Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1950
  • r ARALIK 1950 Pazar Bâşyann:AH Naei KARACAM Adres:Nuruosmcmiye Türbodar Sokak No:18-İSTANBUL Telgraf ı MİLLİYET İstanbul C YIL:1 SAYI:213 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 92 29614 10 Kuruş m •ü\r:i-ı o a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Bir eroinci yakalandı Saim Boğaz isminde bir eroinci,Fatihte şüpheli bir şekilde dolaşırken yakalanmış ve üzerinde bir miktar beyaz zehir bulunmuştur.Sanık dün rıdliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Eniştesinden dayak yememek için kendini pencereden attı Evvelki gece Ycnişehirdı kanlı bir hâdise olmuştur.Hf disenin mahiyeti şöyledir:Dl vareı Âdem sokağında oturar Osman Tunçal ailevî bir se bepten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Birbirlerini yaraladılar Nurucsmaniyede bir köfteci dükkânı işleten Mehmet Öz kiriş ve Mehmet Can bir iş il tilâfı yüzünden kavgaya tu tuşmuş ve bıçakla birbirlerini muhtelif yerlerinden yarılamışTard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • İki sabıkalı bir meyhanede hâdise çıkardı Muzaffer Birinci ve Hasar.Cevahir isminde iki sabıkalı Galatada bir meyhanede içer ken küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır Meyhaneyi birbirine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Almanyaya bin ton krom sattık İkinci Dünya Harbi sıralarında kromlarımızın en ha raretli müşterilerinden olar Almanya,krom ithalâtına ye niden başlamıştır.Bu m una sebetle Federal Alman Cumhuriyeti,mc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • İnjiiUereyc bağırsak ihraç edeceğiz Memleketimizden külliyetli miktarda bağırsak almak üzere gelmiş bulunan İngiliz İaşe Nezaretinden Mr.Grespy,dün sehrimizdeki ihracatçı ta çillerle temaslarda bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Yeni İstanbul refikimiz iki yaşına bastı Yeni istanbul refikimiz 1 Aralık 95ü tarihli sayısı ile iki yasma basmıştır.Refikimi 7.1 icbrik eder,memleket hizmetinde basanlar ve uzun ümürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Emniyet Genel Müdürü bıısiin Edîrneye gidiyor İki gündenberi İstanbulda bulunan Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök tetkik lerde bulunmak ve teşkilâtını teftiş etmek üzere bugün Edîrneye gidecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Vali bugün şehrimize dönüyor Ankarada Hükümet erkânı nez^mde muhtelif temaslarda bulunan Vali ve Belediye Reisi Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökayın bugün şehrimize gej mesi beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Bir randevu evi daha basıldı Tarlabaşjndu 227 sayıda oturan Nükhet Tunç isminde bir kadının randevuculuk yap lığı haber alınarak buraya bir bai-km yapılmış ve 5 çift suç üstünde yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Kore haberleri Koreden gelen haberler iftiharla okunacak şeyler değil,tarihe mal olacak hattâ şimdiden mal olmuş kahramanlık numuneleridir.Etrafı çevrilen bir taburumuza çekilmesi ve daha geride mevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • İslâm AlM«fe Kal* NMisetorı Sete# Hm HÂŞÂMI-EME VÎ Rekabeti TEFRİKA NO:133 ZİYA ŞAKÎR meviler atlarına atlayıp kaçıyorlardı derhal yıldıönüne Ibni Zeyyadın ordusunda ki askerler,Ibrahimin ordu kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • YENÎ BÎB CEMİYET İt Gazetecilik Enstitüsüne kr yıtlı gazetecilerden:Cem Ata beyoğlu Cumhuriyet»,Rece;Bilginer,Yılmaz Çetiner Vatan)Necdet Sclçuker.MuzaL fer Kayar Yeni Sabah)Vahdettin Orgun.Erol Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • YARIN AKŞAMA kadar BANKAMIZDA AÇİLACAK 250 Liralık Her Bayan Hesabı 21 ARALIK 1950 İkramiye keşidesine iştirak eder.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • YAPI ve KREDİ Bankasının İkramiye keşidesi YAPI ve KREDİ Bankasının,Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine 1950 yılında hediye etmekte olduğu ikramiyelerin bu seneye ait son keşidesi dün Atlas Sinemasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Öğretmenler yapı sandığının tasfiyesini istiyorlar istanbul ilkokul öğretmenlerinden bazıları dün saat 15 te Muallimler Birliği merke zinde bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda,ilk okul öğretmenleri Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Meriç nehrinin yatağı ıslah olunacak Nehrin ıslahı işlerini tertipliyecek olan ve Türk Yunan Amerikan temsilcilerinden teşekkül eden komite çalışmalarına devam etmektedir Marshall yardımından faydalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • HALKINSESI Karanlıkta kalan ev Bir okuyucumuzdan aldı» ğımız mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.Bundan bir ay evvel evimizin bitişiğinde yapıl,makta olan inşaattan dolayi elektriğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • N.Hikmet gidiyor Şair,tedavi edilmek üzere İsviçreyc gideceğini beyanla pasaport istedi Nâzım Hikmet,hastalığından bahisle vilâyete bir dilekçe vermiş ve tedavi edilmek üzere îsviereye gideceğini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Namık Kemal ihtifali Vatan sairinin 62 nci ölüm yılı münasebetiyle Eminönü Halkevinde bir toplantı yapıldı Büyük vatan şairi Nâmıl;Kemalin 62 inci ölüm yıldönü mü münasebetiyle dün Milli Türk Talebe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Yapi Kredi Bankasmır evini kazanan talihli Yapı ve Kredi Bankasmır dünkü keşidesinde,İzmirdok bahçeli evi Halit Ergün adın da bir vatandaşımız kazanmış tır.Halit Ergun,yirmi yıl evvel Elâzığdan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Mali konular Marshal!yardımı vı Avrupa iktisatily Marshall Yardımı başladık lan iki bucuk yıl sonra Birleşik Amerikanın Avrupa kalkınması na yatırdığı envestisman sağlam kâr hisseleri getirmeğe baş la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Sanayii kongresi Ankara,2 İzmir Ajansı)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mart ayı içinde Ankarada büyük bir sanayi kongresi tu;lamaya kr.rar yererek keyfiye ti teşkilâtına bildirmiştir.ÎLgili daireler,sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • KİSA HABERLER Israilden bir firma Ticaret Borsası Müdürlüğüne mü racaat ederek beyaz faâulyc,nahut,mercimcg,beyaz dan,buğday kepeği,arpa,mısır,küspe almak istediğini bildirmistir.Ticaret Borsasına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.12.1950
  • Sağlam ev Iuzj yetiştirme kursunda muvaffak olanlar Eminönü HaJkcvinde devam eden sağlam ev kızı yetiştirme vo aile hastabakıcı lığı kursu sona ermiş vo 21 bayan muvaffak olarak tasdik name almıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • enen Kore'deki askerimize aic haberleri hep resmî ve husucî Amerika ve Avrupa mer.baiariyle bizim muhabh lerin telgraflarından öğreni yoru^:Meselâ üç gün evvel «Amerikanın Sesi» radyosu ile AT\ve B.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • ingilterinin Moskova elçisi Moskova,2 A.A.İngiltere büyük elçisi David Kelly bu sabah mezunen uçakla Lon draya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Atllee Oitavaya da gidecek Londra 2 A.A.Afp)Attfee'nin Vaşington'da ya paccığı görüşmelerden sonrs Ottawa'ya gideceği resmej teyid edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Bijradicte şiddetli zelzelr devum ediyor Bigadiç,2 A.A.Bu gece 1,50 ile 6.40 arasında dördi çok şiddetli yedi zelzele ol muştur.Bazı evlerin bacalar yıkılmıştır.Işıklar köyünde bir ev yıkılmış,iki ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Attlee'nin seyahati Pazartesi Vasinfftona varacak olan Attlee hâlen Londrada Fransızlarla müzakerelerde bulunuyor Vaşington 2 A.A.İn giltere Başbakanı Attlee'nin pazartesi günü Vaşingtona ge leceğ i v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Fransızlarla görüşmeler Londra 2 A.A.Lps)Pleven ve Schuman bu sabal Londraya gelmişlerdir,Fran sız devlet adamları Bevin vı Attlee ile görüştükten sonrc bugün Paris'e döneceklerdir.P'ıansız ve İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Fransız Meclisinde Paris,2 A.P.Başbakan Rene Pleven.İngiltere Baş bakanı Attlee ile dünya duru mu hakkında görüşmek üzere Londraya hareketinin arefo sinde Fransız Millî Meclisinde itimat reyi almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Fransada kızıl casus teşkilâtı Paris» 2 A.A.Fıansır milli emniyet teşkıLâtından bildirildiğine güre,Fransız nıc kamları memlekette Çekoslovakların idaresi altındaki bi:komünist casus teşkilâtı ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Cckoslovakyada mahkûm edilenler Prag 2 A.P.Kendilerine komünist Çckoslavak reji mi aleyhinde yıkıcı faaliyetler isnad edilen bir piskoposla ileri gelen diğer 8 katolik kilise mensubu bugün ağır hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Mamafih Murad bir şeyleri.hem de Hurremiranlatabileceğinden çok daha a çık olarak anlamıştı.Şükriye.Hurrem daha Mura dm kollarından ayrılmadan gel mis kapının eşiğinde mıhlanıp kalmıştı.Onlar içeri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Müttefikler Sovyet notasıııı reddetti Berlin,2 A.A.Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa hükümetleri pazar günü batı Berlinde cereyan eden seçimler hakkındaki Sovyet protes tosunu kat'î surette reddetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Rusyada uranyum madeni için çalışmalar Nevyork,2 A.A.İki mülteci Sovyet âlimi Sovyet Rusyanın Türkistan Cumhuriyetinde Fergana vadisinde ye ad keşfedilen bir uranyum madeni üzerinde çalıştığını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Yıınanistanın kuzey hudutları Flushing,Nevyork)2 A.P.Birleşmiş Milletler dün Yunanistanm kuzey hudutlarındaki müşahedesine devam ettirmeye karar vermiş ve do ğu Avrupa memleketlerini ellerinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Varşova Elçiliğindeki memurlar grev yaptı Varşova 2 A.P.Varş'ovadaki Türk Elçiliğinin Polon yalı müstahdemleri bugün üc retlerinin kanuna aykırı bir şekilde verildiğini ileri sürerek grev yapmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Sağlık Şûrasının kararları Ankara.2 A.A.30 Kasim 1950 tarihındenberi toplan tılarına devam etmekte bulunan Yüksek Sağlık Şûrası bugün d_toplanarak gündeminde bulunan mevzuları incele yip kararlara bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Ameri İcada atom imali hızlanıyor Vaşington 2 A.A.Yetkili kaynaklardan cuma gecesi öğrerT-diğinc göre Truman atom bombasının imâlinin hızlandırılması için talep ettiği tahsisatla Oak Ridge,Tennesee ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Suriye Başbakanının beyanatı Kahire,2 A.P.Suriye.Başbakanı Nazım Kudsî bugün Kahirede verdiği bir demeçte,Arap devletlerini,«son derecede vahim-olarak vasıf landırdığı dünya durumu kav şısında birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Ankarada lig maçlarına devem edildi Ankara,2 MlLLÎYET)Şehrimizde lik maçlarına de vam edilmiştir.Birinci küme de,Hacettepe Kalespora 3—1.Gençlerbiıliği Maltepeye 9—0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Ağır sıklet boks maçı Duesseldoıf,2 A.A.Ba ti Almanyanın 80 kilo boks şampiyonu Conny Rııx,dün gece 10 ravuntluk bir maçın dördüncü ravundunda Danimarka şampiyonu Erik Jcnsen'i nakavtla mağlûp c'.mişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Kadınların erkeklerle boy ölçüştüğü yeni saha Kadın askerler na iştiriliyor?fi Harp içinde kadınların büyük hizmetini gören İngiltere kadın asker yetiştirim için hâlen büyük gayretler sarfetmeğe basla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • R.Famechon galip 2 A.P.Fransız tüy sıklet boks şampiyonu Roy Famechon,dün akşam Madison Square Garden'de,New Jersey'li Archie Devino,yu,yedinci ravundun 2;43 ün_cü dakikasında teknik nakavt ile mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Garip bir hâdise Deniz binbaşısı Vedat ağustosta gemisini katır dıgı için yakında Amerikada yargılanacak Connecticut Birleşik Ame rika)2 A.P.Gecen ağustos ayında Türkiyeye hareket eden gemisini kaçıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN NANE ESANSI!RÂDYOLîN KULLANİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Yol programı için 35677378 Sira ayrıldı Marshal planından serbest bırakılan bu fon yakında kullanılacak Ankara,2 A.A.Devlet Bakanlığı ve İktisadî İşbirliği İdaresi üzel misyonu tarafından tebliğ edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Yarın akşam J^ E L E İY Sinemasında Nefis mevzuu.Harikulade temsil tarzı ve bir araya gelen kıymetli yıldızları ile,SENENİN EN MÜKEMMEL FİLMÎ YELPAZELİ KADIN The Fan)Başlıca yaratıcıları:JEANNE GRAIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.12.1950
  • Milliyetin anke+i Bizde idam cezasını kaldırmak doğru mu idam cezasının kaldırılması hakkında Meclise bir tasarı verilmiştir.Bu günlerde encümenlerde görüşüleceğini duyduğumuz,bu tasarı etrafında şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • I U L D Ar?A G A 1 Acılık;2 Sonundaki harfsiz,Lâakal,Göçebe adıri;3 Tersi)Kötü vaziyette görülen insana hitap;4 Vdfrkılanma,Babanın yarısı;5 Zaman;i Buyururcaûıta;7 Tersi)Bir boksörümuzun soyadı,Nezir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • 3 ARALIK Ru.22 20 Safer 19 5 0 T.So 1370 Pazar 1366 VAl rtr vasati ezani Giine S 6.49 1.58 ogle 11.59 7.09 Ikind i 14.33 9.44 Aksa pı 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 lmsa k 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçül orkestradan melodiler 13.4' Charlea Tıenet ve Jacqueline François'dan şarkılar Pl.14.00 Saz eserleri ve oyun havalan 14.20 Dans muzu" Fİ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • İKRAMİYELI AİLE CÜZDANI sahipleri arasında 2-nci Noter huzurunda çekilen kuranın talihlileri izmir,Karşjyakadaki bahçeli EV'i kazanan Halit Ergun Cüzdan No.8494)Yılda her 100 müşteriden birine hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Eminönü Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 949/177 istanbul E.T.T.işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bacırköy Zeytinlik Ramıben sokak No.5 te oturur Refik Üzer aleynne açılan 125 üra 37 kuruş alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • AYDA 10 LiRA TAKSİTLE Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 liradır.Yerli ve Avrupa palto,pardesülük kumaşlarımız gelmiştir.Tüccar Terzi SALAHADDiN KARAKAŞU Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 950/98 tereke Bebekte Arslanlı konakta oturmakta iken 28.8.1950 tarihinde vefat eden Villiam Corç Midelton Edvars,el yazısı ile tanzim etmiş olduğu 20 mayıs 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • HlHUijet ABONE FİATJ.ARI Senelik 78 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü »2.5 Hân sayfası 8*rıtW 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Beygir Beygir Traktörlerîmîıîn îkîncî partîsî yakında gelerek teslîmata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • O E n â T Ö H Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları i.lltöl.jcsısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • if.BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Şişko Kitin maceraları 2 Ateş Bekfileri.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40335)1 Kanlı ırmak.INCÎ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 4223ü 1 İki açıkgöz Tarzan diyarında 2 Kraliçe Kiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Hindistan Cevizinden Çıkarılmış Hakiki Vejetalin Yağı Pilâv,kızartma,tatlı ve her nevi yemeklerde kullanılan bu saf yağ mide ve karaciğer rahatsızlıklarını önler.Bakkallardan İsrarla isteyiniz.S I B j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da-DRAM KISMI I lıılll İhtiras i mili tramvayı fazan:Tennesse I Williams JP Türkçesl j Asude Zeybekoğlu Teleton:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yakarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.12.1950
  • Sonra,treninin kaçta kalkacağını sordu.Tren saat 5.25 te idi.O saatte,kendini Yetimevinin önünde bekliyeceklerdi.5.35 treni Parise kalkan son trendi.Nelly sabırsız:«Sözün kısa sı,geliyor musunuz,gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Reisicumhur F.K.Gökayı kabul etti Ankara 2 A.A.Cum hurbaşkanı Celâl Bayar,bu„ gün Çar.kayada İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökayı kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Atomcun kullanılması meselesi Florida 2 A.A.Ayandan Edwin Johnson Birleşik Amerikanın Koreye birkaç atom bombası atmakla harbe nihayet verebileceğini söylemiştir.Ayan ve Temsilciler Meclisleri müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • lnönünün siyası hatası T Bastarafı Birincide 1 gun olmıyan bir gensoru öne;gesi vermesi Halk Partisi mafillerinde de bir hayli müna kasalara yol açmış ve takriı verilmeden hukukçuların fikri,nin alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Türk Bulgar hududu T Bastar»fı Birincide 1 2 Bulgar hudut makvmla rina,Türk giriş vitesini nâmii olmıyanlann hududu goçmelerine imkân vermemeleri huşusunda gerekli emirler verilecek tir.3 Türk giriş»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Izmir Fuarı hazırbkları Izmir 2 Izmir Ajansı)İzmir Enternasyonal Fuarı hazırlıklarına şimdiden baş lanmış^ır.Çekoslovakya.Birleşik Amerika.Macaristan ve ingiltere iştirak edeceklerini bildirmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • TRUMAN RUSYAYI DÜN İTHAM ETTİ Başkan Kongreye gönderdiği mesajda Rusyayı hem Kore mütecavizi hem de dünya barışının sallantılı bir hale gelmesine sebebiyet vermekle itham etti Vaşington 2 A.P.Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Ermeni Gregoryan Patriği dün seçildi Patrikliğe hâlen Amerikada bulunan Haçedoryan serildi,o kabul etmezse Beyruttaki Piskopos Paroyan getirilecek Ermeni Gregoryan patriğin seçecek umumi heyet dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Hükümetin istifa haberi i Bastaıafı Birincide 1 kanın bütün hareketlerini istismara yeltenen ve hükümetin her icraatını C.H.P.mu halefeti adına bir menfi propoganda unsuru olarak kullan mağa çalışan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Acheson Austin mülakatı Vuşington 2 A.P.Dışişleri Bakanı Dean Acheson bugün vaziyet hakkında kendisiyle görüşmek üzere Birleşik Amerikanın Birleşmiş Mil letler nezdindeki baş delegesi Warren Austin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Zayiatımız henüz belli değil r Bastarafı Birincide 1 kuvvetlerini,Amerikan tank ve uçaklarının yardımiyle ne şekilde yarıp geçtiğini anlat mışlardır.Yüzbaşılar,tugayın bir hay li hırpalanmış olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Canubî Kore kuvvetlerine mensup erler bir su maniasının aşarken £or©r« giden Tuncn kıtelcn Kıaîlcmru selamlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Pamuk presesi satın almaca Çukurova Pamuk İslah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:Müessesemiz Hacıali köyünde kurulmakta olan çırçır rıkasına lüzumlu standard eb'adda satte 3-5 balya yapar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Kore'deki son durum T Bastarafa Birincide 1 Cephenin kuzey batı kesL minde 8 inci orduyu sıkıştıran Çinli kuvvetler mütemadiyen Mançurya hududunun öte tarafından takviyeler almaktan dır.General Mac.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • G.Kurmay Başkanının mesajı r Bastarafı Birincide 1 Ve şerefli bir vazifeyi yapmak sizin payınıza düştü.Bundan dolayı hakikaten talihli ve bahtiyarsınız.Mukaddes şehitlerinizin yeri milletimizin kalbid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • 25Kus tümeni Avrupaya saldırmıya hazırmış Bonn 2 A.A.Dün gece gazetecilerle bir konuşma ya pan Amerikan yüksek komiser John Ml-Cloy Kuşların doğu Al manya'da bir mahalde Ren nehrine dayanacak kabiliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Mac Arthur dünyaya ihtarda bulunuyor f Bastarafı Birincide 1 dan Frankfurta gönderdiği be yanatta.Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin vaziyete hâkim olmadıkları takdirde harbin Avrupaya sirayet edeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Proje Müsabakası M.S.Bakanlığından x^ış memleketlerdeki Türk şehitleri için Millî Savunma kanlığı Kara Kuvvetleri İnşaat Grubu Başkanlığı taraflı 15 Ocak 1950 tarihine kadar Türk Şehitleri Anıtı)proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye hastahanesi için alınacak bir adet" amel masası açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 8000)liradır.3 Teminatı 600)liradır.4 Teminat Belediye veznesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • BE ^JGLU Şubemiz için Tertib edilen ikramiye 20.000 um Büyük İkramiyeler 10.000 Lira 5.000 1.000 500 Beyoğlu Şubemiz müşterileri diğer şubeler ieiı tertiblenen umumî ikramiyeden de istifade ederi Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1950
  • Diyarbakır Yo lar 9 Bölge Müdürlüğünden 1 Van Muradiye Erciş)yolundaki Muradiye)ki.ünün mevcut kârgir ayakları üzerine betonarme tabiiye y ması işi 10.11.1950 gününde istekli çıkmadığından 2490 s kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1950
  • karşılaşması ya kN/W\Telaviv'deki mağlûbiyetimizin revanşı olan bu karşılaşmanın neticesi,Millî takımımızın forvet hattının çıkaracağı oyuna bağlıdır Millî futbol takımımı/îsraildeki 5-1 lik mağlûbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1950
  • mm JPI e$:r^aagjp' Dün akşam yapılan Greko Romen şampiyonluğunu revang müsabakalarında rakibi Mısırlı Abdülhamit'i 14 dakika 22 saniyede tuşla mağlûp eden Ali Yücel,rakibini bastırırken.Galibiyetlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6