Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Tütün piyasası Amerikan"" Tobacco firmasından sonra,Grat firması ile Alman mümessilleri yeni mubayaa imkânları arıyorlar_Ankara,30 T.H.A.Dün American Tobacco kumpanyasının memleketimizden 45 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Salon Generalleri Harbe hazırlanmama!için her çareye bas vuran,mecburiyel karşısında bile harbetımek isterniyen insanlarır Kore kuvvetleri Başkuman danını tenkide kalkışmoları zamanımıza hâs tuhaflıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Dünkü maçları Ordu takımı Vefa ve Admira kazandılar Dün inönü stadyomunda oynanan Galatasaray Admira maçını Admira 4-0,Vefa Sareje\o maçını da Vefa 2-0 kazanmıştır.Ankarada oynanan Türkiye Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • o n ı n ı Arfikarado Hindistan Başbakanı Nehrunım Türk çocuklarına hediye ettiği yavru fil «Mohiııi» Ankara hayvanat bahçesindeki hususî pavyonuna yerleşmiştir.Dün de yüzlerce Ankaralı çocuk Mohiniyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Kış h';râen bastırdı Fırtına yüzünden vapur ve tren seferleri aksadı Evvelki akşamdan itibaren havalar birdenbire bozmuş ve ilk kar yağmıştır.Buna muvazi olarak 3 gündcnberi denizlerde fırtına bütün ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Otuz bin göçmen hudutta bekliyor İstanbul,30 T.H.A.Bugün şehrimize Bulgarıstandar 700 göçmen gelmiş,Demirkapı göçmen evinde misai'ir edilmistir.400 göçmen de Anadolı illerine gönderilmişür.Göçmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Kore şehitleri için yardım Ankara,30 MİLLİYET)Korede şehit düşen kahraman larımızın ailelerine birçok vs tandaşlar tarafından para yar dımları yapılmakta ve bu paralar Millî Savunma Bakanlığında topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Korede en büyük hava harisi oldu Kızıllar açtıkları gediği uzattı Tokyo,30 A.P.Komünist kuvvetler bugün cephenin doğu kesiminde müttefik müdafaa hattında vücude getirdikleri gediği derinleştirmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Yem spor teşkilâtı Beden Terbiyesi teşkilât kanunu tasarısı bir heyet tarafından incelenecek Ankara,30 T.H.A.Mümtaz Tarhan,Nizamettin fDevamı Sa;5 Sü:1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Reisicumhur Bayat'ın beş gün evvel bir tetkik seyahatine çıktığını-bu arada bilhassa iktisadî bakımdan mühim bir rolü olan Karabük fabrikasının durumunu mahallen ineeledigini evvelce aians haberlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Bayındırlık işlerimiz yeniden Su ve yol işlerine geçen seneye nazaran daha fazla tahsisat kondu-Yol yergisi adil esaslara bağlanacak-Anıt-kabir,liman inşaatı hızlandırılacak yyx/y K V s&ğ^i*?r o An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • r-Amerkâda yeni tedbirler Vaşington,30 A.A.United.Press)Trumanm İktisadi Müşavirler Konseyi bugün toplanarak,Amerika için,vergilerin arttırılması,istihsali genişletmeğe matuf süratli bir sınaî seferb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Behice Boran,M.Güran,Cemgil,Vahdet Barut,Nevzat Gümeriç,F.Toprakoğlu üç sene dokuz ay,Naci Ormanlarda bir sene altı ay hapis yatacaklar Ankara,30 MİLLİYET)Koreye asker göndermeye mü tedair hükümet kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Eflâtun'un m e z arı Konya 30 A.A.Konya müzesi asistanı Mehmet önder bugün Anadolu Ajansı muhabirine Eflâtunun mezarı hakkında şunları söylemiştir:Eflâtunun mezarının Konya,da bulunduğuna dair malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1950
  • Ekrem Hayri Üstündag Sağlık Bakanının dünkü beyanatı Türkiye'de verem âfeti İzmir Memleket Hastahanesine ilâve edilecek 150 yataklık verem pavyonunun dün temel atma töreni yapıldı İzmir,30 A.A.İzmir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Vazifesi başında içki içen bir komiser,Vi!yetçe vekâlet emrine alınmıştır.Fransadan.Ticaret ve Sa„ nayi Odasına müracaat eder?bir firma memleketimizden kalın şerit halinde ipek Scharppe almak istediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Kadıköy iskele meydanı tanzim edilecek Bir roüddettenberi dağınık bir vaziyette bulunan Kadıköy iskele meydanının tanzimine karar verilmiştir.Bu hu susta lâzım gelen tahsisat temin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Vali,yeni yıl için mesaj yayuriıyacak Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay bu akşam,yeni yıl mü nasebetiyle İstanbul halkına hitaben bir mesaj yaymhyaçaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Ermeni patriğinin seçim mazbatası tasdik edildi Ermeni Patrikliğine seçile;Haçaduryanın,seçim mazin:tası kilise kanunu hükümler gereğince Bakanlar Kurulu trafından tasdik edilmiş ve vaziyet dün Vilâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Yılbaşı piyasası Hediyelik tuhafiye ve benzeri malların satışında büyük bir artış oldu Yılbaşmın yaklaşması münasebetiyle piyasada toptan ve perakende satışlarında bü yük bir canlılık mevcuttur Toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • us ı.aş ¦*xa m „Lg7 Ayı da çocuk kaçırıyor İnsanlardan imrenmiş olacak.Çünkü devrimizde kaçıran kaçırana.Komünistler Yu nar.istanda yüz bine yakın çocuk kaçırdılar.Genç kızlardan erkek çocuk kaçıranla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • rlakırköy hastahanesinde bir akıl hastası intihar etti Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi edilen hastalar dan 26 yaşında Adil Yiğit isminde bir genç sabahleyin erkenden bahyeye çıkmış ve be ündeki ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Okullarda ve resmî devaird.yılbaşı tatili Yılbaşı münasebetiyle dü l öğleden sonra tatil olan büti j resmî ve özel okullar bir hai* müddetle kapalı kalacak v derslere 8 ocak pazartesi s;bahı başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Fındık vauı fialları yükseliyor Fındık yağı fiatlcwi yüksel-mektfedir.Evvelce 155 kuruştan muamele görmekte olan fındık yağı dün 160 kuruşa yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Şehrimize gelen Bolu öğretmenleri Bolü Öğretmenler Birliğin mensup 20 kişilik bir öğret men kafilesi dün akşam şehri mize gelmişler ve Haydarpaf lisesine misafir edilmişlerdi Bolu öğretmenleri çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • MEVLİT Yedikule,Narlıkapı Sur Ohannes Ennenı kilisesinde K rede şehit düşen kahraman!rımızın ruhlarını taziz ir;bugün saat 10 12 S'iralarınri mevlit okutturulacaktırit Knapp boyahanesi işçiİG' tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Kavga çıkarıp kumaş çalan şebeke Bahçekapıdaki Santral Limited şirketi mağazasına alış veriş yapmak bahanesiyle siren sabıkalılardan,Hüseyin Pala,Hüseyin Akduman,Sün bül Köse,Necibe Gümüş,Hanım Akduma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • i'l bin kilo ceviz ihraç ettik Ceviz üzerinde,küçük mikyasta ihracata devam olun maktadır.Son günler içerisinde Hollandaya 12 bin kilo,Alnaayaya 0 bin kilo ceviz ihraç edilmiştir.Piyasada kr.huklu cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Beyoğlu ilçe kongresinde partiye bildirilen her mesele ve vaka üzerinde titizlikle durulduğu belirtildi Demokrat Parti ilçe kongrelerine devam edilmektedir.Dün Yalova ilçe kongresi ile Beyoğlu ilçe ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Bir va& fabrikası yandı Eyüpte,Yorgi Toptopoğlu is minde birine ait nebatî yağ fabrikasında yangın çıkmış ve fabrika kisa zamanda tamame.ı yanmıştir.Savcılık hâditeya d oymuj tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Memleketimizden nanıuk almak isteyen firma Hindisiandtn,Ticaret v« Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimizden pamuk almak istediğini bi'dir mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • CkQVi^i^i ll^RİSİ^il İskenderun Reyhanlı ilçesinde birkaç gün evvel çok enteresan bir kaçakçılık vak'ası olmuştur.Kaçakçılar yükte hafif pahada ağır çok kıymetli eşyayı bir tabuta dol durmuşlar ve ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Antalyada Memleket hasiahanesinin c.ı,hükümete devredilecek Şehir Memleket hastahanesi şimdiye kadar özel idare ta rafından verilen para ile idare edilmekte ve bu,büyük bir yük teşkil etmekte idi.Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Valinin cezalandırdığı Şoförler Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün şehir içinde yaptığı teftişlerde seyrüsefer kaidelerine riayet etmiyen beş şoför hakkında bizzat ceza zaptı tanzim etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • 20 bin kilo kendir tohumu ihraç edildi Son günler içerisinde dış piyasalara 20 bin kilo kendir tohumu ihraç edilmiştir.Bu miktarın 5 bin kilosu Yunanistana 15 bin kilosu da Fransaya sevkedilmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 1951 yılbaşı çekilişi bu akşam saat 16 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar 23.25 ten itibaren Ankara radyosuyle yayınlanacaktır.Bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Âmasyada Çeltek kömürü işletmesin de göçmenlere yardım Çeltek kömür madeni İşle mesi memur ve işçileri,mer leket dâvalarında her vesil de izhar ettikleri cömert h miyet duygulariyle Bulgaris tan göçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Ağaçlı linyit kömürü ocakları kapatılacak Ktibank Genel Müdürlüğ' geçen yıl işletmeye açılan A ğaçlı linyit kömürü ocakları nın zarar etmesi yüzünden buranın kapatılması yolund;tetkiklere başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • 20 daktorumuz tekâmül kursunu başarı jle bitirdi Birleşmiş Milletler Sağlık merkezinin tekâmül kursuna devam eden 20 doktorumuz,dün diplomaları tevzi edilmiş tir.Tevzi merasiminde bir kc nuşma yapan,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Memleket dâvaları öyiüntin Bu ağır hayat şartları altın na köylü kendi sermayesi ile iş başaşrabilccek kudrette de ğildir.Ona müzaheret eli uza tılmadıkça ya mahsulünü tar lada bırakmıya mahkûmdur,yah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Vali Zeytinburnu göçmen evini ziyaret etti Vali ve Belediye reisi Prof.Gökay dün beraberinde İstan bul Milletvekilleri ve Sağlık Müdürü olduğu halde Zeytinburnu Göçmcnevini ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Pariste toplanacak,olan çöp kongresi Parîste toplanacak Milletler arası çöp kongresine Türkiyâ namına iki mümessilin gönderilmesi kararlaştırılmıştır,Gidecek mümessillerden biri ni,tabip olduğundan,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Hukuk ve İktisat Fakültesi-nin tedris mitingi Hukuk ve İktisat Fakülteleri talebesi Üniversitede carî olan yönetmeliğin tadilini istemiş ve bu maksatla bir miting tertip etmek üzere teşeb-buse geçmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • Kefken adasında yapılacak liman Denizyolları İdaresi Karadenizde,Kefken adasında sığınak bir liman yapılması için etudlere başlamıştır.Bu suret le,Zonguldak ile İstanbul arasında seyreden motor ve gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • IHALKINSESI CaI m Lâlelide oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen neşre,diyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Yalnız benim oturduğum semtte değil şehrin hemen her köşesinde sabahm erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1950
  • ft5* a kam arabaları Resmî arabaları hususî islerde kullanan idare âmirleri cezalandırılacak Son günlerde bazı şahısların makam arabalarını hususî işlerde kullandığı görülmektedir.Vali ve Belediye Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • ft 8 wK v^ 11 I^Jfe*»0 k Yeni bîr suç o Demokrasiyi horuma ka-o» nunu)nun hazırlanmakta oloıî metninde aşırı sol ve eşin sağ cereyanlara karşı oıduyu gibi ırkçılığa karşı a %v da şiddetli hükümler bu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Göçmenlere azamî kolaylık gösterilecek îçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği bir tamimde,Bulgaristandan gelen göçmen lere her hususta azamî kolaylığın gösterilmesini bildirmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Bizim şimdi edebî dediğimiz salonlar o zamanlar Romada vardı.Lucrece'in salonları ise bu hususta en büyük şöhreti kazanmıştı.İtalyada kocaları tarafından ihmal edi len kadınlar aralarında toplanmak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Batı ve Doğu Almanya Her iki Almanyadaki kuvvetler denkleşirse dünya sulhu korunabilir Bonn,30 A.A.Federal Alman hükümeti Başbakan* Konrad Adenauer bugün verdiği bir mülakatta ezcümk şöyle demiştir:Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Amerıkada lâstik sarfiyatı Amerika Ticaret Bakanlıf 1950 senesinin ilk üç ayınd dünya lâstik istihlâkinin 194' senesinin ayni müddetine k yasen 2500 ton fazla olara 495 000 tona vardığını bildi mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Nişte bir infilâk Nis Fransa)30 A.P.B sabahın erken saatlerinde kmünist partisinin mahallî mc kezi önünde bir bomba patk m ıştır.Binanın cephesi hara olmuş ve komşu binaların car lan kırılmıştır.İnsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • lindistan Almanya ile han haline son veriyor Bonn,30 A.P.Dün res men bildirildiğine göre,1 o cak tınihinden itibaren.Hin distan,Batı Almanya federa cumhuriyetiyle harp halin son verecektir.Bu şekilde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Kızıl Cin Keşmir arazisine tecavüz elti Srinagar Keşmir)30 A.P)Buraya ulaşan haberlere göre,komünist Çin askerler' Batı Tibet'te Hindistana ait Menser kasabasına girmişler,dii'.Bu küçük kasaba öteden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Henry Fonda evlendi Nevyork,30 A.P.Tanınmış sinema yıldızlarından 43 yaşında bulunan Ilenry Fonda ile tiyatro prodüktörlerinden Oscar Hammcıstcin'in kızı 22 yaşındaki Blanchard dün burada evlenmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • İnffilterede seferberlik hazırlığı Londra,30 A.A.İngil terede kara ve hava ordusuna mensup yedek subaylardan ba zılarını silâh altına çağırmak için plânlar hazırlanmaktadır.Bu plânlar,seferberlik sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Yugoslavya Birleşmiş Yugoslav Dışişleri Bakanı,dünya sulhunun,Birleşmiş Milletler prensiplerine uyularak vikaye edilebileceğini söyledi Belgrat 30 A.P.Yugos-f lavya Dışişleri Bakanı Edward Kardelj dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Hindicimde son durum Son bes gründenberi asilele şiddetli çarpışmalar devam ediyor Saigon,30 A.P.Hindicimden alınan son haberle,re göre,Fransızlarla komünist Vietminh kuvvetleri arasında çarpışmalar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Çalınmış taş taht İmzasız bir mektupla taş taht,hakkında yeni malûmat verilmekte Londra 30 A.P.Glas cow gazetelerinden birine dün gönderilmiş olan bir mektup,çalınmış olan taş tahtın ne rede olabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • W.Ulbricht Moskuvadan döndü Berlin,30 A.P.Alman komünist partisi lideri Walter Ulbricht Moskovaya yaptığı bir aylık gizli ziyaretten bugün Berlin'e dönmüştür.Kendisiyle birlikte Moskovaya giden Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Emekli maaşları Ankara,30 T.H.A.Son zamanlarda emeklilere bir ko laylık olmak üzere emekli maaşları çek verilmek suretile ödenmektedir.Çok pratik olan bu usulün sadece Ankara ve civarına inhisar ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Ankaranın şehir plânı Ankara,30 T.H.A.Ankara Belediyesi şehir imar plânını yeni bir tetkike tâbi tutmuştur.Daha ziyade keyfî surette tatbik edilegelmiş olan plân mucibince bugün gerek seyrüsefer,gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Tütün heyeti F.L.Karaosmanoğlu'nun başkanlığındaki heyet ocak ayı basında Almanyaya gidiyor Ankara 30 T.H.A.Almanyaya gidecek olan Türk tütün heyetinin hareket tarihi belli olmuştur.Heyet,ocak ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Etna tekrar faaliyete geçti Katanya Sicilya)30 A.P.Karla kaplı olan Etna dağı bir hafta devam eden nisbî bir sükûnetten sonra,dün birden bire yeniden indifaa başla mıştır.Üç geniş lav deresi,sahile do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • D.P.Yalova ilce kongresi Yalova,30 T.H.A.Yalova D.P.ilçe kongresi bugün saat 12 de Yalovada D.P.lokalinde yapılmıştır.D.P.İstanbul il teşkilâtından Arif Hanoğlu,İhsan Yurd oğlu ile Yalova bucak ve köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Otobüsten düşüp yaralandı 3118 sayı plâkalı Halk otobüsü dün.Sarıyerden Arnavutköye gelirken açık.bulunan kapının önünde duran biletçi Emin muvazenesini kay bederek düşmüştür.Başından ağır surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Haricî kısa haberler ALMANYADA Yeni Alman marşı 31 aralıkta Başkan Heuss.ün yeni se ne münasebetiyle süyliyebileceği nutku müteakip ilk defa Alman radyosunda çalınacaktır.Bu marş,Alman millî mar şı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Uzak doğunun stratejik mevkii:Formoza Formoza adası Çin sahili açıklaıındadır.1895 ten 1945 e kadar Japonyaya ait olan adanın bugünkü durumu henüz halledilmemiş bir haldedir.Bugünlerde Formoza Uzak Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • Istanoul Belediye»!ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman ı'eleton:4215* KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1950
  • smtAm dtwoxmsotm Vitamin B-12 iyi gıda alamıyan çocukları geliştiriyor Birleşik Amerikada belirtildiğine nazaran vitamin B-12 nin az miktarda kullanılması neticesinde iyi bir şekilde beslenmeyen çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • 11%/mB I* olan Çiçek I—mr.il Nusret Vedat SAYGEL Genç doktor evlerine gelip gitmeye bağladığından beri.Se mahât kendisini biraz daha iyice hissediyordu.Çünkü;dok torunu âşık olmuş,onu deli gibi seviyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • 1 Berelenme;2 Bir hayrat müessesesi,Masset;3 Ağ şeklinde çanta,Alâka;4 Ekli;5 Bir çiçek;6 Serpuşsuz şapka,İki harf;7 Toprak atmağa yarar bir araç,Bir Peygamber;8 Tersi)Sadası,Bir güreşçimizin soyadı;9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • s-1 s» f a o o I 3 m x E w« p «ı r* en 3 a 2 p o.ro S g.m 1—l-ı i Ol CO OS »Ji.P* r3 co w o*,'co Jrî î* a w m w h m m to je hj Ol CO O »O CO to O O OS tS VAKİT VASATI EZANİ W M *m n o f\ti i w O f J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Kü Cük orkestradan melodiler 13.45 Tex Beneke orkestrasından dans müziği Pl.14.00 Saz eserleri,oyun havaları 14.20 Tanınmış caz orkestra l'arından müzik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • HOOVER Çamaşır makineleri ve Elektrik Sünürgeleri en sevilen YILBAŞI hediyesidir.TAKSİTLE M A T A Ş Galata Talıir Han kat 4 Telefon:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve teravetini muhafazada ısrar ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olacaksınız.Yüzünüze ve ellerinize ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • 1951 YILI İkramiye planında EV JC E v EY 3 EV EV ve müteaddit para ikramiyeleri BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi ayrıca bu şube için tertiplenen Liralık Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Devlet Orman işlatoıesi Vize MrliKîilnden 1 işletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayır Sahil istif yerinde mevcut 872 adede denk 248,606,510 adede denk 149.915 ve 513 adede denk 149.633 metreküp Meşe To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Kapalı eksiltme ilânı Isfanfcul Bayındırlık Müdjrlüğjnden" 1 İstanbul Fındıklıda Yanan Güzel San'atlar Akademi si yerinde yapılacak birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Hesap Mükellefin adı No.İstanbul Defterdarlığından ve sovadı İşi Mahalle Sokak 122 Mustafa Noyanh 15 Sabit Durmakaç 87 Servet Yenigün 87 Servet Yenigün 57 Haydar Kapdan ve Kâzım Anar 76 Mahmut Çayköyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Kapının yanındaki koltuğa oturdu vğ gülümsedi.Sonra kalktı.Masaya yaklaştı.Lâmbanın çok aşağıdan,boynu hizasından vuran aydınlığı yü zündeki bütün gölgeleri yukarı ya yükseltiyor;garip,esrarlı,çok hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • ABONB FUT*.ABI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 1» S t 1 t Yabana memlshetler için ıkl mlaiidlr.İLAKFİATLABI Başhk 20 Ura 2 nei sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2J İlân sayfan santim)S Do Sum,Nikâh Evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • O E R A T Ö R Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCI SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları ML'teLj£Sigj Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Altır hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Hiıel!zar.İNCİ 84595)1 Zamar melodisi.ELHAMRA 4223G)1 Borjiyaların intikamı.LALE 43595)1 Cesui yüzbaşı.İPEK 44289)1 Altın hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta,kalul eder.İstanbul DL vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Pasifik'in müdafaa anahtarı Londra,30 A.A.Afp)Avustralya Başbakanı Menzies,son simlerde Yeni Delhi'de bu lurvduğu sırada Hindistan Başbakanı ile Pasifik müdafaasının anahatlaıım tesbit etmişlerdir.Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • ECış bîrden bastırdı Baş taraf!birincide)ra işleyen vapurlar limanlara uzun gecikmelerle vasıl olmaktadır.Fırtına,bilhassa Ka radeııiz seferlerindeki intizamı bozmuştur.Bütün vapurlar limanlara sığınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Yeni spor teşkilâtı taş tarafı birincide)Kuşan ve Danyal Akbel tarafından hazırlanmakta olan yeni beden terbiyesi teşkilât kanununu inceliyecek olan heyette şu zevat bulunmaktadır:Z^ki Rıza Sporel,Für
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Dean Rusx'un beyanatı Wu,makul taleplerimiz Amerikan manevrası yüzünden reddedildi,diyor.Vaşirıgton,30 A.A.Dışişleri Bakan Yardımcısı Dean Rusk,dün Rusyayı,komünist Çin'in Kore harbine müdahalesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • MAC ARTHUR'UN MESAJ?Japonya 951 de siyasî hüriyetine kavuşacak Tokyo,30 A.P.General Mac.Arthur bugün yeni yıl münasebetiyle Japon milletine hitaben yayınladığı bir mesaj da,milletlerarası kanunlara hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Barış severler TBaştarafı birincidel Gumeriç,Ahmet Fuat Toprak oğlu ve Reşat üçer sene doku zar aya,Naci Ormanlar da 1 sene altı ay ve 20 gün hapse mahkûm olmuşlardır.Sanıklardan matbaacı Talât ve Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • u t un piyasası TBastarafı birincide!tün miktarının 5-6 milyon kolo olduğu tahmin edilmektedir.Gery Tobbacco kumpanyası da bir milyon kilodan fazla tütün alacağını ve Alman alıcılarının da Ege mıntaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • İC rsu bitiren koy Ankarada açılan Kaymakamlık kursundan mey.uı olan gençlere evvelki gün merasimle diplomaları verilmiştir.Resimde gene kaymakamlar.İçişleri Bakanı Rükncttin Nasu* hioglu ile bir arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Konserde çıkan hâdise Tei-Aviv,30 A.P.Tanınmış Fransız şarkıcısı Tino Rossi'nin bu akşam Tel-Avivde verdiği konserde yeniden hâdiseler çıkmıştır.Kendisini İkinci Dünya Harbi sırasında Nazileıle işbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • lurkıyede verem âfeti TBastarafı birincidel haneye ilâveten inşa ettirile cek olan 150 yataklı hastahanenin temel atma merasimi şehrimizde misafir bulunar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam doktor Ekrem Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • ICorede en oüyük hava harbi Baş tctıcfı birincide)siminde komünist Çin tankla,rmın 38 inci arz dairesini aştığını görmüşlerdir.Bu tanklardan biri tahrip edilmiştir.Cephenin diğer kesimlerinde Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Salon Generalleri lBaşmakaleden devamı jfa tenkid ediyor,hattâ ithama kadar gidiyor:«Biz dedik fakat dinlemediler.gibi acı sözlerle mağlûbiyetin bütün yükünü,bütün mes'uliyetini başkalarına devretmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Ortadoğu nun müdafaası ve Mısır Kahire 30 A.A.Reuter)Avustralya Başbakanı Roberf Menzier muhabirlere verdiği beyanatta,önümüzdeki hafta Londrada toplanacak olan İngiltere milletler topluluğu Başbakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Eflâtun'un mezarı nun mezarının bulunduğu bina 1919 yılında dinamitle atılmis ve oradaki mezar taşlan «üçler» mezarlığına nakledil mistir.Bu sebeple,mezar taşla nndan birisi mezkûr mezarlıkta bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Bayındırlık işlerimi;yeniden plâniamyo TBaşiaıafı birincidel j lanna muvazi olarak il ve biL I hassa köy yollarını da muay yen programlara bağlamak suretiyle yol şebekesi manzume si bir kül halinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Samsun Zirâat iüca ele Eaş Teknisiyeniininden 1 Eıraat mücadelesi için gerekli 125 ton kepek 21250 lira muhammen bedelle eksiltmeye konmuştur.2 Şartnamesi Samsun ziraat mücadelesi baş teknisyenliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • İfa tör clı acak I.E.T.T.Umum Müdür üğünden idaremizin elektrik teknik dairesi şebeke işlerinde montor olarak çalıştırılmak üzere sanat enstitüsü veya okulları elektrik şubesini bitirmiş,askerliğini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Eııktrik makinisli clınacik Çay Pe'edivesİnden 250 lira aylık ücretli belediyemiz hidro elektrik santralı makinistliği münhaldir.Taliplerin 5/Ocak/951 tarihine kadar ehliyetlerile birlik,te yedlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Devlet orman işi it nesi Vize büdüı lagünden 1 İşletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayir ıstıt yerinde mevcut 513 adet 149.683,872 adöt 248.606 ve 510 adede denk 149.910 metre küp Meşe Tomruğu 3 parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Yerli ilâçlar daimî sergisi Ankara,30 T.H.A.Mer lekette yerli ilâç sanayiini tc vik gayesile bazı müteşebbis ler Sağlık ve Sosyal Yardır Bakanlığına müracaat ederek karşılığı teşebbüs sahiplerine öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • Balya kapak tahtası satışı Maliye Bakanlığımdan".Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan muhtelif eb'atta takriben 10.000 adet balya kapak tahtası açık artarma ile satılacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.91.00 100 dolar 280.30 282.52 100 Fransız Fr.0.80.80.0.80.80 100 hret 0.44.128 u.44;128 100 İsviçre Fr.64.67 64.67 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.100 Drahmi 5.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1950
  • İnşaat eksiltme ilânı Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Sanyar Elektrik Santralı için Nallıhan kasabasınt takriben 25 Km.mesafede ve Sanyar köyü civarında yeni kurulacak site mahallinde yapılacak 18 çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1950
  • oyunla 4-0 y end s/7&eGG& V$ Maçın ikinci devresinde,çok güzel oyun çıkaran Adnvra'hlar,açık farkla galip gelmesin:bildler Dört maç için şehrimize gelen Avusturya'nın Admira takımı üçüncü karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1950
  • mt nııııı ı imimiawi in n t^ Dünkü maçların tenkidi Dün înönü Stadında yapılan,Galatasaray Admira ve Vefa Sarejevo maçları,maçı seyre gelen çok az bir seyirci kütlesini dahi tatmin etmekten uzaktı.Nit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1950
  • it mm :Bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sarejevolularm gaze temiz için imzaladıkları resim a a Dünkü neticelerden sonra,bugün yapılacak olan Vefa Admîra maçı ciddî bîr ehemmiyet kazanmış bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1950
  • Yunan Ordu takımı spor ve idarecileri Ankara Belediye Iîeisi ile bir arada Türk-Yunan Ordu takımları maçı 7-J I A Ordu takımımız ilk on beş dakikada 4 gol çıkardı.Misafirler umumiyetle favullü oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1950
  • s:m İS3 11IH sİüf ti?s Goller'nl İkinci aevrecıe atan ¥eşs Deyaz'ılar,güzel bîr oyun çıkardılar Dört maç yapmak üzere cehrimize gelen Yugoslavyarıın Sa/ejevo takımı,ilk maçını dün Jnönü stadında Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor