Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Kızıllar büyük taarruz için yeniden hazırlanıyor Tokyo,24 A.A.Afp)Mac Arthur genel karargâhından 758 numara ile şu tebliğ yayınlanmıştır:Bir alay tahmin edilen bir düşman kuvveti dün sabah gün doğarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Amerikalılarla ikinci güreş karşılaşması Temsilî maçı da 7-1 kazandık Yazısı 5 inci sayfada)Dün gece 7 1 kazandığımız temsilî güreş müsabakasında heyecanlı bir an.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Gl.Şahap Gürler Koreye hareket etti Koredeki savaş birliğimizi teftiş etmek üzere Korgeneral Şahap Gürler dün sabah Tokyoya hareket etmiştir Korgenerali alanda.Ordu Kurmay Başkanı,Merkez Komutanı Korg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Balıkçılık Kongresi Kongrenin İstanbul'da toplanması lüzumu üzerinde duruluyor Bundan birkaç gün önce,memleket balıkçılığını alâkadar eden mevzularda yeni kararlar almak üzere Ankarada bir balıkçılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Cumhurbaşkanının dünkü kabuller:Ar kara 24 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl E ayar,bugün ^ankayada yeni vazifelerine başlıyan Çalışına Bakan Hulusi Köyınen ile Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoglunu kabul etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Gençliğin kahraman erlerimize mesajı Teknik Üniversite Talebe Birliğinin kongresi kara riyle Kore savaş birliğimize aşağıdaki mesaj gönde rilmiştir;Sayın General' Tahsin Yazıcı Kore Türk savaş birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • KÂN TRUMAN'IN NOEL riyadaki buhranlı olarak i Hak ve ahlâk prensiplerine inanan milletler,şeref ve I dürüstlükten mahrum olanlara karşıkoymaktadırlar I ğ*^f/f/^^ww Dünya tarihinde iki büyük devlet bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Adenauer radyoda konuştu «Federal hükümet sulh sever hükümetlerle işbirliği yapmasaydı mesuliyet duygularım çiğnemiş olacaktı.Bonn 24 AP)Konrad Adenauer Noel münasebeti ile radyoda verdiği bir söylevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Beşiktaş,Admira'yı güzel bir oyunla 2-0 mağlûp etti Dörl ma.yapmak üzere şehrimize gelen Admira takım* dön Besiktasla yaptgMkhıcl kar bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • DÖRTLER KONFERANSIN BAĞLANAN ÜMİTLE Fransızların çolc ümitli görünmesine mukabîlr Amerikalıların fikrînce harp kaçınılmaz olmakla beraber harbî önlemenin yegâne çaresi Sovyetlerin hücum edemiyecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1950
  • Komünist oyunları Pekin'in teşebbüsü ile Kremlin'in teklifleri yeni bir siyasî taarruzdur Memleketine dönen Kızıl Çin delegesi Lake Success,24 A.A.Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler komisyonu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Memleketimizle iş yapmak isteyen İtalyan ve Alman firmaları Hülyadan Ticaret ı.nüı acı at eden bir f'.e Yunanistandan itiıa ettikleri malh'ü şimdi Tin ki yed;iı almak »tedibini ve bu iş içill ihracatç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Nehru'ı.un fili bugün geliyor Hindistan Başbakanının memleketimize gönderdiği fili hâmil bulunan Eozalin gemisinin bugün limanımıza gelmesi beklenmektedir.Bu takdirde yarın İnönü,stadında filin gelişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Çaldığı eşyaları Bursa's a götürüp satan bir hırsız yakalandı Sabıkalı hırsızlardan Şükrü rü Birlik Şişli,Nişantaşı,Kabataf,Taksirıi,Kurtuluş civar;nda 5-6 ev soyduktan sonra yakalanmıştır.Şükrü çaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • FİLİM GÖSTERİŞ!ir İstanbul Verem Savaş Derneji tarafından;veremin sira yeli,veremden korunma,lk veremlinin sıhhate kavuşrnala rina dair filimler 26.12.950 v.2.1.951 Balı genler] saat 15 te 16.30 H kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • PARASIZ.30 aralık cumartesi aksamına kadar zengin ŞEN ŞAPKA çeşitleri arasından hediyelik satın alan müşterilere mağazrtarafından piyasadan para il' ¦atili alamıyacağırtız 1951 yıl hâtırası hoş bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Adânada Çırçır fabrikaları modern bir hale sokuluyor Geniş bir pamuk istihsa bölgesi olan Adana ve hav;ı lisindeki Çırçır fabrikalarımı Marshall planı dahilinde mo denkleştirilmesi tahakkuk sa' hasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Yapı yollar kanunu Talimatnamede yapılacak değişiklikleri bir komisyon tesbit ediyor Yapı ve Yollar Kanunu talimatnamesinde yapılacak değişiklikleri tesbit etmek maksadiyle teşekkül eden komisyon çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • D.P.Kongreleri devam ediyor Demokrat Parti Sarıyer v Eminönü ilçe kongreleri,dür yapılmıştır.Kongrelerde İs tanbul Milletvekillerinden Dr.Mükerrem Sarol,Füruzan Tekil,Andre Vahram,il idan kurulu başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Tramvaydan atlarken otomobilin altında kaldı Şoföl Sadettin Tunea idare sindeki 167G plâkalı taksi ile Alemdar sineması önünden geçerken tramvaydan atlayan 15 yaşındaki Ragip adlı çocu ğa çarparak haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • HALK1NSESII Gelen cevap t işlen müdürlüğünden udaki yazıyı aldık ay.neşrediyoruz:J,l ¦lüdürlüğümüz muraka »JJ Gazetemizin 8.XII.50 tarihli nüshasında çıkan «İç kili yerler» başlıklı yazı münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Denizyolları acenteleri Dıs memleketlerdeki acentelerin gerekli şekilde çalışmudıkları görülmektedir Denizyolları idaresinin dış memleketlerde tes:ettiği a centelerin gerekli şekilde çalışmadıkları gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Belediye bütçesi iO milyo;lirayı buldu Yeni Belediye bütçesi hr zırlanmış ve tetkik edilme üzere Daimî Komisyona veri mistir.Yeni bütçede dairelerin i?tedikleri tahsisatın yekûnu C milyon lirayı bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Turistik yerlerin tarifeleri Turizmi teşvik kanunu,turistik mahiyette olan otel,gazino,lokanta ve muhtelif eğ lence yerlerine tarife ve vergj bakımından bazı muafiyetle?tanımaktadır.Bu kanunun tanıdığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Yugoslavyad olanların toplantı Dün Eminönü Halkevinde yapılan kavgalı,dövüşlü top lantıda Yugoslavyada emlâki olanlar müsbet bir karan varanından dağıldılar Bundan bir müddet evvel Yugoslavyadan göçed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Memleket meseleleri Toprak Mahsu m m Toprak mahsullerinden vergi almak Osmanlı hükümetin den intikal eden usule dayanılarak tahsil «diliyordu.Bu vasile ile köylüye kene gibi yapışan uıüîteziml ?r yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • İş bulma kurumu kongresine şehrimizden katılacak delegeler Bu ayın 27 sinde Ankarada toplanacak olan İş ve İşçi Bulma Kurumunun genel kurul toplantısına İstanbul Millî İşçi Sendikalar Birliği idare ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Makara ipliği fiatları Menşe memleketlerde makara ipliği fiatlarında 30 nisbetinde bir fiat yükselişi olmuştur.Piyasada,halen bol miktarda stok mal bulunması bu fiat iereffüünün piyasaya tesirine mâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Ticaret ve Sanayi Odasının 951 yıl",bütçesi Ticaret ve Sanayi Odası idare heyeti son toplantısında odanın 1951 bütçesini tesbit etmiştir.Bu yılki bütçede 250 bin Uca kadar bir tasarruf sağlanmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • KISA HABERLE?Yunanistandan Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat etffcn bir firma memleketimize kalafon,terebentin yağı.siyo saktu satmak istediğini bildirme,tir.•Jr Eyüp İslâmbey caddes'nde oturan Halim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Dans tasnifi Meğer insanlar gibi danfâarın da komünisti,kapitalistiemperyalisti varmış.Bu hakikati,son zamanlarda,demir perdenin arkasındaki â-Umler keşfetmişler.Macarların dansa düşkünlükleri malûmdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Pamuk Tar Kooperatifi İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifinin yıllık kongresi leplammştır.Birlimin 1949 l'JâO ıj yılı içindeki umumi zararı 828.264 lirudan İDarettir.Birlik idare heyeti bir yıllık faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • Edîrnede Cıien Her gün şehrimize BulgarlaUn'.an 8ü.ilâ 900 göçme r;İmektedir.Gelenler sâkn edilecekleri mahalle sevkedı locekleri tarihe kadar göçmerevinde misafir edilmektedirler.Sevkedilenlerin »ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1950
  • işte çalışacak uzman ve mühendislerin gelmesi bekleninektedir.Ayrıca İskenderun Erzurum şosesindeki köprüden takviyesi ve yol yatuklarının genişletilmesi içirde Marshall plânı karşılık fonu parasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Hayvan alım ve satımı yeni in?a edi en pezary irinde yapılacaktır İstanbul Bele-iye Başka?I.ğ.nda ı Bugüne kadar Rami Topçular mevkiinde yalnız çarşamba günleri at pazarı namile kurulmakta olan pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Dün 850 göçmen daha geldi Edirne 24 MİLLİYET)Dün de Bulgaristandan yurdumuza 850 göçmen gelmiştir.Buradakiîerden İstanbula sevkedilen göçmen miktarı 480 dir.Bulgaristandan gelen göçmenler şehrimiz ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Tarım reislikleri Ankara,24 T.H.A.Bakanla] Kurulundan çıkması beklenen tarım reislikleri teşkilâtı nizamnamesine göre memleketimizin 8 bölgesinde ihdas olunacak tarım reislikleri kadrosunun hazırlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da ORAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahlı İrgat ve M.Turkman Aeleıon;4215" KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • 0RG1 A' L Aşk ve Cinayetleri Sforzanın katledildiğine inannvş,teessüründen bayılıp yere yıkılmıştı.Odaya girenler Luc rece'i baygın buldular.Cesar bir müddet sonra terden yönleri ıslanmış yorgun bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Edirnede okutulan mevlit Edirne,MİLLİYET)Dün Korede şehit düşen Melmetçiklerimizin ruhlarına ithafen Selimiye camiinde Ticaret lisesi tarafından mevlit okutulmuştur.Mevlidi takip eden halk kütlesi cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Fransanın Yeni teşebbüsü Paris,24 A.A.Fransa Tarım Bakanı Mecliste verdiği demeçte Fransanın,batı Av rupa devletlerini,demir ve çelik istihsalinin birleştirilme sine dair Schuman pıam tamamlanır tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • İzmir manifaturacılar heyetinin temasları Ankara,24 T.Iİ.A.Mesleklerini alâkadar eden işleı hakkjnda temasda bulunmak üzere İzmir Manifuturacıla:Birliğince gönderilen heyet alâkadar Bakanlıklarla müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Singapuıda karışıklık Singapur,24 AP.Selandor'da bir polis merkezine hücum eden haydutlar iki polis memurunu öldürdükten sonra kaçmışlardır.Ayrıca bir polis te yaralanmıştır.Polisler cumartesi günü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Tib kongresi tutanakları bastırılıyor Ankara,24 T.H.A.Sağ lık Bakanlığı,11 inci Millî kongresi tutanaklarını kitap halinde bastırmağa karar ver nıiş,bu maksatla İstanbul sağlık müdürlüğü emrine 6100 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • ğ Küstahlığın son derecesi Şöyle bir Ankara tel.*S grafı neşredildi:ft 3ir Yunan profesörünün ft Messager d'A'Jhenes gaze.X tcsinde yazdığı bir maka-S* ft le.Yunan siyasî çevrelerin a do türlü akisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Dünyada işçi meseleleri" ingilterede grev hakk ne Grev hakkı;çalışan insanlar dan müteşekkil teşkilâtı guruplara kendilerine makul görünen sebepler dolayisiyle kollektif bir şekilde işi terketmek hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Japonyanın yeni siyaseti Komünistlere karsı daha zeeıî harekete geçilecek Tokyo,24 A.A.Kyodo Haberler ajansının bildirdiğine göre.Japon hükümeti,bu hususta Mac Arthur genel karargâhının tasvibini alır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Ferajj muameleleri hakkında yeni bir tasarı Ankara,24 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü,yen:tapulama kanununa bir madde ilâvesi için bir tasan hazırlamaktadır.Bu suretle ferağ muamelelerinden evvel bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Liberasyon,listesindeki değişiklik Ankara,24 T.H.A.Liberasyon listesinin yüzde 60 nisbetinden yüzde 75 e çıkarılması hususunda Avrupa İk tisadî İşbirliği teşkilâtının hp zırlıklarına muvazi olarak Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Ceyhanda bereketli yağmurlar Ceyhan,24 A.AO Uzun zamandanberi devam eden ku raklık,yağmağa başiıyan bereketli yağmurlarla zail olmuştur.Çiftçi sevinç içindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Alman lıa.p suçluları Frankfurt,24 A.A.73ün akşam,protestan kilisesi başkanının imzasını taşıyan,Alman harp suçlularının affedilmelerine mütedair bir muhtıra yayınlamıştır.Bu muhtırada,müttefik hü kûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Kore bürosu genişletildi Ankara,24 T.H.A.Milli Savunma Bakanlığınca kurulan Kort Bürosu bu defa görülen lüzum üzerine genişletil mistir.Memleketimizden Japonya.ya mektup ve küçük paketlerin nakli için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Belediye murakabe teşkilâtının faaliyeti Belediye murakabe teşkilâtının son 20 günlük faaliyct:hakkında hazırlanan bir rapora göre murakıplar 4ffO0 muhtelif müessese gezmişlt;ve bunlardan 361 i hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Bir kız kaçırma vak'ası Fatihte Darüşşafaka caddesinde 40 numarada oturan Yaşar,zabıtaya müracaat ederek ayni semtte oturan Mustafa adında bir gencin 15 yaşındaki kızı Şükranı kaçırdığını iddia etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Sakızağacı şehitliği imar plânına göre tanzim edilecel-Edirnekapı haricinde bulu nan Sakızağacı şehitliğini;tanzim olunan plâna güre im;n kararlaştırılmıştır.Mezar lardan bir kısmı,yeni plândı:yol ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Lâğvedilecek Deviet Ormaı isletmelerinin sayısı artıyo Ankara,24 T.H.A.Yur dumuzun ormanı az bölgele rindeki Devlet Orman İşlet melerinin adedinin azaltılaca ğını evvelce bildirmiştik.Oman Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Avrupada kurulacak savunma bölgeleri Gl.Eisenhower,hiç bir milletin tek basına savunma kordonu kuramıyacağı fikrinde Londra,24 A.A.General Eisenhower Sunday Times gazetesinin Vaşington muhabi rine şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Tel üzerine kaydedilen tarih Kolombiya Üniversitesinde araştırma işleriyle uğrasan uzmanlardan müteşekkil bir grup müstakbel müverrihlerin işini kolaylaştırmak gayesile tc-1 veya mikrofilm:üzerine yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Ameri kada ki Türk tarım eksperleri Marshall plânı teknik yardım faslından istifade ederek Birleşik Amerikaya gitmiş olan 28 Türk tarım eksperi muhtelif ziraat merkezlerinde kurslar takip etmekte ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Çuval fiatları düşüyor Çuval ve kanaviçe piyasasında sene sonu olması dolayısiyle bir fiat düşüklüğü görülmekten-10 onsluk çuvallar 217 den 215 kuruşa düşmüştür.2,5 librelik çuvallar ise 245 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Barda tabanca çeken sarhoş Ahmet Durmuş adında biri evvelki gece Beyoğlundaki Özgür bara sarhoş bir halde gelmiş ve etrafa sarkıntılık etmeğe başlamıştır.Bu arada Ahmet masasına gelmeği reddeden Raşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Bir subayla bir polis aıasında gecen hâdise Salı günü Köprüde bir hû dişe olmuş,deniz ustteğmen Dr.Zeki,kendisine selâm ver ıııiyı n ppl.is vazifesiyle gö revü bir jandarmaya ihtard bulunmuş,jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Esnafın fiat tarifeleri ve sınıf vaziyetleri tetkik ediliyor Belediye,tarifeye tâbi bütün esnafın sınıflan ve fiat tarifeleri üzerindeki tetkiklerini bitirmek üzeredir.Belediye reis muavinlerinden Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1950
  • Göçmenlere yardım Her tarafta komiteler kurularak faaliyete geçti i Ankara,24 A.A.Göçmenlere yardım komiteleri yurdun her tarafında faaliyet lerine hızla devam etmektedir.Sinopta valinin başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından!1 Eksiltmeye konulan iş:Yeniden tevsian ilâve survtile yaptırılmakta olan ve inşaatı bitmek üzere bulunan Ankara Adalet Binası ağır ceza salonları ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollekfcf Şirketi Matbaası.BajıMıftı yw,EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • ı mi» ı i.*mm •WaiMHWMI camimi woo Mükemmel bir hediyede aranılan bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S,şık ve zarif hatlarile sahibinin kalbini daha ilk görüşte fetheder.Bu hârika kalemle birkaç satır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıt a ai ilânları 100,000 adet kaneviçeden yapılmış köhne kum torbası açık arttırma ile 29/12/950 günü saat 15 de Afyon Dekovil Fabrikasmdaki müteşekkil As.Sa.Al.Ko.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Sıtma Savaş Bölgeleri için 25 kalem tutarında 34 çeşit defter ve cetvel bastırılacaktır.2 Bastırılacak olan defter ve cetvellere muktazi kâğıt1 yesair malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Yunan Ki-BEYOGLlı ALKAZAR 42562)1 Kahraman Fedai AR 44394)1 Borjiyala rın intikamı.ATLAS 4J0385)1 Hileli zar.İNCİ 84595)1 Kadın asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Borjiyaların intikamı.LALE 43595)1 Borjiyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • 1 Sinemaya uygun yüz;2 Tersi)Şartiyle,Ben;3 Allah.Bir içki;4 Zan met;5 Tersi)Bir ecnebi ismi,Dilsiz;6 Kalburdan geçirme,Mükemmel;7 Ahenk,müsaade;8 Tersi)Bir tenvir vasıtası;9 Bi;nota,Boy.YUKAI1DAN AŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • JİİC.25 R«.15 ARALIK 12 R.E 19 5 0 Ki/1370 Pazartesi 1366 VAI tlT VASATİ EZANİ Güneş 7.21 2.37 ö*le 12.13 7.29 Ikind i 14.32 9.48 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 îmsa k 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Ereğli pamuklu sanayi müessesemiz ihtiyacı 14148000 adet dikiş ipliği-makarası için teklif alınacaktır.Bu makaralara ait resim alım kısmımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • j Lokman Hekim fi Doktor Hafız Cemal |a Dahiliye Mütehassısı |J Pazardan başka her gÛn H 1 sabah saat 10.30-12,öğle-fi a den sonra 14.30-17 de hasta i kabul eder,İstanbul Di-B jg vanyolu No.104.jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Mina ve Kimya Endüstrisi burumu Gene!Hürlüğünden;1 Kapalı zarf usulü ile genel alım şartlarımıza göre muhtelif cinslerde cem'an 67275 Kg,çelik ile 325 adet otomat torna kalemi satın alınacaktır.2 Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Balva kapak tahtası satışı Mahiye Bakanlığından Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan muhtelif eb'atta takriben 10.000 adet balya kapak tahtası açık artırma ile satılacaktır.İsteklilerin 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • 12.57 Atılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Halil ftfte mü/iği «Pl.13.45 Şarkılar Okuyan Afitap Karacan.Çalanlar:Hakkı Derman ^C'iif İçli,Şükrü Tunar.14.2(Dans müziği P1.14.45 Proı;ramlar ve şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE Türkiye için umumi acenteleri Limanımızda bulunan I Vapuru NAPOLİ NEW-YORK BOSTON BAL-TİMORE ve FİLÂDELFIA'ya hareket edecektir.N Y H A U Vapur 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • 4500 add telgraf devaboynu fincan demiri)alınacak bayındırlık Bakanlığı Istanbul Satmalma Komisyonu Reis iğinden 4500 adet telgraf deveboynu 4275 lira muhammen bedel üzerinden,açık eksiltme ile satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • İstanbul Tekel E?şnîüdiirlüpmren 1 Her nevi mamur tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atölye veya,fabrikalarımızdan alınarak,bölgeleri dahilinde te-sis edecekleri satış depolarından İstanbul şehri be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1950
  • Manakyanın tiyatrosun daki artistlere benziyorsun!De dim.Sendeledi.Elimi tutan eli çözüldü.Yüzü bembeyaz kesil,di.Hakaret mi?Telâkki meselesi.Yanımdan çekildi.Gözlerinden bir.iki damla yaş sızdı.Büsbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • D.P.İdare Kurulu toplandı Ankara 24 T.II.A.D.P.Genel idare kurulu bugün Başbakan Adnan Mended »in başkanliHin-f'-17 21 e kadar parti merkezinue toplanmış ye parti işlerini görü.şm üş tür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • r Bastarafı Birincide l lanmak üzere Amerikan kuvvetlerine gereken zamanı vermeğe matuf bir tuzak olduğunu söylemiştir.Çu En Lai,barışçı bir hal çaresi için yegâne gartların bütün yabancı kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Kauçuk salmastra alım cak:Ankara,İstanbul,İzmir,Ticaret ve Sanayi Odalarına evvelce şartname ve resimleri gönderilmiş bulunan Salmastraların alımına geçilmeden evvel,mezkûr salmastra resimlerinden her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • İnşaat e!silime ilânı Etibank Genel Müdürlüğünden!1 Sarıyar Elektrik Santralı için Nallıhan kasabalına takriben 25 Km.mesafede ve Sarıyor köyü civarında yeni kurulacak site mahallinde yapılacak 18 çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Devlet orman işletmesi Vıza müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yunuırialepc Bölgesi Panayır r* tîf yerinde mevcut 872 adede denk 243,603.5'O &1-KU d.nk 149.915 ve 513 adede denk 149.683 metreküp Me?o Torr*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterim 7.84,80 7.84.80 100 dolar 2/j.OO 280.00 100 Fransız FV.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 U.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64 03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 560 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Başkan Trumanın Neol mesajı T Bastarafı Birincide 1 hazırlanıyorlar.Bugüne kadar hayatımız boyunca asla bu derece vahamet taşıyan bir noel geçjirmiş değiliz.Bu sözleri sarfederken ziyafetleri ve hediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Balıkçılık kongresi T Bastarafı Birincide 1 çok yakından ilgili olan çevreler,kongrenin daha verimli olabilmesi için îstanbulda top lanmasını zarurî görmektedirler.Çünkü,bu toplantılara iştiraki zarur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • YEDİTEPE On beş günde bir İstanbulda yayınlanan Yeditepe sanat ve edebiyat gazetesinin 14 üncü sayısı da dolgun bir şekilde çıkmıştır.Bu sayıda Nurullah Berk,Cahit Külebi,Suat Taşer,Nairn Tirali.Hüsam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Temsilî maçı 7-1 kazandık Türkiye Birleşik Amerika temsili güreş karşılaşması dün gece saat 21 de Spor ve sergi sarayında yapılmıştır.Alınan neticeler şunlardır:52 KİLO:Ali Yücel Harrison,Derhal hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Adenauer radyoda konuştu T Bastarafı Birincide 1 yadan da asker istemesine temas eden Adenauer şunları söj lemistir;«Mevcudiyetini idai me ettirmek fertlerin olduğc kadar milletlerin de tabiî ha* kidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından:Jandarma ihtiyacı için ipliği jandarma eşya ve Lv.anbarından verilmek şartile 5000 liralık tire çorap imaliycsi 26/12/950 tarih salı günü saat 10.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Amerikada muhalefetin gayretleri Washington 24 A.A.Afp)Ayan Meclisinde azınlık partisinin nüfuzlu üyesi Cumhuriyetçi Kenneth Wherry dün Birleşik Amerikanın,kara kuv vetlerinin Sovyetleri Avrupada durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Rusyada sulh için çalışanlar varmış I Amerika Dışişleri Bakan muavininin bir açıklaması Vaşıngton,24 A.A.United Press)Dışişleri Bakan Yardımcısı Edward Barret televiz yonla yaptığı bir konuşmada demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Gazlan lebin kurtuluş yıl dönümü Gaziantep,24 A.A.Gaziantep'in kurtuluş yıldönümü törenine davetli olan Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri yanında Gaziantep Milletvekili Cevdet San ve Hususî Kalem Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Seul'un tahliyesi için emir verildi T Bastarafı Birincide 1 Birleşmiş Milletler kuvvetlerine karşı anî taarruz hazırlıklarının emareleri müşahede edilmektedir.Düşman ön ve geri hatlarda toplanmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1950
  • Dörtler konferansına bağlanan ümitler T Bastarafı Birincide I ka bir cepheden mütalâa et-1 mektedirler.Avrupalıların kal naatince,harple sulh arasında bir tercih yapmak imkânı el'an mevcuttur.Avrupa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1950
  • 1951 Ordulararası Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek olan takımımızda;Dr.Ali Uras ve M.Ali Yalım tfibi,birinci sınıf basketbulcular bulunmaktadır Mısır tarafından organize edilen 1951 senesi ordul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • Pazar gecesi yapılan müsabakalarda rakibini tuşla mağlûp eden Nasulı Akar.Amerikalıyı yere düşürmeye çalışıyor.Amerikalılar güreşten ziyade akrobasi oyunları gösterdiler Olimpiyatlarda aldıkları ba-in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • Bir Avusturya takımı tzmir takımlariyle dört maç yapacak izmir 24 T.H.A.Avustaryanın F.C.Wien takımı 5.6,12.13 ocak tarihlerinde şehrimize gelerek Göztepe.Altay,Karşıyaka ve îzmirspor takımlariyle dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • Fenerbahçeli Zekeriyanın sıhhî durumu İstanbul 24 T.H.A.Dünkü maçta başına yediği darbe üzerine kendini kav bederek Amerikan hastahanesine kaldırılan Fenerbahçeli Zekeıiyanıp sıhhi durumu düzelmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • Ordu karması tewmmm,mm I V-T?Ş-v' Dünkü maçta,Kâmil Üc müdafi arasından takımının ilk golünü çıkarıyor Cumartesi günkü maçta Vefayı 4-1 mağlûp eden Ordu takımı,ikinci karşılaşmasını dün İnönü stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • İzmir lig maçları Vıvlr,24 T.H.A.Bugün cehrimiz lig maçlarına Alsuncak stadında devam-edilmiş,İzmirspor Altınordu ile Göztepe Altayla yenişemiyerek 1—1 berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • ş Ad m i rayı dün 2-0 mağlûp etti Vt^/N/Canlı bir oyun çıkaran Siyah Beyazlılar,bu neticeye fazlasiyle hak kazandılar.Golleri Kâmil ve Şevket attı V #M/M Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle ne Dört maç yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1950
  • Doğrusu Amerikalılarla yapılan güreş karşılaşmasının,yerinde bir kararla göçmen,ler menfaatine tertip ediimes-ini ileri süren güreş,federasyonu,gazetelere ver diği ilânlarda da.menfaate yapılan bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor