Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Dün Korede.çarpışan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anan kadirşinas gençlerimiz Taksim meydanında âbidenin etrafında enç un muazzam mitingi İft& Kore'de savaşan kahramanlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • ^^aBPffi SIotl*^ ^^j3KH_Kl' i*BfcS3^ Ankarada Ordu Donatım Kurulunda yapılan merasimde bulunanlardan bir grup ınç tah iyordu Türklüğü ve kahramanlarımızı tahkire yeltenen küstah güçlükle gençlerin eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Dört büyükler içtimai ingiltere,Amerika ve ğ Fransa toplantı hakkındaki Sovyet teklifini prensip olarak kabul ettiler Konferansta bütün dünya meselelerinin görüşülmesi şart koşuluyor Paris,9 A.A.3 BiL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Dün geceki boks maçı Türk Elen profesyonel boksörleri arasında son karşılaş m ma dün gece saat 21 de az bir seyirci kütlesi önünde Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır.Müsabakalarada şu netice Davamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Korede harbe katılmak isteyen bir milletvekili Ankara 9 Milliyet)Kırşehir milletvekili emekli amiral Rıfat özdeş Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına müracaat ederek ne rütbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • İstanbul Barosunun yıllık kongresi dün toplandı İstanbul Barosunun senelik kongresi dün yapılmış ve toplantıya 561 avukat iştirak etmiştir.Resimde kongrede bulunanlardan bir kısmı görülmektedir.'Yazıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Kuzeydoğu Kore'ni tahüyesineçalışılıycr 10 uncu Kolordunun merkez istikametinde çekilmeye muvaffak olması üzerine bu kuvvetlerin deniz yoliyle kurtarılması ve bütün müdafaanın Cenubî Kore'de Seul önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Ankara daki toplantı Ankara 9 Milliyet)Bu akşam Genelkurmay Başkanlığında,Cumhurbaşkanı.Başbakan ve Genel kurmay Başkanının iştira,kiyle bir toplantı yapılmış,tır.Toplantı gecenin geç sa» atlerine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • TRUMAN ATTLEE mülakatının akisleri Tebliğ,Londra ve Pariste emniyet ve memnunluk havası yarattı.Batı Avrupa kararları makul olarak karşılıyor Vaşington,9 A.A.Truman Attlee mülakatı neticesi Amerikan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1950
  • Kore harbi ve neticeleri emokrasi ve 'komünist âlemleri arasında Kerede başlayan mücadelenin ne şekil alacağı hakkında cihan umumî efkârını tenvir edebilecek haberler hâlâ gelmemiştir.Korenin kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • MM Attentat Xtfk fcfop fen HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRÎIA NO:140 ZÎYA ŞAKİB Kuteybe Tiirkistana casuslar yolluyordu Zâlim Haccâc)in yarıda bıraktığı işi,Kuteybe)ismindi bir kumandan ikmal etmek istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • TV w S Valimize nazar deŞdî tmca Valeniz,diru-V» lirr.ı.7.fa-ıî Valimi* diye diye Mym Fahrettin Kerime nazar değdirdik.Msamnfih biraz da kendi kabahati.Ne diye halkın gözüne o kadar giriyor elbet ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • MEVLÜT if Korede şehit düşen kah ramanlarımız için bugün Aksaray Camcılar camiinde bir mevlût okutulacaktır.Bu mevlûda bütün vatandaşlar gelebilirif Türkiye Anıtlar Demeği t;rafından Korede şehit oljv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Bir tecavüz h âdisesi Akıl hastahanesi hademelerinden biri zorla evli bir kadının evine girmek istedi Evvelki gece Bakırköyünde çirkin bir hâdise olmuştur.Akıl hastahanesi hademelerin den Kadir Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • İmar Müdürlüğünde işi olanlara yapılacak kolaylıllmar Müdürlüsünde işi olanlara âzami kolaylımın gös terilmesi için yeni bazı esas lar hazırlanmaktadır.Bunlaı yakında halka ilân edilecek tir.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Edirnekapı,Topkapı ve Ahırkapıdaki gecekondular nakledilecek Küirnekap)tie Topkapı nras.ndaki surlar irinde vo A hu kapı civarında yapılmış Si cekoaduların kaldırılması hal kind.evvelce karar verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Pencereden düştü varuland Fenerde oturan Hayrinin i yaşındaki kızı Nurcan,evlerinin ikinci kat penceresinden düşmüş ve ajır surette yara lanmıştır.Yaralı yavru Cerrahpasa hastahaneşine kaldırıl mış,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • 1500 lirasını çarptı Sabıkalılardan Ahmet Köroft lu,Sirkecide bir otelde kalan İsa Kaya isminde taşralı hiı laciıin zarfçılık usulü ile 1530 lirasını çarpmıştır,Sunık kısa bir zamanda yakalanmış,dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Taşla dişlerini kırmış Kasımpaşada ut uran Neza hat Çolak isminde bir kadın,dim kavga ettiği Mücerret Çe-Hk'iii ağzına taşla vurmuş ve üç diş ni kırmıştır.Nezahat ya kalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • HALKINSESİ Seyyar çalgıcılar Bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz.Geçenlerde gelecek bir yolcumu almak üzere Yeşilköy hava alanına gidiyordum.Bind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Pakistanlı denizcilerin ziyaretleri Limanımızda misafir buîu nan Tippu Sultan muhribine mensup subay ve erlerden mü rekkep bir grup,dün sabah saat 10 da Heybeliadaya giderek Deniz Harp Okulunu v\yaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Kan kocayı yaraladı Ifalıeıoğlunda Bodur sokağında oturan Cemal bir kavgö sununda yanında taşıdığı kun dura bıçağı ile bacanağı Hikmeti ve Hikmetin karısı Eiıson'i muhtelif yerlerinden yayalamıştır;Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • «Sana rey veriyorum»,piyesi dün Gazeteciler Cemiyetinde tetkik edildi Cevat Fehnni Başkutun Sa na rey veriyorum» isimli piyesi Şehir Komedi tiyatrosun da temsil edilmek üzere iken provadan kaldırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Kurbağahderede bir çocuk bakımevi dün törenle açıldı Dün saat 15 tfi Kadıköyünhayır sever bir zatın hibe etmiş olduğu binada tesis edilen İrfan Çocuk Bakımevi)nin açılış töreni yapılrmşttı.Törende rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Dünyada işçi meseleleri Toprak işçisine fazSa gelir temini siyas İngilterede toprak işçisine daha fazla kazandırmak imkânları araştırılmaktadır.Bu hususta yapılan çalışma,lan ve takip edilen siyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Pamuk ipliği dağıtımı sona erdi Sanayi Birliğinin,ihtiyacı olan mens uca tçılara tevzi ilinekte olduğa pamuk ipliğinin dağıtımı sona ermiştir.İplikler her ay Oda eliyle tevzi edilecektir.Bu ay dağıtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Üniversite Talebe Birliğinden bir heyet Glasgow'a gidecek İstanbul üniversitesi Talebe Birliği,İngflterenin Glasgow thıiversitesmin f)00 CÜ yıl'i-»nümü münasebetiy.le 4 ilfl t ocak tarihinde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Şehrin temizliğine riayet etmiyen 39 İçişi hakkımla zabıt tutuldu Belediye Temizlik İşleri Müdürlü£ünde teşkil edilen mo törlü teftiş ekipleri şehrin nuılı telif yerlerini bir haftadanberi kontrol etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Üstün başarı gösteren on öğretmen birer derece terfi etli Milli Eğitim BRkanJiğj üs tün başarılan görülen 10 uğretmer.in maaşlarını kadro haıici olarak birer tleıece yükaeltıaiştir.Bu öğretmenlerin is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Bir kadınla bir kız çocvsgu otomobil altında kalarak yaralandı Dün Bankalar caddesinde bir otomobil kazası olmuş ve şoför irfanın idaresindeki takıl 8 yaşlarında Esler isminde bir kız çocuğuna çarpmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • KİSA HABERLER it Ankara vapuru dün b&vûza alınmıştır.Gemi revizyona tâbi tıatt»lacak ve bu arada rengi ele beyaza b03'nacakürit Ticaret ve Sanayi Odr.n na müracaat eden bir Fransız firması memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Ali Koçlu dâvasına ün devam edild Şahit olarak dinlenen müteveffanın oğlu Cihat Barış ta sanığı itham etti Beraber yaşadığı Handan Seıenel ismindeki bir kadını balkondan atıp öldürmekten sanık olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1950
  • Tavuk Vebası Salgın halinde bulunan tavuk vebası alman tedbirlere rağmen henüz önlenemedi Şehrimizde salgın halinde bulunan tavuk vebası henüz önlenememiştir.Veteriner Mü dürlüğünün ilânı üzerine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • 1 İlâhî,Bir hayvan.2 Tahlil,Biı-nota.3 Tarlayı ekine hazırlamak,Kınama.4 CTersi)Tavır,Tatlı biı madde,â Bir nota.Asker.6 Büyük dişli.7 Turn;büyüklüğünde bir balık.8 8 Kaba kumaş,Tersi)Meif küre.9 Kaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • ÜC.10 Ru.1 29 ARALIK 27 Safer 19.^0 T.So İ 1370 Pazar 1366 VAl S*T VASATİ EZANİ Gilnat 7.12 2.31 ogle 12.00 7.26 İkind i 14 28 9.47 1 Akffa m 16.41 12.00 SfatM 18.19 1.38 i İmsak 528 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • i J L 12.t 7 Açıl 5 ve-programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçül orkestradan melodiler 13.41 Slim Bryant ve arkadaşlarındar şarkılar IPİJ 14.00 Saz ese!leri ve oyun havalan 14.4 Saz eterleri ve şarkılar 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ 2AMA-NiNDA ÖNLEMEN İÇİN A GÜZEL BiR KOKU BIRAKAN ı/i DİŞLERİ MÜ-KEMMEL EN TEMİZLEYEN JULqohi NANE cCSANSLI RADYOÜN KULLANİNİZ II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahid Ramız Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollekfif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Ist.Lv,Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Nam ve hesaba Şakî yün Eayrak satın alınacak Safın alma komisyonu başkanlığından 1 Mütteahhit nam ve hesabına mevcut şartnamesi mucibince cem'an 50 adet şalî yün bayrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • 3* Hususiyet ve evsafı iiibarile famaınsn ayrı bir mevki sahibi Frasesiz arabası cönden çekişli» CITROEN arabalarından yeni bir parti pek akında beklenmektedir.Arabalarını şimdiden ayırtmak üzere sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • mm OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Ml'tel.ucsîsı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876 'jaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • a—m ı" Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • HUUnjet ABONI FlAIXAllI Senelik 78 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 1 Yabancı memleketler İçin iki misildir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ur» 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilan sayfan Doğum,Nikâh,Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Çıkan kısımların hulâsası:Anadoluya giden bir trenin küçük kompartımanında dört kişiydiler.Bunlardan bir tanesi zabit elbiseli,hüzünlü yüzlü ve yeşil gözlü genç bir adamdı Bu adam dışarıda karanlık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • 1 "Gömülen Aşk,Ercümend Ü N V E R Birbirlerini ilk görüşte başlıyan tebessüm,Fatihten Atikaliye uzanan yol boyunca h yr ikisinde de zaman zaman kaçamakça devam etmişti.Şık ye zarif delikanlı,kalblerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • JteltdiymI «£H1* flYATItOLJUtl Îaat 20.30 d» »RAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan;Sevgi Sanlı Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon:40409 Yeni Ses Tiyatrosu Pazartesinden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • MAIAR BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Pran ga kaçaği.AR 44394)1 Johnny Jlelinda.ATLAS 40835)1 Kanlı ırmak.İNCİ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 42236)1 Üç ahpap çavuşlar 2 Vatan kur taran kadın.LALE 43595)1 Tan Dark.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Istanbul Cibali Tülün' Fabrikası Müdürlüğünden 1 Ayvalık menşeli 5 ton zeytin yağı açık eksiltme İle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname her gün bedelsiz olarak fabrikanın levazım şefliğinden alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Bir dahiliye mütehassısı ve bir eczacı alınacak Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden" Tersanemiz işçi reviri için röntgen kursu görmüş bir dahiliye mütehassısı ile bir eczacı.alınacaktır.Kendilerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1950
  • Üsküdar Birinci Mıntaka Kati stro Müdürlüğünden Jsküdar Ahmet Çelebi mahallesinde mevcut gayri menkullerin kadastrosu ikmal edilenlerin açılan paftaları fen âmirlinindedir askı cetvelleri bu mahalleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • ört içtimai r ttastarafı Birmcide 1 ier yapmayı prensip itibariyle kabul etmişlerdir.Kus ya bu konuda 3 kasımda ortaya att £ı bir teklifte dört devlet müzakerelerinin Almanya'da yapılmasını talep etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Kuzeydoğu tahliyesine T Bastarafı Birincide 1 uncu kolordu komutanı Gene rai Edward Almond ile,Korcdeki Birleşik Amerika deniz kuvvetlerinin komutanı Amiral C.Turner Joy,bugün General Almond'un kararg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Amerikada fevkalade ahval ilân edilecek Savunma Bakanı Marshall dün bu kararı ayan encümeninde açıkladı.Dışişleri Bakanı da vaziyeti anlattı Vaşington 9 A.P.Ayan Meclisi Tahsisat Komisyonunun yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Truman bir münekkidi tehdit etmiş Vaşlnglon 9 A.P.Bas kan Truman'ın kızı Margaret'i şiddetle tenkit etmiş olmasın dan dolayı san'at münekkidi Paul Hume'a gönderdiği bir mektupla,münekkidi dayakla tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Yırtık ve soluk bayrak asanlar tecziye edilecek Son zamanlarda bazı resmi ve hususî müesseselerin astık lan bayrakların çok soluk ve yırtık olduğu görülmektedir.Alâkalılar yılbaşından itibaren kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Truman-Att r Bast ara fi Birincide 1 yun eğmemek hususunda her iki memleketin kararı üzerinde İsrarla durmaktadır.Binaenaleyh şimdi mesele,tecavüz siyasetlerini ceza görmeden takip edemiyeceklerden ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Millî takım Kahire'den döndü Ankara,9 T.H.A.Dün Kahirede Mısır genç takımı ile karşılaşan genç millî takımımızı teşkil eden futbolcularımız öğleden sonra uçakla şehrimize dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Yalova Baltacı Devlet üretme Çifligi Alım Satım komisyonundan 1 Çiftliğimiz damızlık ineklerinden günde elde edileceği tahmin olunan 60-300 Kg.süt ihale tarihinden 31/12/1951 tarihine kadar açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • İstanbul Deniz Komutanlığından Izmitteki Deniz araçlarına 175 lira ücretli iki istim çarkçısı alınacaktır.Ayrıca birer tayin bedeli veriliristeklilerin evrakı miisbiteleriyle izmitteki ikmal merkezi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Piyasada demir sıkıntısı bâş gösterdi Son günlerde piyasada de mir sıkıntısı başgöstermiştir Bu darlığa sebep Karabük fab rikasında imalatın ve hariç ten getirilen demirin azalmış olmasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Kore harbi ve neticeleri Başmakaleden devam)neye müncer olacaktır?Son gelen bazı haberler Çin Koreyi tahliye etmediği tak dirde sahillerinin abluka edileceğini bildirmektedir.Şüphesiz böyle bir muhasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Dün geceki boks maçı f Bas tarafı Birincide 1 alınmıştır:51 kiloda Hayri «Türk» Panayotidis «Elen» İlk ravuntta Yunanlının par mağı sakatlanınca maçı terke mecbur oldu.Hayri galip ilân edildi.54 kilo:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Ankaroda br küstah ün kahramanlarımın ve TürktU^tt tahkire yeltenen küstah Ankara 9 Millî yot Bu ^ün Korede savaşan kahra manian ve axis şehitlerimizi anmak için yapılan miting az kakın bir faciaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • istanbul Barosu toplandı Çenen cumartesi günü ek-seriyet olmadığından yapılamıyan istanbul Rarosunun yıllık kongresi dün Galatasaray lisesi salonunda yapılmıştır.Kongreyi saat tam 15 te Baro Başkanı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Ankara Barosunun toplantısı Ankara 9 M'lliyet)Ankara Barosu senelik kongresi Tarih Coğrafya Fakültesi kon ferans salonunda toplanmıştır.Kongre riyaset divanı seçimin oen sonra eski idare heyeti ra por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1950
  • Gençliğin dünkü muazzam mitingi T Bastarafı Birincide 1 takiben 14.15 te Taksime vâsıl olmuşlardır.Taksimdeki merasim Beyazıttan hareket eden gençler Taksime geldikleri za man meydandaki kalabalık son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1950
  • iirkiye Fransa millî maçı bugün,Ankara'da oynanıyor »rem^frpfrmmfiYtt'ffi^ Avrupa futbolunda mümtaz bir mevkie sahip olan Fransızlarla yapılacak bugünkü karşılaşma,bilhassa bizler için ehemmiyetlidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1950
  • Fransa millî ekibinin hakikî kıymeti nedir?İlk Türk Fransız millî futbol temasını yapacak takımda Jonquet ve Vandooren gibi birinci sınıf futbolcular var Fransa ile ilk millî futbol karşılaşmasın] bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1950
  • Yugoslav takımları harice çıkıyor Belgrat,9 AP.Türkiyeyi ziyaret edeceği bildirilen Saray Bosna futbol takımından başka 3 Yugoslav takımının daha bu kış yabancı mem leketlerde lurneye çıkacakları bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1950
  • Yıl d ı z î a r K u p a s i m Deııizgiicü kaza iî d ı «Yıldızlar kupası:bask«?bol maçına dün Gr.spor salonunda d ovam edilmiş ve Moda Gençlerle Denizgiicii ata sındaki final maçını 23 26 Denizgüeü kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1950
  • L Spor Beykoz,B.Spor-Taksim karşılaşıyorlar ^ünkü maçlarda I.Spor Beyoğhısponı 1 0,Beykoz da Taksimi 1-0 mağlûp ettiler.Haftayı boş geçirmemek için birinci kümeden îstanbutspor ve Beykoz ile ikinci kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1950
  • *c Futbolu bir endüstri haline getiren tngilterede yakılan lig maçlarından bir goıünüs Futbolla uğraşanların,bu işten menfaat beklememeleri,îdare seviyesinin şahsî menfaat ve hileden uzak kalmasını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor