Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • B ü t ç e Emisyon yâpılmıyacak memurin gelir vergisi isi vergi hesabı tahakkuk edince halledilecek Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Komünist Çin kuvvetleri Seul'e taarruz ediyor Hungnamın tahliyesi başariyle sona erdi.11 günde 200 bin insan 350 bin ton teçhizat ve iaşe maddesi boşaltıldı Tokyo,25 AP.Bugün,pazartesi Çin komünist •k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Â ta türkün Ankaraya gelişinin yıldönümü Ankara 25 Milliyet)Atatürk'ün Ankaraya gelişinin yıldönümüne tesadüf eden 27 aralık çarşamba günü Belediye bir anma töreni hazırlanmıştır.Tören günü resmî deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstlindağ Sağlık sigortası Sağlık Bakanı sağlık sigortasının kurulmasının bir zaruret olduğunu söyledi Bursa,25 A.A.Dün Yalova kaplıcalarını tet kik eden ve geceyi Yalovada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Vali ve Belediye Reisi köylülere topraklarının tapularını verirken Dün 249 köylüye toprak dağıtıldı Ayazma» Haraççı Tayakadm ve Çilingir köylülerine 9.772.860 metre karelik toprak tevzi edildi Ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Nehru'nun Türk çocuklarına hediye ettiği fil "Mohini,geldi Yavru fil bugün saat 13 de vapurdan çıkarılarak bir sal ile Dolmabahçe rıhtımına getirilecek ve İnönü stadına sokularak bir merasim yapıla ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • 16 numaralı resmi tebliğ Yaralı gedikli ve erler Jauonyada tedavide bulunan yaralı kahramanlarımıza ait üçüncü listeyi neşrediyoruz Ankara 25 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;1 Kore Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Kooperatifçilik kongresinin dün yapılan son toplantısından bir görünüş Reisicumhur bugün Karabük'e gidiyor Bayar,kooperatifçilik kongresinin dünkü son toplantısını baştan sonuna kadar takip etti Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • İş Bankasının Taksim şubesi dün törenle açıldı î 5 Bankasının Takshn şubesi dan saat 10.30 da törenle acıtmıştır.Törende ilk olarak bankanın Beyoğlu şubesi müdürü Mithat Özdeş söz alarak Taksim şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Kore mi,Avrupa mı?rf*^9 inliler,üçler komisyona^ nunun son tekliflerini de reddetmekle,artık hic bir anlaşmaya yanaş mak niyetinde olmadıklarını kat'iyetle anlatmış bulun maktadırlar.Kore'de askerî Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Meclisin dünkü içtimai İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı kanunu kabul edildi Ankara 25 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te,başkan vekillerinden Balıkesir milletvekili Sıtkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Çatglciğzı santralı malzemesi Ankara 25 T.H.A.Çatalttğzı santralından îstanbula elektrik enerjisi" nakledecek hava hattında kullanılmak üzere getirilen malzemeden,İzmitte 240 sandıkta t cem'an 1440 iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1950
  • Başta Birleşmiş Milletler nezdindeki Türk baş delegesi Selim Sarper ve eşi olmak üzere New York'takı Türk memurların Kore'deki kahramanlarımız için kan verdiklerini evvelce ajans haberi olarak yazmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Mezarlığa gizlice gömülen G aylık çocuk cesedi Buyükderede oturan ve mezar kazıcılığı yapan Sabıi pazar sabahı mezarlıkta dolaşırken,küçük ve henüz yapılmış bir mezar görmüştür.Şüphelenerek mezarı aça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Tıbda son m III I f keşifler Kanserin ıztır gideren yeni bir Birleşik Amerikada doktorların belirttiklerine göre,aşın derecede ıztırap veren kanser ağrılarını gidermek hususunda zehirli nitrojen,harda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • HALKINSESİ Gelen cevap maya Gazetemizin 1L12.950 ^S tarihli nüshasında çıkan «Seyrüseier memuru nerefi de'.ballıklı yazıya Em-0* niyet 6 cı Şube Müdürlük günden aşağıdaki cevabı 8 aldık aynen neşrediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • unun kararlan lîelediyenin Lyübiin biran evvel imar edilmesi ve emaneti mübarekcnın orada teşhiri hakkındaki temennis Turizm Danışma Kurulu tarafından müsbet karşıland Ankarada toplanan Turizm danışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Tüccar Derneğinin sanay' kongresi için hazırladığı rapor önümüzdeki şubat sonunaveya mart başlarında Anka rada yapılacak büyük sanay kongresinin hazırlıkları de vam etmektedir.Bu hususi' Tüccar Derneğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • KISA HABERL ER •fr Mecidiye köyünde oturan Ömer Yüksel isminde biri kavga ettiği aynı senit sakinlerin,den börekçi Cemali bıçakla yaralamıştır.Jr Afyon Lisesinden Yetiçenler Derneği tarafından dün Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Gureba hastahanesinde bir intihar hâdisesi Evvelki gün Gureba hastahanesinde fecî bir intihar hâ disesi olmuştur.Çataleanın Elbasan köyü öğretmeni olan ve bir müddettenberi hastaha nenin 3 üncü dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Kaçırılmasını îs+iyen bir okuyucu Bir kariimizden aşağıdaki mektubu aldık.Mumaileyh elkaptan ve teveccüh ibzalinden sonra diyor ki:Kasımpaşada genç bir erkek çocuğunun kendisin den büyük bir küçük han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Toptan kahve fiatlari düşüyor Kahve piyasasındaki durgunluk ve fiat düşüklüğü devam etmektedir.Dün de toptan çiy kahvenin 5 numarası 725 730 kuruş arasında 3 nu marası da 740 kuruştan muamele görmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • IYJrlûl Gaziler Birliği istanbul şubesinde açılan poliklinik Malûl Gaziler Birliği İstanbul şubesi,kendi bölgesine!bulun malûl gazi ve yetirr ailelerini muayene ettirmel maksadiyle,Tophanedeki M;lûl G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • iğfal ettiği kızı para mukabilinde satmış Savcılık çirkin bir hâdiseye el koymuştur.İddiaya göre Mahmutpaşada bir dükkânda çalışan Vahap isminde biri,tanıştığı 16 yaşlarındaki Melâ hatı evlenme vaadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Şoföre para yerine paltosunu vermiş Dün sabah savcılığa garip bir müracaat yapılmıştır.İd diaya göre Şehremininde oturan Fethi San isminde biri Sultanahmetten taksiye binmiş ve evinin kapısı önünde in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Bağırsak fiâtları 20 nisbetinde ucuzladı Bağırsak piyasası son hafta içerisinde hararetini kaybet miş ve fiatlar yüzde 20 nisbetinde düşmüştür.Dün koyun bağırsağı 240 250 kuruş arasında muamele görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Bir esrar tekkesi basıldı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları Kadıköyün de,Kuşdilinde oturan Lûtfi Çelikeğenin evini bir esrar ve eroin tekkesi haline getirdiğini tesbit ederek evvelki gece buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Ruhsatsız ağır alkollü içki satmışlar Beşiktaşta Köyiçinde Mihal,Ortaköyde Muallim Naci caddesinde Besin adlarındaki içkili lokanta sahipleri,ağır alkollü içki satmağa müsaadeleri olmadığı halde sattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Kalay fiatları yükselmeğe başladı Geçen hafta içinde kalay borsasında başlıyan canlılık devam etmekte ve fiatlar gün den güne yükselmektedir.Dün bir ara çubuk kalay 11 lira 70 kuruşa külçe kalay da 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Ziraat Bankası Genel Müdürünün dünkü toplantısı Şehrimizde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge dün akşam.Ziraat makineleri ithalâtçıları ve fir ma mümessilleri ile Taksim Belediye Gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Bir gazinoda vukua gelen iki hâdise Evvelki gece saat 24-sırala,rında Beyoğlunda Çağlayar gazinosunda muhiti heyecan;düşüren iki hâdise olmuştur.Yenişehirde oturan Reşit is miiido biri iddiaya göre ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • FİLÎM GÖSTERİSİ if İstanbul Verem Savaş Der neği tarafından;veremin sira yeti,veremden korunma,ik veremlinin sıhhate kavuşmalarina dair filmler bugün v.2.1.951 salı günleri aat 15 te 16.30 a kadar I.Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Bu yıl memleketimizde mey va ve sebze çok bol Yılbaşımn yaklaşması yüzünden artmış olan sebze ve meyva piyasası yılbaşından sonra tekrar eski seviyesine düşecektir Bu yıl memleketimizde mey va ve sebz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Hal İslah ediliyor Bugünkü sebze ve meyva fiatlarmda asgarî 30 bir ucuzluk sağlanabilecek Ali Yaverin emekliye ayrılmasiyle boşalan Hâl Müdür liiğüne müdür muavinlerinden Fevzi Gerçek tâyin edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Es' 'şehirde Kore soM'leri için dinî iYifal yapıldı Hava Garnizonu,Kore ge flitlerimiz irin büyük bir di r' merasim tertipliyerek Re fsdiyc,Çarşı ve Büyük camide mevlit okutturmuştur.Sadi Kofaca v.Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Karasuca Tohumluk tevziat t' Ziraat Bankası şubesi çiftçiye elli ton tohumluk buğday tevzi etmiş ve ay-I 0 bin lira kredi sağla-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Pazarda Faza:Bemop yolu törenle açıldı yollar:n-n ve köy oku" n yapımını yerlerind takip İÇİH yanında il jandar BI3 komutam,nrllî eğitim v ı İTİ'k müdürleri oldu^ı lc ilçemize gelen Vali N-Lm-r ü';gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Şantajcılık d avası Celâl Nemlinin konuşmasına biı mâni olmadığı takdirde ifadesi evinde alınacak Tanınmış bir şahsın eşi olan ve Harbiyede bir apaıtmanda oturan Sezaver isminde ki kadınla birlikle ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Memleketimizle iş yapmak isteyen Hint firmaları H ndiftandan,Ticaret ve Sa Bayi Odasına iki firma müracaat etmiştir.Bu firmalardan bin memleketimize pamuk ve Sun'i ipek satmak,diğeri de memleketin'izd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Menemende Pedagojik danışma kurulu toplan üst İkinci bölge ilk öğretim T:ıfettişiiği pedagojik danışla ı kurulu dün ortaokul salo rıunda toplanmıştır.Toplantıya millî eğitim müdürü ile İz Dır millî eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1950
  • Elâzığ Baro hâdise!Ekseriyet olmadığı için goçen hafta yapılamıyan Baronun yıllık kongresi bu sefer toplantıya gelenlerle yapılmış tır.Kongreyi Baro başkam avukat Naimî Erdem açmış;kongre riyaset diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • S?Haklu haksızlığın çar.pışmasına sahne olduğu iv ç:n Kore'den ve ikiye ayrı.lıp birbirleriyle boğuştuks* lan için Korelilerden ban.^v setmek moda oldu:Bazı sv ciddî tetkiklerin yanında ^v çok tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Yumurta fiatları düşüyor Yumurta piyasasındaki dm guııluk devam etmektedir.Evvelce 145-150 liraya satılmakta olan iri taze talaşlı ma lar 120-140 liraya,ufak tazeler de 110 liraya kadar düş muştur.Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Vazifesine son verilen jandarma konnılnnıum itiraz Vilâyet idare heyeti vazifesini kötüye kullandığı mülâ hazası ile bir müddet evvel Kartal jandarma komutanı Nîl tık Kızılkayanm vazifesine son vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Noel mesajları ingiltere Kralı,dünyanın üstüne harp gölgesinin çökmüş olduğunu belirtti Sandıingham,Norfolk)25 A.A.Reuter)İngiltere Kralı Altıncı George Noel mü' nasebetiyle yaptığı ve radyodan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • ingiltere Krallarının tarihî tacı çalındı 1100 yıllık tarihçesi olan ve 150 kilo ağırlığında bulunan ve çok büyük tarihî değer taşıyan ve yalnız taç giyme merasimlerinde kullanılan bu taç Westminster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • rise!konferansı ve merekan taahhütleri Nevyork 25 A.A.Reuter)Cumhuriyetçi Ayan üyesi İvaving İves dün verdiği be yanatta Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un Brüksel konferansında giriştiği taahhütleri Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • GL Walker Washington'a 2 ö müle cck Texas,25 A.P.Korede bir jeep kazasında ölmüş olan 8.Amerikan ordusu komutanı General Walker'in.Vaşington yakınındaki Arlington Millî Me zarlığma defnedileceği bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Paris operası bir yangın tehlikesi geçirdi Paris,25 A.A.Dün akşam Paris operasının birinci galerisinde yangın çıkmış,der hal yetişen itfaiye,dört sıra koltuk yandıktan sonra ateşi bastırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Ateş kes komisyonu bir karara varamadı Nevyork,25 A.A.Birleşmiş Milletler ateş kes komisyonu dün iki saat süren toplantısında komünist Çin Dışişleri Bakanı Chou en Lai'nin ateş kes komisyonunun teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Amerika televizyon malzemesi ısmarladı Londra,25 A.A.Amerika,îngiltercden özel suı-ette Amerikan pazarları için ha zırlanmış 150.000 dolar tutarında televizyon malzemesi 15 marlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • A m erikada Noel yortusu kazaları Chicago 25 A.P.Noel yortusunda 'tesadüf eden haı" ta tatilinin bir kısmında,eraz 296 kişi muhtelif kazalar neticesinde ölmüşlerdir.Bun lardan 248 kişisi yol kazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Avustralya Başbakanı Hindistanda Yeni Delhi,25 A.A.Avustralya Başbakan)Menzies Asyadaki durum hakkında Nehru ile görüşmek üzere bu gün Yeni Delhiye gelmiştir.Menzies önümüzdeki çarşamba günü Liyakat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Dişçilikte bir yenilik Yeni bir metotla diş doldurmalarında hiç bir acı hissedilmeyecek Hollywood 25 A.A.«United Press» t-Filâdelfiya'da takma diş imâl eden bir kumpanya mümessili olan Harold Morton s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • İngilterede ekonomik kalkınma Londra,25 A.A.Dokuz büyük Hollanda gazetesinin politika ve malî meseleler!yazarları Ingiltercde on gün süren tetkiklerde bulunmuşlardır.Yazarlar,bu arada mü him endüstri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • İngilterede et kıtlığı Londra,25 AP.Londradaki pazar gazetelerindir biri,İngilterenin son harbin başlamasından beri görmemiş;olduğu bir et kıthğı tehlikcs ile karşı karşıya olduğunu yazmaktadır.İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Haiii' atlatılan uçak kazası Pentieton,İngiliz Colom-bias:25 AP.Canadiuı Pacific hava yollarına ait bh uçağın karh bir dağ zirvesine düşmesinden sonra,gayet hatif berelerle bu kazayı atlatmış olan 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Haricî kısa haberler HÎNDÎSTANDA Eşi ile birlikte Kahireden bu raya selen Aga Han.dünya du rumuaun karanlık olmakla beraber ümitsiz olmadığını,Jıarpten kaçınmanın da kabil olduğanu söylemiş ve Hindist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Dünya havacılık alemindeki inkişaf l.I Modern hava teşkilâtının çalış Modern hava kurtarma tertibatının çalışmaları sayesinde,bir çok kazaya uğramış insanın hayatını kurtarmak mümkün oluyor Son bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da ORAM KISMÎ Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tü-kçesi:Cahit İrgat ve M.Turkman îeleîon:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Tûrkçesi:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Otomatik portakal suyunu çıkaran âlet i 1 Düğmesinin basılmasile otomatik olarak portakalla-1 rı kesen ve onları sıkıp sularını çıkaran ve şişelere döken makineler,Amerikan bakkaliye mağazalarında kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1950
  • Cesar faaliyete geçmece hazırlanmıştı.Jülie Farnese'in ifşaatı üzerine işe bir ân evvel başlamanın daha hayırlı olacağına kanaat getirdi.Francois,San Pietro ziyafetine İmparator Maximillien'in hediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • İstanbul Kadastro Müdürlüğünden:Fatih ilçesine bağlı Arpa Emini mahallesiyle Hacı Hüs.eyii.Tevkii Cafer,Kazlı Çeşme,Seyyit Ömer,Nevbahar,Fatma Sultan,Tahta Minare,Hacı Evhad,Kirmasti,Davutpaşa İbrahin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • Kapalı zarf usuli e satılık dükkanlı ev İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cins)Kıymeti Teminatı Lira Lira 5110—1826 Sarıyer Boğaziçi Yeniköy 17955 1346.63 mahallesi kayabaşı Cad Kadastroca 315 adanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • 1 İktidar mevkii.2 Tersi)anlatış.3 Kısmet,hoşlanma.4 Tersi)Orta dan yüksek mektep,tersi)bu nama.5 Soru,pislik nakleden bir hayvan.6 Sondan 26 ve 28 inci harfler,bir ku maş.7 Dil sürüçmesi.8 •Ağa,hudut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • İnsan o günleri sonra dan çok arar amma ne çare.İş işten geçmiştir.İnsan eğlen,ce buldu mu eğlenmeli,keyfi,ne bakmalı.Her tarafın güzel lerle dolu olduğu zamanda bir kişiye bağlanmak,onun peşinden koş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • O 'EK.1TÖB Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş.karın.uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Ml'tOİ.O£81U Beyazıt Okçuîarbagı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat İO.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • İstanbul Altıncı icra Memur 1 Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tapu kaydına göre;Bir tarafı Ayşe Tutak-bir tarafı Arna vutköy hududu,bir tarafı kon di tarlasiyle diğer tarafı Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden:1 lpsalada Paşalı merası namiyle anılart 458 numarada kayıtlı 30000)dönüm kadar araziden mezruata elverişli olaryerlerin 8/11/953 tarihine kadar kiraya verilmek üzere açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • İngiltere lik maçları İngiltere lik maçlarının ikin ci devresine,bu hafta yapı lan karşılaşmalarla başlanmış bulunmaktadır.Birinci devre,20 haftalık çok muvaffakiyetli maçlar çıkarararak yirmi hafta l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • Türk-Amerikan s güreş_Amerikalılar bu geceki müsabakalarının neticesinden ümitli bulunmaktadırlar Şehrimizde misafir bulunan Amerikalı güreşçiler,üçüncü ve son karşılaşmalarını bu gece Spor ve Sergi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • lie.26 Ru.16 ARALIK 13 R.E 1 9 5 0 K.E 1370 Sah 1366 VAJ [İT VASATI EZANI Güne ş 7.21 2.37 Öğle 12.13 7.29 İkind i 14.32 9.48 Aksa n 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 îmsal 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • JtUUiyet ABONE Senelik 38 Liradır 6 Aylık 15 S 8 1 8 Yabancı memleketler için iki misildir.İLAN MATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 UncU 4 4 üncü 2,5 İlan sayfan SMiUntf 2 Doğum,NlkAh,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Ahmet;Üstün 14.20 Veremle Savaş Der neği adına konuşma 14.3ü Şarkılar ve türküler Pl.14.45 Progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • j O S e s.CemcA GÜNAYDİN Cezmi istanbul Üniversitesin de tiği fakülteden 1 zurt olacaktır.Da la iken naSri tanıştığı alâkadar etmiyen bir kız e babasının ortaya atfikri makûl bulduğu için,ı ı anmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 12562)1 Kahraman Fedai AR 44394)1 Borjiyai ı nn intikamı.ATLAS 4J0385)1 HileJ zar.ÎNCÎ 84595)1 Kadın asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Borjiyaların ini ikamı.LA I.E '4:3595» 1 Borjiyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Turizm Danıpa Korulu Ankara,25 T.H.A.Top lantılarım bitiren Turizm Da nişma kurulu,bazı mühim ka raılar vermiştir.Turistik mü cssese addedilebilecek eğlence yerleriyle gazino,lokanta ve oteller tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Konya vapuru telsizcisinin ölümü esrarı Konya vapuru Bandırma dan gelirken esrarlı bir hadi se olmuş ve geminin telsizcim Zeki Arıkan kaybolmuştur.Hâdisenin cereyan ettiği g(ce vapurda bulunan yaşlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • 50 liralıklarla dolaşan küçük hırsızlar Emniyet memurlâri Tophnnrde rllerinde birer elli liralıkla dolaşan ve bu paraları bozdurmağa çalışan 12 yaşlarında Nedret ve 13 yaşlarında Re?at isminde iki çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • G.Ântebin kurtuluşu Gaziantep 25 A.A.V—Gaziantep,bugün kurtuluşunun 29 uncu yıldönümünü büyük tezahüratla kutlamıştır.Tö:ene saat 10 da kaleden atılan top sesleriyle başlan mış ve ordu birlikleri Mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Köylüye toprak dağotıldı T Bastarafı Birincide 1 Bu suretle 4 köyden toprak sahibi olan köylülerin yekûnu 249 dur.Vali ve Belediye Başkanı köy muhtarlarına,dağıtılan toprak kırın tapu senetlerini verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Yaralı gedikli ve erler T Bastarafı Birincide 1 Erler Mustafa Büyükbaş,Şükrü Aksan,İsmail Balal,Bekir Candan,İbrahim Düç.Celâlottin Karay,Musa Kam.Ali Kıvıl Ali özdemir,Rüstem Karakurt.Ahmet Yalçın.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Reisicumhur Karabük'e gidiyor T Bastarafı Birincide I kanı Gelâl Bayar,Devlet Ba kanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe,İşletmeler Bpkanı Muhlis Ete takip etmiştir.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Atatürkün Ankaraya T Bastarafı Birincide 1 malar yapılacak ve sırasiylr Atatürk'ün Ulus meydanındak Zafer âbidesine çeleni konulacak.Saman pazar yoluyle muvakkat kabre gidilerek bir buket konulacaktı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Ilk okullar,din dersleri meselesi Ankara,25 T.H.A.Din derslerinin ilk okullarda oku tulması meselesini Millî Eğitim Bakanlığında bir müddet tenberi tetkik etmekte olan komisyon çalışmalarım bitirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • İspanya,Amerikaya elçi gönderiyor Vaşington,25 A.P.Jose Felix Laquerica'nm,iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre,yakında,İspan yanın Birleşik Amerikadaki büyük elçiliğine tâyin edilme si kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • İncil plâğa alındı Nevyork,25 A.A.Küllere yardım Amerikan birliğ;dürt sene süren çalışmalar sc nunda ikinci defa olarak în Cİlin plâ£a 'alındığını bildirmiştir.İncilin ilk defa nVi* alınmasına 1934 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Dün yurdumuza 893 göçmen daha seldi Edirne,25 MİLLİYET)Bulgaristandan bugün yeniden 8.93 göçmen daha gelmiştir.Yurdun muhtelif bölgelerine dağıtılmak üzere 125F göçmen İstanbula gönderilmi?tir.Hâlen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Kore mi.Avrupa mı?Başmakaleden devam)mana kadar istilâva uğra masa dahi,bir havaiden iba ret kalmağa mahkûmdur.Birleşmiş Milletlerin ve onların namına hareket eden Amerikanın prestülerini kurtarmak.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Sağlık sigortası T Bastarafı Birincide "I Bakan vilâyette yaptığı bir konuşmada.Sağlık Bakanlığının memlekette sadece koruyu cu tababet işiyle meşgul olma sı lâzımgMdiğini söyliyerek;Hastahane kurmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • îngilterede yeni tümenler kuruluyor Londra,25 A.A.İngiltere Harbiye Bakanlığı üç ye ni tümen teşkilini hazırlamak maksadiyle bazı birlikleri gruplandırmak üzere tedbirler alındığını bildirmiştir.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Bütçe müzakereleri Maliye Bakanı emisyon yapılmıyacak,dedi Ankara 25 T.H.A.Bütçe komisyonu bugün toplanarak Maliye Bakanının izahatı nı dinlemiş bu arada birçok komisyon üyeleri söz alarak bütçenin um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Komünist Cin kuvvetleri r Bastarafı Birincide 1 gu daha şimdiden buradan ay rılmışlardır.Seul'un limanı İnçon,muhacirlerle dolmu.ş vaziyettedir.Komünist tazyiki.Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin Seul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Meclisin dünkü içtimai r Bastarafı Birincide 1 milletvekili Abdurrahman Bo yacıgiller'in,memlekette her gün biraz daha artan işsizlik hakkındaki sözlü sorusu okun muştur.Bu münâsebetle söz alan Ça lış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • Şehirde münakale inkıtaa uğradı.Telefon ve elektrik tesisalı hasara uğradı.Yağmurdan ilçeler de zarar gördü İzmir,25 MÎLLİYET)Bu sabahtan akşam saat 16 ya kadar yağan şiddetli yağmur lar şehrimizde bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1950
  • İşçi Bulma Kurumu ağvedilmiyor Danışma kurulu yarın Ankara 25 Milliyet)U ve İşçi Bulma Kurumu Danışma Kurulunun çarşamba günü sa at 10 da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı konferans salonun da yapacağı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1950
  • İMAJ» HVİUİ VTANİtfg,VEDOlGUN PARA-IKRAMIYELERI TİMCİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Lokman hekim Lokman liekimin 120 121)sayıları çıktı.Korede' bir hastalık,sun'î yağmur,kışlık kuru sebzeleri hazırlamak 100)yaşında çocuk yapan adam,meme kanseri,güzelleşmek sırları,saç dökülmesi,domat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • iyi dikiş için muhakkak,yuvarlak meKikli,gömme ayaklı YENİ İLANCILIK dikiş ve nakış makinelerini tercih ediniz.Makina Fiat Vade şekli ve daimi Servis sizi her halde memnun edecektir.Türkiyenin her tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K,Gazetecilik Kolektif Şirketi Matbaası,Basıldığı yer Ebüçziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • f&££fi İşte,herke^.n beğeneceği bir hediye Parker "51,kalemini kime verseniz,memnuniyet ve neş'esi derhal yüzünde belirir.Esasen,Parker "51,f in dünyanın en çok istek celbeden dolma kalemi olduğu malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Komple Htsta Nakiiyo Otomobili Alınacak:I Zonguldak Belediye Başkanlığından' Belediyemiz için kapalı zarlla eksiltme suretiyle bir adet komple hasta nakliye otomobili alınacaktır.Muhammen bedeli 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Kapalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müd r'üğ'jnden" İ İstanbul Fındıklıda Yanan Güzel San'atlar Akademisi yörinde yapılacak birinci kışım inşaatı kapalı zarf usulilç eksiltmeye çıkarılmıştır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Devlet Orman işletmesi Vize Modürlilpnden 1 İşletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayır istif ye rinde mevcut 513 adet 149.688,872 adet 248.606 ve 5İ0 adedi denk 149.910 metre küp Meşe Tomruğu 3 parti ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1950
  • Daviet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden j İmletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imâl edilecek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın Dolap,Lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan