Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Hükümetin Koreye ait kararı dün Mecliste tartışmalara yol açtı Başbakan muhalefetin itirazlarına cevap verdi Menderes,C.H.P.iktidarına temas ederek:"O devirlerin mes'ulünü aramak lazımsa külli iradeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • K* o p r u I u vaziyeti ilmî şekilde izah etti Ankara,6 T.H.A.Oturum Sıtkı Yırcalı'nın başkanlığında toplanmıştı.Birleşmiş Milletler emrine Koreye gidecek olan Türk silâhlı kuvvetler mensuplarına kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Ödenek tasarısı kabul edil d i Ankara 6 T.HA.Başkan kanunu tümünü ve maddelerinin görüşülmesi hakkında ve rilmiş olan müzakere takrirleri ni okuttu,oya kondu ve kabul edildi.Milli Savunma Bakanının ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Talebe Birliğinin mitingi Necmeddin Sadak Kore savaşının bir tarihçesini ye siyasî gelişmelerini izah etti "Üniversite Talebe Birliği Korede şehit düşen askerlerimiz için dün Marmara Lokalinde bir iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Dünkü maçta istanbul muhteliti Tel-Aviv'i 2-0 mağlûp etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Koredeki şehitlerimizi anmak maksadiyle TUrk Talebe Birliği tarafından Marmara lokalinde yapılan toplantıda hazır bulunanlardan bir kısmı M.Savunma Bakanlığının resmî tebliğ ı ilk listesi neşredildi 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Yurdun her tarafında mitingler yapılıyor Ankara 6 A.A.Kore I parak şehitlerimizi' anmakta,savaş birliğimizin ebedî Türk I ruhlarını taziz etmekte ve bir tarihine kattığı şeref destanı.I ligimizin komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • "HERSEYDEN OD Uç beş gündenberi Halk Partili gazetelerde Demokrat Partiye karşı Şimdiye kadar kullanılan üslûtor nazaran insanda adetâ hay.»et uyandıran bir ifade değişik."$ine,altı aydanberi iktidarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • İ#nt*+*fi&$0* VVİK Attlee île çok mühim müzakerelerde bulunan Truman,bir spor müsabakasında konuşurken Washington Konferansının 3 ncü günü Avrupanın müdafaası Asyaya tercih ediliyor Attlee,Batılı devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • İlk kadm Belediye Reisi otom Müfide ilhanın Ingiltereye gitti,ğini evvelce yazmıştık.Yukarda ki resimde Müfide İlhan bir fabrikada tetkikler yaparken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Keredeki şehitlerimiz içirı Meclis,ihtiram vakfesinde bulundu Ankara 6 T.H.A.Bugün kü Meclis müzakerelerinin sonunda Kore birliğimize verilecek tahsisat tasarısı kabul edil dikten sonra Meclis başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1950
  • Korede ateşin kesilmesi yolunda yapılan teklifi müsait karşıladığı anlaşılan Kızıl Çin delegesi Wu Kızıl Çin taarruzu du racak 13 devletin yaptığı teklifi Kızıl Cinliler kabule meyyaller Bir habere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Karısını balta ile öldüren Fikret 14 sene 8 ay hapse mahkûm oldu Bir müddet evvel Kadıköyünde,Yeldeğirmeninde fecî bir cinayet işlenmiş ve Fikret Aktolgalı isminde bir genç hamile ve iki çocuk anası o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Millî Eğitim Müdürünün tetkikleri Millî Eğitim Müdürü Mural Ura?dün sabah yeni yapılacak okul binalarının yerlerin gözden geçirmiş,öğleden son ra da Üsküdar ve Beykoz okullarını gezmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • «Hür Adam» cıların muhakemesi Adliyenin manevî şahsiyetini tahkirden Savcılıkça haklarında takibat açılan "Hür Adam» gazetesi sahibi Sinan Onur ile mezkûr gazetede intigar eden yazının sahibi Nafiz Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Sağlık Müdür Muavini Amerikaya gidecek Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü muavinlerinden Kâmil Öner masrafı Birleş miş Milletler teşkilâtı tarafın dan ödenmek üzere bir sene müddetle Amerikaya gide çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Bir kahveci,haraç isteyen 2 sabıkalıyı yaraladı Cemal Ağırbaş ve Agâh Akkuş isminde iki sabıkalı Tophanede kahvecilik yapan Kâzım Yeşildağ'ın kahvesine giderek kendisinden 25 lira haraç istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Deniz yollamasındaki sujistin^ Donanma komutanlığı mahkemesi suiistimal hâdisesi etrafındaki tahkikata haşindi İstanbul Deniz Yollamasındaki suiistimal hâdisesinin tahkikatına Donanma Komutanlığı mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Bahsi müşterek biletin* tahrif etmiş Ankaradaki at yarışlarını İstanbuldan takip eden ve bah si müşterek biletlerinde tahrifat yaparak vez'v den para çekmiye çalişân Ohnnnes isminde biri yakalanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Tüccar Derneğinde kurulan kira komisyonu İstanbul Tüccar Derneği,ticarethane kiralarını incele mek ve bu mevzuda bir rapor neşrederek alâkalıları tenvir etmek maksadiyie,derneğe mensup sekiz üyeden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • KISA HABERLER Çatalca ile Karacakö.v arasmdaki toprak yolun 40 k'lometresi şose haline getirL lecektir.Kadıköy bölgesinin emniyet ve asayiş iğlerini düzenlemek maksadiyle bu bâlgedtkl karakollar polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Adliye Sarayı istimlâk edilen evlere son zamanlarda bazı raemuur aileleri yerleştirildi Yeni Adliye Sarayı inşaatı için istimlâk edilen evlere son zamanlarda bazı nüfuzlu memur ailelerinin yerleştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 aralıh çekilişi bugün saat 13,30 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 te yayınlanacaktır.Bugün saat 13.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Valinin rahatsızlığı devanı ediyor İstanbul Vali ve Belcdiyf Başkanı Ord.Prof.Fahretti:Kerim Gökay'ın rahatsızlığ devam etmektedir.Dün saba!ateşi 39-40 dereceye kad:ı yükselmiş,Prof.Muzaffe Şevkinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Kilise müştemilâtında çıkan yangın Modada,Ayatriyada Rum kilisesinin müştemilâtından olan bir kulübede yangın çıkmış ve zamanında haberdar cdilen itfaiye ateşin büyümesine meydan vermeden yangını sönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Marmarada top atışları yapılacak Topçuluk kursu öğrencili ri 11 13 aralık günleri Ma' marnda top atışları talimler yapacaklardır.Bu atışlar Bozburun ile Miyandros ada sı arasındaki tûl daireleri ilc Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Sağır,Dilsiz ve Körler Okulu Muhasebei Hususi yeye devredilecek Aksaraydaki,Sağır,Dilsiz ve Körler Okulunun durumunu tetkik etmekte olan Millî Eğitim Müfettişlerinden müteşekkil komisyonun çalışması s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Memleket dâvaları Ziraate sanayi m Ham maddelerinin aksamadan temini için kaynaklarına kadar giden ve onların ziraatiyle fiilen uğraşan sanayie misal olmak üzere lâstik sanayiini gösterebiliriz.Lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Emniyet Genel Müdürü Edirneden döndü Bir kaç gündenberi Edirne.«ie tetkiklerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Servet Sü renkök dün şehrimize dönmÜ5 tür.Genel Müdürün bugün s;at 17 de bir basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Uta JIM* M İMM lif «a HÂŞİMİ-EMEVİ Rekabeti TEFRİKA NO:137 ZİYA SAKİR Küfenin bir daha altı üstüne geldi Basralı,onun on parmağını da ağır ağır ve birer birer kırdıktan sonra,belin deki hançeri çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • İHTİFAL if Istanbul Üniversitesine ba£ lı fakültelerin murahhas profesörlerinden teşkil edilen «Fa râbi ihtifali komitesi» büyü!Türk filozofu Farabinin 1000 inci ölüm yıldönümüne tesadüf eden 29 30 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Talebe Federasyonu radyoda göçmenlerin durumunu izah edecek Türkiye Millî Talebe Federasyonu,önümüzdeki hafta An kara kısa dalga radyo postası vasıtasiyle dünya gençliğine hitaben bir Fransızca ca,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Antikacının katili 20 sene hapis cezası yiyen katil tahfif edici sebeplerden dolayı 7 yıl hapiste kalacak Üsküdarda Antikacı Rızayı tabanca ile öldüren Nurettin Gökdelen'in duruşmasına dün 2 nci ağırc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • HALKINSESİ Prim!okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;Devlet Denizyollan şehir hatları memurlarına verilmekte olan primler bundan 3-4 ay evvel birdenbire ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • Streptomycin bazı hallerde basilleri kuvvetlendiriyor Veremlilerin tedavisi ıie iştigal eden ve her bakımdan bilgilerine güvendiğimiz doktor arkadaşlarımızın,şimdiye kadar Streptomycin tatbikatı üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • SüniL'i bank fabrikaları müdürleri toplantısı Sümerbanka bağlı fabrikaların müdürleri,dün sabah Genel Müdür Gevat Adıgünün riyaseti altında bir toplantı yapmışlardır.Gelecek yılın faaliyet programları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1950
  • İbret Aynası f Sevsinler böyle idareyi!Komünist partisinin resmî gazetesi Pravda yazmış ve Rusça bilenler de okumuşlar.«Saratov mıntakası iktisadî murakabe heyeti,istihlâk maddeleri sanayii komiseriiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Yurdun her taraf mel mitingler yapılıyor T Baştarafı Birincide 1 dermektedir.Bu cümleden olarak dün ve evvelki gün Kayseri,Niğde.Bolu,İzmir,Adapazarı,Ayancık;Urfa;Çanakkale,Kadınhanı Burgaz;Burdur,Ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Ödenek tasarısı T Bastarafı Birinci nunu ile işi kökünden bir fada hallinin mümkün c ğmı belirtti.Bakanın konuşmasında ra muhtelif hatipler görü,belirten konuşmalar ya] Maddelerin müzakeresine çildi.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Pakistan denizcileriı ziyaretleri Limanımızda misafi bulunan Pakistan file mensup "Tippu Sultan ribinin subay ve erleri l rında komutanları Alba;sal Rahman Han olduğu dün sabah saat 30 da rr.abahçeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Kızıl Çin taarruzu T Bas t a rafı Birincide 1 halli için çareler düşünüiebilnıesine zaman verme,lerini talep etmişlerdir.Bu muhtıra,derhal.Bir» leşmiş Milletlerde bulunan Çin heyetinin başkanı Wu Hsia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Yalova Baltacs Dsvle!üretir Çiftliği alım satım komisyonundan:1 Çiftliğimiz damızlık ineklerinden günde elde edil tahmin olunan 60 300 Kg.süt ihale tarihinden 31/12/951 hine kac'ar açık artırmaya konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Millî Savunma Bakan'uğuıda bir Kore bürosu acildi Ankara 6 T.H.A.Milli Savunma Bakanlığından bildi,rilmiştir:«Korede bulunan birliğimize mensup subay ve erlerimizle ailelerinin her türlü işleriyle meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Koredeki yaralılorımız T Bastarafı Birincide 1 taş,Ali Zararsız,Ali Alkan,Ali Öztürk Abdurrahman Sena,Ali Sönmez,Ahmet Nazlı;Ahmet Güçlü;Abdurrahman Akgündüz;Ahmet Ünlü;Bekir Özen,Bayram Karakök;Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Avrupanın müdafaası Asyaya tercih ediliyor i Başlanıl" ı Birincide 1 Büyük Britanyaya önceden da nışılmadan atom bombası kullan ılmıyacağma dair Mr.Attlee'ye bazı teminat vereceğini tahmin etmekfcedrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Ta lebe birliğinin mitingi Bastarafı Birincide 1 ihtifale üç dakikalık ihtiram vakfesi ile başlanılmış,talebe birliğinin bir sözcüsü:Senede bir günün Kore günü olarak kabul edilmesi için Başbakana bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • r Bastarafı Birincide I Benden evvel burada konudan Faik Ahmet Barutçu arkadaşım konuşmalarını bir hayli uzattı ve söz istediğim anda söz istememiş olsaydım konuşmalarının düştüğü seviyeyi gördükten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1950
  • Köprülü vaziyeti ilmî şekilde izah etti T Bastarafı Birincide 1 miş olan kararın Meclise geç verilmesinin sebeplerini öğ renmek istediyse de;kendisine bunun soru mevzuu olduğu başkan tarafından bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1950
  • n spor h Amerikanın meşhur fen isçileri Amerikada Avrupada turneye çıktılar ve Birleşik Amerikanın en meş hur tenis yıldızlarından müteşekkil bir grup Amerika ve Avrupadaki 40 şehri ziyaret edeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • Basketbol turnuvası Galatasaray,Beyoğluspor,Kurtuluş ve Makabiath'a iştirâk eden Türk basketbol takımlarının iştirakiyle,yarın akşamdan itibaren,Teknik Üniversite salonunda bir basketbol turnuvası ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • Fransız Millî takımı bugün geliyor 10 Aralıkta Ankarada «Btakımımızla karşılaşacak olan Fransız millî futbol ekipi bugün saat 14.30 da hususi bir Fransız uçağiyle şehrimize gc lecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • Liseler arası futbol maçları Dün yapılan liseler arası futbol karşılaşmalarında,Kuleli Askerî lisesi,Yapı Enstitüsünü 4—0 mağlûp etmiş;Tophane Sanat ile Ticaret I de 0—0 berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • Asya Milletlerarası tenis müsabakaları Karaşi,6 A.P.Burada yapılmakta olan tenis maçlarına dün de devam edilmiştir.Müsabakalara iştirak et mekte olan Türk tenisçilerinden Suzan Gürel,tek erkek müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • çıkarıl k neticeler Salı gecesi yapılan müsabakalarda,güreş hake mlerimizin gösterdikleri ehliyetsizlik,üzerinde ısrarla durulacak kadar mühim bir mahiyet taşımaktadır Cumartesi ve pazar geceleri Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • Dün güzel bir oyun çıkaran Galatasaray sol açığı Bülent muhtelit takımının ilk golünü hdvleyaptıtanbul-Telavi 2-0 kazandık İki gofü de ilk devrede atan İstanbul muhtelitinin,âriz iki golünü de,İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.12.1950
  • î a ç ı n e n k i d i e güreş akemleri Dün yapılan istanbul tlâviv temsilî futbol kartasması,takımımızın 2 0 liibiyeliyle nelıcelenmışı.Hut un mac;boyunca kardıkları hâkim ve canoyunla en az dört gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor