Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • c-Pakistan Başbakanı geliyor Karaşi,7 A.P.Pakistan Başbukam Liyakat Ali Han'ın Türkiyeyi ziyaret etmesi hususunda Türk hükümetinin vâki bir daveti kabul ettiai buaün resmen bildirilmiştir.Pakistan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • m-Büyük Britanya Başbakanı AUlee evvelki seyahatlerinden birinde bir uçak alanında Trumanla-Attîee arasında dün varılan karar:Korede çar Amerika Uzak Doğu kadar Avrupanm nıüdafaasiyle de yakından alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Milletin sırtına her sene bir milyon liralık bir külfet yükleyen evler satılamadığı takdirde verem pavyonu İs jîine getirilecek Ankara 7 Milliyet)Yüz de beş faizli 14 milyon liralık tahvilât çıkarmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Fransız millî takımı oyuncuları dün geldi Bugün,Kahİrede Türkiye Mısır Millî karşılaşması yapılıyor 10 aralıkta Ankarada bir uçakla şehrimize gelmiş-aras-ıncra görülüyor.Fransızmilli 1 akımımızla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Varlık vergisinin ta t hi kah nla yolsuz I u k Varlık vergisinin tatbiki esnasında usulsüz bazı işlerin yapıldığı yolundaki iddialar üzerine Maliye Bakanlığı şehrimizde tahkikat yaptır",maktadır.İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Kore tecavüzünün ilk günlerindenberi Birleşik Amerika ve İngiltere bütün imkânlariylc silâh,cephane,tarik,ve tayyare imaline başlamışlardı.Çin'in bu harbe bilfiil müdahalesinden sonra bir dünya harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • 9 Müsabakada birinciliği alan Nevyork,7 A.P.Sinema yıldızı Ava Gardner,Amerikanın «En ziyade tah rik edici ön siması» na ait lis tenin başında gelmektedir.Liste Kadın Artistleri Millî Birliği tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Türkoğiıınun bir önergesi Milletvekilleri ödeneklerinin 1)47 senesinden evvelki Vaziyete getirilmesi uygun görülmedi Ankara 7 Milliyet» Mar-«in millet vekili Kemal Tür koğlunun milletvekilleri yolluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • gün 10 misli üstün kuvvetlerle savaşan birliğimizden harb raporu geldi Eügffl 11 w 'f M *i U i'T î-J ı r.t t-f,1 Ki nevilerin vaffak o Amerikan Senatörü Lodge,kahramanlık,cesaret ve i a z i 1 t bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • tfİ ti ¦ju I sini aştılar Çînlıüeriin son savaşlarda tepkili uçaklar kullandığı görüldü Londra,7 A.A.Exchan ge Telegraph ajansının Koredeki muhabirine göre,düş man kuvvetleri Seul'un 35 mil kuzey doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Maliye Bakam Halil Ayan 1951 bütçesi açıksız olacak Ankara,7 MİLLİYET)Maliye Bakam Halil Ayan bu akşam üzeri Cumhurbaşkanı Celâl Bayan Çankaya köşkün de ziyaret etmiştir,ı Bu ziyaretin yeni yıl bütçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1950
  • Deniz Müzesi müdürü tevkif edilmedi 26 kasım tarihli sayımızda bir ajans haberine atfen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapılan yolsuzluklara ait haberi verirken bu işte suçu görülenlerden Deniz Müzes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • HASIMI-EMEVI Rekabeti TEFBÎÜA MO:13* stra 5aiîh bir velî nazarile bakıılyordu Kerbelâ.faciasına uzaktan ve yakından iştirak etmiş olanları kendileri arayıp bu luyorlar;ve hükümet daire sine getirerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • get Aynası Kalb sektesinden ölen sözcü Vaşingtonda Beyaz Sarayın sözcüsü gazetecilere harp vaziyeti ve Cumhurbaşkanının bu husustaki düşünceleri hakkında malûmat verir «Hayır ikinci bir Dünkerk olmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • it Millî Türk Talebe Birliği tarafından hazırlıkları 10 gündür devam eden Kore miting' yarın saat 14 te Taksimde yapılacaktır.Mitingte insanlık dünyasının refahı ve hürriyeti için müşterek mücadelenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • V e rg i istatistiği Profesör Neumark memleketimizde bir vergi istatistiği yapılmasını teklif etti İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Neumark İstanbul Defterdarlığına müracaat ederek memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • İnşaat mahallinde tedbir almıyan bir mimar ile inşaat kalfası tevkif edildi Atatürk Bulvarında bir apartman inşaatında çalışan Ahmet İkibaş isminde bir mc rangoz,beton kalıbı dökerken altıncı kattan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • tnzibat onbaşısı askerî elbise giyen bir sivili yaraladı Dün sabah Beykozda vapur iskelesi civarında kanlı bir hâdise olmuştur.İskele ci varında vazifeli bulunan Meh met Özer isminde bir inzibat onbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Yurtta asayiş vaziyeti Emniyet Genel Müdürü,emniyet teşkilâtının durumu etrafında izahat verdi Şehrimizde bulunan Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök,dün saat 15 te Emniyet Müdürlüğünde bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Bu çekilişte 100 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanar bilet Istanbulda satıldı Millî Piyangonun 7 aralık keşidesi dün saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye ve amorti kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Bıçakla karnından yaraladı Galatada oturan Abdüîkadir Ercinas isminde biri,eski bir meseleden dolayı kavgaya tutuştuğu ayni semtte mukim Yusuf Hoşgör'ü bıçakla karnından ağır surette yaralamış tır.Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Adliyede bir hırsızlık vak'ası Dün adliyede bir hırsı/hk hâdisesi olmuş;bir işini takip-etmek üzere adliyeye gelerek savcılık odasına yakın bir bankta oturan Melâhat isminde bir kadının içinde bir mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Vergi mükellefleri defterlerini tasdik ettirecekler Gelir,kurumlar ve muamo le vergileri mükelleflerinin,951 yılı ticaret tebliğinde kul lanacaklan yeni defterleri en geç 31-12-950 tarihine kadar İş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Ermeni Patrik seçimine ait mazbata Vilâyete verildi Geçen cumartesi günü yapılan Grogoryen Ermeni Patrik seçimine ait mazbata dün vilâyete verilmiştir.Mazbata yakında tetkik cdilnıck üicre İrişleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Et i'iatları artıyor Son günlerde Karadonisden ve Er?urumdan kasaplık hayvan sevkiyatı çok azalmış tır.Bu yüzden et fiatlarında üç ay evvelki fiatiava nazaran 15-20 kuruşluk bir fark göze çarpmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Çakırcalı filmi için And film.aleyhine dâva açılıyor Ödemiş,7 İzmir Ajansı)And film şirketinin çevirdiği bu bölgede geniş alâka loplıyan Çakırcah filmi yüzünden bir dâva doğmaktadır.Çakırcah Mehmet Ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • KISA HABERLER Maliye Bakanlığında le sekkül eden bir komisyon gelir vergisinin ziraat sahasına teşmili için çalışmalara başlamıştır.Limanımızda misafir bulunan Pakistanın «Tipu sultan* muhribine mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • Memleket meseleleri Ziraati ayağına Bu çok lüzumlu kararın bu son günlerde alınmış olması cid den övülünocek bir durum arz etmektedir.Mutlak ki.köylü tenvir ve ikazdan ziyade pratikman harekete getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1950
  • HALKINSESI İçkili yerler Bir okuyucumuzdan almış olduğumuzmektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Şehrimizin Beyoğlu semtinde hâlen mevcut olan içkili gazino ve «Bar* demeye dilim varmıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • ödemişte define an.nıyor Ödemiş,7 İzmir Apnsı)Ali Rıza Boylu isminde bir köylünün define bulunduğunu iddia ettiği yerde yapılan kazıda bir insan kafası bulunmuştur.Muhbir burada Külliyetli miktarda al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Umumî seyrüsefer kanununda şoförler hakkında maddeler Ankara 7 T.H.A.Hazırlanmakta olan umumî seyrüsefer kanununa şoförlerin mesleki durumları hakkında da bazı maddeler konmaktadır.Bu arada kazalara k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Ruslar Çin pilotu yetiştiriyor Hongkong,7 A.A.United Press)Komünist Çin'in ha va kuvvetlerini esaslı surette takviye maksadiyle Sovyet Rusyanın yeni plânlar tatbik ettiği öğrenilmiştir.Hongkong'a gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Kımkta bir adam eniştesini halta ile öldürdü Kınık,7 İzroir Ajansı)Kazamızın Gündemli köyünde tüyler ürpertici bir cinayet işlenmiştir.Bulgaristan göçmenlerinden olup Dündarlıdo oturan Veysel Altınkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Tcvfik İleri Konyaya fahrî henışeri oldu nkara A.A.Konya Be lediye Meclisi 9 ekim 1950 tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleriye fahrî hemşerilik unvanıma tevcihine karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Etna yanardağı tehlikeli bir hal aldı Kanatya,7 A.P.rionazzo ve Müon'nun 2.000 kiş'lik nüfusu,kendilerini tehdit et mekto olan lâv akını karasın da bugün evlerini terketmislerdir.120 kamyon bu tahliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Almanlar tütün almak istiyor İzmir 7 İzmir Ajansı)Şehrimizde bulunan Alman tütün komisyoncuları temaslarına devam etmekte ve tütül ılevim izi görerek fiat vermektedirler.Öğrendiğimize göre bu sene Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Hovardalıklarımız Kendi kendinin mirasını yiven hovarda bir millet olduk;Küçüldükçe fakir lehtik ve fakirleştikçe hovarc^alaştık!Çalışma Bakanlığı denilen vekâletin lâğvediie-ceği hakkındaki rivayetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Müşterek müdafaa Truman,Kongreden 5 veya 6 milyar dolarlık tahsisat isteyecek Vaşington.7 A.A.Usis)Ocak ayında Başkan Tru man'ın kongreden,müşterek müdafaa programında kulla nılmak üzere 5 veya 6 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Amerikan denızaltılannın Kutup Okyanosunda yapacağı harekât Buffalo,7 A.A.Reuter)Birleşik Amerika askerî plânlama komisyonu müşaviri,ku» zey kutbu kâşifi Sir Hubert burada verdiği bir konferans,ta,den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Kilisin kurtuluş bayramı Kilis,O MİLLİYET)Bugün şehrimiz kurtuluşunun 20 uncu yıldönümünü heyecanla kutlamıştır.Bu aziz günün vermiş olduğu sevinçle halk,sabahın erken saatlerinde cad deleri doldurara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Ali Ertekin,asrî cezaevine gidiyor Kırklareli,7 MilliyetV Sabahattin Ali'yi öldürmek.ten sanık Ali Ertekin 4 sene ağır hapse mahkûm olarak Kırklareli cezaevinde bulunmaklaydı.Ali Ertekin yakın da asrî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • tstomez olcırmıyım,dedi:Fakat korkuyorum.Doktur neden der gibi gül dü.Bunun bir aşk oluvermesinden korkuyorum.Çocuk bile aleşi bir defa tutar.Fakat o ateş.Hurrem:Ayni şey.ayni şey.diye gülerek doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Bir Rus teklifi Sovyet delegesi,Filistin Uzlaştırma Komisyonunun dağıtılmasını istedi Lake Success,7 A.A.Usisl Rusya bugün ilk defa ola rak Birleşmiş Milletler Filistin uzlaştırma meselesinde bir tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Hhıdistandan hediye edilen fil yavrusu yola çıktı Yeni Delhi,7 T.H.A.Hindistan Başbakanı Pandit Nehru tarafından Türle çocuklarına hediye edilmiş olan «Mohini" adındaki fil yavrusu mürebbisi ile berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • terek bir Avrupa ordusu kuruluyor Bu maksatla yakında Paris'te bir konferans toplanacak.Almanyadan 150 bin kişilik bir ordu istenecek Paris.7 A.P.Fransa,gelecek ay.batı Avrupa devletlerini.müşterek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • İranın Rusyadan alacakları Tahran 7 A.A.United Press)Iran propaganda ser visleri Müdürü Behraın Şahroh,Rusyanın Irana olan harp borcu tutarı 110 ton altınla 8 mil yon doların İrana iadesi meselesini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Ticaret odaları tüzüğü t Ankara 7 Milliyet)TL caret ve Sanayi Odaları ve bor salar hakkındaki kanunun tatbik şeklini gösteren yeni bir tüzük Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlana rak tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • "Titoya isyan eden çocuklar Belgrad,7 A.P.On bir genç çocuk dün burada,Tito hükümetini devirmek maksadiyle 'Kara Şahinler,ve «beyaz kartallara isimli bir teşkilât vücuda getirmekten sanık olarak mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • I/nıiı leu İstanbula nakledilen deliler İzmir,7 İzmir Ajansı)Şehrimiz memleket hastahanesinde bulunan deliler koğuşu kısmının Sağlık ve Sosyal •Yardım Bakanlığı tarafından kaldırılması üzerine buradak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Haricî kısa haberler HİNDÎSTANDA Gelecek ocak içinde millet,lerarası mühendisler konferansı,Hindistanda toplanacaktır Bu toplantıyla alâkalı olarak yabancı memleketlerden,ya bancı müesseselerden ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • CUMARTESİ ve PAZAR j AKŞAMLARI FRANSIZ MÜTEHASSIS ŞEF AŞÇILARI TARA-FINDAN HAZIRLANMIŞ HUSUSİ MÖNÜ KERVANSARAY ot ELBİSE:MECBURİYETİ' YOKTUR Yerlerinizi evvelden ayırtmanız.mercudur* Tel.84730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Hariçten aşı ve fidan getirenler Ankara,7 A.A.Tarım Bakanlığından bildirilmiştir:Eazı meraklılar dış memleketlerden çeşitli ve devlet kon trolünün yapılamayacağı yollardan gizli olarak pamuk ve sair t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Almanyamn Batı Avrupa müdafaasına iştiraki Londra 7 A.P.Atlantik Paktının Bakan Vekilleri Konseyi,Almanyamn.Batı Avrupanm müdafoasuaa iştirak etlirihnt?si hususunda,ile ri adımlar atılmış olduğunu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • Milliyetin anke+î izde idam cezasını kaldırmak doğru mu Bizde idam cezasının kaldırılması hakkında Büyük Millet Meclisine bir tasan sunulmuştur.Yakında Meclis encümenlerinde görüşülecek bu tasarı hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1950
  • r,4" If eg eti Amerika'da öğretime Birleşik Devletlerde gocuklar muayyen bir yaşa kadar mektebe devam etmeğe mecburdurlar.Bıı mecburiyet sayesinde yetişen neslin kültürlü olması sağlanıyor Yetişecek n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Altmış yaşlarında,bembe yaz saçlı,şişmanca ve ccvimli bir ihtiyardı.İkisi erkek,biri kız üç çocuğu evlenip uzak memleketlere gitmişlerdi.Ko casmdan kalan dört odalı ahşap evde tek başına oturur,on lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Bir kadının sokak.ortasında çantasını çaldılar Şehrimizde,oturan Hidayet isminde bir kadın zabitay?müracaat ederek evvelki gece misafirlikten dönüp evinin kapısını açarken yere bıraktığı çantasının me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 dâ DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan:Sevgi Sanlı Telefon:42157" KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon:40409 Yeni Ses Tiyatrosu Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Mic.8 ARALIK 19 5 0 Cuma Riı.27 Safer 1370 25 T.So 1366 VAKİT VASATİ ISAM Güneş 7.08 2.27 öile 12.05 7.24 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.24 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programla 13.00 Haberler.13.15 îisL fif öğle konseri Pl;i.13.15 Hafif öğle konseri Pp 13.45 Sarkıla?14.20 Şarkı ve türküler Pl.j 14,45 Prog ramlar ve dans müziği Pl.15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • m m »f I *ı ı y Ölümünün dönüm yılrmünâsebefiyle i Sttle erver ve yman Nazi Münir S.ÇAPANOĞ Süleyman Nazif in düşkünlere karşı rahîm ve cömert bir ruhu vardı.Kendi refahı için konuşmaktan üşenen,kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZÂH C425G2)1 Pran ga karağı.AR 443D4)1 lohnny Belinda.ATLAS 40335)1 Kanlı ırmak.İNCİ 84595)1 Jen Dark.ELHAMRA 42236' 1 Üç ahpap çavuşlar 2 Vatan kür taran kadın.LALE 43595)1 Jan Dark.ÎPEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiiîonidare eden:Vahid Ramiz lîıc Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif ğirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebtlzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • Çıkan kısmın hülâsası:Anadoluya giden bir trenin kütük kompartımanında 4 kişiydiler.Bunlardan bir tanesi sırtında havi dükü!apoletleri sökük,boz renkli hir zabit elhisosi olan gene biı adamdı.Sert çiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1950
  • 1 Yolculuk.2 Bir fizik kanunu,Sert taneler halinde-ince toprak,Bir nota.3 Teini)Çin'in başlıca şehirlerinden.4 Bir kısım Tibetliler.5 Hatıra,Irk.6 Gelir bulma.7 Hane,Acente.8 Zaman,Toplama,Kaba şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Vefat Eşi?S3&&ww£ SERMET ÇİFTER'ı 7-12-1950 Perşembe günü saat 17.30 da kaybettik.Cenazesi yarınki cumartesi günü,öğle namazını müteakip Beyazıt camiinden kaldırılarak Feriköyündeki ebedi istira'naıga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Saraçoğlu mahallesi T Bastarafı Birincide 1 milletin sırtına her sene bir milyon liradan fazla ağır bir yük yüklemekte binaları amoıv ti etmek söyle dursun devlet her sene 700 bin liralık bir fa^ iz ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • üvas Bslediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettirmekte olduğu ote',lokanta,hamam binasının ilk keşfinde olmayan ta^ kapiama hamam zeminine karosiranik,kalorifer dairesinin tecridi,tavanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Kızıl kuvvetler 38 inci arz dairesini aştılar f Ba$tarafı Birincide 1 kuvvetleri beklemekle o.»öer,5 inej hava kuvvetlen inin ve gemilerden havalanan uçak ların fevkalâde gayreti,Cm kuvvetlerini bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • K o r e d e çarpışmıya devam edilecek F Bastarafı Birincide 1 kerelerin ilk hakikî beyanatı •m bu teşkil etmektedir.Beyannamenin kuru lâfzı aı kasında,diplomatik mütehassıslar,bütün kuvvetin beraberce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Devletlerin aldığı iktisadi tedbirler Başmakaleden devam)dür.O halde tamamiyle harp iktisadına,doğru yürümek ve-onu kabul eylemek bugün için mutlak bir zarurettir.Türkiyede ilk cihan harbinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Yapı ve Kredi Bankasının büyük kayıbı İstanbul,7 T.H.A.Yapı ve Kredi Bankasının kurulduğu ilk günde Umum Müdür olarak vazife alan ve bir yıldanberi çok ağır hasta bulunan Sermet Çifter,bugün saat 17.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Göçmen akını devam ediyor Bulgaristandan Edirneye dün 850 göçmen geldi Edirne 7 Milliyet)Bugün gelen göçmenler 850 kişiden ibarettir.Sivilingratta'*kalan göçmen miktar:da 2 bin kişiden ibarettir.Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Gaibe ihtar Çeşitli suçlaı-dan ve firardan sanık olup gaipliğine karar verilen Hınıs ilçesinin Magalisor köyünden Ramazan oğlu 1340 doğumlu Halil Duman'ın isbatı vücut eylemesi ve tebligata elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Yeni gelen son model Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TArHR HAN altındaki veıri ««gazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederiz.Muhtelif Rön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Tugayımız,muharebe nev'ilerim muharetle tatbika muvaffak oldu r Bitarafı Birincide 1 an uz ve süngü hücumlariyle aç mış.aldırı himaye vazifesini kahramanca ve üstün bir şekilde başarmıştır.Gönüllü git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1950
  • Varlık vergtsi T Bastarafı Birincide 1 bin liraya çıkarıldığını okudum.Kanun gereğince,mükelleflerden alınacak vergi miktarı lakdiren tesbit edileceğinden Valinin başkanlığın da teşekkül eden bir komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1950
  • Türkiye İtalya milli karşılamasına başlanmadan evvel,iki taraf oyuacularınm bir arada çekilmiş resimleri dansız IB millî takımı »yuncuları,dün Pazar günü Ankarada illi takımlariyle karşılaşacak an Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1950
  • Fevkalâde Genel Kurul Toplantısı ilânı A M A Ç Ticaret Türk Anonim Şirketinden Şii ketimiz sermayesinin arttırılması ve ana sözleşmenin 7,23,24(27;28 ve62 nci maddelerinin değiştirilmesi maksayle 29 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1950
  • Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve teravetini muhafazada,israr ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olacaksınız.Yüzünüze ve ellerinize ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1950
  • Gayrı menkul satışı ilânı Kadıköy icra memurluğundan 950/1001 iostancı,Yenikaryedc,Köprübaşı mevkiinde 36 ada 1 parsel sayılı 925 M2.banyo mahalli iki hisse itibariyle bir hissesi Tevf ik Fikret ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1950
  • iC^yMy^'irV;Ankaradaki 3-1 lik galibiyetimizden sonra,gençlerin bu maçta ne netice alabileceği merakla bekleniyor Ankarada 3—1 galibiyetimizle neticelenen Millî futbol karşılaşmasının revanşı bugün,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor