Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • illet iftihar e Haftalardanberi Demokrat Parti iktidarının tepesi üzerinde Damoklesin kilıcı gibi salland-ırıla durulan meşhur gensoru meselesi Meclisin evvelki günkü oturumunda nihayet halledildi.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • hazırlıkların;rrmal için geri çekilen birliğimize mensup erler kamyonla yollarına devam ederken,öndeki yaralı Amerikalı erdir)Savaş birliğimiz,harbe girmek için emir bekliyor Moskova radyosu,Tahsin Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Hilton oteli ı muduru dün geldi William Irvving hükümet nezdinde temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gidiyor Şehrimizde kurulacak büyük otel için yeniden temaslarda bulunmak üzere Hilton otelleri Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Savcılar tevkif kararı veremiyecek Hazırlanan tasarıya göre,tevkif salâhiyeti sadece hakimlere tanınmaktadır Ankara,12 MİLLİYET)Adalet komisyonunda bugün meşhut suç ve ceza muhakemeleri usulü kanunund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • BEDEN TERBİYESİ TEŞKİLÂT KANUNU Ankara 12 T.H.A.Beden Terbiyesi teşkilât aknunu kişilik bir komis3ron tarafından hazırlanmaktadır.Tasarı,20 kişilik bir ihtisas komisyonundan geçecek ve Meclis umumî he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • D.P.Grupunun dünkü mühim içti C.H.P.Nl İKTİSAP ETTİĞİ MALLAR Başbakan,Halkevlerine sarfedilmiyen milyonlar ve haksız iktisap edilen emlak hakkında geniş izahal verdi.Eski Meclis binası hazineye iade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Birleşmiş Milletlerdeki daimî delegemiz Selim Sarper Selim Sarperin Baranovskyye cevabı tahrif ediliyor Türkiye,Birleşmiş Milletler kuvvetlerine yardım için asker gönder mekle müftehirdir Lake Success
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Müttefikler kapandan kurtulmıya çalışıyor Sel gibi akan Kızıl Çin kuvvetleriyle döğiişe döğiise çekilen 25 bin kişilik Amerikan deniz piyade kuvveti 7 bin zayiat verdi Tokyo,12 A.P.Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Büyük Millet Mcc lisinin evvelki günkü toplan tısından bir görünüş Köprülünün Meclisteki beydnatı Sulh,ne olursa olsun sulh,prensibine veda edilmiştir ¦Türk milleti dünyanın en sulhsever milletidir.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Amerikada fevkalâde hal ilânı Sanayi ve insan gücü seferber hale getirilecek Vf»««*gion,12 A.A/Afp)Vaşington siyasî çevrelerine göre,Kore harbinin neticesi ne olursa olsun Birleşik Amerika,fevkalâde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Kızıl Çin meselesi Lake Success,12 AP.13 Asya ve Orta Doğu devleti dün,Birleşmiş Milletlere müracaatla,Korede ateş kes emri verilmesinin Komünist Çin den talep edilmesini istemişlerdir.Bu devletler,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Meclisteki gensoru müzakerelerinin akisl Aylardanberî D.P.yî ve yeni demokratik rejimimizi baltalamak üzer© hazırlanan muhale!©tt D.P.mîll©+v©lâllonnin v© rîyacof divanının mükemmel ve mütekâmil harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1950
  • Bayar,Kızılay Genel Merkezinde Ankara,12 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün saat 11 de Kızılay Genel Merkezini z'varet etmiş ve içtima halinde bulunan idare heyeti toplantısında hazır ^bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • bum AkfBîRde Kut Hitetas Sıluf Ola Rekabeti TEFRİKA No;143 ZİYA ŞAKIR Eme viler esirlerini zindanlara atıyorlardı Adına Ebâ Müslim)de-nilen bu inkılâpçı kimdi?O tarihte;Horasan)ile Merv)arasında Mahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • KISA HABERLER it Birleşmiş Milletler uyuştu,rucu maddeler komisyonunda Türk Delegesi olarak bulunan Fikri Diner dün sabaha karşı bir İngiliz uçağiyle şehrimize gelmiştirit Sarıyer İlçesine bağlı Gümüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • HALKINSESI Seyyar esnaf Kadıköyünde oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.Bilhassa akşam üzerleri Mısır çarşısından geçmek imkânsız bir hale geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Seyrüsefer işleri Dün Emniyet Müdürünün başkanlığında bir toplantı yapılarak yeniden bazı kararlar alındı Beyoğlunun,bilhassa İstiklâl caddesinin,asayiş ve seyrüsefer işlerini daha düzenli bir şekle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Şehrin elektrik işleri ıslah edilecek Dün Vilâyette Vali ve' Belediye Reisi Prof.Gökayın Başkanlığında Istanbulun elektrik işlerini is-lah için bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda Belediye Reis Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • îstanbulda işsizlerin miktarı artıyor istanbul İsçi sendikaları Birligi,son toplantısında gittikçe artan işsizlik mevzuunda hazır,ladıklrı bir raporu B.M.M.Başkanlığiyle,Çalışma ve İşletmeler Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Muallimlere kış tatillerinde tenzilât İstanbul Muallimler Birliğinin teşebüsu üzerine Ulaştır,ma Bakanlığı Öğretmenlere Ders yılı içindeki dinlenme tatilleri esnasında Demiryollanndan 50 tenzilât yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • ğlık Bakanı dün biı asın toplantısı yapt S t ğlık işlerinde iki ana temel Yurdun sağlık d uru mı Doktorlarm devam işi Yeni bütçe Verem yataklar artırılıyor Genel evler işi Hemşire meselesi Sağlık Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • ÇAY if 16 aralık cumartesi saat 15 te Kabataş lisesi mezunlar Park otelde bir çay tertip etmistir,davetiyeler Galata Baylan pasta evi,Beyoğlu Kema Rebül eczahanesinde dağıtıl maktadır.KONGRE İktisat F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Rum patriği valiyi ziyaıef etti Rum Ortodoks patriği Atina goras bu sabah Vilâyete gide rek Vali ve Belediye Reisi Prof Gökayı ziyaret etmiştir.Rurr Patriği Valinin iyileşmesinden dolayı memnunluğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Kuru ve yaş meyva piyasa stada canlılık Bir müddettenberi durgur giden kuru meyva piyasas yılbaşının yaklaşması üzerim hararetlenmeğe başlamıştır Bu arada bazı yabancı firma lar da kuru meyva alma!içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Almanya,bizden bakır almak istiyor Son zamanlarda muhtelif Avrupa firmaları piyasamıza müracat ederek mühim miktar da hurda bakır ve tutya istemektedirler.Bu meyar.da 'bilhassa.Almanyadan mühim tek li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Mehmetçik Günü Milliyetçiler Federasyonu 14 Aralık 1950 perşembe günü saat 14.30 da Kore kahramanla tını uı inak ve komünizme karşı yaptıkları mücadeleyi tebcil etmek üzere Tepebaşı Şehir Tiyatrosu Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Düğün yerinde kanlı bir hâdise Feriköyde oturan Necmetti:isminde biri.evvelki gece Fe riköy Gençlik Kulübünde ya pılan bir düğüne davetsiz gir mek istemiş ve buyüzden Ömer Sayhan adında biriyle ka\gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Muhtelis veznedar Bir iddiaya göre,13 ay evvel ölen Sular idaresi tahsildarı,veznedar tarafından öldürülmüş Bir müddet evvel savcılığa İzzet isminde biri tarafından bir ihbarda bulunulmuş vemüracaat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • m Haşmet ve merhamet Bu hafta gelen Fransız mec mualarında okuduk.Eski Fransız Devlet Reisi,Fransız orduları Başkumandanı Verdun fâtihi,Fransız Mareşali Petain'in ablası ölmüş.Cihanın fâni olduğunu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1950
  • Dünya siyasetinde m-1-1 r—ı—ı Asyalıların rolü Hindistanın gözü ile dünkü ve bugünkü Çin Hâlen Hindistan hükümeti Dışişleri Müsteşarı olan K.P.S.Menon.evvelce Cinde uzun müddet elçilik yapmış ve bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Bize sadık kalan kardinallerle çekilmiş olduğumuz Saint Ange kalesinin de kendisine teslimini bildirdi.Vannoza atıldı:Ümit ederim ki bunlardan hiç birini kabul etmediniz?Sezar bir kabahat işlemiş gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölçe Müdürlüğünden 1 Hayrabolu Ekip Şefliğimizde mevcut Ofisimize ait 1500 ton hububatın Alpulluya taşınması işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Eskipazar kereste fabrikası istif yerinde mevcut 1950 yılı imali yeni normal 69,974 M3.çam keresteleri 4/12/950 tarihinden itibaren bir part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Bunları Aydınlık tavanı Son zamanlarda Amerik.da sınaî müesseselerde ve resmî dairelerde yeni bir dahilî tenvirat usulü tecrübe edil inektedir.Bu usule göre,odanın bütün tavan kısmı plâstik tabakalarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Spor aleminde Televizyonun rolü şkilâtçilarının kibi:Televizyon Televizyon sayesinde muhtelif kimseler sporun çeşitli şubelerine karşı daha yakından ilgi duymakta ve sporu daha iyi anlamaya başlamış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Alman ordusu Batı Almanya,Alman birliklerinin Atlantik paktı müdafaasına katılmasını istemiyor Bonn,12 AP.Burada,ki yetkili çevrelerden dün üğ renildiğine göre,Batı Almanya,Atlantik paktı müdaiaa teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Bir buçuk milyon harp esirinin akıbeti ikinci Cihan Harbi esnasında Sovyet kamplarına götürülen Alman ve Japon esirlerinin ne olduğu belli değil.Lake Success,12 A.A.2 nci dünya harbi esnasında ortadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Kominform Yunanistan!tehdit ediyor Prag.12 A.P.Kominform tarafından yayınlanan haftalık gazetenin son nüshasında çıkan bir yazıda,Birleşik Amerika ile Yunanistanm,Bulgaristan ve Arnavutluğa karşı harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Pleven'ııı Amerika seyahati Vaşington,12 A.A.Basın muhabirlerine göre,bura daki resmî mahfillerin gelecek senenin başında M.Pleven'ın Amerikaya yapmak ni yetinde olduğu seyahatten ma lûmatları yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Bir belediye otobüsünün sebep olduğu kaza Dün ^abah saat 9 sıralarında Mirgünde feci bir otobüs kazası olmuştur.Taksimden Sarıyere giden Belediye otosü Çınar Gazinosu durağına geldiği zaman 60 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Yeni tip otomobil lâstikleri Vaşington.12 AP.Birleşik Amerika,yeni otomobil lâstiklerinde,tabiî kauçuk kullanılmasını tahdit eden bir karar ittihaz etmiştir.NPA,Millî İstihsal Bürosu,ocak ve şubat ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Denizyollarında terfi eden memurlar Devlet Denizyolları memurlarından terfie hak kazanmış bulunanlar n listelerinin Ankaraya gönderildiğini yazmıştık.Bunlardan terfileri Bakanlıkç-ı tasdik edilenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Pakistan muhribi îzmirde İzmir,12 A.A.Pakistan donanmasına mensup binbaşı Afzal Rahman Han komutasındaki Tippu Sultan muhribi bu sabah saat 9 da limanımıza gelerek menderek dışında demirlemiştir.Meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Müstakbei genel kurul toplantısı Pariste yapılacak Lake Success,12 A.P.Dün Birleşmiş Milletler genel kurulunda yapılmış olan bi;yoklama,delegelerin,müştak bel genel kurul toplantısının Avrupada,muhtem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Tüccar Derneği balosunun bir numaralı davetlimi Celâl Bayar İstanbul,12 T.H.A.istanbul Tüccar Derneği,iktisadî,ticari mehal'ılin tanınmış bütün iş adamlarını toplıyan bir balonun hazırlıklarına girişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Montgomerinin temaslar» Bruxelles,12 A.A.Ma reşal Montgomery bu sabah Bruxelles'e gelerek,Millî Savunma Bakanı albay de Greüf ile bir konuşma yapmıştır.Öğrenildiğine göre,Mareşal Montgomery bu konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Bir otomobilin sebep olduğu kaza Evvelki gece saat 24 sırala rıruln Keyoglunda Refik Saydam caddesinde bir otomobi kazası olmuştur.Osman Çelik isminde bir yüksek mühendis sarhoş bir halde 804 plâka sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Eisenhower ocak ayında Avrupa ordusu başına gelecek Vaşington,12 A.A.Dış işleri Bakanları sene sonundan evvel Vaşingtonda toplan dıklan takdirde general Eisenhowerin yeni orduyu ocak ayının başında te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Nepal âsileri bir şehri işgal etti Yeni Delhi,12 AP.Bu gün bildirildiğine göre,Nepal âsileri,hükümet konağı müstesna olmak üzere,Biratnagar sanayi şehrini tamamen işgalleri altına almışlardır.Gelen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Es'ci lâkapçılığımız Bir mecmua makalesin,de soyadları kanunundan evvel bizde aile ismi kullanmak adeti olmadığın,dan ve hattâ birçok ailelerin isimsiz olduğundan bahsediliyor:Eu iddia tamamiyle yan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA fc Birleşik Amerikanın 45 avcı ur ağı taşıyabilen 13.000 tonluk Langby uçak gemisini askerî yardım programı gereğin,ce Fransaya vereceğini yetkili kaynaklar teyit etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1950
  • Çirkin isnat Fransa'da Komünist Saylavlar,kadın Mebuslara leke sürmek istiyorlar Paris,12 AP.Fransız Millî Meclisi bugün mebusların yıllıklarının 1.290.000 veya takriben 3.040 dolardan 1.417.000 frank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • S O L D A N iM G A l Jstaca;2 İlk,Benze-3 Bikes,Eşya;4 izde suların dönen kışını,T si)tşaret;5 Su,Rey;G En kısa zaman,Bir hayvan,Bir nota;7 Bugün,Bir nota,Şıkâı 8 İnsan,Yasa:9 Komşu bir Devlet,Bir ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • il C.13 Ku.3 ARALIK 30 j R.E 1 9 S 0 T So 1370 Çarşamba 1366 VAİ ÇIT VAJATt EZANİ i n e s 7.14 2.34 ÖJle 12.08 7.27 tkind ı 1428 9.47 Ak.a n 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 i imsak 5.30 12.49 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • ISTANhUL 12.57 Açılış ve programlat 13.00 Haberler 13.15 Radyc salon orkestrası konseri l tudwig Siede,tSefira» Inter,rnep.zo 2 LudWig Siede.«Raniez-vous serenad 3 Guisepı pe Becce,«Kapri hatıraları «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün bah saat 10.30-12,öğled rı sonra 14.30-17 de hasta i eder,İstanbul Divanyolu No.104ir-z-aBoamammmamumm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • Zayi Pasomu kaybetitm.Yenisini alacajımdan eskisinin hükmü yoktur.Getranagan Lisesi 11 Fen talebelerinden 523 Garbis Mano.yar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • Gensoru münasebetiyle Meclisteki müzakereler aşbakanın beyanatının on kısmını veriyoruz Pazartesi gürü Büyük Millet Meclisinde «Kore kararı» için verilen gensoru münasebetiyle söz alan Başbakan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 ŞerloK Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Saa det köprüsü.İnci 84595)1 îvojima yanıyor ELHAMRA 42236)1 Periler Dünyası 2 Zafere doğru.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yen Ebüzziva Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • Katil çoban Izmir 12 T.H.A.Bugün Dikilide 14 yaşında bir çocuk bir cinayet işlemiştir.Halil Keskin adındaki köylü,tarlasına koyunlarını sokarak otlatmakta olan çoban Rıza özle münakaşa etmiş,çocuğa ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • İTİZAR Başbakanın nutku dolayı.şiyle karanlıklar romanımızı koyamadık özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • «Samsun» vapuru yakında geliyor İtalyada ir.şa edilmekte olan Denizyollarının Samsun vapuru nun son seyir tecrübeleri,önümüzdeki hafta yapılacaktır.Halen geminin nihaî inşaatı ik mal edilmektedir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1950
  • İğrenç bir cinayet İzmir,12 T.H.A.Foça da iğrenç bir cinayet hâdisesi olmuştur.Süleyman ve Nu ri adındaki iki köylü Bekir Çivit isimli bir çocuğu kandırarak dağa götürmüşler ve orada zorla kirletmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Ateş k e s emrinin müzakeresi Lake,success 12 A.A.United press)Genel asamble si yasî komitesi,beş muhalif,dört çekimser oya karşı 48 oyla müzakerelerinde ateş kes emrini verme hususundaki tedbirleri,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Şoförler bir örnek elbise giyecek Taksi şoförlerinin bir örnek elbisa giymeleri hususunda tetkikler yapılmaktadır.Bazı şoförlerin pek biçimsiz kıyafetlerle ve hattâ yaz mevsiminde atlet fanilalariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • 10 uncu Amerikan Kolordusunun durumu Tokyo,12 A.P.Sel gibi akan Çin komünist kuvvetleri ile dövüşe dövüşe çekilmekte olan Ye ilk teşekkülünde 25 bin kişi ihtiva eden 1 inci Amerikan deniz piyadesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Kızıı Çin meselesi T Bastarafı Birincide 1 Milletlerin bir komisyon luv.ara buluculuk 'vazifesinin verilmesini de ileri sürmüşler* d 1e.Geçen hafta,Komünist Çi ne müracaatla 33.arz dairesini geçmemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • eri Reisinin beyanatı istanbul 12 T.H.A.Şeh rimizde bulunan Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki,bugün kendisiyle görüşen Türk Haberler Ajanst muhabirinin sorduğu muhtelif suallerine aşağıdaki ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Müttefikler kapanılan kurtulmıya çalışıyor TBastarafı Birincide 1 gına dair işaretler mevcut değildir.Bu cihet,gerek muharebe sahasından gelen haberlerden,gerek muharebenin günlük gelişme şeklinden an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Karısından korkan boksör Londra,12 A.A.Lps)Dün Londradaki mahkemelerden biri,karısı tarafından hırpalanan ve karısının elinden kurtulmak için annesinin evine sığınmak mecburiyetinde kalan bir boksörün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Hakikat tahrif ediliyor T Baştarafı Birincide 1 komisyonunda verdiği beyanatta ezcümle şunları söylemiştir:••Vichinsky,Korede sa-vaşan Çin kıt'alarının göj nüllü olduğundan bahsetmektedir.Bunları duya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Meclisteki gensoru akisleri L Bastarafı Birincide 1 D.P.iktidara geleliberi mu halefet gerek onları destekliyenler bizde demokrasi rejimini dahild ve hariçte bir kavga ve anarşi rejimi halinde gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Hilton oteli f 15 ast a rafı Birincide 1 telin Harbiyede inşası hemen hemen takarrür etmiş gibidir.Mr.William îrving 10 gün kadar memleketimizde kalacak ve inşa edilecek otel etrafındaki tetkiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Savaş Bed T Bastarafı Birincide 1 ta da,Türk askerlerinin Biı leşmiş Milletler ideali için kaı larını ve hayatlarını ilk def bin ada vermiş olmalarıdır" d inektedir.Türk tugayının harekâtu hikaye eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • Doğuda kurulacak üniversite Önümüzdeki yıl tahsisatından Van üniversitesinin temeli atılacak Ankara,12 MİLLİYET)Van vilâyetinde bir üniversite inşası hakkındaki teşebbü ler fiiliyat sahasına intikal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • r Baştarafı Birincide toplanması için takrire imza toplayan Niğde milletvekili Necip Bilgedir.Bu mevzu ile D.P.Meclis Grupu idare kurulu meşgul olacak ve tüzük gereğince icap eden kararı alacaktır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1950
  • r Bastarafı Birincide l kit yağmuru demiyeyim,dolusu altında şaşırmamak oldukça müşkül.Takrir sahibi olan iki arkadaş arka arkaya en şiddetli hü cumlarda bulundular.İlk arkadaş,mütemadiyen tarih mu va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1950
  • Yeni gelen son model GHIRANA ve Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımız*.GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAIIIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederiz.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından Muhammen bedeli Geçici teminat İhalenin Miktarı Cinsi Lira Krş.Lira Krş.şekli 1.1500 adet Sürfe kepçesi 2175 00 163 13 Açık eksiltme 2.50 ton Motorin 9660 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Edirne Lisesinden Yetişenler Cemiyetinden Yıllık kongremizin 15 aralık 1950 cuma günü saat 17 de cemiyet merkezinde yapılacağını sayın üyelerimize hürmetlerimizle bildiririz.17221)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • I Kaplıca Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel İ Müdürlüğünden.1368)tonu Tekirdağ,99 tonu İstanbul teşkilâtımızın anbarlarmda bulunan kaplıcalar,bulundukları depolarda görülüp halile kabul edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • 1 sterlin J.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.60 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.6Ü 100 Drahmi 0.01.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Devlet orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin garajında mevcut 1942 model motor numarası BFcb.20068 numaralı Şevrole kamyonu 1944 Model Motor No:99.T.Fort 636292 Tosya plâka 8 numaralı,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • İstanbul 3.No.lu Vergi itirazlarını tetkik Komisyonu Başkanlığından Dosya No.sı 950-1146 Mükellefin Soyadı ve adı Bilinen adresi İşi Bağlı bulunduğu:vergi dairesi Verginin nev'i ve arh senesi İlânın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NİNDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN MİÇOML NANE ESANSLI KULLANINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin anbarında mevcut geçmiş senelere ait inşaatlardan bakiye kalan 397 metre demir su borusu 517 kilo 6-8 köşe Baremin çeliği 252G5 adet kiremit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Yalova Baltacı Devlet üretme Çifliği Âlım Satım komisyonundan 1 Çiftliğimiz damızlık ineklerinden günde elde edileceği tahmin olunan 60-300 Kg.süt ihale tarihinden 31/12/1951 tarihine kadar açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Karayolları Birinci Bö ge Müdürlüğünden Bölge ihtiyacı için açık eksiltme yoliyle satın alınacağ evvelce ilân olunan fennî şartnamesinde yazılı evsafta 8487 lira 50 kuıuş muhammen bedelli 200)çift lâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan 950/8 Taksim Osmanlı sokak Güneş apartmanının zemin katında oturan ve Beyoğlu İstiklâl caddesi Anadolu hanı 2 No.da evvelce terzi tüccar olan Burhanettin Büke ve Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI l!ıııııll Dilsizlerin dili Yazan;Sevgi Sanlı relefon:42157 KOMEDİ KISMI Ciff9 Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntetun Telefon:40409 YENİ SES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • Ankaz satışı Üsküdarda Selmanağa Mahallesinin Hakimiyeti Milliye Caddesi ve Hamam sokağında kâin eski 29,yeni 31-11 numaralı ve altında dükkânı olan ev enkazı kapalı zarf usulü ile satılacaktır.Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Aş ke r i Kıta a f r İ â iil 1ir i Kapalı zarfla bk adet komple portatif röntgen cihazı satın alınacaktır,ihalesi 16 aralık 1950 günü saat 11 de Ankara Gnkur.2 No.lı Sa.Al.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • MAfl BANKASI oermayesı 1.5G0.000 T.L.Kuruluşu:1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35-37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevduat faizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • O E R r,T ö R HH Dr.Cavit Göncer BÎRİNCt SINIF Umumî baş.karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1950
  • JtUlHyet ABONE FlATT.AHI Senelik 78 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN Fi ATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 ünctl 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan santim* 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan