Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Mübarek MevüicSi Nebevi istanbul Müftülüğünden:21 22 aralık 1950 ve 11 12 lebiiilevvel 1370 tarihine müsadif perşembe günü aksamı cuma gecesi)mübarek Mevlidi nebevi olduğu ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • 9 ESELESİ Halil Ayan'ın çekilmesi üzerine bir akşam geç vakit Maliye Bakanlığına çağrılan Hasan Polatkan'ı,evvelki gün,Ankara'da.1591 bütçesinin mucip sebeplerini hazır,lar'ken.bir tomar kâğıt ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Bayar'ın Basına verdiği çay Cumhurbaşkanı Celâl »ayarın «»vvpisi gün Ankarada basın mensuplarına bir çay erdiğini ve çayın çok neş'eli L~ir hava içinde geçtiğini yazmıştık.Yukardaki resimde Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • 1 14 No.Iı Resmî i tebliğ ikinci fi m listede 14 subay bulunmaktadır.Liste-ye göre kayıp adedi t 5 subaydır Er ve gediklilere ait kayıp ve şehit listesi de yakında neşredilecek v Ankara 19 T.H.A.i Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Tütün piyasası Ege tütün piyasası 15 ocak 1951 de açılacak Ankara,19 A.A.Ekonomi ve Ticaret,Gümrük ve Tekel Bakanlıklarından tebliğ olunmuştur:Ege bölgesinin 1950 mah.Devamı Sa:5 SU:5 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Yeni bütçeyi dün Meclis Bütçe Encümeninde etraflı surette izah eden Mâliye Bak anı Hasan Polatkan Maliye Bakanı 950 ve 951 yıfı bütçeleri arasında bir mukayese yaparak eski bütçelerin yeni bütçelere o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Truman,kuvvetin sür'atle Avrupaya gönderileceğini söyledi Marshall ve Acheson'un değiştirileceği haberi tamamen asılsız Eisenhower'e,Mac Arthur'a geniş salâhiyetler verilecek.Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • 12 Atlantik Paktı devleti Dışişleri ve Savunma Bakanları konseyinin bundan evvel Londrada yaptığı toplantıdan bir görünüş Brüksel konferansının mühim kararı incin hya ediliyor 150 bin kişilik Alman sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • General Else Başkomutan General:"Devrimizde en önemli mesele miüeflerarası sulhtur.Teşekkül edecek olan milletlerarası ordu bu sulhu koruyacaktır.Bu,Amerika için yeni ve gayet büyük bir sorumluluktur"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • Sağlık Bakanının dünkü beyanatı Belediye üniversite ihtilâfı Sağlık Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün tetkikleri etrafında ğezetecilere şunları söylemiştir:n—Haseki hastahanesini bu sabah ziyaret ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1950
  • General Şahap Gürler Kore için on bin gönüllü Müracaat edenler arasında 18 yaşında gençler ve yaşlı askerler de var General Şahap Gürler pazar günü Koreye gidiyor Ankara 19 T.H.A.Korcdeki savaş birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • İki delinin seyahati Bakırköy Akıl hastahanesinden kaçan iki hasta Sirkeciye geliyor,bir içkili lokantaya giriyor;bir şişe rakı ve mevsim mezeleri sipariş ediyor,efendi efendi,akıllı uslu hafiften dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Solcu dergiler Komünizm propagandası yapan Gerçek gazetesinin bir yazarı,dün tevkif edildi Savcılık,komünizm propa gandası yapan ve milli mukavemeti sarsacak mahiyette nes riyatta bulunan kimselere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Askeri bahisler Gl.Mac Arthur'un yeni savunma plânı Koro Harb alanı)nda hazırlıklara takaddüm eden nisbî bir sükûn devresinden sonra,Çinlilerin müttefik cephesine karşı yeniden taarruza geçire,çekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Amerikada gemiden firar eden tayfalar Haşim Mardinliye ait Mardin şilebinden Amerikada firar eden 32 tayıadan 14 ü Amerikan emniyet makamları tarafından yakalanmışlardır.14 tayfa Çoruh şilepi ile meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Bir Pakistan firmasının yaptığı teklif Pâkistandan,Ticaret ve Sa nayi Odasına müracaat eden trir firma memleketimize men sucat ipliği,ham maddeler,cerrahî âletler ve spor inalremesi satmak istediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Bir randev uevi dahabasıldı Ahlâk zabıtası memurlar Taksimde Farabî sokağınarendevuculuk yapan Naciye isminde bir kadının evini bae mış ve 7 cifti suçüstü yakalamışlardır.Ev sahibi ve yakalananlar hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • tnşaat malzemesi bollaştı Son günlerde,harice inşıia' malzemesi üzerine yapılan' olan siparişler peyderpey g»l meğe başlamıştı]-Bu mails rın gelmesi üzerine piyasad bir ferahlık baş göstcrmışt' Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Şehir hatları müdürü değişti Uzun müddettenberi Devlel Denizyolları şehir hatları mi dürlüğünü yapmakta olan E nis Kansu,Trabzon Liman İ letme müdürlüğüne naklen yin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • HALKINSESIİ Gelen cevap Gazetemizin 28.11.950 tazihli nüshasında çıkan «Tramvay duraklarının hali» başlıklı yazı hakkında Emniyet 6.cı Şube Müdürlagünden aşağıdaki yazıyı aldık,aynen neşrediyoruz:«Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • «Tarsus» 135 yolcu ile seferden döndü Tarsus vapuru dün saat 1-1 te 135 yolcu ile Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Konuştuğumuz yolculardan bilhassa 2 nci meviA ve üçün cü mevki yolcuları rahatsu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Bu sene yapılacak yollar Belediye daimî komisyonı 1950 1951 yıllarında yapılması kararlaştırılan yol vt mecralardan Fatih,Eminöni ve Beşiktaş ilçelerine ait olaı larını müteahhidine ihale et mitir.Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Yeni bir yurt binası yapıldı Afyon Okutma ve Yardım Derneği tarafından ünintle 100 yüksek tahsil i a izbesini barındıracak bir yurt inşa edilmiştir.Yurdun aç;hşı 25 aralık günü Vali vo Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Üniversite sitesinde devlet pavyonu Ankara,19 T.H.A.Istanbulda inşa edilecek üniver^ site sitesi için bütçeye 5CÖ.Û03 lira konmuştu.Bu para ile devlet pavyonu yapılacaktır.Istanbulda muhtelif yerlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • KONFERANS İt 21 aralık günü saat 16 d;Büyükderede Orman Fakülte sinde ressam Elif Naci tarafın,dan Tabiat ve sanat» mevzulı bir konferans verilecektir.^r Vefa Lisesini Bitirenle)Derneğinin tertiplediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Bir şilebimiz.Rus limanına mal almağa gitti Denizyollarının Demir şilepi 2 Sovyet limanından İsken deriyeye buğdcy nakletmek içın Nikolayef limanına hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • ti genel meclisinin dünkü toplantısı Dün topla-nun İl Genel mec lisi,Sular İdaresi bütçesine flit komisyon raporunun üyelerce iyi tetkik edilebilmeli için toplantı gününü cuma saat 15 e talik etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Galvanizli saç fiatiarı düşüyor Son günlerde galvanizli saç îmalâtı hızlanmış ve galvaniz îi saç bollaşmışür.Piyasadaki bu bollaşma fiatlara tesir etmiş ve evvelce 150 kuruştan muamele gören saç 130 '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Genç bir kıza yapılan tecavüz Zincirlikuyuda çirkin bir te cavüz hâdisesi olmuştur.Nec lâ Kılıç isminde genç ve güzel bir kız saat 20 sıralarında evine giderken Kâmil ve Murat isminde iki kişi yolunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • KİSA HABERLER ir C-Vdiye motorlu temizi geç*n bir hafta zarfı da i.t;nhüJım lUU-htel.f yerle tu ıslıklan lefli.şier neti nkltâe riayet etmi yi z;ı l-ınrl:ı »U5,lar tin.Bunların büyük bir kısm Mf.fi/lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Bulgaristândan gelecek ırkdaşlar öçmenlere yardım komitesinin faaliyeti Komite,Lstanbu!halkını yardıma davet edeu bir beyanname neşretti.Patrik Athenagoras,3500 liralık bağışta bulundu Vilâyette teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Strasbourg toplasılıs ve alınan kararlat Avrupa devletleri asamblesinde memleketimizi temsil eden Osman Kapani bu mevzuda izahat verdi Fmnsada Strasbourg şehrin,de toplanan Avrupa devletleri asamblesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Liberasyon listesi Bölge Sanayi Birliği yarın bir toplantı yaparak Ankara ya gönderilecek heyeti tesbit edecek Ekonomi ve Ticaret Bakan lığına yapılan müracaatlar üre rine Bakanlık liberasyon listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Kalp para basan bir ş-ebekc yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 ne:şube memurian Bevoğlunda Kumbaracı yokuşunda 85 nu marada oturan Mehmet Çelıl ve Beykozda mukim arkadaş Ahmet Titiz isminde iki kal pazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • tlskü dardaki dünkü yangın Dün saat 18 de Üsküdar da Etemağa sokağında Fatma isminde bir kadının evinde yanj gın çıkmıştır.Havanın rüzgâr;lı olması sebebiyle yangın etrafa sür'atle sirayte etmiş ve Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Karısını âşığı ile yakaladı Evvelki gece Şehremininde bütün muhitte nefret uyandıran bir hâdise olmuştur.Bir mensucat fabrikasında usla başı olarak çalışan Mehmet isminde biri,11 senelik karısı Servet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Belediye otobüslerinin durumu İstanbul Belediyesi E.T.T.t nin Alman Busing firmasından mubayaa ettiği 50 otobüs nisanda gelecektir.Hâlen E.T.T.İ.nin 46 Sı seferde 5 tanesi yedek,11 İanesi de tamirde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1950
  • Lûtfi Kırdar yeni bir vazife almıyov Dünkü akşam gazetelerinden birisinde,eski İstanbul va lisi Dr.Lûtfi Kırdarın Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına tâyin edileceği hakkında bir haber çıkmıştır.Bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Mithelotto.diye birkaç dcl'a seslendi.Cevap veren olmadı.Sokağı baştan başa dolaştı.Pencereden bakan Lucrece kardeşinin sokağın nihayetindeki sarı boyalı evi de geçtiğini gördü.Cesar epey uzaklaşmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Esrarengiz bir kürre Albuguergue,civarında avcılarıp acayip bir cisim buldular Albugucrque,19 A.A.Afp)Ne olduğu anlaşılaınıyan ve Duraluminden yapıldığı zannedilen esrarengiz bir küre Albuguerque civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Tibette kızıl hükümet kurulacak Hongkong,19 A.A.United Press)Komünist Çin haberler ajansı,kızılların ekirr ayı bidayetinde istilâ ettikler doğu Tibet'te bir halk hükümetinin ihdas edildiğini bil dinme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Don Juaıvın kız kardeşi evleniyor Sevil,19 A.P.ispanya tahtı üzerinde hak iddia etmekte olan Don Junan'in kız kardeşi 41 yaşındaki Dolores de Borbon Sicilias y Otloan-V yakm olan çevreler,kendisinin,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Unesco Türkiye Talebe teşkilâtı Garb memleketlerinde mev cut emsallerine müşabih olarak Fakülte ve yüksek okul talebeleri aralarında »Unesco Türkiye Talebe leş kilâtı» adı altında yeni bir teşekkül ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Turizm danışma kurulu çalışmaları Dün bir çok kanun tasarıları tetkik edildi ve bazı değişiklikler yapıldı Ankara,19 T.H.A.Dün öğleden evvel açılmış olan ikinci turizm danışma kurulu,bugün de üç komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Meriç nehri mecrasının ıslahı için çalışmalar Meriç nehri mecrasının ıslahı için Türk,Yunan ve bir de Marshall Yardım heyeti mümessilinden teşekkül eden üç kişilik «Beynelmilel Meriç Evros Islah İşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Alman Sanayiinin kalkınması Hamburg,19 A.P.Batı Ahnanyanın sanayi lider lori dün akşam,Batı Avrupacın müdafaasına iştirak ar zularmi,istihsallerini arttırmak sureti ile göstereceklerini fakat bunun an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Yoksul üniversiteliler için aşocağı kurulacak Ankara,18 T.H.A.Yoksul üniversitelilere yemek dağıtan ve Üniversite mevkez binası arkasında bulanan Kızılay aşocağı ve yemekhanesi geçen yıl yıkılmıştı.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Hürriyetin müdafaası Marshall,silâh miibayaatınm arttırılmasını istiyor Vaşington 19 A.A.United Press)Savunma Bakanı Marshall,pazartesi günü bir emirname göndererek silâh mübayaatmın attırılmasını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Yaş Meyva ve Sebze Tarım Kooperatifleri Birliği Umum Müdürü Ankara'da Ankara,19 T.H.A.Yas Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürü Hüsnü Üçüncü,bu sabah uçakla Istanbuldan şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Çanakkalede işlenen cinayet Çanakkale,19 Milliyet)Bu gece şehrimizde fecî bir cinayet işlenmiş Fevzi paşa mahallesinde Mehmet Emin Diri aynı mahalleden arkadaşları Mehmet Ali ve Yahya tarafından vücud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Nepal asileri yeniden 4 şehri zapetti Yeni Delhi,19 A.A/Nepal asilerinin,ört şehir ile bir radyo merkezi ve bir çok silâh ve cephaneyi ele geçirmiş oldukları bildirilmektedir.Bu şehirler,vali konağı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • 1945 sonrası Doğu anın iç yüzü Tarihin kaydettiği en büyük sefalet manzarası Kendisine «yeni» ve «demokrat» sıfatlarını takan,fakat hakikatte Moskova rejiminin bir devamından başka bir şey olmayan kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Harici kısa haberler POLONYADA Doğu Almanya Cumhurbaşkanı Wilhelm Pieck dün akşam Varşovaya varmıştır.Radyo Wilhelm Pieck'in.Po lonya Cumhurbaşkanı Bierut'un daveti üzerine bu ziyareti yap lığını ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • ğ Gene dil derdi VS Dün iki eski ve kıymetli g ft dostum ziyaretime geldi;X her ikisi de memleketin sa v yılı kültür adamlarından o X lan muhterem misafirleri M min nru sıra yaptıkları gi-JK bi bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Zonguldak verem pavyonu açıldı Zonguldak,19 A.A.Hal kın ve Sağlık Bakanlığının yavdımile inşa edilmiş olan otuz yataklı Zonguldak veıem pavyonu dün saat 15 te Vah' Safaeddin Karanakcı'nın,halk Ve hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Kırmızı bir uçan daire görüldü Rabat 19 A.A.Afp)Dün gece irfan göklerinde ayın 14 ü büyüklüğünde çok uzun parlak kırmızı kuyrul lu bir uçan daire görülmüştür.Güney Doğu istikametim doğru seyreden dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Dewey çıngı reddetti Nevyork,19 A.A.United Press)Nevyurk valisi Thomas Dewey,hükümet tarafından kendisine teklif edilmiş olan İngiltere Büyük Elçiliği vaailesini kabul edemiyeceğini bildirmiştir.Devve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1950
  • Okyanustaki kablolara amplifikatör Atlantik Okyanusunun dibine,takriben 540 m.derinliğe bir amplifikatör tesbit etmek suretiyle ingiltere Amerika arasındaki kabloyu takviye etmek için teşebbüse girişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • 1 Tahtelbahir;2 Gelecek zamanlarda devam edecek,İngilizce hava;3 Geri çevirme,Gezinti gemisi;4 Gelirler;5 Bir âleti,Yarı pişmiş yumurta;6 Ter-Bİ)Tıpkı,Hanenin kısımların dan;7 Etek kıvrımı,Taka)Bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Ike Williams rakibini sayı ile mağlûp etti Philadelphia.19 A.P.Hafif sıklet boks şampiyonu Ike Williams,dün gece burada yapmış olduğu bir maçta,Tronton'u sayı hesabı ile mağlûp etmiştir.Maç,şampiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Güzeldi.Kitaplarda okuduğum,ağızdan ağıza dinlediğim şey eğer hakikaten güzellikse.bu onun tarifinden başka birşey değiL di.Ortasından ayırıp,arkası na attığı saçları türlü bükülüş lerle omuzlarına dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Dünya İş hayatında Londralı bir müvezziin hayatından bir gün Büyük Britanyanın başken ti Londranın 8 milyon nüfusu na 20.000 posta muvezzii hiz met etmektediı.Bundan 300 sene evvel Londra'da J;am53 po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cem:Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Dir vanyolu No.104.¦ilinimü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif İŞİrketi Matbaası Basıldığı yer;EbUzziya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 0.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Bir Nisan F.Alton ERDURAN Bir nisanın bu parlak gecesi serindi.Yıldızlar bile soğuktan üşümüşler gibi birbirlerine sokulmuşlar titreşip duruyorlardı.Güneşin sarhoşluğu olan ay,soluk ışıklariyle anlar:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 7—13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri J2,13.45 Şarkılar.14.20 Dansmüziği Pl.14.45 Programlar ve türküler Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • 1Mİ***Pİ* I BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Borjiyala rın intikamı.ATLAS 40835)1 Celss açılıyor INCÎ 34595)1 Kadın asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Borjiyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 ela DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit IIIMIlHir Irgat ve M.Turkman ieleton:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1950
  • ©ünün adamları 3 Federal Araştırma Bürosu Direktörü:J.Edgar Hoover Federal Araştırma Bürosunun direktörü J.Edgar Hoover,Birleşik Amerikanın en müstesna vatandaşlarından biridir.Gençlik ve zindelik ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Hindistan da kolera Bombay,19 A.A.United Press)Hindistanm Orusa vilâyetinde Rantalai'dan bildi,rıldiğine göre salgın halinde kolera yüzünden sokaklarda 500 kadar ceset yatmaktadır.Salgın.11 yaşında Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Film yıldızı Collen Tewsend evlendi Hollywood,19 A.P.Dün buradaki küçük bir kilisededin yoluna sülük etmek için film yıldızlığından ayrılmış olan 21 yaşındaki Collen Towsend ile 24 yaşındaki ilahiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Avrupaya gelecek Amerikan birlikleri v/aşington,19 A.P.Haf talik basın toplantısını mutadından iki gün evvel tertipliyen Cumhurbaşkanı Truman mümkün olan sür'atle Avru-paya munzam Amerikan kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • utun p'yasasB T Bastarafı Birincide 1 sülü tütün piyasası 15 ocak 1951 pazartesi günü saat sekizde açılacaktır.Karadeniz ve Marmara bölgeleri tütün piyasalarının açı.]ış tarihleri ayrıca ilân edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Kore için on b» •»lit* »ıı goııullu r Bastarafi Birincide 1 Bir müddettenberi Millî Savunma Bakanlığınca kuru!muş olup gönüllülerin müracaatlarını incelemekte olan Kore bürosu önümüzdeki gürlerde yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • 951 bütçesinin dün başlandı [Bastarafı Birincille 1 ıandıj»ı günlerde dünya ve memleketle hâkim olan şartlarla bir evvelki bütçenin kanunlaştığı sırada mevcut oian şartların ayni' değildir.95Q bütçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • General Eisenhower f Bastarafı Birincide 1 nusunun en yüksek rütbesidir;bu vazifeye Atlantik Paktı kon şeyinin talebi üzerine tâvin etmistir.Böylece.İkinci Dünya Har binde müttelik kuvvetlerin Avrupad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Sağlık Bakanının beyanatı r Basjtarafı Birmcitic 1 mensuplarını ayrı ayrı dinli yerek inceledim.Neticede ihtilâfın sadece teferruat üzerinde olduğunu anladım.İhtilâfın haili için üç noktai nazar ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Amcrikadaki Rus elçiliğinde tedbirler Vaşîngton 19 A P.İşyı sendikaları mümessilleri f.ar.ıfından dün verilen malûmatta Vaşington'da bulunan Rus l iiyük elçiliğinin,bir yangın vtıkuunda kullanılmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Maltepe sigara fabrikası Hükümet inşaatın durdu rulmasına karar verdi Ankara.19 Milliyet)öğrendiğime Röre,Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tûallepedeki sigara fabrikası inşaatı ctic;fında yaptığı tetkikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • i D.P.Meclis Grupuj dün toplandı I T.Grup toplantılarının gizli olması yeniden kararlaştırıldı.Hükümet gelecek îçtimada ıza hal verece k Ankara,19 MİLLİYET)D.P.Meclis Grupu bugün saat 15 te reis vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Çanakkale,Dumlupmar denizaltıları Evvelki gün limanımıza gelen Çanakkale ve Dumlupmar denizaltı gemilerimiz dün Dolmabahçe açıklarında demirlemiş bulunan donanmamıza parlak bir törenle iltihak etmisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • Alman orduları ihya ediliyor r Uastarafı Birincide 1 t' şeflerinin böyle bir kuvve tc Batı Almanya birlikleri nin de iştirak ettirilmesine d;ir plânlar hakkında mutabık kaldıkları da belirtilmiştir.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1950
  • ikinci şehit listesi l r Bas taraf i Bir in t ide 1 ci sınıf askeri memur Re-sit Mete,piyade üsteğmeni Şerif Yavuz,piyade üste*;^v X meni Nedim Tuğaltay,Dr.X üsteğmen Halil Erdoğan,üsteğmen Celâlettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Ankarada tertip edilen 5 li turnuva Bu hatta cumartesi ve pa-Bu arada,önümüzdeki hafta/i zar günleri Ankarada,Ordu Ankaraya Galatasafay ile Fekarması.Demirspor,Gençlerbir.nerbahçoyi müştereken dâve' l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • İyi dikiş için muhakkak r yuvarlak mekikti,gömme ayaklı dikiş ve"nakış"makinelerini Tercih~ediniz.Makina Fiat Vade şekli ve daimi Servis sizi her hâlde memnun edecekti,Türkiyenin her tarafındaki PERAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • SPOR merikalı güreşçileı erşembe günü geliyor 9^'V?Q$^dO$!'2 Amerikalılarla 23-24 ve 26 aralık tarihlerinde yapılacak olan müsabakalar,güreşimiz için adds bir imtihan mahiyetin:taşımaktadır V*V W 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Kışlık Sebze Alınacak Mikdarı Vahit fiatı Tutarı ilk teminat1 Cinsi Kilo Kuruş Lira Kuruş Pırasa 44.000 15 6600 00 Ispanak 41.450 14 5803 00 Lahana 29.600 19 5624 00 Ebegümeci 1.800 25 450 00 Havuç 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • İzmit Belediye Başkanlığından Izmir Belediyesi için bir adet hizmet otomobili ile 1.5 tonluk bir adet kamyonet kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Hizmet arabası çift defransiyel ve saç karöserili «Cip t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Senelik £8 Uradır i Aylık lfl 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin ıkl mlsüdir.İLAN HATLARI Bağlık 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 Ura 3 UncU 4 "4 üncü 2.5 ilan sayfan s*nUm' 2 Doğum,Nik ân,Evlerime,ölüm teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Ru.7 JK.E 1366 VASEtY VASATİ EZANI Güneş 7.19 2.37 Öğle 12.11 7.27 İkindi 14.30 9.48 Akçam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 İmsak 5.34 12.52 i Uic.10 fl.E 1370 20 ARALIK 1 9 5 O Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • eSSS» O E H A T ö R ESSSSİ H Dr.Cavit Göncer 'BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları JM-'lel-Jcaısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Doktorun Tivsiyesi DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KCKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN JfâçdM NANE ESANSLI RÂDYOüN KULLANINIZ O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • istanbul 4 üncü icra Memurluğundan 1950/2371 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Demir kasa,Yazıhane dolap,kıyma motörü,koltuk sandalya terazi ve sair eşyaların bulunduğu Mısır Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Müstahdemin Elbise Palto ve Itfaive Paltosu Diktirilecektir.Tekel istanbul Cibali Tütün Fabrikası Müdürlüğünden 1 Fabrikamız müstahdemini için kumaşı fabrikadan verilmek üzere 65 kat elbise ile 7 palt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Ordu karması maçları bu ay sonunda yapılıyor Bu ay sonunda Ankarada.Türk,Yunan ve italyan Ordu takımlarının iştirakiyle yapılacak olan müsabakaların,Italyanlar taralından ocak ayı na bırakılması isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Bülent dün İtalyaya gitti Galatasaraym sarıtrhafı Bülent Eken,İtalyanın İkinci kü me kulüplerinden Sallarnitana ile yaptığı üç senelik kontrat mucibince,dün aksam İtalya,yâ' rrçüte'veccihen hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • istanbul Üçüncü icra Memurluğundan 950-754 Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu kerre paraya çevrilmesine karar verilen Tophane Yazıcıoğlu apartman 5 inci kat 15 No.lu dairede masa,bir kanape 2 koltuk ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • İstanbul sıhhî kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan Sağlık merkezlerinin 10 takım Sterilizasyon cizahı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme,27.Arahk.950 çarşamba günü saat 15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından Muhammen bedeli Geçici teminat ihalenin Miktarı Cinsi Lira Krş.Lira K?ş.şekli r 1500 adet Sürfe kepçesi 2175 00 163 13 Açık eksiltme 2.50 ton Motorin 96Ö0 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1950
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinliklerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve teravetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genç bir manzara bahgetmesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6