Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Londra Büyük Elçimiz Bevin'le görüştü Londra,22 A.A.Afp)Türkiye'nin Londra Büyük Elçisi Cevat Açıkalm bugün Dışişleri Bakanı Bevin'le görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Belediye ile Üniversite arasındaki ihtilâf n Toplantıya iştirak eetenTerrten hir grup Belediye ve Üniversite klinikleri arasındaki ihtilâfı halletmek makbadiyle dün Sağlık Bakanının başkanlığında;bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Vapurda işlenen kanlı hadise Carih Yorgi Kadıköy vapur iskelesinde kanlı bir hâdise olmuş;iskelede vapur bekleyen Yorgi isminde genç bir bahçıvan,bir kaç ay evvel mahkeme karariyle ayrıldığı 18 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Dünkü Meclis müıakerele r i Aşırı sağ,sol cereyanlar için yeni bir tasarı Yeraltı sarayı ve kapalı ınanei hakkında da bir hayli münakaşalar oldu Ankara.22 T.H.A.Meclis bugün Hulusi Köymen'in başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • 1951 bütçesi hakkında f,951 bütçesi hakikatte 950 den 29.684.561 lira fazla olup açık ta 206.985.902 liradan ibarettir Ankara,22 A.A.Maliye Bakanı Hasan Polatkan 1951 yılı bütçe kanunu gerekçesi etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Deniz komutanlığındaki yolsuzluk t a h k i I a ı Dün beş subay daha tevkif edildi Bir müddet evvel İstanbul Deniz Komutanlığı Yollama Dairesinde milyonluk bir suiistimal hâdisesi meydana çıkarılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Alman ordusunun ihyası BrükseTTönTeransınıı Amerika siyasî çevreleri Avrupa için Türk ve Almanların savaşacağı kanaatinde Bonn 22 A.A.Batı Almanya Başbakanı Adehaaerle görüşen üç müttefik yük sek komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Kore şehitleri için mevlit Evvelki gün Anr:arada Kore şehitlerinin ruhuna ithaf edilmek üzere Hacıbayram camiinde bir mevlit okunmuş ve radyo ile yayınlanmıştı.Resimde mevlidi okuyan din adamları görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Emekliler arasında fark Ankaıa.22 Milliy3t Erzurum Milletvekili Enırullah Nutku muiıtelif kanunlara göre tekaüt edilmiş askeri ve mülkî memurların bir seviyeye getirilmesi için bir kanun tasarısı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Gnl.Şahap Gürler yarın Koreye gidiyor Bütün yurdun selâm ve muhabbetini götürecek olan General,savaş birliğimizi teftiş ve kahramanlarımızın âcil ihtiyaçlarını tesbit edip yurda dönecek;Korgeneral Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Çaltema yeni Bakanı Hulusi Köymen Kabine de iki yeni tâyin Bayındırlık Bakanlığına Zeytınoglu,Çalışmaya Hulusi Köymen tâyin edildi Ankara,22 A.A.Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına Eskişehir milletve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • istatistik Genel Müdürünün basın toplantısı Dünkü basm toolantısından bir görünüş îstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur dün,bir basm toplantısı yaparak evvelce yapılmış olan nüfus ve ziraat sayımları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Avusturya'nın Admira takımı dün sabah geldi Avusturya yedincisi Admira takımı,dün uçakla şehrimize gelmiştir.Avusturyalı futbolcular Yeşilköyde alâkalılar tarafımdan karşılanmıştır.Admira takımı,ilk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Amerikan Türk millî güreşleri İlk müsabaka bu gece yapılacak Türkiye Amerika millî güreş karşılaşması,bu gece yapılacaktır.Bu geceki müsabakalara [Devamı Sa;5 Su:4.te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1950
  • Kore cephesinde savaşan I askerlerimizin kahra.I manca hareketleri mem.I leketimiz için dünya çapında bir gurur ve iftihar vesilesi ol-du.Türkün cesareti,fedakârlığı,sulh ve insanlık idealine bağlılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Çimento tevziatında yolsuzluk Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı müfettişleri,Üsküdar kaymakarrlığı fen kurulundan yolsuz çi-¦aentö permisi verildiğine da-İr yapılan pir ihbar üzerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • A^ker elbisesi ile dolaşan pheli birisi yakalandı Dün Bcyeğlunda sırtında as ko;elbisesi bulunan Berkir Atak isminde biri yakalanmış tır.Kahvelerde ve bazı uygunsuz erlerde münasebetsiz bir şekilde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Meyvecilik Gazetelerde oKuyoruz.Bazı vilâyetlerde fidanlıklar dan halka binlerce on binlerce meyve ağacı dağıtılıyor,bunlara nasıl bakılacağı da öğretiliyormuş.Çok yerinde bir hareket.Vaktiyle bir mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Ziraî mahsullerimizin istihsalinde artlş var İstatistik Genel Müdürlüğü,1950 yılına ait ziraat*mah Stilleri istihsali hakkında bil tahmin istatistiği yayınla niştir.Bana göre,istihsalin gr-çen seneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Askerî bahisler Kore ihtilâfının meydana j getirdiği çok nazik)durum-j la,Vaşington müzakereleri,I bütün batı müttefik cephesi üzerinde plânlı ve azimli bir çalışmanın ilk semerelerini verdi.Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Çaldıkları otomobili Ka sımpaşada bırakmalar Galatada Eşrofcfcndi sokağında dükkânı bulunan bil tacire ait Revrole marka hususî otomobil evvelki gece kaybolmuş ve dün sabah Kasımpaşada bir sokak içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Hapse mahkûm,edilen eroinciler Eroin imal etmek ve satmak suçu ile mahkemeye ve rilmiş olan Cemal Öztürl-dün 5 inci Asliye Ceza Mah kemesinde 1 sene 2 ay haps 2 sene sürgüne,650 lira par;cezasına ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Eski karısını bıçakladı Bir bahçıvan,dün Kadıköy vapur iskelesinde eski karısını ağır surette yaraladı Dün sabah Kadıköy vapur iskelesinde kanlı bir hâdise olmuştur.İskelede vapur bek lemekte olan Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • us ve ziraat leticeierinin ilân istatistik Genel Müdürü yaptığı bir basın toplantısmd;sayım neticeleri etrafında izahat vererek günde 2000 do ğuma mukabil 1000 ölüm vak'ası kaydedildiğini bildirdi İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir etmiş Lâlelide kendilerine ait bil apartmanın ikinci katında o turan zengin bir müteahhi din karısı Nermin,Devittir ve Hükümetin manevi şahsi yetini tahkir etmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Belediyede 1 yıîda 70 bir liralık telefon mükâlemesi yapılmış Belediyenin son bir sene zarfında ödediği telefon ücreti 70 büı lirayı bulmuştur.Bı miktarın önümüzdeki seaelcı de 35 40 bin liraya indiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Damadını bıçakladı Pendikte oturan Osman Suvari isminde yaşlı bi rzat,ailevî geçimsizlik yüzünde:kavgaya tutuştuğu da.nad Hikmet Pcricik'i bıçakla yar:lamıştır.Sanık yakalanmış yaralı tedavi altına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • İstanbul Iiaslahaneleri Yapılan toplantıda Belediye Üniversite hastahaneleri ihtilâfı görüşüldü Belediye ve Üniversite klinikleri arasındaki ihtilâfı hal letmek maksadiyle dün saat 10 da Vilâyette Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • MEVLİT D.P.Yeşilköy Merkez Ocağı idare Kurulu Korede insanlık ideali uğrunda çarpışarak şehit düşen kahramanlarımızın aziz ruhlarını taziz içir.24/12/1950 pazar günü Yeşil köy camii şerifinde mevlit o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • arım satı atifi ko İzmir İzmir Zetinyagı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Kongresi yapıldı.Bir,lik son bir yıllık faaliyetini 102708 lira zararla kapamış vaziyette idi.İlk olarak oku,nan rapor ana h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • Denizlide Ekim durumu iyi gidiyor Havaların çok müsait £İtn:es:ı.den köylü memnundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1950
  • " tW wl HALKINSESİ Gece devriyesi üeyoğlunda oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşre,diyoruz.Alakalıların,dikkatini çekeriz:Ben işim icabı hemen her gece saat 2 veya 3 arasında İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Yaman bir dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları «Abdullah Celâl,Kız Hafız,Baba,Hafız amca» gibi isimler altında iş gören yaman bir dolandırıcıyı dün yeni bi rhâdisenin sanığı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Bir kız kaçırma vak'ası Şehremininde oturan Rabia Canıpek isminde biv kadın Savcılığa müracaat ederek kız kardeşi Muhsinenin Muhsin Uysal isminde bir genç tarafından iğfal edile rck kaçırıldığım iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • 1950 de 9 boksör öldü Nevyork,22 A.P.Birleşik Amerika başkenti Vaşington'lu ve 21 yaşında olan boksör Al West,dün,St.Nicola sahasında yapmış olduğu bir maçta nakavt olduktan son ra kaldırıldığı hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Kral Faysal'ın annesi öldü Bagdad.22 A.P.Iral Kralı İkinci Faysal'ın annes ana kraliçe Aliye,dün sabah aylardanberi devam edegel mekte olan rahatsızlığının no ticesinde,33 yaşında olduğu halde vefat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Başkan Truman'ın mühim beyanatı Batı Avrupa devletleri ile Kuzey Atlantik devletlerinin birliği,bunların cümlesinin bekası için son derece ehemmiyetlidir Vaşington,22 A.P.Başkan Truman dün Batı Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • İlk kadın Bakan mu avi ni Vaşington,22 A.A.Ayan meclisi Madame Anna Rosenberg'in Milli Savunma Bakan yardımcılığına tayinini tasdik etmiştir.Leh asıllı olan Anna Rosenberg bir askerî teşekkülde bu der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Yenî bir komisyon kuruluyor Vaşington,22 A.A.Baş kan Truman,Amerika ile iktisadî ve askerî ittifaklar yapan memleketlerle Birleşik Amerikanın askerî münase betlerini tanzim edecek bir komisyon,teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Ordulararası futbol maçları nın tarihleri değişti Ankara,22 T.H.A)Türk İtalyan ve Yunan ordu futbol takımları arasında 30,31 aralık ve 1 ocak tarihlerinde Ankarada yapılacak olan karşı,laşmaların tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Arap birliği toplantısı Amman,22 AA.Siyasî çevrelerdeki kanaate göre,20 şubatta toplanacak olan Arap birliği siyasî komitesine iştirak edecek Ürdün heyetine Başbakan Sami Paşa Rifai başkanlık edecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Vichinsky Ingilterede Plymouth İngiltere)22 A.P.Lake Success'teki Birleşmiş Milletler toplantısın dan memleketine dönmekte olan Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky bugün Fransız «Liber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Türk Arap devletleri münasebetleri İstanbul,22 T.H.A.»Ankara Ajansı» iki gün evvel verdiği bir haberde,Arap devletlerinin Ankaradaki mümessilleri vasıtasiyle ayrı ayrı hükümetimize müracaat ettiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • «Mohini» ayın 25 inde geliyor Mersin,22 T.H.A.Pandit Nehru'nun hediyesi fil yavrusu «Mohini» yi hamil olan İtalyan bandıralı «Rozalind" şilebi,İskenderundan şehrimize gelmiş,hamulesin;boşaltarak İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Göçmenlere yardımlar Bütün yurtta kurulan teşekküller sür'atle faaliyete geçtiler Ankara,22 A.A.Göçmenlere yardım komitelerinin faaliyetleri devam etmekte dir.Aldığımız telgraflara göre.Kayseri Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Kremlînin itibarını sarsacak sebepler Dünya Komünist partileri nasıl çalışıyorlar?Dünya komünist partileri,daima Sovyetlerin ve komin formun emrindedir.Onlar hiç bir şahsî fikir ve kanaate sahip olama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • MİLLÎ PİYANGO y -v IL&ASfÇEKlLİÜ BUY İKRAMİYE 50000 URA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Tepkili gemiler Geçenlerde İngiliz Gemi İnşaatı Araştırma Cemiyeti tarafından geliştirilip tecrübeleri yapılan bir gemi 5 saat müddetle ve son süratle İskcçyanın Firth of Clyde mevkiinde su üstünde yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Kuru meyve piyasası canladı Kuru meyve piyasasındaki canlılık devam etmektedir.Dün borsada iç ceviz 180 kuruştan muamele görmüş,iç fındık ise 320 den 325 kuruşa yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • mamanmızın Düş en çirkînî Bir ajans haberine göre s^ Kore birliğimizin karcısın.daki düşman kuvvetleri i.i* y cine son zamanlarda Mon-^v gol süvarileri de katılmış-O tır;Dn vaziyete göre Türk a I O de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Korkunç silâhlar Yeni silâhlarla bütün harp tabiyeleri değişecek Nevyork 22 A.A.Afp)İkinci Düny Harbi sırasında Amerikan ilmiî servislerini idare etmiş olan Prof.Vannevar Bush,Readers Digest dergisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Amerikanın silâh istihsali Vaşington 22 A.P.Birleşik Amerika seferberlik dav resi müdürü Charles E.Wilson,dün ayan ve mümessille* incelisinin müşterek komisyonunda vermis olduğu izahatta,«Amerikanın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • 4 öğrencinin bursu kesildi Milli Eğitim Bakanlığı,Yüksek Öğretmen Okulu burs lu öğrencilerinden uygunsuz hareketleri görülen Fahri Ak bil,ilhan Öğreten,Sevim ve Tangünün burslarını kesmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1950
  • Sonraları müthiş bir kino ve dolayısiyle Kardinalin öldürülmesine müncer olan düşmanlığın mebdei çok ihtimal dahilindedir ki düşünülme eten söylenilen bu birkaç kelimedir.Kardinal,Cesar'ın askerlik yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • 1 İhtimam olunan,bu musiki âleti.2 Noksanlaşan:bir nota.3 Zarb edip ahz et anlamına bir soyadı tersi en hassas Celimizdir.4 Benlik,taht.5 Tersi Bir ora eki,i Beyoğlu cihetinde mışhur bir kili:T Kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • liic.23 Ku.13 ARALIK 10 1 R.E 19 5 0 K.E 13/0 C ti matt esi 1366 1 VAî CÎT VASATI EZANI Güne 1 7.21 2.37 Otl« 12.13 7.29 tkind i 14.32 9.48 Aksa Q 16.44 12.00 Yatsı 13.23 1.39 îrusa 536 1252
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • İSTANBUL 12 57 AçıllS ve programla:13.00 Haberler 13.İL Dana müziği Pl.13.3c Radyo salon orkestran kon seri 14.00 s,t/eserleri vı şarkılar.14.45 Halitanın programı 15.00 Salını kon ser orkestrasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • 1951 bütçesi hakkında T Ba^tarafı Birincide 1 simine hakim olan esasların i-ahına ve bu bütçenin tetkikine gkifmeden önce nazarı itlbara alınmasını zaruri gördüğümüz bazı hususlar üze linde duracağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR '42562' 1 Kahraman Fedai AR '44394)1 Borjiyala nn intikamı.ATLAS 40835)1 Celsa acılıyor İNCİ «84595 1 Kadın asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Bprjiyalarm intikamı.LALE 43595' 1 Borjîyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Tokyo,22 A.P.Kızıl Çin bugünı Birleşmiş Milletler Ateş Kes Komisyonunun Kore harbini durdurmak için sarfettiği gayretleri akim bırakacağını belirtmiştir.Pekin rejiminin Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Uçler,Ruç notasına cevap verds Paris 22 A.P.Batılı JevleLİerin yeni bir Dört Büyükler konferansına muvafa kat ettiklerini belirten cevabî notaları bu akşam Kremlin'e veriLmistir.Keyfiyet Fransa Dış iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Dün 5 subay daha tevkif edildi T Bastarafı Birincide 1 on kadar subay tevkif olun muştu.Hâdiseye el koyan ve büyük bir hassasiyetle tahkikata başlıyan Adlî Amirlik dün bu yolsuzluk işinde suçu sa bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Kore de komünistler taarruza hazırlanıyor Düşman yemden takviye edilm'ş mevziler kuruyor Tokyo.22 A.A.Afp)General Mac.Arthur'ün ge nel karargâhından yayınlanan tebliğde bildirildiğine göre,son günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Descartes'ın ölümünün 300 üncü yıldönümü Dünkü rhtffaMa bulunanlar lc başlanılmış,bilâhare muhtelif hatipler Deseartes'm şah siyeti hakkında konferanslar vermişlerdir.Resimde törende bulunanlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Alman ordusunun ihyası T Bastarafı Birincide T Adenauer,General Eisenhower ordusunda yer alacak Alman birliklerini tesbit ede eek müşterek müttefik Alman komisyonlarına Almanlar tayın etmeğe muvafakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Göçmenlere yardım Komite başkanı Refik Coraltanın yeni beyanatı Ankara 22 T.H.A.Göçmen ve Mülteciler Tür kiyeye Yardım Birliği reisi Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan,Türk Haberler Ajansı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Son dakika Kızıl Çinliler Hindictaide Hanoi 22 A.A.United Pı*ess)Çin komünistlerini!yerli asilerin yanı başında Hindiçindekn iç harbe katıldıkları haber verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Amerikan Türk m?ilî güreşleıi T Bastarafı Birincide T her iki takım şu şekilde yıkacaktır:Türk takımı 52 kilo:F.Büyükmutlu 57 kilo:N.Akar 62 kilo:K.Özkan 67 kilo:S.Meriç 73 kilo:C.Atik 79 kilo:H,Zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Maliye Bakanı izahatta Bcrştarafı 4 üncüde)mis durumda iken 1951 bütçe,siyle 232.513.292)liralık bir açığa karşı 304.472.659)lira lık yatırım ödeneği konulmak la bütçe gelirinin 71.959.367)lirasının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Dünkü Meclis müzakereleri F Bastarafı Birincide 1 viz.Derhal itiraf edeyim ki,mevzuatımız kâfi gelmemektedir.Bunun için hükümet Meclise bir kanun projesi şevket mistir.Kanunlaşınca mücadelemiz daha te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Sular İdaresi bütçesi İl Genel Meclisinin dünkü toplantısında Sular İdaresi bütçesi tetkik edilmiştir.Top lantıda ilk olarak bütçe komisyonunun raporu okunmuş,söz alan bazı hatipler gelirin su meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Beynelmilel 2 sahtekar Ankara 22 Milliyet)«s len Lübnanlı olan Amerikan tab'ah ve bejmelmilel sahte el mas sürücüsü iki kardeş dün aksam misafir kaldıkları Park Palas otelinde yakalanmışlardır.Vllyam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1950
  • Gl.Şahap Gürler T Bastarafı Birincide 1 Bakanlığına müracaatta bu lunmakta ve bunların kümleri bir deftere kaydolunmakla dır.Gönüllü olarak Koreyc mek istiyenler arasında genç ler olduğu gibj emekliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1950
  • Beygit Beygir Traktörlerimizin ikinci partisi yakında gelecek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilinde 5 sene taksitle' Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.İ Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • m,«^niKBW^-Ty»^,ıı.ı.ı.İstanbul liseler alım,satım komisyonu başkanlığından Komisyonumuza bağlı Haydarpaşa,Çamlıca ve Kandilli liselerinin 1951 yılı eylül ayı sonuna kadar ihtiyaçları olan 4440.lira t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından:1 Belediyemize bir adet kapalı karösörlü,Türkiye tipi sulama,köpük ve karbon di oksit cihazı ve tertibatını haiz şartnamesindeki vasıfları havi yedek parçalarını da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Pazarlıkla meş3 kömürü satışı Devlet Orman İşletmesi Vize Müdürlüğünden Bölgesi İstif yen FİYATLAR Elenmeden Elendikten sonra MiKtarı istihsal yılı Lira Krş,Lira Krş.Midye Midye Poliçe 4817,64 ken.782
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • JıUUİuet JBİT ABONE FÎAT.t,ABl Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 t 3 8 1 3 Yabancı memleketler için jki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lir* 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 Uncii 4 4 üncü 2,5 İlân sayfam santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • ÇEKLER 1 Stei'lin 7.85.50 7.85.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.*0.80 0.80 IjOO liret 0.44.128 U.44.128 10-İsviçre Fr.64.03 54.03 100 Florin 73.GÛ.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Kauçuk Salmastra alınacak Ankara,İstanbul.îzmir Ticaret ve Sanayi Odalarına evveL ce şartname ve resimleri gönderilmiş bulunan salmastraların alımına geçilmeden evvel,mezkûr salmastra resimlerinden he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • İstanbul Genel Meclisi sayın üyelerine stanbul Vali ve Belediye Başkanlığından İstanbul Genel Meclisi 22/12/1950 tarihinde sona eren fevkalâde toplantıda ruznameye dahil işleri tamamen müzakere edip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • DevSet Orman işletmesi Vize MüdUrliifıünden 1 İşletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayir istif yerinde mevcut 513 adet 149.683,872 adet 248.606 ve 510 adede* denk 149.910 metre küp Meşe Tomruğu 3 parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Vana satın alınacak İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden:İdaremizde mevcut fennî şartnamesi gereğince 5 adet 450 m/m ve 4 adet 250 m/m lik havagazı vanası satın alınacaktır.İsteklilerin en geç 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Dev et Denizyolları,ilanları üevlet Denizyolları ve limanları işletme genel müdürlüğünden:1 Kadıköy vapur iskelesindeki 1949 yılında inşa edilmiş olan)Büfe Sözleşme tarihinden itibaren 1/3/1952 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • istanbul Liseler Alım,Satım Komisyonu Başkanlığından:B.Kilo Geçici Tahmin Fiatı Miktarı Tutarı Teminatı Cinsi Kuruş Klg.Lira Lira Tahin Helvası 160 6200 9920 744 Hindi Eti 200 4000 6000.600 Tahin 140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • İstanbul Tekel Baş müdürlüğünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atölye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satış depolarından İstanbul şehri bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Müteahhid nam ve hesabına 10 kuru fasulye 30/12/950 günü saat 11 de Si;rt As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 8500 üıa olup g-eçici teminatı 263 liradır.Şartnamesi Ko.da görülür.Taliplerin kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından" ı Eksiltmeye konulan iş:Yeniden tevsian ilâve suretile yaptırılmakta olan ve inşaatı bitmek üzere bulunan Ankara Adalet Binası ağır ceza salonları ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Istgnbul Belediyesi Yüksek Mimar Feyyaz Erpi tarafından hazırlanan Boğaziçi Yeniköyde Sait Halim Paşa sokağında Fuat Köseraif arazisinin ifrazına ait 1/500 ölçekli mevzii imar plânı Genel Meclisin 13/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat va'M.Turkman releton:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imâl edilecek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın Dolap,Lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1950
  • Kavak fidanı satışı Sümerbank Seilüloz Sanayii Müessesi iüıiiîriüpıuen Italyanın Kavak Islâh ve Deney Enstitülerinden getirtilerek müessesemiz fidanlıklarında çoğaltılan islâh edilmiş çabuk büyüyen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan