Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Yeni bîr e İni as bulundu Johannesburg,15 A.A.Güney Afrikanın Pretoria şehri yakınlarında,«Premier» maden ocağında,bir kibrit kutusunun yarı büyüklüğünde ve en uz 100.000 dolar kıymetinde kıymetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Meryem Ananın evi Yukahdald resimde Efes'in BUlbill deresinde Meryem ananın oturduğu evin harabeleri aöriilmekiedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Üç Macar gemici iltica etti Dün şehrimizden ayrılmakta olan bir Macar gemisinden üç bahriyeli memleketimize il Devamı Sa:5 SU:3 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • İl Qenel Meclisi Üyeleri toplantı halinde Şehir Meclisinin dünkü toplantısı İl Genel Meclisi dün toplanarak Sular idaresi ve E.T.T.Müdürlüğü bütçelerinin müzakeresine başlamıştır.Bir evvelki toplantıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Tevfik İlerinin basın toplantısı Milli Eğitim Bakanı Tevilk îıen dün saat I5.SU da Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmiş ve burada gazetecilerin sorularını cevaplandırarak millt eğitime ait çeşitli mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Ucuz ev inşaatı Cogu Alman olan bir cok yabancı firma Belediyeye müracaat ediyor Şehrin muhtelif semtlerinde inşa edilecek olan ucuz evleri kurmak üzere İstanbul Beledi,yesine çoğu Alman firması olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Ko rede ateş kesme meselesi Bu işe memur edilen komisyon Çine giderek Kızıl lider Mao CeTung ile görüşecek Flushing Meadow,15 A.A.Reuter)Takip edilecek usulü tâyin etmek üzere Korede ateş kesilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Amerikan milletini yeni fedakârlıklar bekliyor Trumanın istediği 16.845.181.000 dolarlyk munzam kredi kabul edildi Vaşington 15 A.A.Afp)Bazı yüksek memurlara göre Trumanın söy-Veceği nu tuk sonunda il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Br #1İB 3 ¦uSl J Ri-W Dim Avam Kamarasında konuşan,Bevin,Mısır Dışişleri Bakanı ile bir arada Ernest Bevinin dünkü mühim demeci St alinin gayesi Amerikayı Cinle meşgul etmektir Londra 15 A.A.Attlee-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Temsilciler meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri bu hususta bir takrir hazırladı Vaşington,15 A.P.Amerika Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri bugün Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un bu ödevinden uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • içtimaında Adalet Bakanının izahatı Atatürk'ün menkul ve gayrimenkulu açıklandı Bakanın izahatını müteakkıp soru sahibi Tekelioğlu Atatürkün C.H.P.ye bağışladığı inalların geri alınıp nakte tahvil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Otelcilik kralı Hilton Hilton oteli mukavelesi imzalandı Mukavele Devlet Bakanı ile şirket başkan yardımcısı tarafından imzalandı Ankara 15 T.H.A.lstanbulda dünyanın en modern mavıtnıı Sn K C«l;A fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1950
  • Korede komünistlerin ilerlemesi devam ediyor Tokyo,15 A.A.Mac j yang'ın güneyinde büyük mev I Ayrıca Mançurya'dan müte.Arthur'ün genel karargâhın-cutlu Çin birlikleri güneye ve I mddiyen yeni Çin birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • M.Eğitim Bakanı beyanatta bulundu Beyazıttaki talebe yurdu yıktırılmıyacak Tevfik İleri Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı bir basın toplantısında Millî Eğitimle ilgili türlü meseleler hakkında izahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • KISA HABERLER Şoför Ferhat,öztüık'ün ida resindeki hususî otomobil Ankara caddesinde Hasan Çelik isminde birine çarpmıştır.¦Jc iskân Genel Müdür muavini Kemal' Erdemil şehrimizdeki göçmenlerin iskân i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Almanyaya sipariş edilen körfez vapurları Denizyolları İdaresi tara fmdan İzmir için Almanyaya sipariş edilen körfez vapurları bu ay sonunda denize indirilecektir.Beş yüzer kişilik olan bu vapurlar ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • İmroz Metropolidi Valiye veda etti Ortodoks Patrik Vekili iken Piskoposluğa terfi eden ve İmroz Metropolitliğine tâyin olunan Meliton dün Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ı ziyaret ederek veda etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Kaybolan kızın sevgilisine kaçtığı nihayet anlaşıldı Geçen hafta Halıcıoglunda cereyan eden ve ilk günler esrarlı bir mahiyet arzeden bir hâdise dün sabah Savcılıkta aydınlatılmıştır.Hâdisenin mahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Hemşire kursları Gönüllü hastr^,kıçı teskilâimııı kuruln?ı için kurslar açılacak Memleketimizde normal zamanlarda 20.000 hemşire ve hastabakıcıya ihtiyaç olduğu halde halen 400 hemşire mevcuttur.Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Pastörize süt fabrikası kuruldu İki seneye yakın bir za mandanberi hazırlıkları yapı lan pastörize süt Türk Ano nim Şirketi nihayet kurul muştur.Şirketin sermayesi 400 biı liradır.Ayrıca COO bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Bir seyrüsefer memuru ağır surette yaralandı Dün akşam üzeri Beyoğlun da İstiklâl caddesinde feci bi kaza olmuştur.299 yaka sayı!vatmanın idaresindeki Şişli Tünel tramvayı Taksim istikametinden gelirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • 18 aralık pazartesi günü saat 18.30 da Kadıköy Halkevinde «Göçmen meselesi» mevzulu bir konferans verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Vali Muavini Fuat Alper Ankaraya gidecek Bu ayın 18 inde Ankarada toplanacak olan turizm danışma kuruîu içtimaına davet edilen Vali Prof.Gökay rahat sizliği dolayısiyle toplantıda bulunamayacağım bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Şehremini cinayeti Karısı ile kayınpederini öldüren Lâtifin cezaî ehliyeti olduğu anlaşıldı Bir müddet evvel Şehremi ninde bir cinayet işlenmiş ve Lâtif isminde biri karısı Lütfiye ile kayınpederi Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • İbrahim Delideniz ile eşi polise hakaretten sanık olarak mahkemeye verildi İstanbul Şehir Tiyatrosu sa natkârlarından İbrahim Delideniz ve eşi Güzide Delideniz Aksaray karakolu mürettebatından iki pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Eroincilerin muhakemesi Biı-müddet evvel Çubuklu sırtlarında bir eroin imalâthanesi basılmış;Ahmet,Nuri ve Mehmet isminde üç beyaz zehir kaçakçısı suçüstü yakalanmıştı.Adliyeye teslim edilmiş olan san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • HALKINSESI E.T.T.BiSetçüeri E.T.T.İdaresinde çalışan bir okuyucumuzdan almis olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;0—B:z biletçilerin,vazife dışında birinci mevki tramvay araba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • kıl hastahanesinden kaçan delileı Hastahancden kaçan iki deli Sirkecideki bir lokantad rakı içerken ele geçti Evvelki gün Bakırköy akıl hastahanesinde tedavi altında bulunan iki deli,hastahane den kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • İki yaralama vak'ası Kasımpaşada oturan Ali Ergüvcn isminde biri kıskançlık yüzünden çıkan kavga sonun-I da beraber yaşadığı metresi Bedia'yı bıçakla ağır surette yaralamıştır.Yaralı Beyoğlu Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Denizde bir erkek cesedi bulundu Dün öğleden sonra Kumkapı ile Yenikapı arasındaki sahilde boğulmuş bir erkek cesedi bulunmuştur.Savcılık vo emniyet hâdiseye el koymuş,adalet doktoru cesedi morga nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Sağlık Bakanının temasları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve sağlık müesseselerindeki tetkiklerine devam etmektedir.Dün öğleden evvel Sağlık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • Kıztl tehlikeyle mücadele italya'da komüniz vasi gev Batı Avrupa limanlarına Amerikan silâhlarını taşıyan ge itlilerin boşaltılmasına mâni olmak için sarfedilen komünist gayretleri akamete uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • U A ti» Etna yanardağı Vapurla Şarktan gelen yolcular İtalya ile Sicilyayı ayıran r.Ie.sina boğazına girerken Etna yanardağını solda görürler.Gündüzleri dumanları bile farkedilmez,geceleri semanın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1950
  • MEVLİT ^r Aynalı Çeşme Emin camiinde Kore şehitleri ruhuna yarın öğle namazını müteakip mevli di nebevi kıaat edileceğinden ihvanı dinin gelmeleri rica olunurif Şehremiri Gençlik kulübü öğle namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • İstanbul liman Başkanlığından 8.1.951 pazartesi günü güverte ve makine lostromluğu imtihanları yapılacağından deniz hayatları bu imtihana girmeğe kâfi olan denizcilerin liman cüzdanlarına kaptan ve ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Devlet Demiryolları ilânları İnşaat noksanları ikmâl ettirilecek evlet Demiryolları Merkez 1 Sotınalma Komisyonundan 1 Adapazarı Vagon Atelyesi kuvvet santrali binasiyle atelye istasyon binası inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Eisenhower'in beyanatı Vaşington,15 AP.General Dwidht D.Eisenhower dün,Birleşik Amerika Millî Savunma Bakanlığında kurmay başkanları ile iki saat ka dar süren bir görüşme yapmıştır.Bu sırada,müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Dünyanın en zengin altın madeni Afrikada Londra,15 A.A.ingiltere îase Bakanının bildirdiğine gör»,güney Afrikada bu lunan dünyanın en zengin altın madenlerinden uranium,istihsal ve Birleşik Amerika ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Rus kamplarındaki binlerce harb esiri Bu esirlerin akıbeti ile üç kişilik bir özel komisyon meşgul olacak Flushing NevyorkJ)15 A.P)Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu dün,Batılıların,Rusya,nırt binlerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Japonya sulhu Amerika ile Japonya arasında harp hali sona eriyor i,Vaşington 15 A.A.United Press)Siyasî kaynakların ileri sürdüklerine yöre,Japon sulh andlaşması konferansı hu susunda Amerikan hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Dün 973 göçmen daha geldi Edirne,15 Milliyet)nu gün gelen göçmen miktarı en büyük rakkamlara baliğ ol muştur.Bu kafile 220 pasapor tun tutarı olan 973 kişiden ibarettir.Gelen göçmenlerin ifadelerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Elizabeth Taylor boşanıyor Holivut.15 A.P.Film artistlerinden Elizabeth Tay lor,dün.meşhur bir otelcinin oğlu olan kocası Nick Hilton'dan boşanmak niyetinde olduğunu söylemiştir.Artist,dâvanın,bağlı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Harici kısa haberler ÎNGİLTEREDEJ 4 büyük devlet Dışişleri Ba kan Yardımcıları,Avusturya ba rış andlaşma'sı meselesini görüşmek üzere bugün Londrada toplanmışlardır.Sovyet Rusya konferansının bu hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Haş-m El Âîcısi 'n'm beycs natı Antakya,15 A.A.Su riyede bir tetkik gezisine çıkmış bulunan Türk gazetecile rinden altı kişilik grup,memleketimize dönmüş bulunmakta dır.Gazetecilerimize karşı büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Hindiçinî'de çarpışmalar devam ediyor Saygon,15 A.A.Bugün yayınlanan Fransız resmî tebliğinde Hanoi kuzeyinde komünist mevzilerine iki gündür taarruz eden Fransız kuvvetlerinin birçok müstahkem mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Avam Kamarasında şiddetli tartışmalar Churchill,İşçi Partisinin siyasetini tenkit etti Londra,15 A.P.ı Winston Churchill dün Avam Kamara sırda yapmış olduğu bir konuş masına.Batılılara atom bombasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Amerikada yeni bir atom tesisi Y;şington,15 AP.Keı tucky'nin demokrat mümess li Noble Gregory dün,Birle' şik Amerika Atom Enerji?kcunisyonunun,Paducah Kentucky)yakınlarında yeni b;atom tesisi kurmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Sinema yıldızı Cummins evlendi Londra,15 AP.Aslen în^iîiz olup,Amerikada sine ma yıldızlığına yükselmiş olan 24 yaşındaki Peggy Cummins,dün,burada bir İngiliz iş adamiyle evlenmiştir.Damat,29 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • 1150 traktör alıyoruz Londra,15 A.A.'Dün bildirildiğine göre,İngiltereyi ziayret etmekte olan Türkiye tarım âletleri ithalât dairesi müdürü Kemal Tanojlu,620.000 sterling tutarındı 1150 İngiliz ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Atlantikte iki deniz kazası Paris,15 AP.Fransa ve ispanya sahilleri açıkların da dün gece vukubulmuş olan iki deniz kazasında,sekiz kişinin öldüğünden endişe edilmektedir.Filhakika,Atlantik denizin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Etna dağında yeni indifa başladı Katanya,15 A.P.Eüu dağında don gayet şiddetli yeni bir indifa başlamıştır.Yeni indifa,eskiden kalıttı;olan on dokuz günlük lavların soğumaya başladığı bil sırada husul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Güney Doğu Asya Siyam'a 12 milyon dolarlık silâh yardımı yapılıyor Vaşington 15 A.A.United Press)Amerikan siyasî ve askerî şahsiyetlerinin dün akşam bildirdiklerine göre,Amerikan liderlerinin nazarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Göruiuşe gore Hindistan başta olmak Uzere 13 Asya ve Arap devletinin Kore'de ateş kesil ı mesi ve mütareke müzake.resi hakkında Birleşmiş Milletler siyasî komitesine yaptıkları tsklli üzerine kızıl Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Papa'nın,göçmenlere yaptığı teberru mapanın İstanbul vekili Andrc-Kasula dün sabah vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek.Papa 12 ci Pi tarafından göçmenlere teberru edilmek üzere gönderilen 1000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Yabancı memleketlerde I Cumhurbaşkanının salâhiyeti oka' da,Dev «3^X^5S?Amerika Birleşik Devletlerinde,Cumhurbaşkanları çok geniş salâhiyetlere sahiptir,icabında,sivil bir komutan olarak,askerî ve sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • ISi-az bekledi.Kulağını yere koyarak dinledi.Birşeyler işitmedi.Tekrar bir ıslık çaldı ve yine dinledi.Sonra sevinçle ayağa kalktı.Uzaktan verilen cevabı duymuştu.Sesin geldiği taıcfa doğru bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • İş bulma imtihanları Birleşik Amerikada her vazifeye ehliyetli adamı tayin için Amerikan iş bulma bürosu tarafından liyakat ve kabiliyet imtihanları yaptırılır.Hükümet ve sanayicilerin müşterek tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1950
  • Patel'in ölümü dolayisiyle Hindistan hükümeti matem yapıyor Yeni Delhi,15 H.H.S.Başbakan Muavini Sardar Patel'in ölümü dolayisiyle Hindistan hükümeti resmî matem tutulmasını emretmiştir.Bütün resmî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • ş—ii Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.uzBaaBmsmssnauBBKnaBBBl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Kızlık:2 Sadede ait,Bir Alman film şirketi;3 Ehliyet;4 Dul kadınlar,Boru sesi;5 Saçları tanzim e ler;fi Beş kıtadan bin:7 Ömrün uzun olsun,eski bir Türk kavmi;8 Liyakat li,Bir hnrfin okunuşu;9 Kamer,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • İstanbul Belediyesi ilâhları Kalorifer tası atı yaptırılacak Cerrahpaşa Hastahanesi memurin pavyonu kalorifer tesisatının tamir ve tâdili açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 2479.63 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • tekel Genel Müdürlüğü İlânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından l" Mevcut şartnamesine göre safi 13)ton oksit dözenk Çinko oksit)pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 29.12.950 cuma günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Hie.16 ARALIK Ru.6 3 H.E 19 5 0 K.E 1370 Cumartesi 1366 VAJ ÜT VASATİ IXJUfl Giineg 7.14 2.34 Öğle 12.08 7.27 îkind i 14.28 9.47 Aksa ıx 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 imsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • İzmit Belediye Başkanlığından Izmir Belediyesi için bir adet hizmet otomobili ile 1.5 tonluk bir adet kamyonet kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Hizmet arabası çift defransiyel ve saç karöserili «Cip t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Istanbul Belediyeci ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.80 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan;Sevgi Sanlı Telefon:42157 KOMEDÎ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekln Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Satılık Emlak)İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 5213-57 Kartal,Maltepe)Maltepe mah.23 pafta,292 ada,32 parsel eski 8 kapı sayılı 729 M2 tarla.2180 163.E 5213-689 Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden Miktarı M.bedeli Teminat Bölgesi îstif yeri Cinsi Adet M3 D3 Lira K.Lira K.Kayalar Kayalar Kaym tomruk 475 239 985 45 20 636 00 306 54 596 34 20 140 00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Ve anladım ki akranlarıma uymayan,onlara tuhaf gelen düşünceleri olan bir insanım.Meselâ küçükken,arkadaşla rım mevsiminde uçuıtma uçurur ken,çember çevirir bilye oynar ve aşık atarken ben tepe lerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40335)1 Saa det köprüsü.INCÎ 84595)1 îvojima yanıyor ELİJAMRA 422361 1 Periler Dünyası 2 Zafere doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • Sahibi:A.N.KAIJACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • metten Gayrisi Ahmet Melih GÜRÜN Vapur,yüksek dalgalara burnunu çevirerek hareket ettiği zaman,ağır adımlarla gelerek karşımdaki hasır koltuğa oturdu.Bir heykel muntazamlığı ile bilekten yukarıya doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • 12.57 Açıl»;ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Artie Show orkestrasından caz mü ziği Pl.'j 13.30 Radyo sa lon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar 14,45 Haftanın pro,ramı 15.00 Dans müziği Pl,15,10 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1950
  • 1 Sterıin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44.128 10-İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Yeni bir kanun teklifi Mahrumiyet bölgelerindeki memurlara bazı haklar tanınması isteniyor Ankara,15 Milliyet)Konya Milletvekili Muammer Obuz,mahrumiyet bölgelerinde bulunan memurların hiz met müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Teşrii masuniyetlerinin ref i istenen iki Milletvekili Nazım Önen ve Mehmet Kartal hakkında dâva açılabilmesi için savcılık Meclis Başkanlığına müracaatta bulundu Ankara,15 Milliyet)Bundan bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • IW(hiçbif zaman giyil mi ye eel-Ankara,15 Milliyet)St bilürrcşat mecmuasının 91 in ei sayısında bere giyilmeme hakkında İçişleri Bakanlığın bir tamimi vesilesiyle kalem alınan bir yazıda,bere giy meni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • KoreMe atrş kesme meselesi F Bastarafı Birincide 1 letler Kurulu bugün ilk defa toplanmışt r.Bu grupta.Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Nasrullah intizam.Hindistan'dan Sir Benegal Rau ve Kanada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Dean A *lıeson T Bastarafı Birincide l leri takrirde şunlar kaydedilmiştir:"Bu nazik saatta Amerikan milletinin liderlerine itimat etmesi şarttır.Dışişleri Bakanı Dean Acheson'la idaresindeki Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Uç Macar gemicisi T Bastarah Birincide 1 tica etmiştir.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Köstenceden limanımıza gelerek Fındıklı önlerinde demirlemiş bulunan Macar bandıralı «Tissa» vapurunda dün se fere ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Okullarda Yılbaşı tatili Ankara,15 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı,ilk,orta ve liselerde,ecnebi ve ekalliyet okullarının 1 ocak 1951 sabahından 8 ocak pazartesi sabahına kadar dinlenme tatili yap maların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Hilton oteli T Baslarafı Birincide l turistik otelinin inşası huşu sunda Hilton müessesesi »le ye pılan müzakereler neticelen miş ve anlaşma bu akşam Devlet Bakanlığında imzalanmış tır.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Şehir Meclisi T Bastarafı Birincide 1 mamlandığını ve mayıs ayından itibaren şehre günde 100 bin litre su vereceğini bu mik tarın bir sene sonra da 2 misline çıkacağını izah etmiştir.Bu mevzuda daha b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • oreeie komünistlerin ilerlemesi r Bastarafı Birincide 1 Kore'ye geldikleri ilâve ediliyor.Majon,Koksan,İnçon bölgelerinden geçen demiryolunda asker taşıyan trenler müşahede edilmiştir.Kuzeydeki tepele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • imerikan milleti yeni edakarlıklar bekliyot r Bastarafı Birincide 1 çaktır.Bahis mevzuu hükümet memurları Başkan Trumanın nutkunun dört milyonluk biı ordu ihdasını,yüz milyar dolar tutarında askerî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Sir dahiliye mütehassısı ve bir Eczacı alınacak Gölcük tersanesi genel müdürlüğündür Tersanemiz işçi reviri için röntgen kursu görmüş bir dahiliy mütehassısı ile bir eczacı alınacaktır.Kendilerine bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Kulağına tehdit sesleri gelen delikanlı Süleymaniyede oturan Me' met isminde 24 yaşlarında bi genç dilekçe ile Savcılığa mü racaat ederek «hayatım tehll kede,geceleri kulağıma sesle geliyor,seni kurşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Ucuz ev T Bastarafı Birincide 1 bulduğu üç firmaya birer mej tup göndererek,ev projelerin istemiştir.Diğer taraftan bu firmaları ev projeleri üe beraber nümün evler yapmaları teklif edilmiş t:ı.Kcnebî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Ernest Bevînin demeci r Bastarah Birincid* 1 reyan eden müzakereler sonun da Dışişleri Baltanı Ernest Bevin şu beyanatta bulunmuş tur:Hâlen mevcut durumun bizi bir harbe sürükliyeceğini zannetmiyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1950
  • Meclisin dünkü içtimaında Adalet Bakanı'nın izahatı T Baslarafı Birincide 1 1938 tarihinde saat 12.30 da tanzim ettiği resmî zabıt varakası suretinden anlaşılmıştır.C.H.P.terkedîlen emlâk Atatürk,iliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1950
  • G.SARAYLA YAPIYOR Hakikî kuvveti hakkında esaslı bîr fikre sahip bulunmadığımız misafir İsveç takımının,bugün yapacağı maçta alabileceği netice merakla beklenmektedir Üç maç yapmak üzere pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • F cidarının a intibaları Takım kaptanı Jonguet,bek Salem,sağ îç Vandooren,gazeteci ve antrenör Pibarot neler anlatıyorlar?Pazar günü Ankarada yap tıklan maçtan sonra İstan bula gelen Fransız futbol ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • Walcott'un unvanı Miami Florida)17 AP.Buradan verilen bir haber e,dünya ağır sıklet boks ampiyonu Ezzard Charles'ın,diami'de şubat ayında,ünva tını Jersey Joe Walcott'a kar ı müdafaa etmesinin ınüm-ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • Amerika'da atletizm müsabakası Nevyork,15 A.A.1951 yıh kapalı saha atletizm müsabakalarının Amerikada oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli olmaktadır.Amatör atletizm birliğinden Dan Ferris'in bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • Amerikada ağır siklet boksör az yetişiyor Stocholm,15 A.A.Eski İsveç ağır sıklet boks şampiyonu Olle Tandberg,dinlen mek üzere gittiği Amerikadan dönmüştür.Amerika intibalarıni soran gazetecilere eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • ta Amerika Türkiye nıillî güreş karşılaşmasına hazırlık ı 111—ı—ın biiiim mı ıı MiMi—ıı imim mamama—im 11 il II» il ı Amerika Türkiye millî güreş karşılaşmalarına iştirak edecek olan güreşçiler seçmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • nci bir "Wonder Team,9 Halihazırda,Avrupanı n en kuvvetli on biri add "Wander Team» leri ay Avusturyalılar,bu sene zar fında yaptıkları muhtelit temaslarla,Avrupanın en ileri futboluna sahip devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • Adalar Tapu Sicil Muhafızlığından:Büyükadada Çınar meydanı sokağında yeni 37 kapı 14 pafta 39 ada 4 parsel No.lariyle tapu kütüğünün 438 ci sabitesinde 2/8 hissesi Ayasilos namına kayıtlı hane hissesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • 1950 yılında boks müsabakalarında seyirci adedi daha fazlalaştı Nevyork,15 A.A.1950 yılından evvel boks maçların da seyirci daha fazla nakavt beklerdi.Bugün Amerikada seyirci nakavt olmalara değil,ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1950
  • Sabun alınacak Ereğli kömürleri İşletmesi Genel MücLHığünden Kapalı zarfla şartnamesinde yazılı miktar ve evsafta çamaşır ve işçi sabunu satiri alınacaktır.Şartname Zonguldakta:Ankara'da İstanbul'da İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor