Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Mohiniye yapılan mera sim Dolmabahçeden Taksime çıkarılan yavru fil için güzel bir tören yapıldı Hindistan Başbakanı Pandit Nehru tarafından Türk çocuklarına hediye edilen ve şehrimize getirilen Mohin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Amerikalı $aü r öf çiler ilci karşılaşmanın neticeleri:hakkında ne diyotltirT 6 inci sahifede okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Şiddetli hava bombardımanlariyle tahrip edilen demiryolu boyunca Kore halkı güneye ilticcn ediyor Güney Koredekî yeni meydan muharebesinin her an başlaması beklenmektedir.Seul tahliye ediliyor Tokyo,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Dün gelen Meksikalılar Meksika Reisicumhurunun oğlu ile Meksikalı milyoner ve arkadaşları Afrikada avlanmak üzere dün şehrimize gelmişlerdir.Yukarıdaki resimde bir kaç gün şehrimizde kalacak olan misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Mac Arthur zarurî ric'ati izah ediyor General birliğimize karşı hayranlığını bir kere dahcOeyit etti Tokyo 26 A.P.General Mac.Arthur bugün.Birleşmiş Milletlerin kasım ayında yapmış oldukları büyük taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Brleşmis Milletler Avrupa ord-su Başkomutanı Eisenhower Beynelmilel ordu genel karargâhı Karargâhın yerini bizzat Gl.Eisenhower tâyin edecek Paris,26 AR)General D wight Eisenhower'in komutasındaki mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • D.P.Meclis Grupu dün to£İajnd^ Resmî otomobiller meselesi münakoşalara yol açtı Ankara 26 Milliyet)D.Jb*.Meclis Grupu,bugün saat 15 te Fuat Hulusi Demircilinin başkanlığında toplandı.Zonguldak milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Bütçe Komisyonu Hükümetin g I,tasarısını kabul etti İSİNİN MEMURLARA DA KAPAR VERİLDİ Başbakanın komisyondaki izahatını müteakip bütçe tasarısının heyeti umumiyesi kabul edilerek maddelerin müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • İktisadî teşekküller ve verilen milyonlar aliye Bakanı bütçe hakkında gazetecil'e-»e izahat verirken Devlet İktisadî Teşekküllerine her sene umumî muvazeneden milyonlarca lira verildiğini de söyledi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Prost'un m enmı Dün Şehir Meclisi uzun münakaşalardan sonra bu kararı verdi Şehir Meclisinin dünkü top lantısmda şehircilik mütehassısı Prostun mukavelesinin yenilenip yenilenmemesi meselesi uzun uzad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Çiçek Palastaki toplantının suçluları Dört solcu genç dün tevkif edi Istanbuldan kaçan diğer dört gene hakkında da gıyabî tevkif kararı verildi Sol temayüllü olarak tanınan Yüksek Tahsil Gençlik Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1950
  • Dün gece yapılan güreşler 4-4 berabere neticelendi İlk iki müsabakalarını 8-0 ve 7 1 neticelerle kaybeden Amerika millî takım güreşçileri,son karşılaşmalarım,dün gece,seçmelerde üçüncülüğü kazanmış gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • 500 üncü fetih yılı çahşmaları Fatih Anıtı Atatürk Bulvarına dikilecek Fatihin şahsiyeti,hususi hayatı,ordu ve donanmasına ait yayınlar 1951 yılı ocak ayına kadar hazırlanmış olacak Islanbulun 500 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Bir fuhuş yuvası daha basıldı Beyoflunda Top?eken sok;oturan Pakize Sabaha' i i ndekl kadittin randevuculuk yaptığı hab r alınmıştır Evvelki gece buraya bir bas kili yapan memurlar Uç çift suç üstü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Vali,bir kaza geçirdi Vali ve Belediye Reisi Fah etlin Kerim Gökay dün bii kazı atlatmıştır.Vali,otomo biliyi" dün Arnavutköyünde;gelirken,araba karşıdan gel mekte olan bir yük kamyonı ile çarpışmış,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • KISA HABERLER B ı müddet evvel küeüb.r d^sük.jk gösteren kanav.çe f a!Lr,dün yeniden yak S'-i! ı l.r.Dün 10 onsluk ka navıçeler 115 122 kuruş araınaa muamele görmüştür.isveç Porteklzden Tica U't ve Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Bir fil daha geliyor Hindistandan sonra Pakistan da bir fi!gönderiyormuş.Bu da beş yaşında.İki filimi/o'acağına göre bunlardan biri dişi biri erkek ise işimiz iş.Artık Ankarada bir fil nes li ürer,gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • îsraile 10 bin ton kepek satıldı Son günlerde kepek satışları haraı-eltenmiştir.Bu canlılık,son defa îsraile 10 bin ton kepek satılmış olmasından ileri gelmektedir.îsrailden sonra Yunanlılar da piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Tekel kibritleri son gönlerde bozuldu Tekel idaresi mamullerinden son günlerde şikâyetler artmıştır.Bu şikâyetlerin mü him bir kısmını rakı,şarap ve kibritler teşkil etmektedir.Bayilerden alman rakı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Yusuf Ziya öniş ocak aymda vazifesine başhyacak Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğüne tâyin edilen Yusuf Ziya Öniş,ocak ayının başından itibaren vazifeye bağlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Yılbaşı gecesi için ihdas edilen vapurlar Yılbaşı gecesi şehir hatla,rı vapurları 24.20 de Adaya,24.30 da Boağzın Anadolu yakasına sefer yapacaktır.Ayrıca Anadolu yakasından Kop rüye Beykozdan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Denizlerde fırtına Akdenizde şiddetli bir fırtına başlamıştır.Bu sebepten gemiler limanlarda iş göreme mektedir.Bu meyanda,İzmir vapuru Finike ve Antalyadu yük verememiş,İstanbul Hayfa hattı dönüşünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Şehri kirleten 67 kişi cezalandırıldı Belediye motorlu temizlik ekipleri son bir hafta zafrında yaptıkları kontrolda şehri kirleten 67 kişiye ceza zaptı tutmuşlardır.Bunlardan 150 liraya kadar para ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Göçmenler Misafirhanesi Göçmenler Misafirhanesi hakkında Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökaydan aşağıdaki tavzihi almış bulunuyoruz:ı—Zeytinburnu Misafirha nesini gezdiğim zaman rastladığım noksanları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Av derileri piyasası çok durgun Bugünlerde İzmir piyasasına bol miktarda av derisini!gelmesi beklenmektedir.Hâ len av mıntakalannda sansaı derisinin adedi 70 lira kada:fiat bulmaktadır.Tavşan derileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Yaş meyva ihracında nakliyat zorluğu İhraç vasıtalaı fmızda soğu yüzünden yaş nıeyvalar Yaş meyva iracatçılan Eko nomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek,ihraç edilen yaş meyvalar için ihraç vasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Eroinci kan koca Yaralamaktan sanık olara)mahkemeye verilen Nuri Sir can isminde biri dün sorguy çekilmek üzere adliyeye gel rilmiş ve soruşturma bürosönünde beklerken karısı Mel hat kendisine bir pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • «Basın Hürriyeti» filmi dün gösterildi Amerikan Birleşik devlet lerı haberler servisi tarafından dün saat 11 de Parkotcide basın mensuplarına «Bası.Hürriyeti» isimli bir film g'6terilmiştir.Film,dâvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Bakır piyasası Ingiltereııin bakır istihlâkini tahdit etmesi piyasamıza tesir etti Bakır piyasası son günlerdi hararetlenmeğe başlamış v fiatlar yükselmiştir.Bu fietereffüüne İngiltere hükûmc tinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • HALKINSESI şehir temizliği Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Geçen gün Vilâyetin karşısına tesadüf eden bi_nalardan birinin orta ka-tında herhalde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Yabancı M^—II MI II m gözü ite »La Libre Belgique» isimli bir Belçika gazetesinde «Türk tugayının hayranlık veren harekâtı» başlıklı bir yazı intişar etmiştir.Bu enteresan yazıyı ehemmiyetine binaen n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • FİLİM GÖSTERİSİ Istanbul Vereni Sava.1,Der neği tarafından;veremin giro yeti,veremden korunma,11 veremlinin sıhhate kavuşmalnrina dair filmler 2.1.951 sai günleri saat 15 te 16.30 a ka dar I.ü.T.B.Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1950
  • Şeh ir Meclisi Dünkü i timada Prostun mukavelesinin yenilenmemesine karar verildi Şehir meclisinin dünkü top lantısmda şehircilik mütehassısı,Prostun mukavelesinin yenilenip yenilenmemesi meselesi mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • «p I Kore buhranının en ft mühim sebebi f X X Harbde istihbarat üstün-A lüğünün hayatî bir ehem.V v miyeti vardır ve hattâ bazı A vaziyetlerde bu üstünlük silâh ve kuvvet üstünlük-A lcrinden bile daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Noel'in kurbanları 26 A.A.Afp)Bu sene 3 nocl günü zarlınd;Birleşik Amerika'da kaza neticesi 624 kişi ölmüştür.Bunlavdan 492 si yol kazası netice.si ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Politika ve spor Frankfurt,26 A.A.Bütün dünya bisikletçilerinin katıldığı ve her sene yapılmakta olan Fransa turu bisiklet yarışma Alman bisikletçileri davet edilmemektedir.Alman bisiklet idarecileri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Turfanda sebzeler gelmeyi başladı Piyasaya gelen haberlere g re havaların müsait gitme dolayısiyle İzmire her taraf tan sebze gelmeğe başlama tır.Enginardan sonra ilk tu;fanda taze bakla gelmiş ve kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Mahkeme kapısı önünde çirkin bir hâdise Dün Sirkeci Yolcu salonun daki 6 ncı Sulh Hukuk mahkemesinin kapısı önünde çir kin bir hâdise olmuştur.Duruşmodan çıkan avukat Fikret Otan,mahkemede bir al;cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Artist Maxvell soyuldu Nevyork,26 A.P.Film artisti Maxvell,dün,polise müracaatla iki bin dolar kiymetindeki vizon mantosu ile 800 dolar naktinin oteldeki odasından çalınmış olduğunu söylemiştir.Artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Gl.Walker'in cenazesi Yokohama'ya getirildi Tokyo.26 A.A.Reuter)Geçen pazar günü Kuzey Korede bir jeep kazasında öler 3 inci ordu komutanı General Walton Walker'in cenazesi bu gün Yokohama kilisesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Fatih zamanına ait eserler tamir ediliyor Ankara,26 T.II.A.İs tanbulda Fatih zamanına ait bütün tarihi eserlerin fethir.500 üncü dönüm yılma kada tamir edilmeleri kararlaştırılmıştır.İlk olarak Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • istanbul esnafı sergiye davet edildi Ankara,26 T.II.A.1 ocak pazartesi günü şehrimiz de Halk Bankası tarafından açılacak olan sergi hazırlık lan sür'atle devam etmekte dir.Halk Bankası,İstanbulda ki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Afganistanlın yeni Elçisi Ankara'da Ankara,26 A.A.Afganistan'ın yeni Ankara Büyü* Elcisi ekselans General Esedullah Han dün öğleden sonr:şehrimize gelmiş ve garda Protokol Umum Müdür Muavini ve Hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Dün şehrimize gelen Meksikalı misafirler Afrikada avlanmak üzere seyahate çıkmış olan Meksika Cumhurbaşkanının oğlu Micuel Aleman Valesko Jr.Meksikonun tanınmış milyoner lerinden George Paskal,ve Meks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Avrupaya yardım Kongre müzakerelerinin gürültülü geçeceği,fakat istenilen tahsisatın kabul edileceği anlaşılıyor Vaşington,26 A.A.United Press")Siyasî şahsiyetler Kongrenin gelecek oturumun,da Avrupay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Aureomycin ve kanser Amerikalı ilim adamları bu cumize ilâcın kanserde ihtiyatla tatbiki lâzım geleceğini söylüyorlar Lakeland,26 A.A.Güney Florida koleji ilim adamları,birçok hastalıkların teda-visin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Unesco millî komisyonu toplanıyor Ankara,26 A.A.Unes co Türkiye millî komisyonu dördüncü genel kurul toplan" sini yarın saat 15 te Dil Tari' ve Coğrafya Fakültesinde 305 numaralı ders salonunda yo pac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Prenses Faika'nın bir erkek çocuğu oldu Kahire,26 A.A.Reutor)Nisan ayında San Fransisko da Fuat Sadık isminde bir Mı sırh ile gizlice evlenen Kra Faruk'un kız kardeşi Prense Faika'nın bugün bir erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Kalay fiatîarı yükselmeye başladı Son günlerde hararetlerle!kalay piyasasında i'iatlar yü!selmeğe devam etmektediı Dün piyasada toplan olara!çubuk kalayın kilosu 12 lir;külçe kalay jse 11,5 liradat mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • ıııllı i İJ.11.I11 |i ''Ibüiiiiıl.İt la t annul Belediyeci ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçcsi:Cahit Irgat ve M.Turkman leleıon:42157 KOMEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Lucrece kardeşinin cescdine kapanarak onu göz yaşlariyle yıkamak istediğini ve hevkesin önünde ailesinden nefret ettiğini ilân edeceğini söylerken Julie düşünme imkânından mahrum bir halde taşların üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Bulgar kuryesi dün Edirncden geçti Edirne,26 Milliyet)Bugün Istanbuldan gelen ve Bulgarislana giden trenin yataklı kısmında Bulgarların İstanbul kuryesi Vasil saat 15 de Bulgariskma müteveccihan şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Irak Kabinesi kuruldu Bağdat,26 A.A.Afp)Kral kararnamesi ile yeni kabine şu şekilde kurulmuştur:Başbakan,içişleri bakan vevkili:Nuri Sait Paşa.Savunma bakanı,dışişleri bakan vekili:Şakir Elvadi.Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Patatesin pişirilmesi Birleşik Amerika Ziraat Bakanlığının yaptığı tecrü belere göre,patates,24 saatte C vitamini miktarının ya-rısını kaybeder.Bu suretle,birkaç gün kullanılacak fazla miktarda patate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Harici kısa haberler HİNDÎSTANDA Tibetten gelen ve Kalimpong daki Tibet Dışişleri Bakanlığı tarafından da teyid edilen haberlere,göre Dalay Lamanın annesiLassa'dan ayrılarak Ralunfa varmıştır.İNGİLTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Peyk memleketlerde i—I—I 111» işçilerin durumu Bütün komünist rejimler işçilerden zorluk görüyor Komünist rejimlerin en büyük zorluğu işçilerden görüyor.Zira işçiler birçok baltalama hareketleriyle ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1950
  • Tarihî taşı çalanlar şiddetle aranıyor Kuzey Ingilterede bütün polis memurları 25 yaşlarında ve sivri burunlu bir kadım aramakla meşgul Londra,26 A.A.Lps)Kuzey İngiltere ve İskoçyaya komşu bölgelerdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • 1 Tazelik;2 Fotoğraf camı,Bağırsak;3 İlâhî,Cüzî;4 Ulaştırma;5 Nurlu;6 Tavır;7 Tersi)bir çalgı,Geçici;8 Peder,Maden külçelerinin eritilmesi;9 Kaza,Su.YUKARDAN AŞAĞ2 1 Yönerge;2 Heybeli öyle bir yerdir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • he.27 17 ARALIK RE 19 5 0 370 Çarşamba VAKÎT VASATI VAKİT VASATI EZANI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.21 12.13 14.32 16.44 18.23 5.36 Ku.14 K.E I 1366 2.37 i 7.29 9.48 12.00 1.39 J 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 B*dyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar.Okuyan;Şali.Dizer 14.20 Dans-müzi Pl.14.45 Programlar türküler Pl.15.00 Kapanı.ş.17.57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Biri annem öbürü Müjgân.Fakat yeni yeni anlamağa başlıyordum ki,has sas bir erkek kalbi gördüğü her güzel kadın için garip galip,tatli tailı.hızlı hızlı çarpar.Bu sırada roman okumak zevkine kendimi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • ZAYÎ Samatya nüfus dairesinden aldığım ve içinde askerlik durumum yazılı nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.315 doğumlu Kadir oğlu Ahmet Ratip ÖznurkaJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Vana satın alınacak Izmir Belediyesi Eshof Umum Müdürlüğünden!İdaremizde mevcut fennî şartnamesi gereğince 5 adet 450 m/m ve 4 adet 250 m/m lik havagazı vanası satın.alınacaktır.İsteklilerin en geç 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Sümerljank İstanbul Şubesinden Bankamızda mevcut kullanılmış posta pulları satılığa çıkarılmıştır,isteklilerin teklif mektuplarını Galata Bankalar caddesi 25 No;lı binadaki müdürlüğümüze vermeleri ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Samsun Ziraat Mücadele Baş Teknisyenliğinden 1 Ziraat mücadelesi için gerekli 125 ton kepek 21250 lira muhammen bedelle eksiltmeye konmuştur.2 Şartnamesi Samsun Ziraat Mücadelesi Bag Teknisyenliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Açık Ekşiline ilânı İstanbul Bayındırlık Müdür üğünden 1 Çatalca cezaevi onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 4656?lira 59)kuruştur.Eksiltme 4.1.951 tarihinde perşembe günü saat 16 da îs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • İpil Sn.pil Pil i m itlik w fluff 3\tâ x İ BEYOGLu ALKAZAR 42562)1 Altın hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Hli'ell zar.ÎNCÎ 84595)1 Zttman melodisi.ELHAMRA 42236)1 Borjiyaların intikamı.*LA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • İstanbul Defter ığından Sıra Ödevlini n No.Adı Soyadı işi İkamet mahalli Plaka Verginin İhbarname Yoklama Mahallesi Sokağı No.No.senesi Nev'i No.H.No.Tarhiyat Karne Kazanç F.zam_Buhran Ceza Yekûn Hilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 52 adet deri ceket Şoför için)diktirilec^ktir.Bilumum malzeme müteahhide aittir)2 Pazarlık 8.1.951 pazartesi günü saat 10 da Kaba I Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1950
  • Satmalına Komisysnu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince muhtelif ebadda «180» ftdet iç ve dış kamyon lâstiği satın alınacaktır.2 Pazarlık 10/1/951 çarşamba günü saat 10 da Kabataş Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Moh'niye yapa Ban merasim r Bastarafi Birincide 1 Dün saat 14 te bakıcısı Sul tan tarafından Dolmabahçeye getirilen yavru fil,ellerinde «Mohini safa geldin» «Mohini seni şekersiz bırakmayacağız»,«Pand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Dün geceki güreşler T Bastarafı Birincide 1 la mağlûp oldu.62 kilo:Nurettin Zafer Lawell Lange Amerikan millî takımının en iyi güreşçilerinden birisi olan Lange,müsabakanın ilk dev.resinde,bir iki müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • D.P.Mec i dün to T Bastarafı Birincide 1 layısiyle hükümeti de alâ kadar ettiğini söyledi ve bunun bir hafta sonraya talikini istedi.Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in gelir vergisinin memurlara tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • n Truman acele ingtona döndü Independence Missouri 26 A.P.Başkan Truman,noel tatilini yarım bırakarak Va-ngtona avdet edecek ve ora da Dışişleri Bakanı Dean Ache son ve Müdafaa Bakanı General Marshall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Celal Bayar Karabüke hareket etti Ankara 26 A.A.Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bera berinde İşletmeler Bakanı profesör Muhlis Ete,Manisa mil letvekili Kâzım Taşkent ve An kara milletvekili Mümtaz Faik Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Mac Arthur ricatı izah etti T Bastarafı Birincide rarları ortaya çıkarmış olduğunu belirtmiştir.24 kasımda başlamış olan Birleşmiş Milletler taarruzu için General Mac Arthur,bu taarrua,kuvvetlerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Mısır yaralılarınım karşılamağa hazırlanıyor Kahire 25 T.H.A.Geçecek olan Türk yaralıları bu rada Mısırlılar tarafından büyük merasimle karşılanacak tır.Kardeş Türk milletinin Korede destanlar yaratan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Türkiyede balıkçılığın 1 inkişafı Türkiye sularında senede 100.000 ton balık tu tutabilir Türkiyede balıkçılığın gelişmesi için hazırlanan programın tatbik mevkiine konmasiyle senede 100.000 ton balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Uindic iıiideki harekât Saigon,26 A.P.Komünist Vietrninh hareketi kuvvetleri bugün Hindiçini'nin ku zey-doğu köşesindeki hudut çıkıntısında bulunan Fransız birliklerine karşı yeniden taarruzlarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • İktisadî teşekküller ve verilen milyonlar Başmakaleden devam)büyüyemez,kırk yasında,hattâ torun sahibi olsalar bile daima çocukturlar.Sümerbank ta kurduğu müesseselerin hiçbir zaman rüşdünü tasdik etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Kore'de dün çarpışmalar ba T Bastarafı Birincide 1 reyan etmiştir.Güney Kerenin tehlikeye maruz başkenti süratle boşalmaktadır.Sivil halk güneye doğru çekilmektedir.Pyongyang Seul ana şosesi üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Dört solcu tevkif edildi r Bastaraf i Birincide T lelideki Çiçek Palas salonun,da,o zaman Cezaevinde bulunan Nâzım Hikmetin suçsuzlugunu güya isbat sadedin de bir toplantı tertip etmişti.Bu toplantı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Gelir verg's r Bas t ar afi Bi r iıı cide 1 bakan Adnan Menderesin bu L zahatiyle 1951 yıl» bütçesi et» rafında muhalefet yapılmak ta olan asıl ve esastan âri neş riyat cevaplandırılmış olmak,tadır,Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Beynelmilel ordu r Bastarafı Birincide T gâh merkezi olarak tarihî Ver saUJes sarayı ile Fontainebleau üzerinde durulmaktadır.Eisenhower İkinci Dünya Hat bi sırasında genel karargâhı,nı Versailles'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • PİŞ ÇÜRÜMELERİNİ 2AMA.NINDA ÖNLEMEK İÇfN AĞ^DA GÜZEL Bm KOKU BİRAKAN VE DİŞLERİ MÛ-KEMMSLEN TEMİZLEYEN AUeam NANE ESANSL1 RADYOLîN KULLANINIZ jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • ZAYİ Alemdar nüfus memurluğundan aldığım ve içerisinde askerlik durumunu bildiren nüfus kâğıdımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şehzadebaşı Atatürk caddesi Kalenderhane mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Yol yaptırılacak Keşif bedeli ilk teminatı Lira Kuruş Lira Kuru 18862 60 1414 70 istanbul Gümüşsüyü Selime Hatun sokanında parke kaldırım inşaatı,16791 05 125& 33 istanbul Tophanede yeni inşa edilen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • s Erz 2-7 ft O.Erz.I 1941 Dmy.I 1941 Dmy.II 1941 D.III M.Mü.I M.Mü.II M.Mü,III M.Mü.IV ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 8T.00 100 dolar 280.30 280l30 100 Fransız.Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 10-is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Göçmenler,derecelerine ba kılmaksızm Üniversiteye kabul edilecekler Ankaradaki Göçmenlere Yardım KomiLes!toplantısında,İstanbul Üniversitesi adına hazır bulunan Genel Sekreter Hasan Refik Ertuğ şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1950
  • Ormancılık hakkında kararlar Ankara,26 T.H.A.Orman Genel Müdürü Fuat Adalı Genci Müdürlüğüne ait muhtelif mevzular hakkında Türk Haberler Ajansı muhabirine aşağıdaki izahatı ver mistir:Ormancılıkta mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • Amerikalı güreşçiler,neticeler için ne diyor I Ram ano\ski "Bizde bir güreşçinin tuşla mağlûb sayılması için,hakemin üç saymasına kadar,omuzun yerde kalması lâzımdır^ diyor t f+'S+Dün gece Amerikalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • Yugoslavya'nın Sarajevo takımı dün geldi Şehrimizde dört karşılaşma yapacak olan Yugoslavyamn Sarajevo takımı,dün saat 14,30 da hususî bir Yugoslav uçağı ile şehrimize gelmiştir.Lovriçin başkanlığı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • 1951 vauı İkramiye planında EV m EV EV ™ff EV ve müteaddit iDara ikramiyeleri BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi ayrıca bu şube için tertiplenen 20.000 u* Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • «m/jfmf w 7» Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 28/12/950 günü hizalarında yazılı saatlerde Selimiye 93 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin belli vakitde komisyona mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • Uflakina ve Kimya Endüstrin Kurumu Genel MüdOrlügUnden:1 Kapalı zarf usulü ile genel alım şartlarımıza göre muhtelif cinslerde cem'an 67275 Kg.çelik ile 325 adet otomat torna kalemi satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • istanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atölye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satış depolarından İstanbul şehri bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI oermayesı 1.5C0.000 T.L Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından'.1 Eksiltmeye konulan iş:Yeniden tevsian ilâve suretile yaptırılmakta olan ve inşaatı bitmek üzere bulunan Ankara Adalet Binası ağır ceza salonları ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından:1 Belediyemize bir adet kapalı karösörlü,Türkiye tipi sulama,köpük ve karbon di oksit cihazı ve tertibatını haia şartnamesindeki vasıfları havi yedek parçalarını da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • İstanbul Sıtma vb Savaş Bölgesi Başkanlığından Muhammen Geçici bedeli teminatı İhalenin 'Miktarı Cinsi Lira Krş,Lira Krş.Şekli 1.1500 adet Sürfe kepçesi 2175 00 163 13 Açık eksiltme 2.40 ton Motorin 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1950
  • samimi fon* dosta sâdık o Mükemmel bîr hediyede aranılan bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S,şık ve zarif hatlarile sahibinin kalbini daha ilk görüşte fetheder.Bu hârika kalemle birkaç satır yazdıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6