Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1950
  • r 17 ARALIK 1950 Pazar ¦««jraMn:AH Nad KARACAM Adres:Ifuruosmoniy» TUrbedar Sokak No:18 t S T A N B U L Telgraf ı MÎLLÎYET İstanbul YIL:1 SAYI:226 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 492 29614 10 Kuruş M Ü V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • MEVLİT it Demokrat Parti Şişli O cağı bugün öğle namazını ta kiben Şişli Camiinde Kore şehitlerimizin ruhuna ithaf edil mek üzere bir mevlit okutacal tırit Millî Türk Talebe Birliğ Derneğinin mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • C.H.P.İI teşkilâtı Dün akşam toplanan geçici idare heyeti,başkanlığa Ilhami Sancar'ı seçti C.H.P.istanbul İl İdare Kurulu birkaç gün evvel istifa etmiş ve Genel idare kurulu nun tasvibi ile kurulan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Gazeteciler Cemiyetinin protesto telgrafı Ceza kanununda basını ve matbuat hürriyetin çok yakın dan ilgilendiren maddelerin tâdili hakkında hükümetçe hazırlanan yeni tasarıyı dikkatle ineeliyen Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Bahçe duvarından düşerek başından yaralandı Anadoluhisarında,Yeniınahallede Kuyu sokağında oturan Osman Kızılayın 4 yaşındaki oğlu Şerafettin,evlerinin bahçe duvarından düşsrek başından tehlikeli sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • HALKINSESi!L,uzetem.zin 29.11.950 tarihli nüshasında çıkan «Kok kömürü tevziatı ne vakit düzelecek'.başlıklı yazı hakkında Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü Genel Kâtipliğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • komites Dünkü toplantıda seçilen idare komitesi azaları yarından itibaren halktan teberru toplamağa başlıyacaklar Göçmenlere yardım komitesi,dün sabah vilâyette Vali Prof.Gökayın başkanlığında toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Köprüden düştü Hüviyeti tesbit edilemiyen 8 10 yaşlarında bir çocuk,dün akşam saat 17 sularında köprünün Eminönü kısmındaki parmaklıklara başını sokmak suretiyle oynarken muvazene,sini kaybederek 5 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Sağlık Bakanı Edirııeye gitti Saflık ve SosyaJ Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstünda£;beraberinde il sa£lık müdürii Dr.Faik Yargıcı olduAu halde dün sabah kara yolu ile Edirneye hareket etmiştir.Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Izmir vapurundan eşya çalarken yakalandı Haydar Özbek isminde sabıkalı bir hırsız,evvelki gece Galata rıhtımına bağlı duran İzmir vapuruna girmiş ve iki kamaradan çaldığı eşyalarla kaçarken suç üstünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Kalp sektesinden öldü Gureba hastahanesine bağlı Fizyoterapi enstitüsünün metruk olarak bırakılan bir kısmında yatıp kalkan İbrahim isminde biri,dün sabah barındığı bu yerde ölü olarak bulunmuştur.Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • iki randevu evi basıldı Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Bürosu memurları Beyoğlunda,Boğazkesen mevkiinde ran devueuluk yaptığı tesbit edilen Mediha ve Muazzez ismin deki kadınların evini basmışlardır.Baskın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Belediye hastaneleri Üniversite kliniklerile Belediye hastahaneleri bir arada idare edilmiyecek İl Genel Meclisince,belediye hastahaneleri ile üniversite kliniklerinin durumunu tetkik,le vazifelendiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Kumkapı açıklarında bulunan cesette görülen yara ve bereler Kumkapı ile Yenikapı arasında evvelki gün bir erkek cesedi bulunmuş ve hâdiseye el koyan savcılık cesedi Morga kald atmıştır.Üzerinde.hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Tramvaydan düşerek ağır surette yaralandı Dün sabah Fatihte fecî bir tramvay kazası olmuştur.Edirnekapı Bahçekapı tramvayı Fatihe geldiği zaman arabaya asılmış olan 12 yaşlarında Ali Yalın isminde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Cidden memnun olduk Zayıf,nahif,nanemolla bir genç.Fakat halinden ve tavrından derhal ne olduğu an-İaşıJıyor.Sulu,cıvık,bulaşık ve çok ta şımarık.Belli ki ailesinin dünyalığı bol.İyi giyinmiş,süslenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Dün şehrimize Bulgaris tandan 470 göçmen gelmiş Dejnirkapı misafirhanesine yerlejtir.lmiştir.220 göçmen de Bursa.İzmir na havalisine transit olarak gönderilmişlerdir.İr Lüks yolcu gemisi İskenderun dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • ölümünün 677.ci yıldönümünde XIII.asır İslâm Türk âleminin en büyük şair mütefekkiri;tasavvuf tarihinin bü yük dâhisi olan Mevlâna Celâleddin,1207 yılında,Belh şehrinde doğdu.Ruma Anartoluya)nisbetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Bursada Gelen göçmenlerim büyük bir kısmı tütüncülük yapacak Göçmenlerin şehrimize e lişlori devam etmektedir.Gr len göçmenlerden bir kısmı â Karacabey Harasına yerleşti rilmiştir.Bunlardan büyü' bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Zonguîdakta Kilimlide silâh aram?t-t »yaması Kilimli Bucak Müdürü V dal Atabek,y-mmda emnıyr memurları olduğu halde Ça tc.lajj;Işık ver en,Kazköy v Muc!u köylerinde bir silâh a rama taıaması yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Eskişehirde Sigara ve çay buhranı Tekel idaresinin ihmali yüzünden Eskişehir halkı bazar;sigaralarını Bilecik ve Kütah yadan getirtmektedirler.Şehirde Gelincik,Yenice,Büyük kulüp,Baframaden,Uludağ j,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Adana elektrik idaresinde yolsuzluk Elektrik işletmesinde meydana çıkarılan 5000 liralık suiistimalin duruşması ikinci asliye ceza mahkemesinde sona ermiştir.Sanıklardan tahsildar Meh met Ünlünün suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Karaağaç mezbahası genişletilecek Belediye.Karaağaç mezbahasını genişletmeğe karar ve:mistir.Bu hususta yeni sem bütçesine tahsisat konacaktı:Mezbahanın bilhassa soğuk ho va depolan ile ke yeı leri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Prost'un mukavelesi Şehircilik mütehassısı Prosı yarın Vali ve Belediye Keisi Il bir görüşme yapacaktır.Alâkalılar.mütehassısın yılbaşında bitecek mukavelesini yenilemege taraftar olmadığın;•nektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1950
  • Merinos yetiştiriciliğinin hızlandırılması için evvelâ Karacabeyde,sonra da Mc rinos fabrikasdda Valinin başkanlığında birer toplantı yapılmıştır.Son olarak 22 aralıkta Tarım Bakanının başkanlığında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Atom ve ehramlar Kahire,16 A.A.Fransı?atom âlimi profesör Francir Perrin büyük Mısır ehramını:atom bombasına karşı ide?bir.sığınak teşkil edebileceğin.söylemiştir.Profesör JoHot Curie'nin yerine geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Cokey Kulübü kuruldu Ankara,16 T.H.A.A' yarışlarının esaslı surette organize edilmesi için Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaos ınaiıoğlu'nun teşebbüsüyle bi "Türkiye Cokey Kulübü» kurulmuştur.Kulübün kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Lan Şahmın kız kardeşi Roma'da Roma,16 A.A.Reuter)Iran Şahmıyn kızkardeşi Pren ses Fatma ve Amerikalı zevci HiUyer dün üç gün kalmak üzere uçakla Paris'den Komaya gelmişlerdir.Evvelâ bu izdivaca muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Bayar,Bursa Vali Vekilini kabul etti Ankara,16 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Çankaya'da Bursa Vali Vekili Hilmi İncesulu'yu kabul otmiş ler ve öğle yemeğine alıkoy muşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • 951 yılı sonuna kadar yapılacak yollar İstanbul Belediyesi tarafından evvelce yapılan Bakır köy.Adalar,Beykoz Sarıyer Kadıköy.Eyüp,ilçeleri yolla rının ihalesinden sonra Beyoğlu,Fatih.Eminönü.Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Achcson Brüksel'e gidiyor Vaşington,İG A.A.Afp)Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyelerinin istifa etmes;taleplerini şimdilik yorumla yan Dışişleri Bakanı Achesor Atlantik Paktı müdafaa konseyinin topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Teknik öğretim okullarına munzam tahsisat İstanbul,16 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı,yeni bütçenin tatbikine kadar ihtiyaçların karşılanması için teknik öğretim okullarına munzam tahsisat göndermiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Ankara Radyosu İtalyanca neşriyat yapacak Ankara,15 T.H.A.Yeni tesis edilen kısa dalga Ankara radyosu,bu sene sonundan evvel muntazam italyanca neşriyata bağlıyacaktır.Bu neşriyat Ankara radyosunun ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • ^^Vi^V^V,W5^ ^Madalyanın yüksele-medîğİ göğüs 2 Gazetelerde birkaç kere A resmini gördüm:Çetin yüz.S.lü.keskin gözlü bir asker.S Bir resminin altında alayın tehlikede kalan mubaıok w *v sancağını kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Harici kısa haberler HtNDİSTANDA Başbakan Yardımcısı Serdar Patel'in cenazesi dün muhteşem bir şekilde kaldırılmıştır.Serdar Patel'in cesedi,mst-halli saatle dün 19.30 dâ~yâkılmış ve ateşi oğlu Dayab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Millî Eğitim Bakanlığının bir tamimi Ankara,16 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı valiliklere bir tamim göndererek,özel Türk,azınlık ve yabancı okul lar tarafından her malî yıl başında hazırlanan bütçelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • italyan prensleri de bu gibi siyasî cinayetleri gayet tabii görür ve icrada da bir an tereddüt etmezlerdi.Borgia'lar-'da siyasî mevkilerini ve kudretlerini muhafaza için Sforza'yı feda etmek ve ortada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Yeni ingiliz tümenleri Uç yeni tümen kurulması kararı karşısında Almanyaya da yeni ingiliz kuvvetleri gönderiliyor Londra,16 A.A.Reuter)İngiliz kınalarının Avrupadaki kuvvetlerinin durumu dün ak$&m ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Almanya hudut polisi ihdas ediyor Tasarı zayıf bir ekseriyetle kaabul edildi Amerikalılar Rhıır havzasına ehemmiyet verilmesini ileri sürüyor Oder Neisse hattı ve ingiltere Bonn,16 A.A.Afp)Federal kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • inkara Resim Sergisi lîin acildi Ankara,16 A.A.Güzel sanatlar birliği 1923 de tesis ettiği Ankara resim sergisinin bu defa 27 ncisini Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi salonunda açmıştır.29 aralık 1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Dünyada en çok konuşulan diller Vaşington,16 A.A,United Press)Amerikan millî coğrafya birliğine göre,bugün dünyada en çok kullanılan dil İngiîizcedir.260 milyon insan İngilizce konuşmaktadır.İkinci ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Balık avı yasağı kaldırıldı Ankara,16 Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından:1 8.9.1943 tarihli ve 2/20509 sayılı kararnamenin birinci maddesiyle 15 nisan dan ağustos nihayetine kadar 4,5 aylık müddet zarfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Mehmetçik tebcil edildi Türk Kültür Derneği Kore kahramanlarımız için Ankara'da güzel bir toplantı yaptı Ankara,16 A.A.Türk Kültür Derneği,bugün saat 15 te Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Sovyetler Japon imparatoru ile generallerinin mahkeme ye verilmesini istiyorlar Paris,16 A.A.Afp)Moskova radyosu Sovyet Rusya,Vaşington ve Londra elçilerinin Amerika ve İngiltere hükümetlerine 15 aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Imzir kambiyo müdürlüğüne bir ihbar İzmir,16 T.H.A.Bugün şehrimiz kambiyo müdürlüğüne mühim bir ihbar yapılmıştır.Bu ihbara göre,Kanadaya ihraç edilmiş olan üç parti incir pastası Ticaret Bakanlığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • VEFAT Arkadaşımız Hasan Yılmaer'in büyük amcası Pirizadelerden ve Bor eşrafından;Emekli albay SAİT PİBlOGLU Sor'-7',vefat etmiştir.Ken-Qi«ix Allahtan mağfiret;kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Istanoul B*lediy©gl ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan:Sevgi Sanlı relefon:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekin Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Türkiyede modern bîr aş kuvveti vardır Türk tümenlerinin mütecanis ve makineleşmiş savaş birlikleri haline getirilmesi ve her ordu emrinde bir zırhh tugayın teşkili İmla ilerlemektedir Londra'da çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Dünyada eğitim işlerindeki inkişaf Öğretmen teatisi sistemi eğitimde rol oynuyor Memleketlerarası öğretmen teatisi milletleri birbirine yaklaştırmak hususunda mü him roller oynamaktadır.Bu öğretim iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1950
  • Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettirmekte,olduğu otel,lokanta,hamam binasının ilk keşfinde olmayan taş kaplana hamam zeminine karosiranik,kalorifer dairesinin tecridi,tavan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • 1 Mizan;Duman kiri.2 i Dâva.3 Bastaki harf hâlen Pariste müsteit bir küçüğümüz;Chakespeare'in kirail.4 Bir gıda maddesi:Hem hayra hem sı rre âlet bir uzvumuz;Sıfat takısı.5 Sey 6' Avuçiçl;Tersi cefa 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • iic.6 17 ARALIK Ru.3 R.E 19 5 0 K.E 1370 Pa:ir 1366 YAJ!XT VASATI EZANI ffüncs 7.14 12.08 İkindi 14.28 Akşam 18.41 1 Yatsı 18.19 İmsak 5.30 2.34 7.27 9.47 12.00 1.39 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Müjgân.Seneler sonra bu ne hoş buluşma.Seni ne kadar özlemiştim bilsen!Hele şu son sene,seni hiç görmeden geçirdiğim şu son sene aklımda hep sen vardın.Hiç sesini çıkarmıyor duruşunu bozmuyordu.Etrafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • J-İMMİâMe Fedaileı 1 Aşkın 1 Boğaî BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Saa det köprüsü.İNCİ 84595)1 îvojima yanıyor ELHAMRA 42236
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Sahibi:A.N.KAK AC AN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yeri Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • İstanbul Belediyesi Hânları İmar ıviuuunugumuzce na/ırıanan js.auiKoy 1s.a2au.mm ivuçük Moda civarına ait 1/500 ülçckli tatbikat plânı Genel Meclisin 23/10/950 günlü kararile belde ihtiyaçlarına uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Rpygir Beygir Traktörlerimizin îkîncî partîsî yakında gelerek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı krediler dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • 1 Sterlin 7.30 7.90.50 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 0.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Doktorun Tavsiyesi DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA Önlemek İçİn AĞIZDA GÜZEL 8İR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÛ-KEMMELEN TEMİZLEYEN JUçam NANE ESANSLI,RADYOLiN KULLANINIZ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • ilUUmet ABOKI F1ATUUU Sentlik 38 Uradır 6 Aylık 19 1 r» t ı a Tabana memleketler için İki İLAN FIATLABI BaıUk 20 Ura 2 nel sayfa santimi 4 Lira S UncU 4 4 UncU 2.0 İlan sayfan swiUmJ 2 Doftum,Nikâh,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Kapalı eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden.1 İstanbul Fındıklıda Yanan Güzel San'atlar Akademisi yerinde yapılacak birinci kıs im inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin anbarmda mevcut geçmiş senelere ait inpatlardan bakiye kalan 397 metre demir su borusu 517 kilo 6-8 köşe Baremin çeliği 25265 adet kiremit v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Solon BT'-ai urcuk Cahide büyük bir dikkat ve itina ile eline aldığı kalemi yontuyor.bir yandan da yazacaklarını kafasında yeniden şe killendirmeğe çalışıyordu.Za ten gürılerdenberi üzerinde dur muş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.ÜO Haberler 13.15 Küçük oıkebtıatian melodiler 13.45 Boston promenade orkestrasın d;ın melodiler Pl.14.00 Saz eserleri ve oyun havalar.14.20 Dans müziği Pl.W.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden:1 İşletmemizin garajında mevcut 1942 model motor numarası BFcb.20068 numaralı Şevrole kamyonu 1944 Model Motor No:99.T.Fort 636292 Tosya plâka 8 numaralı,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Bulgarlar şaşkınlık içindeler Belgrad,16 T.1I.A.Bu gece Ürküp radyosu Bulgaristana hitaben Bulgarca yaptı,ğı yayımında,Bulgaristanın birçok vaatlere rağmen bugün aksine olarak,büyük bun ranlar içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • ichinsky gene itham etti Rusyaya dönen Sovyet Dışişleıi Bakanı,Amerikayı,Bideşmiş Milletler prensiplerini ihlâl ile suçlandırdı Nevyork,16 A.P.Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • İran Şahına suikast yapanlar hapisten kaçtı Tahran,16 A.P.Şubat.1949 da Şaha karşı yapılan sui kast teşebbüsündenberi mev kuf bulunan 10 İranlı komünist liderin dün gece Tahran merkez hapishanesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • r Bastarafı Birincide l lantılanna devam edecektir.General Mac Arthur,adına komisyonla müzakerelere girişmek üzere Birleşik Amerika tarafından tâyin edilen Ernest Gross,askerî muavini general Crittenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • r Bastarafı Birincide I hakkında verdiği izahat sırasında şunları söylemiştir:«Kuzey Koreli mütecavizle ri mağlûp etmiş olan Birleşmiş Milletler kuvvetleri şimdi Çin birliklerinin müdahalesi yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • ECo redeki komün s?ileHeyîşi T Bastarafı Birincide 1 Uçaklar tarafından desteklenen sekizinci orduya mensup diğer Amerikan bitlikle ri düşmana şiddetle taarru etmiş ve Hwachon kesimind mukavemetle kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Komünist partismde temizlik Berlin,16 AP.Doğu Almanyanın 1 numaralı komünisti Walter Ulbricht,komünist partisi saflarında şimdiye kadar görülmemiş vüsatte bir temizliğe girişileceğini ve bunun gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Millî Eğitim Müdürü değişti Ankara,16 T.H.A)İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Uraz Vefa lisesi edebiyat öğretmenliğine tâyin edil miş,yerine de Talim Terbiye kurulu azalarından Muhittin Akdik getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Fevkalade halin gayesi T Bastarafı Birincide 1 bir listesini de yayınlamıştır.Fakat esasen.Millî Savunma imalâtiyle ilgili bazı kanunlar gereğince Truman bu fevkalâde yetkilerden ekserisini elinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Fevkalâde ahvalin gayesi Fevkalâde ahval ilânının başlıca gayesi,Rusyayı har;yerine sulhu tercihe zorlama] için tatbikına girişilen yeniden silâhlanma programımı' gerisindeki imalâtı hızlandırma ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Dünkü güreğ geçmeleri T Bastarafı Birincide 1 C,2 Kilo:Servet Çakır İst.Mustafr K plan İst.a ittifakla,Ahmet Doğan Ankara)Nurettin Zafer 1st.e ittifakla,Cemil S ııbacnk Ankara)Kemal Ö/kan Eskişehir)a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Eisenho verin nasihatleri Bajıaakalvden d »t om] Bugün iyice "biliyoruz ki demokrasi iki tavafı da keskin bir kılıçtır ve kullanan ihtiyatlı hareket ettiği takdirde kendini kendi kılıcivle yaralıyabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Bayar'ın hed yesi T Bastarafı Birincide 7 karşı trenle şehrimize getirile rek Evliyazade Necati Beyin Bucadaki ahırlarına götürül müştür.Malta adasına kadar Kastamonu şilebi ile sevkedilecek olan atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Pandit Nehru'nun hediye ettiği fil 21 aralıkta şehrimizde bulunacak Hindistan Başbakanı Pan dit Nehru tarafından Türk çohini» adındaki fil yavrusunu hâmil İngiliz bandıralı «Rosalind» vapuru bu ayın 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1950
  • Amerika istihsalini beş misli arttırıyor T Bastarafı Birincide 1 Müdafaa gayelerinin tabakkuku maksadiyle askerî ve ik tisadî sahada milletten fedakârlıklar talep eden Truman,şunları söylemiştir:Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1950
  • DUNKU İ MAÇIN TENKİDİ t Dün 1.1 beraberlikle sona eren Hebringborg Galatasaray karşılaşması,maçı seyre gelenleri tatmin mevzuunda hayli zevksiz ve durgun cereyan etti.ZL ra,bütün gayretlerine rağmen,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • M F^Bİ Zevksiz geçen oyunda,her iki takım da muhakkak gollük fırsatlardan istifade edemediklerinden,maç I I beraberlikle neticelendi Üç karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelen İsveç Helsingborg takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • Günün spor hareketleri:İnönü Stadı:Saat 12 de:Adalec Karagümrük 14.30 da:Fenerbahçe Helsingborg Spor ve Sergi Sarayı:Gündüz yapılacak üüres seçmeleri Saat 14-17 Gece yapılacak £İires seçmeleri Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • öyle idareciye böyle sporcular layıktır!Dün Federasyon başkanı ve jüri heyetine sportmenliğe yakismiyacaK şekilde hitap eden Celâl Atik bir güreşte Amerikalılarla yapılacak serbest güreş müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • if* i Halk hizmetinde ve emrinde çalışan,Tasarruf hareketlerini değerlendiren,rJINİYET SANDIĞI Para biriktirenlere en yüksek faizi verir.Mutena yerlerde elverişli ARSA ve çeşitli FARA İKRAMİYELERİ dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • Beşiktaş Ordu karması ile 3-3 berabere kaldı Ankara,16 A.A.İki mac;yapmak üzere bu sabah şehrimize gelen Beşiktaş futbol takımı,öğleden sonra ilk karşılaşmasını Ordu karması İle beş bini bulan bir sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1950
  • Helsingborg'un ikinci korşıio maç kaza 'SSs,İ Bugünkü maçta,Sarı-Lacivertlilerin canlı bir oyun çıkararak,Helsingborg'u yenmeleri mümkündür t *L. *WL.tS~ W 6 tV,S-tti» V Bugün Hel Dünkü ilk maçlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor