Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • SAMET ÂĞÂOGLU'NUN MECLİSTEKİ BEYANATI:7J "Etüdlerimiz arasında muhaceret,iskân ve toprak işlerini bir arada tatbikat mevkiine koyacak yeni 5 bir Bakanlığın kurulması tasavvuru dahi vardır.Ankara,27 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • m*m:%8&kjS&3&38wMwMmMWW Cumhurbaşkanı Ankaradan hareket ederken ista syonda uğurlanıyor Cumhurbaşkanının dünkü tetkik seyahatleri Bayar,"Bu defa,birçok emek ve para harcıyan fabrikanın memlekete ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Başkan Truman dün Gl.Marshall» Gl.Bradley ve Maliye Bakaniyle alınacak tedbîrler hakkında görüştü Vaşington,27 A.A.Afp)Dün gece Başkan Truman,Savunma Bakanı General Marshall,General Bradley,Maliye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Mongomeri yeni vazife alacak General Eiscnhower'in enirinde mühim bir vazife alacak Londra,27 A.A.Muhafazakâr Daily Mail gazetesinin yazdığına göre General Montgomery'ye General Eisenhower'in emrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Bütçe Komisyonunun dünkü müzakereleri Millî sarayların idare tarzını tespit etmek üzere talî bir komisyon kuruldu Ankara 27 T.II.A.Bütçe komisyonu bugün 1951 yılı bütçelerini müzakereye başlamış ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Gl.Mac Arthur'un yeni bir tebliği Türk birliği mucizevî bir kudret göstermiştir Washington 27 A.A.Çin kuvvetlerinin tazyiki kaı şısında Kore Cumhuriyeti kuvvetlerinin saflarında açılan ge_JDevamı Sa:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Kongrenin dünkü açılışında bulunanlardan bir grup iş ve İşçi Bulma Kurumu yıllık kongresi Çalışma Bakanı bir nutuk süyliyerek:«Memleketimiz için yeni bir mevzu mahiyetini taşıyan,fakat millî ve iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Kızıl Çine iktisadı boykot Vaşington,27 AP.Kore buhranının halli sadedinde atılacak yeni bir adım ola.rak,hür dünyanın,komünist Çine karşı bir iktisadî boykot tatbik etmesi keyfiyetinin dü şünüldüğü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Irandaki acaip protesto 10 gazeteci ve 3 mebus parlamento binasını pansiyona çevirdiler Tahran,27 A.P.6 muhalif meb'usla^lO,kadar gazete sahip ye başyazarı büküme tin son günlerde bazı gazeteleri kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Yeni bir suiistimal iddiası Ömer İnönü ve bir profesörün de isminin karıştığı hâdise adliyeye intikal ediyor Geniş ölçüde alâka ve dedikodu uyandıran bir yolsuzluk hâdisesi Adliyeye intikal etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Hakkında garip haberler dolaşan Bing Crosby,evlenen yıldızlardan Elizabeth Taylor ve büyük hâdiselere ismi karışan Ingrid Bergmann Hollywood yeni yıla girerken Hollywood.27 A.P.Hollywood için yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Mohiîii Ankaraya gidiyor Mohini bugün saat 13 te trenle Ankaraya nakledilecek tir.Filin Ankaraya nakli esnasında alman tedbirleri gözden geçirmek üzere Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürünün ba-şkanlığmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Mehmet ihtifal i Büyük Sair Mehmet Akif'in ölümünün 14 üncü yıldönümü münasebetiyle dün bir ihtifal yapılmıştır.Yukarıdaki resimde bu ihtifale iştirak edenlerden bir kısmı görülmektedir,ihtifale ait t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Hungnan kesiminde tahliye edilen birlikleri müdafaa eden AmeriKan bchriv» silâhendazlanndan bir müfreze mevzide Korede büyük taarruz arifesi b m 0 ye doğru ilerliy Birleşmiş Milletler kuvvetlerine taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1950
  • Amerikalı güreşçilerle enterasanbirkonuşmay.6 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Tekel Genel Müdürünün ç' kâyetlere karsı eösterdiC alâka Tekel maddelerinden baz lannın bozuk çıktığı hakkırda yapılan şikayetleri dünk sayıiıi'cia bildirmiştik.Bu h •Usta büyük bir hassasiye gösteren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Beyoğlu semtinde kapatılan ekmek satış şubeleri Beyoğlu semtindeki ekmek «atış şubelerimi)fırıncılar tarafından kapatılması üzerine halk ekmek tedarikinde sıkıntı çekmektedir.Vali ve Belediye Reisi Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Osmanlı Bankasının getire* ceği süt mütehassısı Osmanlı Bankası İstanbul Belediyesine bir cemile olmak üzere Fransadan bir süt mütehassısı getirtecektir.Mütehassısın bütün masrafları Banka tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • tüneli Gazetelerin yazdıklarına gö re bir grup Taksim Eminönü tünelini yapmak istiyormuş.Böyle bir yeraltı youlnun şehir münakalâtı bakımından ehemmiyetini izaha lüzum görmüyoruz.Tabiî pro je bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • KISA HABERLE* Je Belediye Daimî Encümen,geçen sene yılbaşında eğlence yerlerinde tatbik edilen fiat tarifesinin bu yılbaşında da aynen tatbikini kararlaştırmıştır.Belediyenin fakir halka da ğıtacağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • UNUTMAYİNİZ Kİ Herkes,kesesine göre lü-zumlu yılbaşı hediyeliklerini Beyoğlundaki Karlman Posaiında bulabilirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Yirminci yüzyılın ilk yarısında:Otomobilin Birkaç gün sonra içinde yaşadığımız yirminci yüz yılın yarısına varmış olacağız.Bu elli sene zarfında birçok değişikliklerin meydana geldiği herkesçe malûmdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • «Samsun» vapuru 1 şubatta yola çıkacak İtalyada inşa edilen Samsun gemisinin teslimi,Ansaldo fabrikası ile işçiler arasında çıakn ihtilâf yüzünden bir müddet gecikmişti.Denizyollarına gelen son habere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Bir seyyar satıcı alacaklısı ile karısını yaraladı Dün sabah saat 8 de Aksarayda kanlı bir hâdise olmuştur.Ahmet isminde bir seyyar satıcı Langa caddesinde oturan Halit isminde birinden alacağını iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Bir kundakçılık hadi esi Birkaç gün evvel Kazlıçer mede cereyan eden bir kur dakçılık ve öldürmeye teşeb büs hâdisesinin mahiyeti sav cılık ve emniyet memurlar tarafından aydınlatılmıştır.Hâdisenin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Ticaret ve Sanayi Odası 953 yılı bütçesi bugün görüşülecek Ticaret ve Sanayi Odas meclisi bugün saat 15 te bi' toplantı yapacaktır.Meclis bı toplantısında Odanın 1951 y h bütçesini görüşecektir.Tic:re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Yusuf Ziya Önis Oniş,bugünden itibaren Denizyolları Genel Müdürü olarak vazifesine başhyacak Yusuf Ziya Öni.şin Devlet De nizyolları Umum Müdürlüğüne tâyini hakkındaki kararname yüksek tasdikten çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Sulhu muhafaz Türkiyeninrolü Dün şehrimizden geçen Amerikan Ayan âzasından Ferguson «Dünyayı tek bir milletin korumasını beklememeli yiz.Bütün dünya milletlerinin dünyayı muhafaza ve kon trol etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Kaçakçılık yapan Belçikalı tayfa Limanımızda bulunan bir Belçika şilepinin ateşçilerinden Dominik Andrey 20 paket sigara ile 3 çakmağı kaçak olarak satarken kaçakçılık bürosu memurları tarafından y:ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Beş kişinin taarruzuna uğrıyan kız Dün Savcılığa müracaat edcn Neriman Uçar isminde 15 yaşlaı-ında bir kız,kendisinin Darülacezede yatıp kalktığını bildirerek bir kaç gün evvel yaşlan 16 ile 18 arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Komünist propagandası yapan bir tellâk tevkif edildi Pangaltı hamamında tellâk olarak çalışan Yeksebant Mr rakyan adında bir Ermeni ka dini,müşterilerine «Rusya bı radan iyidir.Orada herkesiı cebi par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Komünist propagandası yapanların duruşmasına devam edildi Barış ve Yenibaştan dergilerinde komünizm lehind« propaganda yapmak ve mili' mukavemeti sarsıcı mahiyette neşriyatta gulunmak suçu ile adliyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Mehmet Akif ihtifali Şairin ölümünün 14 üncü yıldönümü münasebetile dün bir ihtifal yapıldı İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akifin ölümünün 14 üncü yıldönümü münasebetiyle dün sa at 15 te Eminönü Halkevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • FİLİM GÖSTERİSİ if İstanbul Verem Savaş Derneği tarafından;veremin sira yeti,veremden korunma,ilveremlinin sıhhate kavuşmala rina dair filmler 2.1.951 sal günleri saat 15 te 16.30 a kadar İ.Ü.T.B.Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Bâlıkesirde Kız kaçırmaktan mahkûm oldu Bigadiç kazasına bağlı Ada lar köyünden Makbule Gündo ğan isimli bir kızı tütün taı lasında çalışmakta iken zorla kaçıran aynı köyden Bayram Ergeçin şehrimiz Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • Topraksız vatandaşlara tevzi edilecek arazi Hatay Gölünün ıslahı suretiyle göl sahasını teşkil eden 200 bin dönüm arazinin topraksız vatandaşlara tevdii hususunda faaliyete geçilmiştir.Bu hususta Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • I'i'sfe MilH Eğitim P-laninin temaslar?Tl 111 Rutins Baknrt Trvf'1' lies i beraberinde Gaziantep si Çav Kinay,Gaziante Milletvekillerinden Ali Ocr ve Cevdet San olduğu hald cehrimize gelmiştirilçemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1950
  • HALKIN SESİ Gazetemizin 12.12.950 tarihli nüshasında çıkan «Ha mam ücretleri hakkında» başlıklı yazı münasebetiyle Belediye İktisat İşleri Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık aynen neşrediyo ruz:Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • afrcS^etgjQOfrCQCOegttSjjf I I il Bîr anlayış meselesi Bir nutuktan bazı cüm-leler naklediyorum:Q «Hak ve ahlâk prensipli lerine inanan milletler,şefi ret' ve dürüstlükten mahv rum olanların teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Kalay fiatları yüksekliğini muhafaza ediyor Kalay fiatlarındaki yüksek lik devam etmektedir.Dün de çubuk kalayın kilosu 12 lira-dan,külçe kalay ise 11.5 liradan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Meksikada soğuktan ölenler Meksiko,27 A.A.afp)Meksika'da hüküm sürmekte olan şiddetli soğuklar neticesi sokakta,biri çocuk,üçü kadın,sekizi de erkek olmak üzere on iki kişi ölmüştür.Mel;sika'nın merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Yakalanan hırsızlar Samatyada 6 ev soyup çaldıkları eşyayı îzmirde satan Todori,Maıdiros ve Ropen isminde üç gece hırsızı yakalan mjştır.Ayrıca Kadıköyde ve Kızıltoprakta bir kaç ev soyan Can Uçak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Çivi Hatları yükseliyor Çivi fiatlarmdaki fiat yüksekliği devam etmektedir.Fiatların bu artışına çivinin liberasyon listesine alınmamıg olması ve bu arada çivi imalinde kullanılan filmaşinin menşeinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Hâlden bir heyet Valiyi ziyaret etti Sebze hâlinde dükkânları bulunan toptancı esnaftan bir heyet,kış aylarında sebze hâlinde meyva satmak müsaadesi verilmesi için dün Vali ve Belediye Reisine müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Yunanistana ihracatımız artıyor Son günlerde Yunanistan memleketimizden külliyetli miktarda yiyecek maddesi almıya başlamıştır.Bilhassa son bir hafta zarfında İstanbul limanından 120 ton fasulye ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Vasfi Riza î.Delideniz dâvası Şehir Tiyatrosu sanatkârla,nndan Vasfi Rizanın,yine ayni müessese mensuplarından İbrahim Delideniz aleyhine açtığı neşren hakaret dâvasına dün 9 uncu asliye cezs mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Oto parklar için hazırlanan tarife Şehrimizde sayıları artaroto parklardan Belediye ücret almaya karar vermiştir.Oto parklara giren her arabadan 25,akşama kadar kalan arabalardan da 50 kuru:alınmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Talebenin göçmenlere yardımı Istanbul,27 A.A.Yüksek okul ve fakülte talebe ce miyetleriyle talebe birlikleri göçmenlere yardım için yüksel tahsil gençliği arasında bi kampanya açmıştır.Bu arada Isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Ortadoğu komünist tehlikesine maruzdur Vaşingtonda yapılan ve Orta Doğudaki bütün Amerikan elçilerinin iştirak ettiği bir toplantıda bu cihet bilhassa belirtildi Washington,27 A.A.Dışişleri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Atatürk g u n u Atatürk'ün Ankaraya ilk olarak ayak bastığının yıldönümü dün çok parlak şekilde kutlandı Ankara,27 A.A.Atatürk'ün Ankara'ya ayak basışının yıldönümü,bugün Ankara'da törenle kutlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Spor idarecilerinin seçimleri başlıyor Ankara,27 TH.A.Yurdun muhtelif vilâyetlerinin Be den Terbiyesi Bölge Müdürlük lerinde futbol,güreş ve diğeı spor kollarını idare eden ajanların kulüpler tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Italyava yardım Brendizi,27 A.A.Yar dim programı gereğince İtal yaya gönderilen Amerikar harp malzemesiyle yüklü V nci gemi kafilesi bugün buraya gelmiştir.Bu harp malzomesi arasında bilhassa uçaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • İsrail'e yardım Vaşington,27 A,P.A merika dün,İsrail'e 35 milyor dolarlık yeni bir kredi temir etmiştir ki,bununla İsrail,zi raî gelişmesi için âlet ve edp vat temin edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Amerikada yerleşen atom âlimleri 27 A.A.Lps)Atom meseleleri uzmanlarından Dr.İdei Yukavanin Birle sik Amerikada yerleşmeye ka rar verdiği haber verilmektedir.Dr.Yukava Kolombiyr Üniversitesinde fizik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Deniz şiddetinden ölen domuzlar Brcndizi.27 A.P.Triyeste için yüklenmiş olan küçük bir Türk gemisi dün akşam,İsviçrej'e gönderilecek olan 435 canlı domuzdan ibaret olan hamulesini burada boşalt mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Windsor Dükü ve eşi 350 bin dolar mukabili radyoda konuşmak ve televizyonda görünmek için müzakere yapılıyor New-York,27 A.A.Jour nal Amerikan gazetesinin haber verdiğine göre,Windsor dükü ile eşi Win
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Bîr üçüncü Dünya Harbî karşısında İngiltere donanmasını azami hadde çıkarıyor Bir üçüncü dünya harbi tehlikesi karşısında ingiltere hükümeti donanmasının azamî hadde çıkarmaktadır.Bu iş için bir çok y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • II Kail)tozu Basit ve emin bir ameliyatla,kalb ile kapağı arasına ithal edilen iki çay kaşığı saf talk tozu.kalbe kan vasıtasıle kuvvet veren damarların tıkanmasından ileri gelen ağrıyı keser.Bu tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tibkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman leleron:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Re-jat Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Cesar müşkülâtla hançeri elinden almağa muvaffak oldu.Sonra sakin,müteessir bir sesle uzun uzun kardeşini tes kine çalıştı.Lucrece birçok ağladıktan son-a Kardinallerin arasında bayılarak yere yıkıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1950
  • Kore harbi ve Yugoslav g o r u ş u Belgrad.27 A.A.Lps)Mareşal Titonun yakınların,dan olan bir Yugoslav saylavı,Yugoslav Komünist Partisi mer kez komitesinin resmî organı bulunan Borba gazetesinde yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • 1 Orta,Boy.2 Telefonda hiUb,Atılgan.3 Bağ hlık.3 Sinirli.5 Bir nota.Küfretme,6 Hafif rüzgâr,Bir nota.7 Emtia,Yıla kavi oyuk.8 Tanrılar,fc sak.9 Tazelik.YUKARDAN A Ş A G I 1 Birleşme,Yüz.2 Kaı.k renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 3 2.57 Ar-ıl:ş ve programlar 13.00 Haberler 13.15 ögl konseri *P1.13.45 Sarkıla Okuyan;Rikkat Uyanık 14 20 Dans müziği P1.14.4.Programlar ve şarkılar «Pl.17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • dan Hesap Yok Mükellefin adı Birinci No.No.İşi Mahallesi Sokak Kapı No.Senesi K.B.Fz.Maktu Z.Karne Kira Z.Ceza Yekûn İh.N.70/15 50 Adil Çavuş Kahvehane Topçular Numuna bağ 2/1 948 16.80 3.36 8.40 34.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden:1 işletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imal edilerek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın dolap,lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • İnşaat eksiltme ilânı Etibark Genel Müdürlüğünden 1 Sarıyar Elektrik Santralı için Nallıhan kasabasına" takriben 25 Km.mesafede ve Sarıyar köyü civarında yeni kurulacak site mahallinde yapılacak 18 çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • İstanbul Belediyesinden:Yılbaşı münasebetiyle yalnız lüks ve birinci sınıf müesseselerden,en az beş kişilik müzik heyeti de bulundurmak şartiyle,her günkü programın fevkinde eğlence tertip ettiğini Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Tashih İstanbul Defterdarlığından 22 Aralık 950 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «Satılık Emlâk» başlıklı ilânda satışı 29/12/950 tarihinde yapılacak olan 514-1882/4 dosya sayılı gayri menkûlün kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Traktör ve Römork alınacak 1 Çeşitli yollarla yollar dışında her türlü mevsim ve arazide hareket kabiliyeti ve 4,5,10 tonluk ağırlığı çekecek kudreti,15-40 Km.sürati olan müteaddit traktör ve cer vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Neşriyat TÜRKİYE İKTİSAT MECMUASI istanbul Tüccar Derneği nin naşiri efkârı olan Türkiye İktisat Mecmuasının aralık ayına ait 29 uncu sayısı kıymetli imzaların enteresan yazıları ile çıktı.Umumî sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • O 'EHATÖH Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCİ SINIP Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol,baoak damar ve kemik hastalıkları fi m;taLisauı Beyazıt Okçularbaşı No.13 S Tel:Muayene;23876 I fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • JÎUUitjet ABONE rîAT».ABI Senelik 8 Uradır 6 Aylık 18 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki misildir.İLAN FİATLABI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilan sayfaa santim* {J Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor H?fiz Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • BEYOGLu ALKAZAR 42562 1 Altın hırsı.AR 4439-D 1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 4Ü385» 1 Hileli zar.ÎNCI 84595)1 Zaman melodisi.ELHAMRA 4223G)1 Borjiyaların intikamı.LALE 43595)1 Cesur yüzbaşı.İPEK 44289)1 Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • İİC.^O ^M-18 ARALIK '15 R.E 19 5 0 K.E 1370 Perşembe 1366 VAKÎT VASATI EZANI inef İkindi Akşam Yatsı imsak 7.21 2.37 12.13 7.29 14.32 9.48 1644 12.00 18.23 1.39 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • A.N.KARACAN-P i n ^hada yazı işlerini fiilen İdare eden:Vahid Ramiz Hiç_İ\Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaa* Basıldığı yer Ff-üzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1950
  • Bu ayda Istan bulun en faz la müşteri çeken mesiresi Emirgân korusuydu.Böyle sıcak günlerde başka yerler oturulmıyaeak halde iken burası âde ta serin olurdu.Avam kısmı sa bahtan gelir,büyük ağaçla rın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • General Mae Arthur'un bir tebliği Tar,tarafı birincide)tflği kapatarak bütün Birleşmi!Milletler ordularını hezimetten kurtaran Türk birliğinden sitayişle bahseden Mac Arthur sun lan söylemişi ir;«Kahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Komisyonun 6 aylık mesai raporu müzakere ve tenkid edildikten sonra başkanın verdiği izahatı müteakip aynen kabul edildi Ank'ara,27 A.A.Unesco Türkiye millî komisyonu dördüncü genel kurul toplantısı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Kore'de taarruz arifesi T Bastarafı Birincide 1 ten raporlar ela mevcuttur.Tebliğde:«Düşman pek yakın bir gelecekte savaşa bir çok munzam Kuzey Kore tümeni sevkedebilecek iktidardadır.denilmiştir.Seul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • fş,fşçi buîmr kurum ıı T Bastarafı Birincide 1 îakat millî ve iktisadî kalkın mamızda istikbal için büyü' ümitler vaadeden İş ve İş Bulma servisi etrafında gc rüşmek maksadiyle toplandıl.İkinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Cumhurbaşkanının tetkik seyahatleri Baş tarafı birincide)Cumhurbaşkanı Zonguldak trenine bağlanan vagonla dün aksam Ankaradan hareketinden itibaren her istasyona;halk toplulukları tarafından s^ lâmlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Amerikanın Yeni savunma planı tarafı birincide)Toplantıda Maliye Bakanının bulunmasının yeniden silâhlanma politikasına para temini mevzuunun da müzakere edilen meselelerden birini teşkil ettiği ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Müdafaa faaliyetleri Vaşiııgton,27 A.P.Birleşik Amerika hükümeti bugün memleketin bir düşman taarruzuna hedef olabilecek bölgelerindeki mahallî idare te şekküUerine gönderdiği tamim lerde,derhal sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Gl.Collins'in beyanatı Vaşington,27 A.A.Amerikan ordusu genelkumay başkanı General Collins şunları söylemiştir:«Yeni silâhların inkişafında o kadar iyi neticeler elde edilmiştir ki,gayretlerimizi artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Meclis Bütçesi T Bastarafı Birincide 1 rinde açılan müzakerelerde büt çe komisyonu üyelerinden birçokları mütalâalar ileri sürmüş ler ve müteaddit sualler sormuşlardır.Bu arada Millî saray ların durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • M o h i n i Ankarayd gidiyor F Bastarafı Birincide 1 se şeker ve pirinç hediye etmişlerdir.Hindistan Basın Ataşesini bu sabah görür görmez Mohini hortumunu kaldırmış ve gönderilen hediyelere işaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • İranda acyip protesto T Bastarafı Birincide 1 to makamında İran Parlâmen tosu binasını,pansiyona çevir mislerdir.Göstericiler komis yon odalarında yatıp kalkmakta,sobaların üzerinde yemek pişirmekte,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Yunan Ordu Futbol Takımı Ânkarada Yunan futbol takımı Yeşilköy hava Ankara,27 Milliyet)1951 yılı dünya ordulararası futbol birinciliğine iştirak edecck takımı seçmek üzere Türk Yunan ordu takımları ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • S.Agaoğlumın beyanatı T Bastarafı Birincide 1 metin göçmenler için bütçeden para ayırıp ayırmadığını sormuş,Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz,şimdiye kadar gelen göçmenler için hükümetin ne gibi tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Konservatuarın İslahı için teşebbüsler İstanbul Konservatuvarınm durumunu tetkik etmek üzere Şehir Meclisi azaları arasından seçilen komisyon çalışmalarına devam etmektedir.Burada Konseıvatuvara yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinliklerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve tenu vetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genç;bir manzara bahşetmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden:1 Ipsalada Paşalı mer'ası namiyle anılan 453 numarada kayıtlı 30000)dönüm kadar araziden mezruata elverişli olan yerlerin 8/11/^53 tarihine kadar kiraya verilmek üzere aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • Bir suiistimal iddiası T Bastarafı Birincide 1 başlanan bu yolsuzluk hâdise,sinin mahiyeti şudur;İki sene evvel Teknik Üniversitede Çimer inönü.Profesör Kudret Ha vitan ve bazı arkadaşları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1950
  • yeni yıla girerken T Bastarafı Birincide ve Frank Sinatra gibi isimlerin,reklâm mahiyetini haiz olmaktan uzak bulunan hâdiselere isimleri geçmesi neticesinde büyük zararlara duçar olmuştur.Keza bu sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • «ı ıiı» m miKkwti 1951 YİLİ wr^;C*oseJ İkramiye planında EV E V EV J EV EV ve müteaddit para ikramiyeleri BEVOGLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi ayrıca bu şube iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • 'SSS,'S,S,'s,'S,'SS,'SS,üreşçilerle ir konuşma [Amerikan güreş takımının kaptanı ve en iyi| elemanı o'an William Nelson,Ahmet Şenol,bu şgüne kadar karşılaştığım en iyi güreşçidir,diyor Üç gece yaptıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden î İşletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imâl edilecek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın Dolap,Lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • unwilling—himiiiibiii—«¦¦ııımm.nm it Balya kapak tahtası salısı Maliye Bakanlığından Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan muhtelif eb'atta takriben 10.000 adet balya" kapak tahtası açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • Müteahhid nam ve hesabına 10 ton kuru l'ajulye 30/12/950 ünü saat 11 de Siirt As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 00 lira olup geçici teminatı 263 liradır.Şartnamesi Ko.da göılür.Taliplerin kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • Devlet Orman işlatmesi Vize füîüdürlUrjüntfen 1 işletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayır Sahil isaf yerinde mevcut 872 adede denk 248,606,510 adede denk 149.915 ve 513 adede denk 149.683 metreküp Meşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • Yeni gelen son model Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışma başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederi*,Muhtelif Röntg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1950
  • I I» samiwi bir» dfosta sa Mükemmel bir hediyede aranılan bütün vasıfları haiz oian SHEAFFER'S,tjik ve zarif hatlarile sahibinin kalbini daha ilk görüşte* fetheder.Bu hârika kalemle birkaç satır yazdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6