Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1950
  • r ARALIK 1950 Çarşamba AH Nm| KARACAN Adres:NuruoMnanlye Türbede» Sokak Ko:18-İSTANBUL Telgraf MİLLİYET İstanbul "N YIL:1 SAYI:215 i Poşu Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruı M i 4 t.I t J I YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • YâŞc sın Bulgaristan öyl mi?Fakat,ne dersiniz Türkiye hudutları dahilinde böyle bağıran insanlar görülmüş ve bunların sözleri memnuniyetle dinlenmiştir.Bağıranlar Bulgar kıptileridir.Bunlun memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Teknik Üniversite kantini soyuldu Teknik Üniversite mimarlık fakültesinin kantininden bir radyo,pikap ve bir miktar gıda maddesi çalınmıştır.Hâdiseye polis el koymuş ve hırsızlığı yapanın kantinde had
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Mehmet Tatari,polise hakaretten mahkûm oldu İstanbuJ piyasasının maruf işadamlarından kuyumcu Mehmet Tatari,polise hakaret su çu ile mahkemeye verilmiş ve mahkûm edilmiştir.Hâdisenin tafsilâtı şudur:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Yeni tâyin edilen yurt müdürleri Millî Eğitim Bakanlığı,$al timizde münhal bulunan yuri müdürlükleri ile müdür muavinliklerine yeni tâyinler yap rnışt'.r.Bu arada,Gedikpaşa yurrîr müdürlüğüne.Aydın Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Avukatlar Barosu başkanlığına Haşim Refct,adaylığı' m koymıyacak Ekseriyetin temin edileme* değinden tehir edıitniş olan banın un yıllık kongresi öaünıüzdeki cumartesi gttnü Ga-1 a ta saray Ifeesi sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Rekabeti TEFBtKA MO:13C ZİYA Ş AXlR Simir'in feryadı hemen duyuldu Bu evin odaları,içice gec me oWak yapılmıştı.Ebû Acire,evvelâ bir odava girerek etrafms baktı.Orada kimse ı bulamadı.Sonra,ikinci oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Kalb sektesinden öldü Şehremininde oturan Hüseyin Önder isminde 50 yaşlarında bir adam dün saat 15 te yolda düşüp kalb sektesinden ölmüştür.Belediye doktoru cesedin gömülmesine izin ver mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • îupanyol artistleri yolda Hususî bir vapurla turneye çıkmış olan 105 sanatkârdan mürekkep Coros Ynzas revüsünü hamil bulunan Vicente Choc vapurundan alman bir telsizde aralık gece yarısı Mar selonadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Bir Meksikolu mahkûm oldu Limanımıza gelen bir Amerikan şilepinin tayfalarından Anare Astranda isminde bir Meksikolu çakmak kaçakçılığı suçu ile adliyeye verilmişti.Sanık dün 5 inci asliye ceza mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Askerî Tıbbiye okulu Ankara ya naklediliyor İstanbul Askeri Tıbbiye pkulunun Ankaraya nakli te karrür etmiştir.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü boşalacak binaya Eczacı okulunun yerleştirilmesi için te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Piyasada spekülatif fair hareket yoktur Piyasada faer nevi mal,bol miktarda mevcuttur.Spekülâsyon hareketi hakkında çıkarılan haberler asılsızdıs Son günlerde Kore harbinin!hararetlenmesi ve Birlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • HALKINSESI!Yolların hali Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;îstanbulda son zamanlarda yolların hali acayip bir şekil almıya basladı.Seyrüsefer kasala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Şehir Meclisi Dünkü fevkalâde toplantıda C.T.T.ve Sular idaresi bütçeleri soruşuldu İl Genel meclisinin ievkalâ de toplantısı dün saat 15 te yapılmıştır.Celse açılmadan evvel Korede şehit düşen askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • TOPLANTIdr üniversite Talebe Biiliğ bugün Marmara lokalinde biı toplantı yakarak Korede seni' düşen askerlerimizin hatırasın tutacaktır,öğleden *onra d;ı BeyazH camiinde bir mevlût o„ kululacaktır.KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Talebe yurtları Yurt merkez binasının yık tınhuası meselesi ihtilâfa yol açtı İstanbul Ünviersitesi Rektörlüğü yurtlar idaresi müdür lüğüne evvelce yaptığı bü müracaatta merkez binası kasmdaki yurt bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Afyon kaçıran bir memur yakalandı Toprak Ofisi kantar deposu memurlarından Cevdet Bal kaya dün depodan 841 lira de gerinde afyon kaçırırken yakarlammaf ve adliyeye teslim edilmiştir.Sanık sorgusunu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1950
  • Askeri bahisler Va5ingl0nd.au alman bir Ünited Press haberi Birleşik Amerikanın Kore harbinde atom bombasını,ne şekilde kullanılacağını tesbit etmektedir.Bu habere güre:1 Amerika,Kore harbin de atom b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • &*G$tti&i;t Aîlahın askerî Türl:ırkı hakkında bir çok hadîsler rivayet edilir;meselâ Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz!mealindeki hadîs Türk şecaati hakkında Araplaıa ilk ihtar demekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Pakistan muhıibi komuta ninın ziyareti Limanımızda bulunan Pakistan donanmasına mensur.«Tipu Sultan.muhribi komi!tanı binbaşı Azzam Rahmar Han,bu sabah saat 9.30 da Dolmabahçeden karaya çıka rak Park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Milliyetçi Çin_Mareşal Tehang Kai Schek Milliyetçi orduların Korede savsamaya hazır olduğunu söyledi Taipeh 5 A.A.Afp)Bu gün Taipeh'de yaptığı bir basın konferansında Mareşal Tehang Kai Schek şu beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Çocukların yakmak istediğ' bir kedi yangın çıkardı Ödemiş.5 İzmir Ajan.13 14 yaşlarında bir takım çocuklar,mahallenin,arsızlığından bizar olduğu bir kediyi gaza buhyarak ateşe vermişlerdir.Alev alev y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Izmir işlenmiş tütün piyasası İzmir,5 İzmir Ajansı)İşlenmiş tütün piyasasının ha raretlenmesi için Vi Amerikan Tabako müdürü Bahçelidesin avdetine intizar edilmek tedır.Elyevm Atinada bulunan Mistr Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Lübnanda yakalanan tuller Adana,5 Milliyet)Bugün atalarında dört Rus subayı bulunan bir Yahudi grupu İsraile geçerken Lübnanlı jandarmalar tarafından yakalanmıştır.Bilhassa bu Rus subaylarının Lübnana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Hususî teşebbüse yapılacak ilk yardım Marshall plânı karşılık fonundan hususî teşebbüse ait ilk tahsis serbest bırahıldı Ankara 5 T.H.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ile İktisadî İşbirliği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • İnsan hakları g u n u Flushing Meadows,5 A.A.Reuter)Birleşmiş Milletler genel asamblesi bütün milletleri ve alâkalı teşekkülleri,her yılın 10 aralık gününü insan hakları günü olarak kabule ve genel as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • 1111 ı ıı ıı ı ı t Milliyetin anketi Bizde itbiı cezasını kaldırmak doğru mu Bizde idam cezasının kaldırılması için Büyük Millet Meclisine bir tasarı sunulmuştur.Bu notai nazarın lehinde olanlar da al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Ümitleri imkânlarını aşmıyan bir adam olduğuna kendi sini inandırmak için epey uğraştı;fakat çare bulamadı.Bu nunla beraber,neticeye vardırar.ıadığı şeylere omuz silken mizacı yardımına yetişli.Kapı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Dört ay balık avı,yapılmıyacak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,sahil şehirlerimizin belediyelerine ve sahil muhafaza teşkilâtına yaptığı bir tamimle balıkların yumurta mevsimi olan on beş nisan tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Tekelin tütün müdahale mubayaası Ankara,5 İzmir Ajansı)Tekel Bakanlığı Ege tütün piyasasında yapılacak müdahale mubayaasının tedvirine Ba kanlık uzmanlarından Kenan Yaltcri memur etmiştir.Ayrıca Fevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • fSPMYaDANSV£fâRKUAR revü su BİRAMDA 13 ARÂLM**Tl*S'U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Harici kısa haberler YÜGOSLAVYADA Resmî Yugoslav basını dün,Bulgaristanı Kremlinin emirle,rine uyarak,Yugoslavyaya kar şı «Açık tahrikler ve tecavüz lerde» bulunmakla itham etmiş tir.FRANSADA Yetkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Yeni ve kıymetli bir cevher Dünya,Uranium'un peşinde koşmaya b Bu kıymetli cevherin araştırılması herkes tarafından her tarafta teşvik ediliyor.Bu arada atom enerjisi istihsali için elzem olan radyoak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Müdafaa programı Amerika hükümeti kongreye,3 milyar 100 milyon dolarlık bir teklif yaptı Vaşington,5 A.A.Afp)Birleşik Amerika hükümeti kongreye,3 milyar 100 milyon dolarlık bir sivil müdafaa programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1950
  • Truman'in dünkü nutku Çinliler,dünyayı kasten yeni bir harbe sürüklüyor Vaşington,5 A.P.Truman bugün çocuk ve gençlik hareketinin bir toplantısında verdiği demeçte,komünist Çin liderlerinin dünyayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • 1 Bilinin yanında giden adamlar Eski terim 2 Tırrıakla yerj kazmak.3 Sonra alınmak üzere bir şeyi mübadc le neti,Sakf.4 Faktör;Bîr soru 5 Bir rüzgâr;Bir has talik 6 Vilâyet;yasak et ineklik,7 Denizyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dchiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolü No.104,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahid Ramiz HİÇ Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Sirken Matbaası Basıldığı yer:EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • ISugün,istanbul Telâviv temsilî maçı oynanıyor Şehrimizde yaptıkları millî futbol karşılaşmasını 3—2 kaybeden İsrailli futbolcular,ikinci maçlarını,bugün İnönü stadında istanbul mühlelitiyle yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİH TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan;Sevgi Se *ıh Telelon:i KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Koıdağ Telefon:40409 Yeni Ses Tiyatrosu Pazartesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • Ter kokan,sigara dumanından mavimtırak bir renk alan kompartımanda dört kişiydiler.Kapının gafında zayıf,kara kuru,gözlüklü,derisi kemiğine yapışmış bir ihtiyar,onun kar şısında inadına sığman,kısa oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • İstanbul Sıhhî Kırımlar Arttırma Ve Eksiltme Komisyonundan Muhammen İlk eksiltme Lüzum gösterilen bedeli teminatı saati niiiossn.se Cinsa Miktarı Lira.Kr.Lira Antakya Devlet hastahanesinin Di.şçi ünit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • üc.6 ARALIK Ru.25 23 Safer 19 5 0 T Sc i 1370 Çarşamba 1366 VAİ ÜT VASATİ HAMİ Güne 5 7.08 2.27 öğle 12.05 7.24 lkind i 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 j imsa 5.24 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • BİLLUR TABUT Mehmet MERİÇ Sabah postası ile gelen mek tu bu iki defa okudum.Mektubu bana Erve do Lngaz gönderiyordu.Kont Erve dö Langaz ile,basit bir arkadaşlıktan ziyade ayrı bir hususiyetimiz vardi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Dans mü ziğj Pl.14.30 İstanbul Telâviv temsilî futbol maçının Inönü stadından nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Pran ga kaçağı.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Kanlı ırmak.INCÎ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 42236* 1 üç ahpap çavuşlar 2 Vatan kur taran kadın.LALE 43595» 1 Jan Dark.İPEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1950
  • Ölümünün dönüm yılı münasebetiyle Süleyman Nazif 5 aralık,büyük Türk edibi ve ediblerin en büyük vatanperveri Süleyman Nazif'in hayata güzlerini yumuşunun 24 üncü dünüm yılıydı.Gazetelerimiz,edebî mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Kore,hiç bir suretle feda edilmiyecek T Başiarafı Birincide 1 ni.resmî çevreler açıklamışlar dır.Keza.Çin taarruzunun dur durulması için bir prim ola rak.Amerikanın Çini resmen ta n;mı vacağı da belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • İş ihtilâfları Ankara,5 T.H.A.Su zamanlarda Çalışma Bakan!ğında toplantılar yapan yük sek 'haTî^Tri Jaxrulti Tnuhtclıf letme ve fabrikalarda galoş?işlilerin ücret zammı taisl ile çıkardıkları bazı iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Dünkü güreşte irfa Antonsson'u yeni Dünya şampiyonası revanş karşılaşmalarına iştirak eden ecnebi güreşçilerle,Güreş Fe derasyonunun tertiplediği bir takım arasındaki güreş müsabakası,dün gere Spor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Kızıl Çin orduları dii Pyongyang'ı işgal eti T Bastarafı Birincide 1 duklanm söylemiş,fakat ilerliyen komünistleri durdurmak maksadiyle hangi mevkide ve ne zaman duracaklarım bildirmemiştir.Kore tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Bulgaria:hudutla yeni hadis çıkarttı T Bastarafı Birinci* garistan hududunun açıl siyle memleketimize de surette göçmen geleceği sumaktadır.Toprak v« is leri genel müdürlüğünde ze verilen malûmata gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • kararı tasvip edildi T Bastarafı Birincide 1 her devlete ayrı ayrı andlaşmalar yapılması,Birleşmiş Milletler ordusu için müşterek bir kumanda heyetinin teş kili lâzım geldiği hakkındaki maddelerin ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Demokrasiyi koruma kanunu f Baştarafr Birincide 1 rıda demokrasi düşmanı aşırı cereyanlara karşı şiddetli müeyyideler bulunmaktadır.Bilhassa,Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 inci maddelerindeki cezalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Tino Rossi dün şehrimize geldi Meşhur Fransız şantörü Tino Rossi Tanınmış Fransız şantörü Tino Rassi yananda karası Lilian Vetti ve menaceri Mi chel Glirdionesco olduğu halde dün sabahki Toros ekspres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1950
  • Korede I yüzde 10 z;r Baslarafı Birincide 1 de tebligat yapılacaktır.Vaşington,5 A.A.4USIS)j Minneapolis Tribune gazetesi pazartesi günkü sayısının birimci sahifesinde yayınladığı:bir yazısında,kahram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Samsun Belediye Başkanlığından 1 Elektrik santralında mevcut çalışmaz bir halde bulu.30 ton ağırlığında eski Deutz Dizel grupları 3000 üra bedel inden açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 Muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0 80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.73.90 Serbest piyasada dövizler Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye hastahanesi için alınacak bir adet ameliyat masası açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 8000)liradır,3 Teminatı 600)liradır.4 Teminat Belediye veznes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • ABONE FIATT,AHI Senelik 78 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mis'idir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfan 2 Doğum,Nikâh,Evlenme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • İstanbul Emniyet Sandığından 50-1340 Emniyet Sandığına borçlu ölü Osman Burhanettin Öner Alf oğlu)vârislerine ilân yoliyle tebliğ.Bay Osman Burhanettin öner sağlığında;Ali Mazhar ila müşterek borçlu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Merkezile İstanbul Transit ve İzmir Depo Müdüdüklerimizde mevcut şartnameler dahilinde 20 Ton Yazlık Beyaz Madenî Yağ satın alınacaktır.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • İstanbul Emniyet Sandığından 50-1414 Emniyet Sandığına borçlu ölü Mehmet Baki Abdullah oğlu)vârislerine ilân yoliyle tebliğ;Bay Mehmet Baki sağlığında:Eminönü Küçükpazar Hacıkadın mahallesi Melekşah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Tütün Eksper Kursuna Talebe Alınacak Tekel Genel MücLHüğü Enstitüler Müdürlüğünden 1 Enstitülerimizde 1.1,961 de derslere başlanacak oları tütün eksper kursu ziraat devre tine talebe alınacaktır.2 Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • HI OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları M"tel.rcsısı Beyazıt Okçularbası No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • liî E itim Basımevi Mücüriüğünden lısımevimizın ihtiyacı olarak 1500 kilo demet ipi satın alı^ tır.Sözü edilen demet ipinin 'bir kilosunun muhammen be-20 kuruk,%7,5 muvakkat pek akgesi 247 lira 50 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:Aqi ve soyadı İsi Hesap Mahallesi Sokağı Kapı No.No.Kazanç F.Zam M.Zam Kira Zam.Buhran Ceza Yekûn İhbarnameN Senesi Mülâhazat ırahim Gi:ay 0 l(ünevv r Demiray uzaffer ve Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onbeş Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır,erinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup getemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • ua ¦a«iMg lfcjrpjigpr.mumumu »il nüTTimmım—w Kavak fidanı satışı Sümerbank Sellüioz Sanayii Müessesi Müdüriüğüm'en İzmît Italyanın Kavak Islâh ve Deney Enstitülerinden getirtilerek müessesemiz fidanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Doktorun Tavsiyesi DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU ÖIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN Mlçam NANE ESANSLI RADYOLİN KULLANİNİZ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1950
  • Pehlivan mecmuası çıktı Spor tarihimizde ilk defa bu isimle çıkarılan 3 renkli bir kapak ve 16 büyük ve temiz kâğıda basılmış Pehlivan mecmuası bütün bayilerde bu lunabilir.Her güreş sevenin okuyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6