Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.12.1950
  • r ARALIK 1950 Salı AH NMİ KAKAO AR Adr«s:Nuruosmemly» Türbede» Seke* Ne:11 1 S T A N B U L Telfre* MİLLİYET latombul YIL:1 SAYI:214 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuru» O 4 T f Tl t-Kızıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Şehrimizde 30 ilkokul daha inşa edilecek Önümüzdeki iki yıl içinde ikmâl edilmek üzere şehri mizde yeniden 30 ilkokulun inşa edilmesi uygun gönümü.tür.Bu hususta 3.5 milyon liralık bir tahsisat ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Sadeyağ Hatları ucuzluyor Trabzon yağlan müstesndiğer sadeyağların toptan fiahırında bir ucuzluk kaydedil misse de,bu henüz perakende satışlara intikal etmemiştir.Trabzon yağının toptan fi atlarında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Kaynar su ile haşlandı Kazlıçeşmede kahvecilik y pan Osman,içinde kaynar sı bulunan semaverin üstün devrilmesile muhtelif yerle rinden yanmış ve Türk Ermeni hastahanesinc-kaldırıl mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Pakistan destroyer i «Tipıı Sultan» limanımıza geldi Dost Pakistan donanmasına mensup Tipıı Sultan destroyeri dün limanımıza gelmiş ve saat 16 da Doimabahec önünde demir atmıştır.S.r.t İH.30 da İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • KISA HABERLER Son günlerde havaların Taz Ja mütehavvil olması yüzün den halk arasında grip vak alan çoğalmağa başlamıştır.Zeytlnburnu göçmen evinde dün 25 yataklı bir revir açılmıştır,Tİr Vali ve Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Askeri meseleler Savaşta muhaberenin oynadığı mühim ro İngiliz ordusunda muhabe rat,kendi öz muhabere teşkilâtları olan tabur,zırhlı alay ve topçu alayları gibi birlikler hariç,«Royal Corps of Signals
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Jandarma Er Okulundaki and içme töreni İstanbul Jandarma Er Okuluna gelen yeni erlerin and içme töreni dün saat 10 da Maçkadaki okul binasında yapılmıştır.Törende 1 inci Ordu Müfettiş Vekili Korgenera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • İslâm Alennfc Kat* Hâdiselere M* Ot» HÂSIMI-E ME VI Rekabeti TEFRİKA No:135 ZİYA SAKİR indeki hançeri genç dına dayamıştı' I laf s.Muhtarın bu sözleri karsısında,adetâ şuurunu kaybetti.Kollarını tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • w.mı İsrailde yaşayan Araplar da artık orada cari umumi kaidelere uyarak pnra kıymetini anlamağa başlamış olacaklar ki,şeyhleri hükümete müracaat etmişler,gençler kız babalarının istedikleri ağırlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • istatistik enstitüsü Yeni kurulan enstitüde derslere dün sabah başlandı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi istatistik enstitüsü nün kuruluş hazırlıkları ile meş gul olmak ve Fakültede bir sömestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Mahkemeye sahte hüviyet cüzdanı ibraz etmişler Cemile ve Sabahattin ismin de iki kişi dün 7 nci Asliyr Hukuk Mahkemesinde ikinci defa yaş tashihi yaptırırken mahkemeye sahte hüviyet gös termişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • TOPLANTI:ir Şehir Meclisi olağanüsti toplantısı bugün yapılacaktır it Bütün memleket efkârında olduğu gibi gençlik arasında da Kore harbi günün başlıca mevzuunu teşkil etmeli tedir.Bu münasebetle Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Yunus çimento fabrikasından 75 kilo dinamit çalındı Yunus çimento fabrikasınn:taş ocağındaki dinamit deposunun kilidi kinimi;ve içerden 75 kilo dinamit çalınmıştır.Zabıta hâdiseye el koymuş tur.Dinami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Beyan harici yük nakleden firmalar çoğaldı Denizyolları vapurlariyle yapılan yük nakliyatında,bazı nakliyatçıların beyan harici yük verdikleri anlaşılmış ve bunun üzerine yapılan kontrollarda Ege vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Ermeni patriği seçiminden doğan ihtilâf Ermeni Patrikliğine Amerikada bulunan Harikin Haçaduryan'ın seçilmesi Ermeniler arasında yeni bir anlaşmazlığın çıkmasına vesile olmuştur.Bahtiyaryan taraftarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • D.Yolları Karadeniz hattını ıslah edecek Dış hatlarda servis yapan gemilerde öğle ve akşam yemeklerinde yolcuya ücretsiz olarak şarap verilecek Denizyolları İdaresi,dış seferlere çıkan gemilerde bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Dün sabahki kesif sis Sis yüzünden vapur seferlerinde aksaklıklar oldu Dün sabah limanımızda vukubulan kesif sis yüzünden şe bir hatları vapur seferleri yapılamamış ve limana girecek gemiler de Ahırka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • HALKINSESİ Ka r a b o r s a Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.Istanbulda ne zaman mühim bir futbol maçı,bir güreş müsabakası yapılacak olsa derhal o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Mullimler Cemiyeti tarafından tesis edilen sağlık odas Muallimler Cemiyeti içti maî sandığı tarafından tesisi ne karar verilen sağlık oda.hazırlıkları bitmiştir.Öğret menlerin sağlığı ile meşgul olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Taş ve yumrukla birbirlerin yaraladılar Atalarında çıkan bir kav gadan dolayı Beyoğlu mahkt meşine düşen Yusuf Emir,Ne li Turan ve Zeki Öksüz ismin de üç genç evvelki gün mahkemeden çıktıktan sonra ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • Yarış ederken bir ihtiyarı çiğnediler Bakırköy'ünde,Aksu bcstar yolunda Recep Şengül ve Mehmet Özdernir isminde ik arabacı yarış ederken yoldan geçen 70 yaşlarında Hasan isminde bir ihtiyara çarpmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1950
  • içtiği biranın parasını vermek istemedi Pendikte,Mustafa isminde Lir şahsm gazinosuna giden Ahmet Yara bas,içtiği biranın parasını vermek istememiş ve bu yüzden çıkan kavga neticesimle bıçağım.çekerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • 195 T yılında her ay çekilecek olan ikramiyelerden üçüncüsü 3 Mart 1951 de Çekilecektir.BÜHAFÎÂSONUNA KADAR İKRAMIYELİ AİLE CÜZDANI alınız Cüzdanını;varsa birikmiş paralarınızı hesabınıza yatıtınız Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Köylüye toprak tevzii Mardin 4 A.A.İlimize elli kilometre mesafede bulu nan Heyşelıri küyündo yapılan büyük bir törenle köy halicindan 245 aileye hazineye ali 36.787 dönüm toprak tevzi ed ilmi at in.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • ı ore ra Kore'deki muhteşem birliğimizin bütün mevcudurıu 4öü0 den ibaret baliyorduk:5190 olduğunu son radan ögrndik,ikinci yekûn birincisinden 690 fazladır.Bütün dünyayı hayran eden şu son muharebe,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Formozada askerî ha zır 11 k Hongkong,4 A.A.«United Press.Formoza kaynaklı bir haberin bildirdiğine göne,Çin milliyetçileri,Çinin istilâsı için gayet gizli bir şe kilde hazırlanmaktadırlar.Fonmoisa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • SağJık Bakanım iaonir seyahati Ariilcara 4 tamı* AjpBW} SağJık ve-Sosyal Yardlım B'a-fta.Ea Dt.Eiccem Hayri CfeflffîİMİag!9 aralık günü Ankaradarı,uçak la r^mirc gidecek ve 10' ara «Srta tzmir Bole-dl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Harici kısa haberler RUSYADA Birleşik Amerika Büyük elçisi Alan Kirk,bu sabah u.•akI B.c Amvrıkaya gitı.ıck üzere I.ond'raya hareket et m.şiir.Büyük el*;memleke lmt£e isi ibarelerde bulunacak ve kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • doktor salona indi.Dud^kf-'Tin n arasmfta iki iiç nefes lr.sonra sönmüş bir sıgara vardı.Hüseyin beyin sözleriyle e_P°y derişmiş görünen Murad Çekine çekine aordu:Tehlike var mı?Doktor omuzlarını silk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Süleyman Nazifin ölümünün 24 üncü yıldönümü Büyük vatan edibi ve Fırkaı ırak şairi Süleyman Nazif bun dan 24 yıl Önce,bugün 5 aralık)Harbiyedeki evinde vefat etmiştir.Bugün,kendisini sevenler mezarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Tars us ta feci bir cinayet islendi Tarsus 4 Milliyet)'îîçemizin Ali Fakı köyünden İbrahim Kuş aynı köyden* akraba sı Turan Taylanı bugün çarşı içinde arkasından 6 kurşun,sık:mak suretiyle-öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Cumhurbaşkanının kabulleri Ankara 4-A.A.Cum huıbaşkanı Celâl Bayar bu gün Çankayada Bolu valisi İhsan Ecemiş,Tunceli valisi Niyazi Akı'yı kabul etmişler,öğ1le yemeğine alıkoymuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • P r a v d a T r u m a n-i itham ediyor Moskova,4 A.P.Sovyet gazetesi Pravda,dün,birinci sahifesindeki bir yazıda,Başkan Truman,«barışa değil harbe muhtaçtır» demiştir.Başkan Truman'ın 30 Kasımdaki bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Milliyetin anketi* Bizde idam cezasını kaldırmak doğru mu İdam cezasının kaldırılmadı hakkında Millet Meclisine bir tasarı sunulmuştur.Bu hususta Milletkilleıhıi tenvir etmek maksadiyle İstanftul avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Maden işçilerine musallat olan bir afet "Pneumoconiosisje yapılan mücadele Yalnız ingilterede bu ciğer hastalığı her yıl üç ilâ dört bin madencinin ölümüne sebep olmaktadır Türlü hastalıklar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Karısını bıçakla sırtından yaraladı Kadıköyündc,Kuşdilinde oturan Ahmet Samur,bir kavga sonunda karısı İffet Sn mur'u bıçakla sırtından yaralamıştır.Sanık yakalanmış,kadın tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Devi iratları yükseliyor Bu sencki hayvan derisi rekültesinin dörtte üç buçuğu s.itilmişin-Elde 100 ton kadar ma] külrnıştır.Başlıca alıcılar İtalya,Çekoslovakya ve İsveçtir.Eldeki stok miktarının aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Alman seçimleri Başbakan Rene Pleven ile General de Lattre arasında mühhn bir görüşme yapıldı Beılin,4 A.A.«Afp.Saat 20,40 da Batı Bevlindeki 1569 seçim bölgesinden 1236 smda iştirak nisbeti yüzde 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Torbalıda tren kazası Torbalı 4 îİ'zm'r AjansıV îzm'r.Aydın.Ankara seferin:yapan ekspres ireni Develıköy den h;eketh?Dejîirmenöuü ge ç.eline sırada traktörle hail in üzerin/ten geçmekte olan STeKm Kov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • incir,üzüm.pamuk ilıracalı İzmir.4 «izmir Ajansı)Mevsim başından kasım sonuna kadar izmir limanından muhtelit iMketere 42400 tor üzüm.12:~0(tam irnr'r ve 6SÖC ton pamuk ıh rat;edilmiştir.V.u noabeâlle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Alman ordusu yakında silâhlandırılacak General Eisenhower'in,ge ııe-1 karargâhını Avrupada kurması bekleniyor Washington,4 A.A.«United Press Alman kıtalarının da dahil olacağı ve 4e ncral Eistnhower'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Takma ka lb Kalbi duran insanlara takılacak mihaniki kalb yaşamayı temin edecek Clevland,4 A.A.«Afp»—Clevland Hahneman Txp Koleji meşhur operatörlerinden Dr.Charles Barley yeni bir sun'î daha doğrusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Japonya silahlanmayacak Tokyo,4 A.A.Afpi Parlâmentoda bazı suâllere' cevap veren Başbakan Shigerr Yoshida demiştir ki:«Hükümet Japonjyayı silâh landırmak ne köre veya başka bir yerde bir harbe is tira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1950
  • Urdan kabinesi istila etti Amman.4 A.P.Ürdünkabinesi dün istifa etmiştir.Yo ni kabineyi kurmaya;Samih Rifat Paşa memur edilmiştin Kral Abdullah' da dün.bulun duğu sayfiye yerinden Amman,a dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • O GECE Nüsret Vedat Saygei Gözlerimi karanlık pencerem den kaynaşan caddeye dikmiş,ısıklaı içinde yanan İstanbul'u seyrediyordum.Bu gece hay ram gecesi.Cumhuriyetimizin 27 inci yılı.Elektrik direkleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • 1 Hısımlık.2 Balıkçı kayığı.3 Tersi)Soyadı.Yol.4 Tersi)Benzeri anlatır kelime,Poliçe veya senedi başkasına devretme.5 Midesi dolu,El dokunmamış.6 Güzel sanat,Bilgi.x7 Veciz.8 Büyük,Oy.9 Al:v mevcut ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Mâdenlerde çatlamayı keşfeden alet Birleşik Amer ikada madenleri radar ile muayene eden bir âlet icad edilmiştir.Bu âlet,madene 9 metre kadar nüfuz eden ultra yüksek frekans ihtizazları husule getirec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Şişko Kitin maceraları 2 Ateş Bok,çileri.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40335)1 Kanlı ırmak.İNCİ 84595)1 Tan Dark.ELHAMRA 42236 1 iki açıkgöz Tarzan diyarında 2 Kraliçe Kirişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • mm Günün Adamları Amerika Genelkurmay Başkan General Omar Bradley Her sabah saat 9 da,omuz larında general rütbesini gös teren beş yıldızı olan uzun boylu,dik bir asker Vaşingtonda Beyaz Sarayda Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Sivas ili üaimi Komisyon B şorlı ından:İlimiz Bayındırlığı için idrolik karoser 3 tonluk iki tane kamyon satın alınacaktır.Hor birinin tahinin bedeli 10500)liradır.İhalesi 19/12/1950 salı günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • am o h.iTöh mm Dr.Cavit Güncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karır.tenasül uzuvlan kol,bacak damar ve P.emik hastalıkları ML'tel-cPisı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Is+ansul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Ya/an:Hllllllll1' Sevgi Sonlı Teleron:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Kini Kordağ Telefon:40409 Yeni Ses Tiyatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • j lie.5 ARALIK Ru.24 22 Safer 19 5 0 T.So 1370 Salı 1366 VAl [ÎT VASATÎ EZANİ Güne ş 7.08 2.27 Öğle 12.05 7.24 İkind i 14.28 9.47 Aksa tl 1(5.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 Imsa k 5.24 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün abah saat 10.30-12,öğleden sonra 14;30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • JUUHtjet ABONE FÎATT.A1!Senelik 78 Liradır 6 Aylık 15 3 I 1 S Yabancı memleketler İçin iki mislidir.ti İLAN «ATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası spntim!2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • ISTANBUL.12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Konuşma 14.30 Türküler ve oyun havaları Fİ.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.15.00 Ka panış.17.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • tiKI LSÜI idiıılıl Eski eserlerden olup tehlikeli bir hal gösteren İstanbuldaki Çenberlitaş açık eksiltme suretile tamir ettirilecektir.Kesil bedeli 21739,86 lira ve ilk teminatı 1630,49 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazdı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1950
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden:Muhammen Miktarı oedeli Geçici teminat Cinsi Adet Lira Kr.Lira Kr.ihale şekli Ültreviole Steril Lambası tavan için 10 4000,00 300.00 Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Sahte hakimin yeni suçu İzmir,4 Milliyet)Bundan iki yıl kadar ünce Çanakkalcde bir buçuk ay sahte hâkimlik yaparak bu arada bir çok kararlar veren ve nihayet sahtekârlığı meydana çıkarak Ankarada yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Amerikan ordusu K,Başkanı To k y o d a Tokyo,4 A.P.Birleşik Amerika Ordu Kurmay Başkanı General J.Lawton Collins,bugün,General Douglas Mac Arthur ve Uzak Doğudaki diğer komutanlarla bir seri müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Meclis kahramanlarımıza yeniden şükranlarını bildirdi T Bastarafı Birincide "1 başarılar gösteren kahraman,larımıza tevgi ve iftiharlarını izhar gayesiyle İskenderun,Elâzığ ve Ayancık'ta toplantılar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Nakledilen idareciler meselesi Mecliste içişleri Bakanı eski iktidar zamanındaki nakillerin bugüne nîsbefle daha çok olduğunu rakkamlarla izah etti.Ankara,4 Milliyet)Bü yük Millet Meclisi bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Metresini balta ile parçaladı Bursa,4 Milliyet)Dün gece İznikte tüyler ürpertici bir cinayet işlenmiştir.Hâdise şudur:Zokeriya Altın isminde birisi dün geç vakit uzun zamandır metres olarak beraber ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Süt fiatları yükseliyor Süt fiatlarında ani bir yük selis olmuş ve bir kaç gün evveline kadar kilosu 50-55 kuruşa satılırken 70 kuruşa çıkmıştır.İlgililer sütçülerle temasa geçmiş ve bu âni fiat yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Askerî uçak kazaları T Bastarafı Birincide 1 sık vuku bulan kazalar hakkında bir sözlü soru önergesi verilmiştir.Takrir sahibi gazete haber lerine atfen Bursa hava alanında vuku bulan kazayı «ve ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Truman Âttlee mülakatın çok büyük önem veriliyor Vaşington 4 A.P.Bü yük Britanya Başbakanı Cle ment Attlee bugün Türkiye sa atiyle 16.40 da uçakla Vaşr'ngtona varmıştır.Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Truman dün askerî şefler ile görüştü r Basta rafı Birincide!2 Pazar sabahı,Dışişleri Bakam Dean Acheson,Pentagon,Harbiye Bakanlığım)ziyaretle,Savunma Bakanlığj mu ileri gelen simaları ile-te mas etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Dünya harbi {Başmakaleden devam\basta meşhur Rooseveltleri olmak üzere—arka arkaya işledikleri sivasî hatâlarla sedleri birer birer yıktılar ve marifetlerinin tabiî neticesi olarak da Rus selinin asır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Kızıllar kuzey Korey tamamen zaptetti i Baştarafı Birincide 1 lan vererek komünist kuzey Ko renin eski başkenti Pyongyang dan intizam dahilinde güneye doğru çekilmektedir.Cephenin kuzey doğu kesiminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Keredeki birl'ğîmiz Seul 'de F Bastarafı Birincide «Türkiye Kore harbine i râk ediyor» başhkh yazı:da,Türk tugayının dögüi sini övdükten sonra Türl rin 2 nci Amerikan piy tümeninin çekilmesini kc mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • D.P.Meclis Gru p n T Bastarafı Birincide 1 mış olan gensoru vardır.Gru Kendilerini hava alanında General Mac Arthur ve kurmayı karşılamıştır.General Collins'in boynuna sarılmış olan Mac Arthur «Merhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • Atom lıombası T Bastarafı Birincide 1 MORSE'NİN TEKLİFİ Washington,4 A.A.yan üyesi Wayne Morse,P;sar günü,şayet,birkaç gü İçinde Rusya ile bir anhşnr ya varılmazsn,Amerikalıla.Rusyaya ve poyklerino a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1950
  • TİTONUN FİKRİ Londra,4 A.P.Resin' Yugoslav Haberler Ajansı Tanjug'un bugün Londra'da,h- 5 na tevzi ettiği bir habere göre,Mareşal Tito,«International News Service» ajansının Avrupa genel direktörü Kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • iyi dikiş için muhakkak,yuvarlak mekiklif gömme ayaklı yeni İlAnciliK' dikiş ve nakış makinelerini tercih ediniz.Makina Fiat Vade şekli ve daimî Servis sizi her halde memnun edecektir.Türkiyenln her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdar!ığından:Kıymeti Teminat Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-382 Adalar,Büyükada)Maden mah,Tepeköy so.187 ada,5 parsel eski 10,tapu kaydına güre yeni 10 kapı sayılı 13ü M2 bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • TEKNİSYENLERİN SESİ Teknisyenlerin Sesi çıktı.No.19 içinde sanat,teknik ve sağlığa ait birçok makaleler vardır.İstanbul Divanyolu No 104.AFİYET GAZETESİ Afiyet Gazetesi çıktı.No.07 Uykunun sebepleri,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • saw* Yunanistanda yapılan Akdeniz kupası maçlarında karşılaştığımız Mısır takımına.Şükrü üçüncü galibiyet golünü atıyor.Genç takımımız bu ün Kahireye gidiyor 8 aralık cuma gür.ü Kahire,de Mısır takımi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • Basketbol gece turnuvası Kadıköy Haılcevl spof komitesi tarafından klüplerinüz arasında basketbol gece turnuvası tertip ediL mistir.Adı geçen komite,şampiyon çıkacak takıma bir kupa ile birlikte idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • Aziz milletimizin Korede can veren şehitlerinin ruhları için Hatmi Şerif ve Mevlûdi Nebevi kıraati:Kore'de Birleşmiş Milletler saflarında hür insanlık ideali için döğüşen kahraman birliğimizin en çeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve Eksiltme komisyonundan Şişli Çocuk Hastahanesi Röntgen lâboratuvarmm Mikroradyografi cihazı ve teferruatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1950
  • güreş karşılaşması ureşçilerimizin dünya şampiyonları karşısında alabilecekler?neticeler,bu alandaki hakiki kuvvetimizi belirtmek bakımından mühimdir.H A L I T TALAYER kibini mağlûp edebilmesi için gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6