Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • azı gazetelerin yersiz neşriyatı abinenin istifa iaları asılsız Kabinede halen münhal bulunan Bayındırlık ve Çalışma Bakanlıklarına bugün tayinlerin yapılması muhtemel Kabinesinin istifa haberi tamame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Cumhurbaşkanının hediye ettiği atlar CumhumaşKanı Celâl Bayarın Edinburg Düküne KaracaDey harasından bizzat seçtiği üç ati dün yazmıştık.Yukarıdaki resimde yarın amirden hareket edecek olan Lala Han.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Kızılların elinöen kaçan bir Koreli Bıtiyar böyle perişan bir halde günlerce yürümüştür MÜTTEFİKLER BÜTÜN CEPHEDE TUTUNDULAR Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Maliye Bakanının mühim demeci elir vergisinin memurlara tat Bu mevzuun bizzat Büyük Mîllet Meclisince eie alınarak mütalâasına yoi açmış olmakta hükümet kendisini haklı görmektedir Ankara;17 *A.A.Vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Halil Ayan istifasını izah etti Eski Bakan,Gelir Vergisi yüzünden istifa etmediğini açıkladı Bursa,17 Milliyet)Bir kaç gün evvel istifa eden Maliye Bakanı Halil Ayan'm istifası sebepleri hakkında matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Atlantik Bakanları içtimai Atlantik paktı devletleri Dış i ş I e ri Bakanları Bruxelies'de toplanıyor Eruxelles,17 A.A.Reuter)Atlantik paktı konter)Atlantik paktı konseyi,üye devletler Savunma Bakanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Bugün sözlli sorusu mlizakere edilecek olan Apturrahman Boyacıgiller Meclisin bugünkü gündemi Ankara,17 Milliyet)Büyük Millet Meclisi yarm saat 15 de toplanacaktır.Gündemde Zonguldak Milletvekili Ab-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Helsingborg F.Bahçeyi dün 1-0 mağlûp etti Dün înöna stadında îsveçln Helsingborg takımı ile Fenerbahçe arasında yapılan maç,Fenerbahçenin 1.0 mağlûbiyeti ile neticelenmiştir.Yukarıdaki resimde,Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Komünist Çin hakkında zecri tedbirler alan Amerika Cumhurbaşkanı Truman Amerika Kızıl Cinle münakalatı kesti Vaşington,17 AP.Cu-I ne gidecek olan uçak ve gemartesi günü verilen bir ka-1 milere müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Sovyet notasına henüz cevap vermiyen ingiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları Achesonla bir arada Fransa ve İngiltereye verilen Sovyet notası,yeni lir siyasî taarruzdur Nota dolayısîyle Ruslara,Batı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Karada seyrüsefer ara seyrüseferinin intizama konmasına ve bu islerin Kag^yoliacs Umum Müdürlüsüne bağlı bir teşekkül tarafından idare edilmesine dair bir proje hazırlandığını gazeteler haber verdiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Güreş seçmeleri sona erdi İki gündür geceli gündüzlü devam eden güreş seçmeleri dün gece neticelenmiş ve şu teknik neticeler elde edilmiştir:[Devamı Sa:5 Sü:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • levlânayı anma töreni Ankara.17 T.H.A.Mev 2âna Celâlerîdini Rumî'nin 677 ııci ölüm yıldönümü bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda saat 15 te yapılmıştır.Törende Pakistan Büyük el çişi Miam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1950
  • Trumah'ın nutku tasvip edildi Londra 17 AP)Başkan Trumanın Amerikuda ievıcalâde hal konusu üzerine verdiYji söylev büîün Avrupa basını ve siyasî çevreleri tarafından tasviple karşılanmaktadır.Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Cemiueî KONGRE if Malatya Lisesinden Yetişen ler Derneğinin yıllık kongresi 24 aralık pazar günü saat 10 da Şehzadebaşı Millî Türk Talebe Birliği lokalinde yapılacaktırif D.P.Eeşiktaş ilçesi yıllık ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Kauçuk,kakao' çekirdeği,kalay ve deri ithali serbest bırakıldı Son zamanlarda piyasada harn kauçuk,kakao çekirdeği kalay ve deri sıkıntısı çekil mektedir.Piyasadaki bu sikir,tının giderilmesi için Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Okulların matbu evrak ihtiyacı Şehrimizdeki ilkokullardan bazılarının matbu evrak ihtiyacı henüz karşılanmamıştır.Öğretmenler ve okul müdürleri birinci kanaat notu verirlerken lüzumlu olacak evrakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Mahrukat satışları Belediye sekiz semtte ucuz odun satış deposu tesis etti İstanbul Belediyesi piyasada yakacak fiatlanndaki unu;mî fiat düşüklüğünü göz önüne alarak odun kömürüne yeniden narh koymuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Millî Eğitim Müdürünün değiştirilmesi öğretmenler arasında teessür uyandırdı Altı yıldanberi İstanbu1 Millî Eğitim Müdürlüğünü büyük bir başarı ile idare eden Murat Uraz,bu vazifesinden ayrılmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Dolmakalem hırsızları Leonida Podonov,Erol Tunah ve Altan adında 3 çocuk Karaköyde seyyar satıcılık yapar,llamdi Karakaşın işporta,sından dolmakalem çalarken suç üst ünde yakalanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Meyvacılık ve sebzecilik işlerinin islâhı için kurs açılacak istanbul Meyvacı ve Sebzeci Esnafı Derneği hazırladığı faaliyet programını bir beyan name il üyelerine bildirmiştir.Bu beyannamede ezcümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • ek kaliteli pam istihsali artac Marshall plânından faydalanmak suretile pamuklarımızın kalitesini yükseltecek makineler getirtiyoruz.Türkiyede pamukçuluğun artan bir döviz kaynağı haline gelmesinde Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Kınalıada vapurunun sebep olduğu kazada 2 kişi boğuldu Dün sabah saat 9.30 şamandıraya yanaşmak üzere manevra yapan Kınalıada vapuru kıç taraftan bir balıkçı san dalına çarparak parçalamıştır.Sandalda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • İç* isiz saz Ses san'atkârı Safiye Ayla Eminönü Halkevinde ailelere mahsus içkisiz konserler verecekmiş.Ne içki düşmanı ne de akşamcılığın taraftarıyız.Bu itibarla haberi daha ziyade san'at bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • KISA HABERLER Tfc" Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut.bu akşam Ankaraya dönecektir.Almanyadan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimize hileyi taşı satmak istediğini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Şehrimizde inşa edilecek olan 300 odalı otel Şehrimizde 30 odalı bir turistik otel inşa ettirecek olan «Hilton Otelleri» şirketinin direktörü Mr.William Irwing,Ankarada yaptığı anlaşmayı müteakip şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Denizcilik bahisleri Fabrika ve havuzlar işletmesi çalışmaları Halicin Camialtı mevkiinde vapurlarımızı tamir eden bir atölye vardı,işlerini;8-10 küçük presle ve iptidailiğe tam bir misal olan.bir tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Terazili memurlar Bunlar pazarlardan halkın noksan mal almamasını temin edecek îstanbul Belediyesi,balkın pazar yerlerinde aldatılmalarını önlemek için yeni bir ça reye baş vurmuş,şehrin muh telif sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Paylaşılmayan otlak yüzün,den çıkan kavga Yeniköyde Bağlar mevkiinde 31 numarada oturan ve çobanlık eden 11 yaşındaki Mehmet Çevik evvelki gün Balaban deresinde ineklerini otlatırken,yine ayni yerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Bağırsak ihracatımız artıyor Memleketimizden bağırsak alrnak isteyen firmalar güden güne artmaktadır.San olarak Kıbnstan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma,memleketimizden,sucuk imal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Kaynanasını yaraladı;kayır biraderinden dayak yedi Beyoğlunda Dolapdere cad desinde 61 numaralı evde o turan Artin Dürüst,bir meseleden dolayı,karısı Arşaluzla kavga ederken kaj'invalde si Maryam aray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Yunaııîstana pamuk çekirdeği ihraç edilecek Pamuk çekirdeği piyasası gittikçe hararetlenmektedir Halen pamuk çekirdeği 16-16/kuruttan muamele görmekte dir.Bu arada şehrimiz firma lanndan bazıları İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Burdjrda Gül bahçeleri ihya edilecek Birinci Dünya Harbindenoeri başıboş bir halde bulunan gülyağı istihsaline yeniden başlanmıştır.Ziraat Bankasının gülyağcılara açtığı kredi ve gösterdiği kolaylık m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • falovada K.'tııh nimtikasindaki ormanlar yanıyor İlçemiz Katı:h mmtakasmds 1 orman yangını,alınan bütün tedbirlere rağmen ıemig ve tahmimen u hk bir saha yan Diğer taraftan Safra orman mıntakaları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Sahte hâkim K Konya'da ölı Çanakkalede ve muhtelif yerlerde sahte hâkimlik yapan Kaya Günalp Konyada fecî bir şekilde öldürülmüştür.Bu esrarengiz cinayet hâ disesi bir çok dedikodulara sebebiyet vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Eidzığda Gelecek göçmenlerin iskân ve iaşesi Bulgar istandan gelen göç menlerden şehrimize geleceki.n vilâyetçe bazı esaslı tedbirler alınmış ve her köy muhtarına ne kadar göçmen iskan edebilecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Eskişehirde t-10.000 ton tohumluk ilaçlandı ve temizlendi İl dahilinde mevcut 25 selektör ile üç aydanberi çalışı Jarak lO.OOÛ ton to'r-ximluk te mizlenmiş ve ilâçlanmıştır.Bı işin bütün masrafları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • Bafrada Camiden hah çalan hırsızlar Bir kaç gün önce şehrimizfleki iki camiden onbir halı çalan Bayram Tank ve Necip ildir ismindeki iki hırsız,çaldıkları halıları S;nısunda satarken ele geçmiştir.Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1950
  • ÎHALKINSESl!Bilet satışları Bir okuyucumuzdan aldı ğımız mektubu aynen aşagıda dercediyoruz;«16.12.950 cumartesi günü Denizyolları acentesine giderek Bandırma vapuruna bilet istedim.Gişedeki memur yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • s«(Son çareye doğru Dünkü gazetelerde çıkan bir Amerika telgrafına göre.Kızıl Çin murahhası General Wu'u gazetecilere Kore'de ateş kesilmesi ve mütareke müzakeresi hak.^v kında 13 Asya ve Arap dev let
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • iki destroyerimiz Akdeniz seyahatinden döndü İzmir,1?A.A.Akdenizde yaptıkları uzun bir geziden üslerine dönmekte olan Demirhisar ve Sultanhisar des troyerleri bu sabah limanımıza gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Harici kısa haberler İNGILTEREDE lngilterede bu sabah kar her tarafı kaplamıştı.Dün gece memleketin hemen her tarafına kar yağmıştır.Şiddetli denizdcıı dolayı 36 gemi Bridlington körfezine sığınmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Son yıllarda Türk Rus münasebetleri Tanınmış İsviçre gazetelerinde Yakın Doğu olayları ve Türk Sovyet münasebetleri hakkında İsviçreniri meşhur siyasî yazarlarından Pierre Girard tarafından bir makale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Rusyaya ve peyklerine karşı alman tedbirler B.Amerika ordusunda kullanılan modern silâhlar Birleşik Amerika ordusunun,Birleşmiş Milletler müdafaasında aldığı rol,en seri ve en büyük silâh kuvvetile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Se;i insan sesinden ziyade av peşinde ko şan valisi hayvanların sadağına benziyordu.Uzun ve toz lu yolda amansız bir takip başladı.Michelotto.Jean Sfor za'nın atını tanımıştı.Avını kaçırmıyaoeğma da e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Kuru yemiş Hatları yükseliyor eni yılın yaklaşması üzerine İngilizlerin piyasaya iştirakleriyle canlanan kuru mey va borsası hararetini muhafaza etmektedir.Evvelki gün borsada,iç ceviz 205-265 kuruş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Memur Kooperatifleri Birliğinin nizamnamesi geri gönderildi Ankara,17 T.H.A.İstanbul Memurlar İstihlâk Ko operatifinin birlik halinde te essüsü için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına tevdi edilen birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Togliatti' d e Moskova'ya g i diyor Roma,17 A.A.İtalyan komünist partisi,genel sekreteri Palmiro Togliatti'nin yakında Moskovaya yapacağı se yahat,Roma siyasî ve diplomatik çevrelerinde birçok tef siı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Amerikalı üç papazın teşebbüsü Seoul,17 AP.Üç Ame rikan papazı Birleşmiş Milletlere müracaat ederek kuzey Köre ile işbirliği yaptıkları için güney Koreliler tarafından erkek kadın ve çocukların öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Sağlık ve Sosyal Yardım BakanıTrakyadan döndü Edirne,17 Milliyet)Yurt gezisine çıkmış bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ beraberinde İstanbul sağ lık müdürü Faik Yargıcı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Singapur'a yeni bir uçak meydanı yapılıyor Londra,17 A.A.Lps)Lon dra Avustralya arasındak;hava seferlerini yapacak olar,Comet tipi yolcu nakliye uçak lan için Singapur'da yeni biı hava alanı inşa edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Fransanın sulh siyaseti Metz,17 A.A.Bu sabah Sarreguemines'de söyledi ği nutukta Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman,bilhassa şunları belirtmiştir:Bütün gayretimizi Fransanın imarına ve sulhcu faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Stalin,harb isteğini ortaya koymuştur Henry Wallace,Stalin'in sulh teşebbüslerinin sadece bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor.Londra,17 A.A.Birleşik Amerikanın eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Churchill Fas'a gitti Muhalefet lideri tatilini Atlas dağlarının eteğindeki bir otelde geçirecek Londra 17 AP.Kış aylarım güneşli bir yerde tatil yapmakla geçirmek istiycn Winston Churchill pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Arnavultluk Yımanistam Birleşmiş Milletlere şikâyet etti Nevyork,17 A.P.Arnavutluk,Birleşmiş Milletlere müracaat ederek Yunanistan uçaklarının hudutlarına tecavüz ettiğini bildirmiştir.Pazar günü Tira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Shirley Temple evlendi Delmonte California)17 A.P.Amerikan film yıldızı Shirley Temple ile Pacific Gas ve Elektrik Kumpanyası direktörünün oğlu Charles Black bugün Del Monte'de evlenmişlerdir.Yeni evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Ingiltereye yapılan yardım Londra,17 A.A.Lps)Haftalık Spectator dergisinin bir yazısına göre,Ingiltereye yapılan Marshall yardımının kesilmesi,İngilterenın kalkınması için bu memlekete tahsis edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Dünyanın her yerine gödereceğiniz Koli halindeki Yılbaşı hediyelerinizin rr-ANTAŞ Antalya Umumî Nakliyat T.A.S.Seyahat Büroları İstanbul 24220 Ankara 15437 V J Gümrük muamelesini yapar,uçakla gönderir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Uçan yeşil daire Paris,17 A.A.Reuter)Fransız ajansı tarafından bildirildiğine göre,Fas halkı,kn zey batıya doğru büyük bir süratle uçan yeşil bir daire gördüklerini söylemişlerdir.Daire 15 saniye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1950
  • Alman ordusu Ruslara karşı Almanyada kuvvetli bir ordunun kurulması lüzumlu görülüyor Londra,17 A.A.Observer gazetesi,bugünkü baş yazısında Almanyanın batı müdafaasına yapacağı yardım la alâkalı mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Jltittiget ABONE FÎATT.ARI Senelik M Uradır 6 Aylık 15 3 I 1 t Yabana memleketler için iki misMdir.İLAN FUTLARI Baslık 20 Ur* 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 UncU 2,5 ilan sayfan s*»ntim'.2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • «Anc» fi;m prodüktörü Turgut Demirağ ile Ümit Müfi-Necdet Denizin hazırladıkları «Tanrı Şahidimdir» filmi tamam lanmıştır.Filmin mevzuu hayattan alınmıştır,ve vak'anm cereyan tarihinde büyük dedikodul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • i iic.18 Ru.8 ARALIK 6 B.E 19 5 0 K.E 1370 Pazartesi 1366 VAJ rrr vasati ezani Güne 1 7.19 2.37 Öğle 12.11 7.27 İkinri i 14.30 9.48 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 1 İmsa k 5.34 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Sfc İ:Devlet Demiryolları İlânları inşaat noksanları ikmâl ettirilecek Devlet Demiryolları Merkez 1 Satmalıma Komisyonundan 1 Adapazarı Vagon Atelyesi kuvvet santralı binasiyle atelye istasyon binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • •ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Celsa açılıyor ÎNCÎ 84595)1 îvojima yanıyor ELHAMRA 42236)1 Periler Dünyası 2 Zafere,doğ,ru,LALE 435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yeç;EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Başını göğsüme yaslamış,ellerini dizine koymuştu.Sertçe esen rüzgâr saçlarını dalgalandırıyor,gözlerimi arada bir altın tozu bi rrenk,örtüyordu.Ellerimi arka tarafa doğ ru toprağa dayamış,bakışları mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • ÇEKLEB 1 Sterlin 7.90.50 7.90.50 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • 2500 kilo pirinç döküm imâl ettirilecek I.E.T.T.İşletmelerinden 1-Muhammen bedeli 1912.50 lira olan yukarda mikdar ve mahiyeti yazılı iş 21/12/950 perşembe günü saat 10 4a pazarlığa konmuştur.2 Muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Son yıllarda Türk Rus münasebetleri Bas taralı üçüncüde line gelmiştir denilebilir.Herkes kendine göre bir denemede bulunmağa çalışacaktır.»Hâlen Türk Sovyet münasebetleri ne merkezdedir?Ankaradaki Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Yeni gelen son model IA ve Tl Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHİR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederiz.Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • 1 Hapishane.2 Yotnek Şöhret,Bir nota.3 Güc.4 Depozito.5 At ayakkabıyı,Askere selâm kumandası.6 Peder ve valdesi mevcut.7 Miknnes,İnilti.8' En ki-caman,Dilsiz,Kaba şekilde evet.9 Bilgin.YUKARDAN AŞAĞJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.5 Hafif öğle müziği «Pl.13.45 Sarkıla:Okuyan:Ekrem Kongar Çalan_1ar;Nubar Tekyay.Vecdi Seyhun,Ercüment Batanay.14.20 Dans müziği «Pl.14.4L Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • İzmit Belediye Başkanlığından Izmi' Belediyesi için bir adet hizmet otomobili ile 1.5 tonluk bir adet kamyonet kapalı zarf usuliyle alınacaktır.ı Hizmet arabası çift defransiyel ve saç karöserili «Cip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1950
  • V'l İSi^^Si* I\r C 1 g 4 GURUR ve AŞK I)ingiliz edebiyat tarihindi yeni bir devrin,realist roman cılık devrinin temeli sayılabi len Gurur ve aşk)İngiliz ka din yazarlarından Jane Austen,in en güzel ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Ingilte renin silahlı kuvvetleri Şimdiki halde kuvvetlerin yekûnu 708.200 kişidir.Londra,17 A.A.İngiliz Savunma Bakanlığından bildirildiğine göre,1 ekim tarihine yapılan teshile nazait.il ingiliz silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • ovyet notası bir iyasi taarruzdur i Bastarafı Birincide "I hiz ve teslih edilmesine Fran,sız hükümetinin muvafakat ettiğini göstermektedir.Sovyet hükümeti bu tedbirlerin barış için bir tehdid teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Mâc I i sin bugünkü gündemi T Raslarafı Birincide I dur rahman Boyacığiller'iri memlekette her gün biraz daha artan işsizlik hakkında Baş bakanlıktan,Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun varlık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Truman istirahate çekildi Balkan hususi yatı ile dinlenme gezisine çıktı Vaşington,17 A.A.İki haftalık devamlı çalışma ve konferansları müteakip Başkan Truman dün öğleden son ra hususî yatı Williansbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Güreş seçmeleri sona erdi T Bastarafı Birincide 1 52 Kilo:1 Fehmi Büyük mutlu 2 Ali Yücel 3 Seyfi Özen.57 kilo:1 Nasuh Akar 2 Ali Yıldırım 3 Süha Karman 62 kilo:1 Kemal Özkan 2 Ahmet Doğan 3 Nurettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • G.Saraylı Bülent bugün Italyaya gidiyor Galatasaraylı santrhaf Bu lent,Italyanın ikinci kümesinden bir takımla yaptığı anlaşma neticesinde,bugün Ital yaya gidecektir,Bülent,yen:klübünden 30.000 lira t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Mühim bir toplantı Vaşington,17 A.A.Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki çarşamba günü Amerika kıtası Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarım resmen bir toplantıya çağırmasını Amerika Devletleri teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Kore şehitleri için yapılan merasimler Bitlin yurt kahramanları dini merasimle ani)or Korede şehit düsen aziz kahram anlarımızın ruhu için mutitelif kurul ve müesseseler tarafından şehrin birçok semtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Halil Ayan istifasını izah etti r Bastarafı Birincide 1 rimize gelen Halil Ayan bu mevzuda hiç kimseye malû mat ve beyanat vermediğini istifası etrafında yapılan neşriyatın bir maksatla ortaya sü rüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Sel*r verges T Bastarafı Birincide 1 de o memleketin malî duru munun bu gibi değişiklikleri)önceden hesabı müşkül ola* ihtimallerini karşıhyabüece)bir inkişaf ve istikrar içindt bulunduğu zamanlara ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânlar» Müteahhid nam ve hesabına 10 ton kuru fasulye 30/12/95 günü saat 11 de Siirt As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tuta 3500 lira olup geçici teminatı 263
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • VİCiA UCU ALINACAK Devlet üretme Çiftlikleri Merkez Depo Müdürlüğünden 1 Depomuzca 57200 gram muhtelif vidia ucu satın alınacaktır.2 Eksiltme 4.1.1951 perşembe günü saat 14.30 da Ankara Kazi'de Depo M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve teravetini muhafazada İsrar ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olacaksınız.Yüzünüze ve ellerinize ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • ir dahiliye mütehassısı ve bir Eczacı alınacak jölcük fersanesi genel müdürlüğünden Tersanemiz şçi reviri için röntgen kursu görmüş bir dahiliye âitehassısı ile bir eczacı alınacaktır.Kendilerine baro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • İLÂN Ankarada:Ankara Akşam Haberleri,Ulus ve Kudret gazetelerile İstanbulda muhtelif gazetelerle 10 günde 10 defa Askerî Sekreterler için yapılmış olan ilân gereğince imtihanları yapılarak bu imtihanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Kabinenin istifa şayiaları T Bastarafı Birincide 1 mektedir.Bayındırlık ve Çalışma B kanlıklarına;yarm gerekeı tâyinlerin yapılması kuvveti muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Demokrat Parti Genel İda re Kurulu toplantısı Ankara,17 T.H.A.Do mokrat Parti Genel İdare ku rulu bugün Genel Başkan A nan Menderesin başkanlığın da saat 17 den 21 e kadar devam eden bir toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Mevlânayı anma tören T Baslarafı Birincide 1 ve onun dehâsını,karakterini belirten fıkralar nakletmiştir.Bundan sonra Pakistan sefiri Miam Beşir Ahmet konuşmuştur.Ordu diliyle yap-tığı bu konuşmada Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • ütteîikler bütün e futundular Birleşmiş Milletler mevzii şilen teşebbüsler yer p ü s k ü Tokyo,17 A.A.Mac Arthur genel karargâhından bugün yayınlanan 736 numaralı tebliğin metnidir:«Onuncu kolorduya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Karada seyrüsefer Başmakaleden devam)yoluna devam eden kamyon lardan lâmbaları olmayan,hattâ klasksonu islemeyen ler vardır.Bunlar gecenin zulmeti içinde bir heyyulâ gibi gelir,karsınıza dikilir,ses ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Amerika Kızıl Ç ne münakalâtı kesti T Bastarafı Birincide 1 kan alacaklarını tannruyacaktır.Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine güre komünist Çinin Amerikan alacaklarının tanınmaması Amerikan malla rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1950
  • Dışişleri Bakanları toplantısı T Bastarafı Birincide 1 2 Alman birliklerinin kurulması keyfiyeti.3 Başkomutanın ki.General Eisenhower'in olacağına küvetle inanılmaktadır muavininin ve kurmayının tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1950
  • Fenerbahcenin 1-0 mağlubiyetiyle neticelenen dünkü maçta san lâcivert forvetleri Helsingborg kalesi önünde Helsingborg takımı F.Bahçeyi!Mücadeleli geçen maçta Sarı Lâcivert forvetinin üstün,fakat neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1950
  • Yeni önümüzdeki hafta Amerika» lılarla yapılacak olan serbest güreş karşılaşmalarında;kuvvetli rakipleriyle boy ölçüşe,cek güreşçilerimizin kadrosu,iki gün devam eden seçme müsabakaları sonunda tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1950
  • Basketbol gece Turnuvası maçlarına devam ediliyor Beyoğluspor basketbol takımı turnuvanın en yakın şampiyon namzedi olarak birinciliği muhafaza etmektedir îstanbulun en kuvvetli,altı kulübünü biraraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1950
  • Kısa spor haberleri YUGOSLAVYA TAKIMI GELİYOR Yugoslavyalım kuvvetli talamlarından olan Saraybosna futbol ekibi,önümüzdeki hafta şehrimize gelecek;ve on beş gün sonra,Admira ve üç büyük kulübümüz aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1950
  • Dünkü maçta Suphi ve Salâhattin gol peşinde.İsveçli Futbolcular dünkü maçtan sonra ne dediler?Cumartesi ve pazar günleri şehrimizde iki karşılaşma yapan İsveçlilerle,dünkü Fenerbahçe maçından sonra,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor