Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1950
  • Dün Mecliste "Kore koron,için hararetli müzakereler oldu nsom n Hükümet Adnan Menderes,yaptığı uzun ve hukukî bir konuşmada muhalefetin bütün iddia ve ithamlarına müsbet ve susturucu cevaplar vererek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • ir 16 aralık cumartesi saai 15 te Kabataş lisesi mezunlar Park otelde bir çay tertip etmistir,davetiyeler Galata Baylan pasta evi,Beyoğlu Kemal RebUl eczahanesinde dağıtıl inaktadır.TOPLANTI ir Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • KISA HABERLER fc Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay Ennenl Patriklisine feciler.Ilaçeduryaum seçim mft'i batasını tasdik etmiştir.Bir haftadanberi limanı mızda misafir bulunan binbaşı Rahman İlan komut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Üçüncü Kooperatifçilik kongresi toplanıyor Ankara,11 T.H.A.Tür kiye üçüncü Kooperatifçilik kongresi,21 ve 25 aralık tarihleri arasında Ekonomi vu Ticaıet Bakanlığında toplana çaktır.Beş gün devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Kemlisine nasihat veren adamı yaraladı Şohıeminindo oturan 9 ço cuk sahibi Fatma isminde yas lı bir kadın Sedat ismindeki komşusu ile yolda konuşurken isten dönen büyük oğlu Arif Yavuz cBenim karnını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Dünya meseleleri Avrupanın müdafaası 26 haziranda başlıyan Güney Korenin istilâsındanberi komünist tecavüze karşı mukavemet teşiklâtı birdenbire ye nideıı canlanmıştır.Filhakika Korede vukua gelen Elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Şişli Istinye asfaltında 2 ayda 52 kaza oldu Şişli Istinye asfaltının biı müddet ör.ce tamir edilen Mecidiyeköy Levent çiftlimi ara sındaki kısmı şoförler tarafın,dan sık sık şikâyet mevzuu olmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Teknik Üniversite cinayetinin duruşmasına devanı edildi Teknik Üniversite mekan i t kürsiuü doçenti Feyyaz Gür san'ı tabanca ile öldüren Mebmet Taşkesen ismindeki talebe nln duruşmasına dün 1 inci A £
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Cezaevi cinayeti Kabadayılık üzünden çıkan bir kavgada bir kişi cildü 2 kişi yaralandı Pazar günü saat 10 sırala rında Üsküdar Cezaevinde kabadayılık yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.I.âz namiyle mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Bir esarar kaçakçısı yakalandı Emniyet Müdürlüsü Kaçakçılık Bürosu memurları Usküdarda oturan Suat Mutlu is minde birinin esrar kaçakçılıûı yaptiRir.ı tesbit ederek evine bir baskın yapmışlardır.Baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • inşa edilmekte olan sağlık müesseseleri Sağlık Bakanı Dr.Ekrem zarı.Bolu.izmit ve izm i müesseseleri etraf Hayri Ustiindağ rde yapılacak olan ında izahat verdi Adapasağlık Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • u Rakı banyosu Ereğli Kömür İşletmesi İşr;i Sendikasının 275000 lirası deve olmuş.Paranın mühim bir kısmı seçim işlerine sarfolunmuş,ziyafetler ve eğlenceler tertip olunarak israf dilmiş.Bu eğlenceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • istim towm* Kııdı Httı**ı Mid «a HÂŞİMÎ-EMEVİ Rekabeti TEFRİKA NO 14 2İYA ŞAKIR Emevî serdarı param parça edilmişti Yeni kumandan,doğruca Ferğâne)ye «itti.Birkaç tfün,kendisini hic kimseye bildirmedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Anasını bıçaklıyan hayırsız evlât Şişlide.Büyükdere caddesin,de oturan Remzi isminde biri bir kavga sonunda bıçağını çekerek annesi Rasimeyi sırtın dan yaralamıştır.Zavallı ka din tedavi altına alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Fahir Kılıcın duruşmasına dün devam edildi Arnavut köyde oturan Vaıtuhi isminde zengin bir tacirin evinden 25 bin lira kıymetinde eşya çalan Fahir Kıhç'ın duruş masına dün 4 üncü Asliye Ceza mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • «Sana rey veriyorum)piyesinden çıkan münakaşa «Sana rey veriyorum a isimli piyesin Vali Fahretür Kerim Gökay tarafından sansür edilerek oynatılmadığ:yolundaki iddialar üzerine Vali Dr.Fahrettin Kcrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • 3 dolandırıcı yakalandı Yaşlı ve zengin bir kadının 20 Iıin lirasını dolandıramk istediler Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları dün bir kadınir.20 bin lirasını dolandır mağa teşebbüs eden üç sabıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • HALKINSESI Hamam ücretleri Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:i—lstanbulun hemen her semtinde hamam bulunduğu halde temiz ve gönül ferahlığı ile yıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • 72 işçinin isine son verildi Silâhtarağa Lâstik fabrikası sahibi habersiz olarak 72 işçinin işine son vermiştir.İşçiler fabrika sahibinin mevzuata ay kın bu hareketi karşısında resmî makamlara müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Kartal jandarma komutanı tevkif edildi Kartal jandarma komutanı yüzbaşı Natık Kızılkaya vazifesini kötüye kullandığı için vilâyet idare heyetince hak kında lüzumu muhakeme karan verilmiştir.Karar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Sinema ve kahveden haraç istiyen zorbalar Samatyada oturan Hilmi Blçak.Mesut Kı/ılkaya.Kani Ü_2üjtj ve Azmi Turda isminde 4 kişi bir meyhanede içip iyice sarhoş olduktan sonra Ali is minde birinin kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1950
  • Damadını yaraladı Çubukluda oturan Fatma Kara isminde yaslı bir kadın torunlarını görmek üzere Aradoluhisarında oturan damadı Fikri BöeekJinin evine gitmiştir.Bir ara damatla kayınvalide arasında küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Hint bilginin memleketimiz deki tetkikleri Ankara,11 T.H.A.Hâlen Ankara civarındaki tarihî eserleri ve arkeolojik kazılan tetkik etmekte olan Yeni Delhi Üniversitesi profesörlerinden Dr,May pek yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Avusturya Barış antllaşması müzakereleri Londra,11 AP.tngilte re,Fransa,Amerika ve Rusya Dışişleri Bakan vekilleri arasındaki Avusturya bans andlaşmasiyle ilgili müzakereler önümüzdeki cuma gününden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Uzak Şarktaki ingiliz menfaati Üong Kong,11 ÂP.Ko münistlerin eline stı^tejik maddeler geçmemesi için Amerikahlar tarafından ihraca tın takyit edilmesi üzerine bu radaki İngiliz kolonisinin iktisadi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Buchenwall canavarı delirdi Augsburg,Almanya)11 A.A.Almanlara karşı yaptığı vahşetten dolayı muhakeme edilmekte bulunan ve Buchenwall canavarı diye anılan İlse Coch,Augsburg has tahanesi akıl hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Adnan Saygun'un eserleri Vaşington,11 A.A.j\merikanın sesi radyosu,14 aralık perşembe günü saat 19.15 teki Türkçe yayınında Türk kompozitörü Adnın Say gun'un eserlerini plâklarla ya ytnlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Vali,iyileşerek vazifesine başladı Bir hnftadnnberi rahatsız bu hıran Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay iyileşmiş ve dün vazifesine başlamıştır.Fahrettin Kerim Gökay hâstaliAı esnasında kendisini telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Dün 360 g ö cm e n daha geldi Edirne 11 Milliyet)Bugün gelen göçmen miktarı 360 kişidir.Sivilingradda iki ay kadar bekliyen 4700 kisilik kafileden ancak 300 kişi kadarı kâfi vagon bulunamadığından ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Rus basınının Japonlara bîr i f t i r a s ı Moskova,11 AP.Swyel basını bugün,Birleşik Amerikanın,Japonyayı,»Asya hâkimiyetinin tesisi" işinde kullanılacak Amerikan halcimiyetinde silâhlı bir 'e'aşıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Mısır ordusunda tasfiye Kahir,11 A.A.Birkaç hal'tadanberi alâka ile beklenen ve Mısır ordusu Genelkurmayı kadrosunu yenileyen askerî değişiklik bugün bildirilmiştir.F!li^L.n.ıın;e^ck'Ieai;ide Mısır Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Venedikte su baskını Venedik,11 AP.Venedikliler,dün,meşhur St.Mark meydanından,kahvehanelerin masaları üzerinden do laşarak geçmişlerdir.Suların yükselmesi,bu hale sebebiyet vermiştir.Sular,14 seneden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Koku alma hassası Burnumuzu kullanma dan kokunun mevcudiyetini anlamak kabil olacak Ankara,11 A.A.Makine ve kimya endüstrisi kurumu etüd uzmanı Dr.Necmettin Naci Tanyolaç'ın Amtrikada Purdue Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Muhafazakârların bir kaybı Reading Ctngiltere)ji A,p.Muhafazakâr partinin ileri gelen mensuplarından ve eski İngiliz Nazırı Oliver Stan ley,uzun süren bir hastalığı müteakip dün gece ölmüştür.54 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Atomun iş sahasında kullanılması Teknikte atom enerjisi zararlıda olabiliyor Atom enerjisi teknikte de kullanılıyor.Fakat bu faydalı olduğu kadar bazı hallerde de zararlı oluyor Atom enerjisi teknikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Marmara Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğünden 1 Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki adet servis notorbotunun inşası aşağıda gösterildiği gibi aj rı ayrı açfli iksiltmeye konulmuştur.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • İstanbul Belediyesi ilanlar îlk Şartname ıhmin'bedeli teminatı bedeli Lira Kuruş Lira Kr.Lira Kr.L UÜ 00 1Ö2Y2 15 1942 30 65 1220 41 Tahmin bedelleri ilk istanbul Belediyesi temizlik leri teşkilatınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Yunan topraklarına karar iki Rum iade edildi Edime 11 Milliyet)Da ha evvelce do bildirdiğimiz gi bi 8/12 950 tarihinde İstanbuldan gelen trenden,Yunar topraklarındaki Pityon ista& yortundan atlayan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Çıtalccaya doğru Şemseddin Sami Çıtakça)yi Humelinde konuşu,lan bir nevi citrefil Türkçe diye anlatır;bu tuhaf Türk cenin telâffuzu,şivesi,gra meri hep bozuktur.İngiliz,ce,Fransızca ve Portekizce gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Hindiçinide vaziyet endişe uyandırıyor Güney Cinde 4 haftada hududa nakledilebilecek vaziyette 200 bin Kızıl Çin li talim görüyor.Vaşington,11 A.A.İnanıhr askerî ve diplomatik kaynaklardan bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Slngapurda büyük bir karışıklık baş gösterdi Singapur,11 AP.Singapur hükümeti bu gece radyo ile 5 dilde yaptırdığı yayınlarda,şehir halkını evlerine çekilmeğe davet etmiştir.Bu arada askerî birlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Dumandan bozulan hava nasıl temizlenir Bilindiği gibi endüstriyel bölgelerin havası,fabrika dumanlarından bozulmaktadır,Amerikalı fen adamları bu bölgelerdeki havanın ne kadar bozulduğunu tesbit etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Atlantik Paktı Bu hafta içinde Lontirada Kuzey Atlantik paktı bakan yardımcıları toplanacak.Vaşington 11 A.A.Reuter)Müşahitlerin tali minierme göre.iKuzey Allan tik devletleri,bu ay içinde Kuzey Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1950
  • Çıkan kısmın hulâsası 1405 senesi şubatının ilk günü Madam Vannoza mermerii büyük salonda oturmuş misafirlerini bekliyor ve Fransız ların şehre girdiğini düşünü yordu.Bu sırada gelen oğlu Cesar'a kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • 1 5 4 5 6 7 8» JİJ 2 5 5_6 I M î R M a[_•Lu_i I SOLDAN fr A G A 1 Beşinci olarak,2 Alev,Terazi gözü;3 Kolsuz ve yakası kürklü pelerin,Yasak etme;4 Sebep,Ter.5İ)Belirti;5 Boş lâf;Mucize gösterme;6 Arap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkllaı Okuyan:Suzan Güven.14.20 Konuşma 14.30 Türküler ve oyun havaları Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • m o e r t ö n ma Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karır,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hasialıkları Beyazıt Okç t0.13 Tel:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Geceleyin ayın kâinatı yaldızdan,gümüşten bir perdeyle örterek,siyah ve sisli bulutların arkasından yükselip parlayışı beni helecana boğardı.Böyle gecelerde ayın tubal' bir sihiri vardı:O nurdan alevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • lie.12 ARALIK Ru.2 29 R E 19 5 0 T.So 1370 Sah 1366 VAJ EtT VASATİ EZANI Güneş 7.14 2.34 Öğle 12.08 7.27 îkind i 14.28 9.47 Akça m 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 imsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • ICore sulhu için siyasi teşebbüsler ilerliyor Kızıl Çin'in sulh müzakereleri için ateş kesme emri vermesi muhtemel Lake Success:10 A.A.Reüter)13 memleket temsilcilerinin akşam Sir Benegal Rau'nun evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • YEŞÎLADA Birçok memleketlerde hararetle okunan aylık Türkçe İngilizce büyük ülkü mecmuası Yeşilada'nın 13 üncü sayısı bugün çıkmıştır.36 sayfa olan Yeşiladanın bu sayısında Hüseyin Cahit Yal çının Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • ALKAZAR 42562)1 Pran ga kaçağı.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Saa det köprüsü.İNCİ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 42236)1 Üç ahpap çavuşlar 2 Vatan kur taran kadın.LALE 43595 1 Jan Dark,İPEK 44289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Attlee'nin radyodaki demeci Baştarafı 1 ncide)yetini ve mesut,müreffeh bir hayata kavuşmalarını temin.Bizi bu gayelere ulaştıracak teşekkülün Birleşmiş Milletler olduğunda da mutabıkız.Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Mac Arthur un beyanatı Baş tarafı 1 ncide kuvvetlerimiz tamdır ve düş mana verdirilen zayiat baş dön dttrücli olmuştur.Komutanlarımıza göre ka yıplarımız onda bir nisbetinde dir ve düşmanın bize verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Şehrimize gelecek olan İspanyol trupu Atinada Atina.11 T.H.A.13 aralıkta İstanbulda temsiller verecek olan 113 kişilik İspan yol trupu,seyahat ettikleri hususî vapurla dün Pireye var mışlardır.Limana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Şehrimize gelen göçmenler Dün şehrimize Bulgaristandan yeniden 19ü göçmen gelmistir.Bu göçmenler Dcmirkapıdaki göçmen evine misafir edilmiştir.Diğer taraftan 203 göçmen de Bursa ve havalisine transit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • 1 sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 J00 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.fi8.fi0 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • HUUhjet ABONE rîAT».AllI Senelik 78 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketle* İçin İki mislidir.ÎLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfası switim* 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan:Sevgi Sanlı ielefon:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekin Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1950
  • Amerikada modern çırak yetiştirme sistemi Birleşik Amerika Çalış ma Bakanlığına göre,modern çırak yetiştirme programlarının çırağın refahını ve sanayie tecrübeli işçileri temin ettiğini iddia ediyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1950
  • r Bastarafı Birincide I enirine askerî kuvvetler vermeyi ve her türlü kolaylık ve yardımda bulunmayı derpiş eylemektedir.Faîcat tabiî şartlar içinde yapılması düşünülmüş olan bu hususi andlaşmalar Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1950
  • Başbakanın beyanatının gece saat 4.00 e kadar «A.A.tarafından verilen kısımlarını aynen neşrediyoruz.Ajans 4.00 ten sonra beyanatın diğer yarısını verece,ğini bildirmiş ise de o saat ten sonra bu beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1950
  • Gelir vergisi T Rastın ah Bhim »Jo 1 lüzumlu malûmat verilmiştir.Memurların 1951 Mart ayından itibaren gt-lir vcı.isinden istifade etratlcr* ka.van hükmündedir,muaınafib,BütçG ile alâkalı bu mevsuka j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1950
  • Mecliste "Kore kararı,için hararetli müzakereler oldu r Bastarafı Birincide 1 ci maddesi bu hava isinde hiç alâka uyandırmadan cevaplandırıldıktan sonra asıl mesele olan istizah takririnin görüşül,mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Fransız futbolcuları şehridizde Ankarada yaptıkları maçı 8-2 kazanan Fransız miilî takım oyuncuları dün sabah 11 de uçakla şehrimize gelmişlerdir.Dün akşam Perapatas otelinde misafir edilen Fransızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • FRANSA MİLLİ TAKIMINA TALİHSİZ BİR OYUNLA YENİLDİK idarecilerimiz takım teşkiline biraz daha ciddi bir itina göstermiş olsalardı,maçı muhakkak surette kazanabilirdik gürr'ı Ankara Ta yapılan alca ant:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Di-H 'anyoluNo 184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • KAYIP İstanbul Umanının 2740 sicil sayısında kayıtlı Uçak)adlı motorlu çektirme ile 2917 sicil sayısında kayıtlı Serj)adlı motorlu sandalıma ait tasdikname ile ölçü kağıt,larını kaybeftım.Yenilerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel [•lüdiirlüpnden:1 Kontinü cereyanlı,Arklı 5)adet ve lâmbalı da 2)I adet ki cem'an 7)adet gemi projektörü KAPALI ZARF usuliyle satın alınacaktır.2 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Bir dahiliye mütehassısı ve bir eczacı alınacak Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden'.Tersanemiz işçi reviri için röntgen kursu görmüş bir dahiliye mütehassısı ile bir eczacı alınacaktır.Kendilerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden Miktarı M.bedeli Teminat Bölgesi İstif yeri Cinsi Adet M3 D3 Lira K\Lira K.Kayalar Kayalar Kayın tomruk 475 239 985 45 20 636 00 306 54 596 34 20 140 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • iait filizi satıl Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre İstanbul Bira Fabrikasın,da 1.1.951 tarihinden itibaren 31.12.951 tarihine kadar Bira kampanyasından çıkacağı tahmin ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Diyarbakır Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünden 12.12.950 tarihinde ihalesi yapılacak olan 23495.55)lira keşif bedeli Muradiye köprüsü onarımının,mevsim dolayısiyle ihalesinden sarfınazar edildiği ilân o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • ^n-mm s ıs*/4^4 Al/NMASl TAWSİY6 İMGİLTEREDB PABRİKASIND/l İMÂL EDİLMİŞTİR İNCİLİ X-J RI1 ^P United LVBR LTD.ŞTİ.kutlu man 22 İSTANBUL.TEL.23857
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Hususiyet ve evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası cOnden çekişli» CITROEN arabalarından yeni bir parti pen yakında beklenmektedir.Arabalarını şimdiden ayırtmak üzere sayın mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onbcş adet Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır.Beherinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • İstanbul Deniz Komutanlığından Izmitteki Deniz araçlarına 175 lira ücretli iki istim çarkçısı alınacaktır.Ayrıca birer tayin bedeli veriliristeklilerin evrakı müsbiteleriyle izmitteki ikmal merkezi mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • ii Devlet Demiryolları ilanları İnşaat noksanları ikmâl ettirilecek Devlet Demiryolları b'rkez 1 Satma!ma Komisyonundan 1 Adapazarı Vagon Atelyesi kuvvet santralı binasiyle atelye istasyon binası inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • V I J Amerika millî güreş ekibi de,üç karşılaşma yapmak üzere 17 Aralıkta şehrimize gelecek Şehrimizde karşılaşma yapacak olan İsveç Henselborg takımı dün,saat 16 da hususî bir İsveç uçağıyle şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Asya tenis şampiyonası Karasi 11 A.P.Lahor',da yapılmakta olan milletler arası Asya tenis şampiyonası maçlarında,bugün tek erkekler finali için Jaroslav Drobny ile Fred Kowalesky karşılasa caklardır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1950
  • Amerika güreş takımı L7 Aralıkta geliyor oiimnivatlnrda Serbest ikinciliğini kazanan Amerikan güreşçileri,önümüzdeki pazı günü şehrimize gelmiş bu.klardır.Gerek fert ve gerek takım halinde çok kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6