • New York'a gideceğiniz zaman Londradan harekette ÇİFT KATLI CLIPPER uçaklarını tercih ediniz.Munzam bir ücret vermeden aşağıdaki faydaları da elde edebilirsiniz Sik seferler:Pan Amerikan Havayolları L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Tramvay ve Tünel Pasoları L E.T.T.Umum Müdürlüğünden idaremiz tramvay ve Tünel arabalarında ücretsiz seyaha:edeceklere verilmiş olan 950 senesine ait gri renkli pasolaı 2/1/1951 tarihinden itibaren 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Ekskavatör Alınacak skişehir çifteler harası müdlürlüğ jnder 1 Kurumumuz ihtiyacı için teklif alm,a yoluyla küçük çapta,bir adet paletli ekskavatör alınacaktır.2 Mufassal tekliflerin 10.1.951 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Satın alma komisyonu başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre safi 10 ton Kınnap satın alınacaktır.2 Pazarlık 15.1.951 pazartesi günü saat 10.30 da Kabataş Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Muhtelif lastik conta yaptırılacak.Bayındırlık Bakan'ığı İstanbul satınaln a Komisyonu Reisliğinden 1 2000 lira muhammen "bedelli 68 adet lâstik conta ile 10 metre.24/12 m/m.maktamda lâstik contanın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • «Austria» futbol takımı,geçen sene Beşiktasla yaptığı maçtaki kadrosile İnönü stadında "Austria.tutbol takımı 11 ocakta şehrimize geliyor Avusturyanın en kudretli ta kımlarından ve halen ligde ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1951
  • Yollar dördüncü bölge merkez atelyesi müdürlüğünden 1 6 adet 48800 Kcal/h ve 9 adet 32500 Kcal/h lık hava ısıtıcısı ile 15 adet bu ısıtıcılara ait şamandıralı termostatik kondansatör kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6