Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • B.Milletlerde Türkiyenin de yer aldığı Koordinasyon Komisyonu Paris.23 A.P.Avrupa Konseyi ile Avrupa Ekonomik İşbiıliği teşkilâtının çalışmalarını koordine etmek üzere bugün bir komisyon kurulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Âcheson'un dünkü beyanatı Avrupa,yalnız bırakılmıyacak Bafı Âvrupada 3 yılda 3 milyonluk bir ordu kurulacak Amerikanın iç ve dış siyasetini açıklıyan Dış Bakanı Brüksel konferansı için de izahatta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • B"zde umumî mağazacılık tcpl ir;ok ihraç mallaiı-L^J)mi7in istihsal mıkdari mütemadiyen artıyor,bunlara bazan kolay kolay müşteri bulamıyor,bekletmek zorunda kalıyoruz.İhracatçılar mallarına mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Dünkü savımızda Ankara^*» beynelmilel iki dolandırıcının yakalandığını yazmıştık.Yukarıdaki resimde yanda William Samuel,basta yüzünü örten Salimi Bedel yanında erkek kardeşi Nacal Bedel görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • "Bizim Köy" ün müellifi için bir Bulgar iftirası Edirne,23 Milliyet)Son olarak yurdumuza gelen göçmenler Bulgarların yeni ve çir kin bir iftirasından bahsetmek tedirler.Bulgarlar bu iftiraların da «Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • çlerin Moskovaya verdikleri notalar Amerika,ingiltere ve Fransa tara&ndaıı bir hüsnüniyet eseri oiaTak dörder toplantısına muvafakat edilmekte,fakat Rusya bugüne kadar güttüğü politikadan dolayı tahti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • 15 NUMARALI RESMÎ TEBLİĞ Yaralı gedikli ve erler Japonyadaki hastahanede yaralı olarak tedavi gören er,onbaşı,çavuş ve gediklilerin tam listesini veriyoruz Ankara,23 T.H.A.Miltf.i Savunma Bakar-lığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Şilili m i»:*î Dün aece 8 O galibiyetimizle neticelenen Türkiye Amerika mili!güreş karşılaşmasından heyecanlı bir ar Dün geceki güreşler rrıerikalılart mağlûp ettik Müsabakalardan beşini tuşla,üçünü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • izmir Yüksek Ticaret Okulu talebeleri birbirine girdiler Bir kız yüzünden çıkan kavgaya bütün bir sınıf talebesi iştirak etti.Bu müessif hâdise iki kişinin ağır,pek çok kişinin de yaralanmasına sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Âdmira,Feneri 1 O yendi Admira.takımı dün Fennrbalıçeyi I O,Ordu karması.Vefayı 4-1 mağlûp etmiştir;Yukardaki resimde,Fenerbahçelilerin.Admira kalesi önünde akim kalan bir akınları görülüyor. Bu maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Turizm kongresi sona erdi Bazı kanunların tetkik ve tadili hakkında raporlar hazırlandı Ankara,23 A.A.İkinci turizm danışma kurulu bir hal talik mesaiden sonra bugün toplantıfanna son vermiştir.Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Göç menlere yardım için bir tamim Ankara 23 A.A.Göçmen ve mültecilere Türkiye yar dim bjrliği B.M.M.Reisi Kefik Koraltamn imzasını taşıyan aşağıdaki tamimi valiliklere göndermiştir;Göçmen ve Mültecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • Gl.Walker kaza neticesi dün öldü Yerine Amerika Harbiye Bakanlığı Kurmay Başkanı Muavini Gl.Bridgwoy getirildi Tokyo,23 A.A.General Walton Walker,bu sabah mahallî saatle 11.10 dâ Seul Uijonbu yolu üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1950
  • İstanbul Barosu Başkanlığı Dünkü seçimde Baro riyasetine Abdülhak Kemal Yörük getirildi İstanbul Barosunun yıllık kongresi 15 gün evvel yapılmış ve yapılan' seçim sorumda namzetlerin aldığı oylar ka n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • if D.P.Yeşilköy Merkez Ocağı İdare Kurulu Korede in sanlık ideali uğrunda çarpışarak şehit düşen kahramanları mızın aziz ruhlarını taziz içiı hugün Yeşilköy camii şerifinde mevlit okutturacaktırif D.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Şehrimize gelen göçmenlerin iskânı Vali ve Belediye Başkan profesör Gökay,göçmen misafirhanelerinin iyi vaziyetti olmadığını görerek şehrimi iskân müdürü Atıf Özerman' m Tarım Bakanlığınca başkbir vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Çenesinden yaralandı hastahaneye kaldırılırken öldü Emir.'ününde bir handa yatıp kalkan Yakup Kılu;kaya isminde 40 yaşlarında bir hamal Asmaaltı caddesinden geçerken ayağı bir taşa takılarak düşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Balıkhanenin durumu Balıkhane,Belediyeye mühim miktarda varidat temin etti Balıkhane Müdürü dün Va li ve Belediye Reisini zîyare ederek,kendisine balıkhane nin çalışmaları etrafında Iza lıat vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Çünün Mll ¦I-^mevzuları Yine eczahane 1945 yılında,Tasvir gazetesinde,anayasaya muhalif kanunlar hakkında seri halinde makaleler yazarken,eczahanelerin tahdidini istihdaf eden kanunu,iskân kanunundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Dar rokak'arda dedikodu k çok dar.Komşunun içini bütün teferruatiy le göımek kabil.Vaktiyle olduğu gibi kafes yok,kalın tül pı rd ter yok.İşi gücü olmıyan bayanların da en büyük eğlencesi sokağa bakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • S\i \¦jr Mısır ve Hindistan sefir leri dün sabah Vali ve Beıediye Reisini ziyaret etmişler,di'r.•jr İskenderun vapuru bugün saat 14 te Doğu Güney A;i°niz seferine çıkacaktır.Gemi ile gidecek yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Demokrat Parti kongreler devam ediyor Demokrat Parti ilçe kor grelerine devam edilmektedir.Dün akşam Beşiktaş ilç kongresi yapılmıştır.Kongr de ilk başkanı Enver Safder il idare kurulu üyeleri,İs!anb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Kasaplar pazar günleri dükkânlarını kanayamıyacaklar Kasaplar Belediyeye müracaatla pazar günleri öğleden sonraları tatil yapmak isteğinde bulunmuşlardı.Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünce yapılan tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Topkupı müzesinde 4 pavyon daha açıldı Topkapı sarayında yeni tan zim edilen 4 pavyonun açılışı dün Vali ve Belediye Reisi Gökay tarafından yapılmıştır.Davetlileri bizzat gezdirerek gerekli izahatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • iskân müdürüne süresiz izin verildi İskân Müdürü Atıf Özermana Tarım Bakanlığı tarafın dan süresiz izin verilmiştir.İskân müdürlüğüne vekâleten İskân Müfettişlerinden Remzi Sileöz tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Edirnede Kemal Şaban Baro Başkanl'ğına seçildi Şehrimizde yıllık baro toplantısı yapılmış ve toplantıda bütün Trakya avukatları ha-ZiT bulunmuştur.Yapılan seçimde başkanlığa Kemal Şaban ve idare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Aydında Büyük Menderes üzerine inşa edilen köprü Yamalak köyü halkın,kendi gayret ve emeklerıyk Büyük.Menderes üzerinde ınettirdikleri 20 metre büyüklüğündeki köprünün atılış töreni,Vali Dündar Atakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Baîıkesirde Yaylubaşı tarlalarını İareler istilâ etti Merkez kazası durak bucağına bağlı Yaylabaşı ve civarındaki beş köyde sürüler ha Ünde milyonlarca fare görül müftür.Dağ faresinden dalı:küçü kolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Konya vapuru telsizcisinir ölümü sebebi anla.şılamud Mudanyadan limanımıza gelmekte olan Konya vapuru telsizcisi Zeki Arıkan'ın kaybolması ile neticelenen esrarlı hâdisenin mahiyeti henüaydınlatılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Karakolda hâdise çıkardılar Şehremininde oturan Sami isminde biri evvelki gece evinde bir içki âlemi tertip etmiştir.Eğlentiye iştirak edenlerin aşırı hareketleri etrafın huzurunu kaçıracak bir şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • SUyUKdUd pmSiig liiGci Uç kişi bir banka umum müdür muavininin 18 yaşındak oğlunu sarhoş ederek namusuna tecavüz etti Bir müddet evvel Buyükadada cereyan eden çok çirkin bir hâdisenin duruşmasına 1 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Buı ode Uludağa kar yakıyor devamlı surette I ^maktadır.Bu sebeple irnizde i.iş sporları h 'hklarına başlanılmıştır.Yıltâtilinden faydalanarak ve Istanbuldan nmhtel f ka Iilelerinin Uın şimdiden dir.¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Kaybolan balıkçıların cesetleri bulundu Urla açıklarında birkaç gün evvel denize açılan üç balıkçının parçalanmış cesetleri bu Junmuştur.Bundan 10 gün kadar evvel avlanmak için köhne bir sandalla deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • V^f?HALKINSESI Bira tevziatı Kınalı adada oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Tekel İdaresi bira tevziatını bayilere bırakmış bulunuyor.Buna bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Korg.Şahaj)Gürler bugün Tokyoya gidiyor Korgeneral Şahap Gürler.Keredeki savaş birliğimizi tef tiş etmek üzere bu sabah uçakla Tokyoya hareket edecek tir.Gcneral'in seyahati bir ay sürecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Konya Ereğlisinde Şehit ailelerine ve görmelilere yapılacak yardım hi tier inin ailelerine ve dışarıdan yurdumuza gelecek göçmenlere yardım olmak Üzere şehrimiz okulları öğren çileri aralarında para v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı bugün Yalova yolu ile Ege bölgesine gidecek S.ve S.Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Ustündağ,beraberinde Sosyal Yardım Genel Müdürü Dr.Se-fettin Okan,Bakanlık teftiş kurulu rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1950
  • Kaynar su ile haşlanarak öldü Mecidiyeköyünde bir gecekonduda oturan İsmail'in 3 yaşındaki oğlu Rasim,içinde kaynar su bulunan bir kazanın üzerine devrilmesi neticesinde fecî şekilde haşlanmış ve kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Gelir vergisi karşısında işçilerin durumu İstanbul Millî İşçi Sendikaları Birliği idare heyeti dün birlik merkezinde bir toplantr yapmıştır.Uzun süren bu toplantıda gelir vergisi meselesi görüşülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Truman tatilini Missouri'de geçirecek Vaşington 23 A.A.Baş kan Truman,cuma günü saat 18 de Noel tatilini ailesiyle geçirmek üzere Vaşingioııdan Misscmri'deki İndependanee şehrine hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Sesinden tanılan er kek refikasına bir hediye vermek mecburiyetinde idi.Eğor kaçıp kurtulmak isterse kr-dmm buna mâni olması ve lAmba yanana kadar bırakma rnası caizdi.Tanılanlardan bir çoğunun kaçmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • zın eskî medeniyeti insanl:ğa ve in.g sanlık haklarına ateş açan K kızıi Çin sürülerine eski bir j£ O medeniyet izafe edilir:Ta-S S rihe bakarsanız,o muhte- g şern Çin medeniyetine ha.kikaten imrenirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Amerika,atom hücumların karşı tedbir alıyor Vaşington,23 A.A.Amerika sivil müdafaa plân mucibince Amerika şehirleri nin gaz ve atom hücumların:karşı tedbirler almak için acele talep edilen 3.100 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Akdenizin müdafaası önem kesbe diyor italya Dışişleri Bakanı Sforza,Türkiye,italya ve Yunanistanm Atlantik Paktına alınmasını taleb etti Roma,23 AP)Dışişleri Bakanı Carlo Sforza,dün,Meb'usan Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • istanbul Üniversitesi Rektörü Mısır'a gitti Mısırdaki Fuad Üniversitesinin 25 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılacak olan törene davet edilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sürç,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • ft-ulitjii:mMm IP or musunuz f İngiliz hastahaneieriııde televizyonlu kurslar Son günlerde Londradaki Moorfield,Westminster ve Merkez Göz hastahanelerinde nazik göz ameliyatlarını televizyonda aksetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • iş,işçi bulma kurumu toplantısi Ankara,23 T.H.A.İş ve İşçi Bulma Kurumu Danışma kurulunun yıllık toplantısı hazırlıkları bitmiş,gündem alâkalılara gönderilmiştir.27 aralıkta başlıyacak ve üç gün devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Uzakdoğunun durumu vahamete doğru gidiyor Vaşington,23 A.A.Filipin Dışişleri Bakanı Carlos Romulo,cuma günü Cumhurbaşkanı Quirino'ya Uzak doğu durumu hakkında izahat vermek üzere Manillaya çağırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Elizabeth Taylor,kocasından ayrılıyor Los Angeles,23 AP.Sinema yıldızı Elizabetlı Taylor,dün,kocası Conrad Nick)'Hilton Jr.dan ayrılmak için makemeye müracaat etmiş ve boşanma dâvası açmıştır.Boşanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Göçmenlere yapılan yardın Ankara,23 A.A.Göçmenlere yardım için teşekkü eden komitelerden Oltu ko mitesi 600 lira para ve iki buçuk ton kadar muhtelif yiyecek maddeleri ve ev eşyastoplamıştır.Valinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Kuzu eti satışlarına bir aya kadar başlanacak Mezbaha müdürü ile Celepler ve Toptancı Kasaplar Cemiyeti Başkanları dün Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökayı ziyaret ederek bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Teknik Üniversite Talebe Cemiyetinin kongresi Teknik Üniversite Talebe Cemiyetinin kongresine dün saat 15 de Teknik Üniversite konferans salonunda başlanmıştır.Kongrenin dünkü oturumun da,başkanlık di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • iki üniversitelinin teşebbüsü Cuxhaven,23 AP.Bombalarla tahrip edilmiş olan Heligoland adasının harp ten evvelki sekenesine iadesi için teşebbüse geçmiş olan Heidelberg üniversitesine men sup iki genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Müthiş bir otobüs kazası Prag,23 AP.Perşembe günü,Moravyada bir ekspresin,dolu olan bir otobüs ile çarpışması neticesinde,41 kişinin öldüğü ve 46 kişinin de yaralanmış olduğ resmen bildirilmiştir.Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Berberler 31 aralıkta c ahşamıvacaklav Kadın berberleri derneğinin 31 aralık pazar günü dükkânlarının açılması hakkındaki Belediyeye vaki müracaatlarına mevzuatın müsaadesizliği gözönünde tutularak re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Sanayiciler,memleket dahilinde imal edilen maddelerin liberasyon listesinden çıkarılmasını istiyorlar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığa Bölge Sanayi Birliğine gönderdiği bir yazıyla liberasyon listesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Atomla çalışacak denizaltılar San Francisco,23 A.A.Geçen harpte Pasifikteki Amerika denizaltı kuvvetlerinin komutam olan amiral Charles Lockwood,dün üç se neye kadar Birleşik Amerika nın atom enerjisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Ittanoul Eelediy*«i ŞEHİR TTYATBCLAIH saat 20.30 da Dit AM KISMI KOMEDİ KiSMî Cifte Keramet Türkeesi:Reşat Nuri Guntekin Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Afro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Tank imalâtı artıyor Detroit,23 A.A.Crysler şirketi,160 milyon dolar tutarında orta ağırlıkta tank siparişi almıştır.Şikrct,sipari şi tahakkuk ettirmek irin De lawore eyaletinde muazzam bir tank fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Siyasetin sanat üzerindeki tesirleri rlar çok zaman siyasetten uzak kalamaz Edipler,yazış tarzlarından başka hiç bir şeyi düşünmeseydi çok rahat olacaklardı.Fakat komünizm dünyada onların en büyük has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Fransada grevler Fransız komünistleri Almanyanın silâhlanmasını protesto maksadiyle grev ilân ettiler Paris,23 A.A.Fransız komünistleri,bugün için Almanyanın silâhlanmasını protesto maksadiyle grevler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Ankara'da da bir sergi açılıyor Ankara,23 A.A.Haber aldığımıza göre 1 şubat 1951 de Sergievinde Ankara sergisi adiyle bir sergi açılacaktır.Sergi,ticarî,sınaî ve ziraî istihsal ve endüstri müesseseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Peyk ordu'an Rusyamn yardımı ile peyk orduları üstün bir teknik seviyeye ulaşmış Londra,23 A.A.Daily Telegraph gazetesi Viyana muhabirinin bildirdiğine göre Macaristan,Romanya ve Bulgaristana Rusyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1950
  • Sumerbankta yeni yıl kadrosu hazırlanıyor Sümerbank idare meclisi dün toplanarak,yılbaşının yak laşması münasebetile yapılacak yeni yıl kadroları etrafında müzakerelerde bulunmuştur.Salahiyetli kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • BEYCGLU ALKAZAR 42562)1 Kahraman Fedai AR 44394)1 Borjiyala rın intikamı.ATLAS 40835)1 Celsa açılıyor İNCİ 84595)1 Kadm asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Borjiyaların intikamı.LALE 43595)1 Bprjiyaların int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her £ün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de lıa^îa kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı içlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Siıketİ Matbaası Basıldığı yer:EbUzziya Matbanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlaı 13.00 Haberler 13.15 Kt cük orkestradan melodiler 13.45 Victor Sylvester orkestı ısından dans müziği Pl.14.00 Saz^eserieri,Oyun hav-Ian H.20 Dans müziği fPJ)14.30 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Açık eksiltme suretiyle Emaskilatör âleti satın alınacak Istanbul Veteriner Başmüdürlüğünden' İki defa eksiltmeye çıkarılıp ihalesi yapılamıyan Tarım Bakanlığı namına satın alınacak 120 adet emaskilat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • üavlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imâl edilecek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın Dolap,Lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • 1 Yeni gelen son.model CHIRANA ve TESLA Marka Tıbbi ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHİR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Hie.24 ARALIK Rıı.14 11 B.E 19 5 0 K.E 1370 Paz.ır 1366 VAI ÇİT VASATİ EZANİ G ü n e 1 7.21 2.37 öfle 12.13 7.29 ikim!i 14.32 ı 9.48 Aksa n 16.44 12.00 ratsı 18.23 1.39 j tnua k 5.36 12.52 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • fmmm II,$m\m brV'dfosta sadık bir» apfeadlâş Mükemmel bir hediyede aranılan bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S,şık ve zarif hatlarite sahibinin kalbini daha ilk görüşte fetheder.Bu hârika kalemle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • İkinci seferinde de sadece bir merak saikiyle baktım.Bana inan Cem.Ona karşı tama nüyle kayıtsızım.Keşke inanabilsem.Sen haris bir kızsın Müjgân.Bütün mevcudiyetinle bir kişiye bağlanamazsın.Dün geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Yeri kömür fiatları hakkında İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Daimî Komisyonun 13.12.1950 gün ve 13163/13774 sayılı kararı ile İl İdare Kurulunun 19.12.1950 gün ve 167 sayılı tasdik kararı gereğince Mangal Köm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Komple Hasta Nakliye Otomobili Alınacak:Zonguldak Belediye Başkanlığından!Belediyemiz için kapalı zarfla eksiltme suretiyle bir adet komple hasta nakliye otomobili alınacaktır.Muhammen bedeli 10.000 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • İstanbul Sıtma ve Savaş Bölgesi Başkanlığından Muhammen Geçici bedeli teminatı İhalenin Miktarı Cinsi Lira Krş.Lira Kış.Şekli 1—1500 adet Sürfe kepçesi 2175 00 163 13 Açık eksiltme 2.40 ton Motorin 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • Tashih ilânı Gazetemizin 21/12/950 tarihli nüshasının altıncı sahifesinde intişâr eden İstanbul Emniyet Sandığı Kadıköy Şubesinin A.674 Hesap No.lı ve Kartal Maltepcsinde kâin Nuri Üstünel'e ait gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1950
  • 1 Bogukluk;2 Tersi)Müheyya,Avuç içi;3 Bir cins üzüm,Lsmi;*4 Bir rr.e/hep;5 Bir şapka biçimi,6 Kara parçası;7 Bir harfin okunuşu,Hususiyle:8 Haykırma,Söz;9 İma iie anlatılan söz,Bir nota.YUKARDAN AŞAĞJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Amerikada kurumlar vergisi Vaşington,23 A.P.Birleşik Amerikanın Ayan ve Mümessiller Meclisleri dün oy birligi ile,kurumlar vergisinin 3.300.000.000 dolarlık bir munzam vergi hâsılatı temin edecek şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Kalyada meydana çıkan tarihî bina Floransa,23 A.A.İtalyan arkeologları,Floransa şehrinde Romalılardan kalma bir binanın enkazını bulmuşlardır.Milâttan sonra birinci asırda inşa edilmiş bir hail:hamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Kızıl Çin kuvvetleri hazırlık yapıyor Chunchon civarında tazyikini arttıran Çin kuvvetleri,5 kilometre kadar bir ilerleyiş kaydetmeye muvaffak oldu Tokyo 23 A.A.Afp)Bugün saat 10.05 te Mac.Arthur genc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Çin heyeti Moskova yolunda Prag,23 A.A.Afp)General Wu'ni'm baskanlı ğındaki komünist Çin heyeti,Çekoslovak başkentinde tevak kuftan sonra bu sabah Moskovaya müteveccihen hareket et mistir.Heyet,Lake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Yaralı gedikli ve erler T Bastarafı Birincide 1 Başgedikliler Riza Aydın,Hasan Özkan,Rüstem Çakım.Gedikli Çavuşlar Fazlı Can Çavuşlar ibrahim Bilgin,İbrahim Baş,Salih Demir Ahmet Ünal.Dursun Yüksel.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Göçmenlere yardım T Bastarafı Birincide 1 da sıkı bir işbirliğinde bulu nulmasına bilhassa dikkat ve itina edilmesini rica ederim.Tâli komiteler cemiyetler ka rıunu hükümleri ve statümüz gereğince der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Mahmut Makal F Bastarafı Birincide 1 Makalın «Bizim köy» adlı eserinden sayfalar okumakta ve neticesinde «İşte Türkiyede bu gün hayat böyledir» demekte,dirler.MİLLİYET Dün Edirneden aldığımız ha ber ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.85.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 U.44.128 10-İsviçre Fr.64-03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN NANE ESANSLI RADYOLiN KULLANİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • ZAYÎ Fener nüfus memurlusundan aldığım ve içinde askerlik muamelelerim yazılı kimlik cüzdanımı kaybettim.Yenisini aldığımdan eskicinin kükmü yoktur.1917 doğumlu Osm.yi oğlu Sadettin M*ıçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinliklerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve tertu vetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genç bir manzara bahşetmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Dün geceki güreşler T Bastarafı Birincide 1 ran çok kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapılmıştır.İki takımın millî marşlarının çalınmasını müteakip basla nan müsabakalarda,gecenin ilk güreşini Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • izmir Yüksek Ticaret okulu talebeleri T Bastaraiı Birincide 1 tafsilâtı şudur:Aslen Adanalı ve Maraşlı olup şehrimiz Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulunun birinci sınıfında okumakta olan b talebe ayni sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Gl.Walker öldü f Bastarafı Birincide 1 Seul,23 A.A.Mac Arthur genel karargâhından bil dirildıgine göre general Walker'in naşı yarın Tokyoya gönderilecektir.Tokyo,23 A.A.General Mac Arthur,Walton Welke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Avrupa yalnız bırakılmıyacak T Bastarafı Birincide 1 stratejik duruma sokar.1 Avrupaya yardım edilecek Acheson,Brüksel toplantısından bahisle Amerikanın diğer demokrat memleketlere yardıma devam azmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Bizde umumî mağazacılık Başmakaleden devam)ehemmiyeti dolayısiyle bunlara birinciler için mevzuu bahs olmayan bazı külfetler de tahmil eylemişti.Büyük bir hüsnüniyetle başlanan bu iş maalesef bir türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Turizm kongresi T Bastarafı Birincide 1 tâyin eden komisyon otel gazino Jokanta,avcılık gibi tu ristik kuruluşların sınıfların?göre tâyin etmiş ve basın yr yın ve turizm genel müdürlü,günce hazırlanıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Dünya hafif sıklet boks şampiyonası Paris,23 A.A.Dünya hafif sıklet boks şampiyonu zenci Ray Robinson'la Fransa orta sıklet şampiyonu Robert Villemain dün gecc burada karşılaşmışlardır.9 uncu ravundun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1950
  • Üçlerin Moskovaya verdikleri notalar Vaşington,23 A.A.United Press)Dışişleri Bakanlığı,Sovyet Rusya'yı dörtlü bir konferansa davet etmek üzere Moskovaya sunulan notanın metnini dün akşam neşret inişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1950
  • mm Dün-U maçta.Vefanın yegö ne golünü çıkaran ismet,Ordu karması bekini geçmeye çalışırken Ordu karması Vefayı Dün,înönü stadında dört takım arasında yapılan maçların ilki,Ordu karması ile Vefa arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Bilet karaborsası hakkında dikkate şayan bir teklif Ankara,23 T.H.A.Bilhassa Istanbuldaki futbol ve güreş müsabakalarında meydana gelen karaborsa hâdiseleri hakkında alâkadarlara dikkate değer bir müa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Dün Admira'nin 1.0 galibiyetiyle sona eren maçta,güzel bir oyun çıkaran Admira kalecisi Alex,Suphi'nin bir kafa vuruşunda,topu yumrukla kornere çıkarıyor.Admi inci Fenerbahçe forvetinin beceriksiz oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Bu göçe yapılacak güreş müsabakaları WN^» ı KiYE sa ¦HA Dün akşam millî güreş takımımızla karşılaşan Ameri,kah güreşçiler ikinci müsabakalarını bu gece,seçme lerde ikinciliği kazanan güreşçilerden müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • SV-3t»»Aa*ü r„-jn-iwuwr. mr.ri n«aB»jia».o Bugün ikinci maçını Beşiktaşla yapacak olan Admira takımı,dünkü maça bağlamadan evvel İnönü stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Galatasaray ile Ordu karması arasında 6a bir maç yapılacak.Bugün İnönü stadında,dün Vefa'yı 4-1 mağlûp eden Ordu karması ile,Galatasaray;Admira ile de Beşiktaş karşılaşıyorlar.Dün çok güzel bir oyun ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • îmaslar ve lig maçları Lig maçlarının tehirinden bilistifade şehrimize bir ecnebi takım akım başlamış bulunuyor.Kendi memleketlerinde,mahallî maçlarının ilk devre karşılaşmalarını tamarnlamış olan tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Futbol Federasyonuna bu* âza da Islanbuîdan seçilecek Ankara,23 T.H.A.Ye ni Futbol Federasyonu çin Ankaradan 4 âza seçilmişti,Beşinci bir âza da İstanbuldan seçilecektir.Bu âza,daimî olarak federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1950
  • Zafer kupasını Gençlerbirligi aldı Ankara,23 T.H.A.za fer Gazetesi)Kupasının final maçı bugün Gençler Biıliği Demirspor arasında yapılmıştır.3—0 Gençler Birliğini galibiyeliyle neticelenen maçın sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor