Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • Madalyaları bizzat dağıtan Amerikalı General "Walker Tahsin Yazıcıya madalya veriNi Ayni zamanda.General Walker tarafından 15 subay,gedikli ve erimiz madalyalarla taltif edildi Tokyo,14 A.A.8 inci Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • ateşi kesmiyorlar Kızıl Çin radyosu,Truman ile Attleenin barışa davetini reddederek,mevcut ümidi ortadan kaldırmıştır Churchill.Avam Kamarasında yaptığı konuşmada atomun kullanılma-ün.masını tenkit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • Maliye Bakanı dün istita etti Maliye Bakanlığına Çalısına Bakanı Hasan Polatkan tâyin edildi.Çalışma Bakanlığına Meclis Reis Vekillerinden Hulusi Köymen'in getirilmesi kararlaştırıldı.Maliye Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • Tezer Taskıran Halk Partisinden çekildi C.H.P.nin Kore siyasetindeki haksız tenkit ve yersiz hareketlerinden müteessir olarak bu partiden çekilen Taskıran bundan sonra müstakil Kars milletvekili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • Barutçu Başbakanı ziyaret etti Ankara,14 Milliyet)C H.P.Trabzon Milletvekili ve C H.P.Meclis Grup Başkan Vekil Faik Ahmet Barutçu bugür Başbakan Adnan Menderes'i makamında ziyaret ederek ken dişiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • İngiliz silahlı kuvvetleri arttırılıyor Londra 14 A.A.CLps)Dün Avam kamarasına hükümetten munzam askerî tahsi sat istiyen bir kanun tasarısı sunulmuştur.Bu tahsisat sayesinde orduya 55.000 ve hava kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • B.Milletler teşkilâtı yeni bir mesele karşısında Genel Sekreterlik binası tecavüze maruz kaldı Birleşmiş Milletler ana binası ile genel sekreterlik binası Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • İspanyollar abideye çelenk koydular Temsiller vermek üzere şehrimize gelen İspanyol Folklor Birliği dün Taksim âbidesine merasimle çelenk koymuştur.Sanatkârlar merasimde İstiklâl marsımızı ve İspanyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • İngJIfîereye asmarlanan traktörler Londra,14 A.P.İngiliz Rod Motor Kumpanyası,Türkiyenin bu firmaya 1150 adet Fordson traktörü sipariş ettiğini bugün bildirmiştir.Sipariş 620.000 sterlin tutarındadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • ¦yt-t?*m w*\"u •ŞSehmetçik gününe iştirake eden.gençlikten bir grup O GUNl Gençlik dün tezahüratta bulundu Mlliyetçi Gençler Federasyonu dün Şehir Komedi Tiyatrosunda bir toplantı tertip etmiştir.Mili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • Anî bir Rus taarruzuna karşı tedbir Almanyada bulunan yüksek rütbeli subaylar,Amerikan ailelerinin tahliyesiyle meşgul ¦Stuttgrat,14 A.A.Askerî kaynakların bugün açıkladığına göre yüksek rütbeli subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1950
  • vergıs bu yıl tatbik edilecek Gelir vergisinin memurlara muayyen bir nisbet dairesinde tatbiki için hazırlıklar yapılıyor Ankara,14 Milliyet)Gelir vergisinin memurlara taallûk eden kısımlarının 951 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Ekonomi Büyük Gazete 8 yaşına girdi İstanbul'da neşredilen ve eiddî neşriyatı bilhassa iş adanılarını alâkadar eden iktisadî haberler,eksiltme,arttırma borsada muamele gören maddelerle borsa harici ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Jki ırz düşmanı hapse mahkûm oîdu Bi:krdınm zorla namusunu kirletmek suçu ile adliyeye verilmiş olan Bekir Ajan is miride biri,dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemelinde yapılan duruşmasında 2 sene hapse mahl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Delilere dair İstanbulda az varmış gıoı İzmirden de gelmeğe başladılar.Zavallılar işaretler yaparak,dillerini çıkararak tam akıllı geçinen,fakat bir doktorun rivayetine göre hakikî deliler olan serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Şehrin asayi şi Lokallerinde çıkan hâdiseleri örtbas edenlerin eğlence yerleri kapatılacak Vilâyet ve Emniyet Müdür lüğü şehrin inzibat ve asayiş durumunu göz önünde bulundurarak içkili yerler hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Temmuz ve ağustos yevmi yelerini alamıyan işçiler Sular idaresinin yaptırmak ta olduğu yeni galerinin bor döşeme işinde çalışan işçileri bir kısmı temmuz ve ağust aylarına ait yevmiyelerini hc nüz al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Ankarada müteahhidin parasını çalan sabıkalı şehrimizde yakalandı Ankarada Mustafa adında bir müteahhidin 1500 lirasın1 çalarak İstanbula kaçan Rizeli Ahmet Yıldırım isminde bir sabıkalı,dün akşam Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • ihracat ruhsatnameleri yenilenecek Ticaret ve Sanayi Odası yeni yılm yaklaşması münasebetiyle,4226 sayılı kanun gereğince ihracatla meşgul firmaların hamil bulundukları ihracat ruhsatnamelerini vize e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • HALKINSESI Gelen cevap Gazetemizin 23.11.950 günkü nüshasında neşrolunan Telefonların hali;başlıklı yaza.hakkında P.T.T.Müdürlüğünden aşağıdaki izahat gönderilmiştir.Aynen nesredir yoruz;«İstanbul tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Komünizm propagandası Ameleler arasında komünizm propagandası yapan bir işçi tevkif edildi Emlâk Bankasının Levent Çiftliği mıntakasında yaptırdığı inşaatta çalışan Kemal Uygunoğlu ve Şaban Tekçe,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Mehmetçik günü dün tezahüratla kutlan Millî Eğitim Bakanı,tugayımızın Kore'deki savaşlara ka tılmasındaki gayeye temasla:«Mehmetçik insanlık ideal lerini ortadan kaldırmak isteyen komünistlerle döğüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • TOPLANTI •ir Ticarethane kiralarının se best bırakılıp bırakılmaması ki nusunda tetkiklerde bulunma:üzere Tüccar Derneği tarafın dan teşkil edilen komisyon ikinci toplantısını bugün saa 16 da Liman lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Bir kız kaçırma vak'ası Ayvansarayda oturan Artir isminde biri savcılığa mûraca at ederek 17 yaşında olan kız Meri'nin,Muhteşem ismind bir genç tarafından iğfal edi lip kaçırıldığını bildirmiştir.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Millî Eğitim Bakanı dün şehrimize geldi Millî Eğitim Bakanı Tevfi!İleri dün sabah cehrimize gel mistir.Bakan kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söv lemistir:Bugün saat 14.30 da Şe hir Tiyatrosu K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Qunun mevzuları Radyoda çiftçi saati uzum ve ehemmiyeti Ötedenberi söyleyin duruyoruz.Nüfusumuzun yüzde öü i çiftçidir.Çiftçinin kalkınmasını sağlamak için de her gün yeni bir tedbire baş vuruyoruz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • istanbul vapurunda bir yaralama vak'ası Dün Akdeniz seferinden limanımıza dönen İstanbul vapurunda,yolcuları bir hayli heyecana düşüren kanlı bir ha dişe olmuştur.Gemi karasularımıza girdiği zaman tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • iki yaralama vak'ası Karagümrükte oturan Ömeı isminde biri alacak yüzünden ayni semtte oturan Saim ile kavga ederken oradan geçmek te olan Ömer'in kardeşi Ali de işe karışmış ve bıçağını çekerek Saim'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Maltepe Belediye binasında yangın Evvelki gece saat 22 de Maltepe Belediye binasında yangın çıkmış ve itfaiye,evlenme dairesi olarak kullanılan sa lonla,bitişiğindeki mahkeme salonu yandıktan sonra ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • KISA HABERLER •it Tüccar Derneği ocak ayi içinde bir «Yıllık» neşrine karar vermiş ve bu htlSüSta hazırlıklara başlamıştır.Bugün kalay fiatlan birdenbire yükselmiştir.Dün 950 955 kuruş arasında muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • 2JAŞBMİ-EMEVI MORADwIl TEFRİKA NO:145 UTA 5 AKλ bratılm dinlediklerini beğenmedi,güldü.Hem de,ne zulüm.ve ne hakaret.Bana,bunları anlatır mısın?Usta.Ehli Beyt)inâsık lamdandı.Derin bir Âh.çektikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1950
  • Amerikadan aldığımız denizaltılar pazartesi günü limanımıza varıyor Amerikan askeri yardır:programı gereğince Tüıkiyeyverilen "DumJupınar.ve «Ça nakkale» denizaltı gemiler Cebelitarık boğazını geçmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Harici kısa haberler YUNANİSTANDA Yunanistana altı günlük bir ziyaret yapmış olan Prenses Elizabeth,bugün Malta lima,nına gelecektir.İTALYADA 19 memleketi temsil eden 50 murahhasın iştirak ettiği Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Askerlere sokulmak silâha davranmalarına meydan vermeden üzerlerine atılarak hepsini öldürtmek istiyordu.Oyunlarına dalmış sarhoş askerler Sezarın maksadını anlıyamadılar.Genç Kardinal hançerini nöbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Eisenhower'in bir talebi Nevyork,14 A.A.General D.Eisenhower hür dünyayı tehdit eden tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlıyacak birliğin temini için,Amerikalılardan liderlerini olur olmaz bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • ÖLÜM Gazeteci arkadaşlarımızdan Nihat Böytüzün'ün yengesi,tüccardan Eyüp beyin kızı.Petrol Ofis muamelât şefi Talât Tümer'in eşi:SABAHAT TÜMER genç yaşında müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Atllee bugün Avam Kamarasında izahat verecek Londra 14 A.A.Reuter)Başbakan Attlee,yarın Avam Kamarasında Truman Attlee görüşmelerinin müzakeresini açtığı vakit birçok sualler karşısında kalacaktır.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Hitlerin satılığa çıkan eşyası Munich,14 A.A.Reuter)Munich emniyet müdürlüğü,bugün Hitler'in eski kâhya ka dini Anni Winter'i tevkif ve kadının 40.000 marka satmağa uğraştığı Führer'in bazı zatî eşyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Merinos yünü,deri ve ham kauçuk ithal talepleri de Merkez Bankasına yapılacak Ankara 14 T.H.A.Avrupalılararası ödemeler birliği anlaşması dışında kalan Hindistan Pakistan,Avustra' ya,Birmanya,Cenubî A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • lacaristanda sıcak su kaynakları Budapeşte 14 A.A.United Press)Budapeştede birçok sıcak su kaynaklan mevcuttur.1541 yi lından 1696 yılına kadar Macaristanı idareleri altında bulundurmuş olan Türkler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Ruslar Viya na da petrol buldu Viyana 14 A.A.United Press)Ruslar,Viyana şehrinin do kuz mil doğusunda yeni bir pet rol kuyusu açmışlardır.Kuyudan hâlen günde 400 ton petrol çıkarılmaktadır.Bu kuyu,Ziz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Şeker imalâtı 140 bin ton civarında olacak Ankara.14 T.II.A.195i1 şeker rekoltesinin bütün taliminlerin hilâfına 1949 senesin deki rekolteyi de aşacağı anlaşılmıştır.İstihsâl bölgelerin den ve ı ilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • I/mirdc büyük bir yangın İzmir 14 T.II.A.Bu sabon şehrimizde büyük bir yangın olmuş,Türk Ecza De poşu tamamen yanmıştır.Dört musevi vatandaşın sahip bulunduğu üç katlı binada 500 bin lira değerinde tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Balık avı yasağı kaldırıldı Ankara,14 T.II.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bugün alâkadarlara yaptığı bir tamimle,balıkların üreme ve av yerlerinin hususiyetlerine göre balık avı ve yasak za inanlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Havacılık âleminde tahlisiyenin rolü Modern hava tahlisiye usulleri ve tatbiki Müessir itfaiye teçhizatı ve düşen uçakların kurtarılması sayesinde her sene bir çok insan hayatı kurtarılıyor Her yıl bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Beş yüz milyonluk kızıl Çin kütlesine Rusya ile peyklerinin en aşağı iki yüz milyon tutan nüfusu da zammedilince yedi yüz milyonluk bir lyzıl cephe karşısında bulunduğumuz anlaşılır;Bu yekûn,yeryüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • İLAN Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 20.000.000 liralık ikinci tertip hamiline ait tahvilleri 7 faizlidir.Bu Tahviller,Devlet Tahvilleri gibi her türlü vergi vı resimden muaf olarak bugünden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • '3MZ Şoförlük dersleri Birleşik Amerikada bu sene 7750 lisede şoförlük dersleri verilmektedir.Emniyet eksperleri bunun şoförlüğü ve seyrüsefer kaidelerini öğretmek için şimdiye kadar keşfedilen en müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Atom bombası Atom meselelerile meşgul olan yüksek rütbeli memurlar Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yaptılar Vaşington 14 A.A.Afp)Dün aksam Beyaz Saraydan bildirildiğine göre atom meşe.İçleri ile meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Seyrüsefer işleri Hazırlanan projeye göre,Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bir seyrüsefer teşkilâtı kurulacak Ankara 14 T.H.A.Hazırlanması biten umumî seyrü sefer kanunu projesi,yakında Meclise se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Etna,volkanı lâv kusmaya devam ediyor Catane 14 A.A.Afp)Catane Volkanoliji enstitüsünün bildirdiğine göre,Etna yanardağının 25 kasımda indifaındanbcri yeni kraterlerden 400 milyon metreküp lâv akmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • 17 nci asırda imal edilen keman tesadüfen ele geçti Roma,14 A.A.United Press)Müziğe meraklı bir İtalyan sütçü,dünyanın en meşhur keman ustası Stradivarius'un tekrar hatırlanmasına sebep olmuştur.Stra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1950
  • Dün Edirneye 791 göçmen geldi Edirne 14 Milliyet)Bugün gelen göçmen miktarı di ğer günlere nazaran daha faz la olup 791 kişiden ibarettir.Bunlar Bulgaristanın Rusçuk Kızanlık ve Tırnova kazalarındandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • 1 Güzellik;2 Üye;naıfsiz nezir;3 Otjertıe;4 Vilâyeti,İşsiz;5 Bir nevi a* ı»:6 Tesi gÖlge,Bir soru;7 Bir gıda maddesi:Halis eski terim)V Kuru çayır,yart edat;Birdenbire;9 Taharri.YUKARDAN AŞAG)1 Şaka;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • lie.5 R.E 1370 15 ARALIK 1 9 j| 0 Perşembe Ru.2 K.E 1366 VAKİT VASATİ HAK!Güneş 7.14 2.34 öğle 12.08 7.27 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 İmsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • ABONE FlATXABI Senelik 8 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler İçin ıkl misMdir.ÎLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 Uncll 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 950/2727 Hacizli olup satışına karar verilen 1500 lira kıymetinde bir Planya makinesi 25.12.1950 pazartesi günü saat 11 den 12 ye kadar Kumkapı Kadirga Liman caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Biga Asliye Hukuk Yargıçlığından 950/180 Biganın Ağa köyünden Mürvet Çiftçi vekili dâva vekili Hidayet Öner taraf]ndan nerede oturduğu belli olmayan Biganın Kayapınar köyünden Osman kızı Hanife aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor HafB Cemal Dahiliye MiKjhassısı Pazaıdan baştji h^r gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta i kabul eder.İstanbul *Hj I vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • ntrırtBmııııiK'ıTrımTinnfl'iiBmn ı W Üst.Lv.Amirii Askerî Kıtaat ilan Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafn Öğle konseri Pl.13.45 Sarkılar;Okuyan;Can Akşit 14.20 Konuşma 14.30 Şarkı ye türküler Pl.14.45 Pro£ ramlar ve dans müziği Pl.15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • T Semahat GENÇER Bir işin takibi için gitmiş olduğum ya gece inmiştim.İstasyonda ne bir bekle,yenim,ne de gideceğim belli bir yer vardı.Elimde küçücük valizimle istasyon binasından çıkınca orada duran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Uşak Sulh Hukuk Mahkemesinden Uşak'ın Karağaç mahallesinden Mustafa akıncı tarafından aynı mahalleden Kadir Arıcan vesaire aleyhine açılan ve sulrf hukuk mahkemesinin 950/612 sayısında kayıtlı tescil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Açık eksiltme pazarlık ilânı Seimiye Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Okulu Müdürlüğünden".1 Haydarpaşa Hayvan Sağlık Okulu demir çatı inşaatı.Keşif bedeli 2990)liradır.Eksiltme 10 Ocak 1951 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yeri EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835^ 1 Saa öet köprüsü.İNCÎ 84595)1 Ivojima yanıyor ELHAMRA 42233)1 IJo,riler Dünyası 2 Zafere doğru.LALE 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:Dosya No:950/5G1 İstanbul Hayriye Lisesinde mukim iken halen adresi meçhul Hüsamettin Sezik'e:Selanik Bankası tarafından aleyhinize 67,78 liranın tahsiline ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • K.D.Ereğli Asliye Hukuk Hakimliğinden 950/468 K.D,Ereğlisinde Sıtma savaş sağlık memuru İbrahim Akkaya tarafından Ordunun Ulubey bucağı Kumrulu köyünden Haşim kızı Nurten Akkaya aleyhine açılan boşanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • SABUNLUK ŞOPSTOK Asit Gra)SATILACAKTIR Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden:1.Yağ imalâtından artan 2859 kilo asit Gra açık arttırma suretiyle satılacaktır.2.2859 kilo Asit Gra'nın geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.84.30 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.67 64.67 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Yoksa duyuşlarında ve fikirlerinde esaslı bir tebeddülat olmuş mudur?Bence ol muştur.Zira geçen gün annem:«Mü.igân Mai ve Siyah'ı okuyor.Demişti.Roman okuyacak ve bun dan içlenecek çağa gelmiş bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • HE£M O E R A T ö R Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları ML'tel.jcsısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Çekerek Asliye Hukuk Yargıçlığından Dosya No.1950/63 Çekerek jandarma komutanı Yüzbaşı Muzaffer Parlak tarafından eşi Ruhat Parlak aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında:Davalının ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHIB TtYATHOLAHI saat 20.30 da DRAM KISMI lllf ı i iıllillll iPlIljlll Dilsizlerin dili |l Yazan:Sevgi Sanlı i'elefon:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • r Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinliklerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve taravetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve ç/nç bir manzara bahşetmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Bir ingiliz firu/ası memleketimize buharlı balıkçı gemisi satmak istiyor İngiltereden,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimize pa zarlıkla 3 buharlı balıkçı gemisi satmak istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Kavgacıları ayırmak isterken yaralandı Evvelki gece Yenişehirde kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte Mirmiran raddesinde oturan Fiıdevs Gündoğdu i :minde bir kadın,geç vakit evine dönerken,dargın bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • GAYRİ MENKUL SATIŞ ILA2 EMÎNÖNÜ ÎZÎNCÎ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN:satıç 35«/l£ Münevver Gürkaynak ve Şa habettin Gügül ve Halet Or,endamn şayian mutasarrıf oldukları Cağaloğlunda Sururi mahalles'nde Çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Odun tanzim satışları hakkında Istanbul Eelediyesinden I 1 Tarım Bakanlığınca Belediyemize tahsis olunan odunların şehrin muhtelif semt,lerindeki satış yerlerile fiatları aşağıda hizalarında gösterilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Gayri menkul satış ilânı İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan:950/6260 Istanbulda Abdülhalik Er Evil ve Hovsep Macaroğlu aralarında müştereken tasarruf olunup taksimi kabil olmadığın,dan satılarak bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Çinliler Korede ateşi kesmiyorlar I' Bastaı afi Birincide 1 yolunda bir anlaşmaya varılması için şu şartlan öne sürmüştür:1 Birleşmiş Milletler kuv vetlerinin Koreden çekilmesi.2 Amerikan kıtalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Genel Sekreterlik binası Nevyoık,14 A.A.Birleşmiş Milletler teşkilâtı yeni bir mesele karşısında kalmıştır.Teşkilâtın Genel Sekreter ligi için inşa edilen 39 katlı muazzam binanın 30 katı fareler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Sağlık Bakanının temasları Şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayrı Üstündağ,beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı olduğu halde dün sabah Yedikule verem hastahanesiyle S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • MaliyeBakanı istifa etli Ankara,14 MİLLİYET)I Maliye Vekili Bursa Milletvei kili Halil Ayan istifa etmiş ve i Çalınma Bakanı Hasan Polatkan bu vazifeye asaleten tâyin olunmuştur.Bütçenin Meclise veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Sosyal ve Ekonomik Konseyin toplantısı Lake Success,14 A.A.United Press)18 milletin iş tir ak ettiği sosyal ve ekonomik konseyin dünkü toplantısında Sovyet Rusya,Birleşik Amerika ve diğer üyelerle be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Vaşington konferansı I ve neticeleri 1 Başmakaleden devam 1 bulunmaları ve sulh lehine hür şeyler koparmağa çalışmaları mümkündür.Çünkü Çinlilerin milli karakterleri itibariyle samimî komünistler oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Bulunmuş Eşyr 1950 kasım ayında Tramvay,Tünel ve Otobüslerde bulunan eşyansn müfredatlı listesidir:Muhtelif cins çantalar 3t Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 41 Tek ve çift kadın ve erkek ayakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Koredeki Amerikan zayiatı Vaşington,14 A,PJ Mil.Jî Müdafaa Bakanlığı bugün Kore kalbindeki Amerikan za yiatının 3337-3 e baliğ okluğunu açıklamışta:Zayiat rakamı ju şekilde taksim edilmiştir:5(370 ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Dün geceki arama taranış Dün gece Emniyet Mü dürt Kemal Aygün ile Müdür Muavini ve Şube Müdürlerinin d iştirakiyle şehrimizde saat 2" den sabaha kadar sürmek üzere bir arama tarama yapılmış tır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Amerikada olağanüstü tedbirler Truman,silâhlı kuvvetlerin artmasını mümkün kılmak üzere seferberliğin hızlandırılacağmı belirtti Vaşington 14 A.A.Afp)Başkan Truman kongre liderleri ve bazı hükümet üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Tahsin Yazıcıya madalya verildi T Bastarafı Birincide 1 Dün,Türk tugayı karargâhında yapılan bir merasimde General Walker,Tuğgeneral Tahsin Yazıcıya «Gümüş yıldız» madalyasını vermiş ve 27 30 kasım gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Milli Eğitim Bakanının beyanatı dm memurlara ait mim asılsızdır Dün şehrimize gelen Millî Eğitim Bakanı kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söy lemistir:Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Büyük sanayi kongresi hazırlıkları Önümüzdeki şubat ayı içeri inde yapılacak büyük Sanay kongresinin hazırlıkları ilerle mektedir.Kongrede görüşül mesi arzu edilen meseleler et rafında sanayi zümreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1950
  • Teze r T«ışkıran F B 'starafı BirinciJ.1 Bana sadece müstakil olarak çal şmak istediği için C.H.Pden çekildiğini söylemekle ik Ufa etti.Fakat Ankara siyasî mahfillerinde dolaşan şayialara gö re Tezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1950
  • ceraiALMİ AMERİKA AKDENİZ ve TÜRKİYE arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE IMİA t A «CİCİ Vapur 20 Arahk'ta limanımızda beklenmekte ve 24 Arahk'ta NEW-YORK FİLÂDELFİYA BALTİ MO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Devlet orman Uetmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin garajında mevcut 1942 model moiö numarası BFcb.20068 numaralı Şevrole kamyonu 1944 Model Motor No:99.T.Fort 636292 To sya plâka 8 numaralı,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Eskipazar kereste fabrikası istif yerinde mevcut 1950 yılı imali yeni normal G9,974 M3.çam keresteleri 4/12/950 tarihinden itibaren bir part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Kaplıca Satılacak Toprak Mahsu'leri Ofisi Genel Müdürlüğünden^ 1368)tonu Tekirdağ,99 tonu İstanbul teşkilâtımızın anbarlannda bulunan kaplıcalar,bulundukları depolarda görülüp halile kabul edilmek kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • KONFERANS Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Kalküte Üniversitesi Profesörlerinden ve Hindistan Maarif üsttşaıı Dr.K.Nag 15.XII.1950 Cuma günü saat 17 de Failtemizin 14)numaralı dershanesinde Tü'.kiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • 1-500 adet telgraf deveboynu fincan demiri)alınacak lyındırlık Bakanlığı İstanbul Satınalma Komisyonu Reisliğinden 4500 adet telgraf deveboynu 4275 lira muhammen bedel erinden aç)k eksiltme ile satın"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük bücürlüğünden 1 İşletmemizin anbarında mevcut geçmiş senelere ait inşaatlardan bakiye kalan 397 metre demir su borusu 517 kilo 6-8 köşe Baremin çeliği 25265 adet kiremit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • İyi dikiş için muhakkak,yuvarlak mekikti,gömme ayaklı dikiş ve nakış makinelerini tercih ediniz.Makina Fiat Vade şekli ve daimî Servis sizi her halde memnun edecektir.Türkiyenin her tarafındaki PERAKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • MÜCEVHERAT SATIŞI İLÂNI İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 950/5790 Rehinli olup paraya çevril,meşine Ikarar verilen elmaslı ve kırmızı taşlı kız iğne telkari altın bilezik,tek taş elmas küpe kolu,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • ANTİKA EŞYA SATIŞI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 945/175 Terekesine mahkemece el ko nulan müteveffa Sabık.Zağrep fahrî başkonsolosu)Miîon Mariçe ait altın mine işlemeli kutular ve pırlant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Eksiltmeye konulan iş:İstanbul Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğünden Bölge ihtiyacı için Karatepe taş ocağından 3750 m3 moloz taşının çıkarılması ve ocak yanında tesviye edilmiş zemin üzerine figüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Buğday nişastası satın alınacak Safınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince 24150 kilo buğday nv şastası pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 27/12/950 çarşamba günü saat 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Eminönü İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 950/557 Tekelin Küçük Mustafapaşa İnce bel sokak 8 No.da İlnami Hürtürkten haksız müktesep 23.90 liranın faiz ve mahkeme masrafı ve vekâlet ücreti ile tahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden:Ankarada Zafer gazetesinin 16 18/11/1950 tarihli,İstanbulda Hürriyet ve Türkiye Ticaret Postası gazetelerinin 16 18/11/1950 tarihli ve İzmirde Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1.Mevcut şartnamesi mucibince kibrit çöplerinin sarı renge boyanması için 800 kilo Auramin koz pazarlıkla satın alınacaktır.2.Pazarlık 15.1,951 pazartesi gününde saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • m J w M M 5 lâmbalı ORION 330 Modeli:^ynı fiattaki radyolarda asla raslıyamıyacağıni2 müstesna b r güzellik Seste tabjiljk Büyük hassasiyet İstasyon ayarını kolaylaştıran aöz lambası.Eviniz için hasre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.12.1950
  • Pan Amerikan Dünya Havayolları Amerikaya Gidiş-Geliş Biletlerini Ucuzlattı Yalnız Pan Amerikan Hava Yolları,günde iki defa,çift-kotlı Clipper Uçaklarile Londra ile New-York ara* tında sefer yapar.New-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan