Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Denize uçan otomobilin dün de esrarı çözülemedi Evvelki gün denize uçcn otomobil vinçlerle denizaen çıkarılırken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Donanmadaki suiistimal tahkikatı genişliyor Yeniden üç general ve 7 yüksek rütbeli subay hakkında tahkikata başlandı Donanmadaki suiistimal hâ niz Yollama komutanlığındadisesini tetkike memur edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Randevu evinde vnvalanan Nurten Şenyuva "i orduncu güzel de adliyede Nürten Senytıva bir randevu evinde yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci sube memurları evvelki gece Beyoğlunda üç randevu evi basmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Birliğimiz Amerikalı bir albayı kurtardı Amerikalının esir düşeceğini gören bir erimiz,vaziyeti Gnl.Yazıcıya bildirdi Kuzey doğu cephesi,29 A.A.Reuter)New-Jerseyli teğmen Earl Chester,Albay Thomas Gun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Vaşington,29 A.A.Afp)Dışişleri Ba-5 kanlısı tarafından takip edilen siyasete ve bilhassa Dışişleri Bakanı Dean Acheson'a karsı Cumhuriyetçi muhalefetin giriştiği hücumlara hasredilen yayınında yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Resimlerle aktüalite ı^_Amerikalıların bire ITci denizaltı dana verdiklerrni ajans haberi plaral:bildirnvçty.VuV«r,dnki resimde Vaşington büyük elçi.*rıiz ile Amerikan ve Türk deniz erkânı AmeriKumn Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Güvenlik Konseyi müzakerelerine iştirak etmekte olan Kızıl Çin heyeti Bjrleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygwe Lie ile birli kte.Güvenlik Konseyi dün toplandc Çin heyetinin yaptığı teklifler Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • mJğM i$ ne Kızıllara karşı ayakta kalan ve mevzi tutabilen tek kuvvet,Tugayımızdır Kuvvetlerimiz dünyaya bir çarpışmalarda büliin örnek teşkil ediyor Bu çarpışmalardaki zayiatımız 8 ölü ve 20 yaralıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Koredeki tugay kom utanı Gl.Tahsin Yazıcı.Amerika fevkalade kararlar arefesînde Savunma konseyinin mühim bir toplantısı Parlamentoda Mutediller,Fornıoza'da bulunan Milliyetçi Çin kuvvetlerinden faydal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Milliyet'in anketi:Bizde,idam cezasını kaldırmak doğru mudur?m 'yajtn^okoy^rjit^M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • 1 G.Bradley 1 IB.Milletler S J komutanı I I olacakmış Vaşington 29 CA.A.Ayandan Cumhuriyetçi Styles Birdges dolaşan bazı şayialara göre müşterek kurmay heyetle ri başkanı General Omar Brad leyin Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Dünya fevkalâde günler yaşıyor ore harbi geniş bir demokrat komünist mücadelesine müncer olmak istidadı göstermektedir.Başkomutan Mac Arthur son tebliğlerinde bunu sarahatla bildirmekte ve Birleşmiş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1950
  • Birleşmiş Milletlerin geçen hafta yaptıkları büyük taarruz harekâtını teftiş için Kuzey Koreyö giden Mac Arthur Komünist Çin taarruzu her tarafta gelişiyor Çinliler 200 bin kişilik 21 tümeni taarruz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • ir Muamele vergisine verile cek yeni şekil etrafında fikirlerini tesbit edecek olan sana yî meslek zümreleri,toplantı,launa devam etmektedirler Dün de gıda sanayiile uğraşan mes-lek zümreleri toplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Nokledilen öğretmenler Köy okullarında vazife gören 30 öğretmen şehir okullarına nakledildi Millî Eğitim Müdürlüğünce son hazırlanan bir kadroda;köy okullarında vazrfe gören 30 öğretmen şehir okulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Hamiyet Yüceses istanbul Üniversitesi Talebe Birliğine bağışı oes sanatkârı Hamiyet Yüceses,İstanbul ve Ankara radyolarında vereceği konserlerdeil elde edeceği meblâğı İstanbul Üniversitesi Talebe Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Pamuklulara yapılan zam Pamuklu ve pamuk ipliği fiatlarının günden güne yükselmesi üzerine ellerindeki eski mal pamuk kalmayan Sümerbank,Adana ve Kaysen fabrikalarının mamullerine yüzde on nisbetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • HALKINSESI Gıda fi a ti arı Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşredL yoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Gıda fiatları durmadan yükseliyor.Bilhassa sebze ve meyva fiatlarında göze çarpacak ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Türkiye Sınaî Kalkınma bankası Banka Genel Müdürü Norman Tucker Türkiyede yeni sanayiin kurulması ve mevcut sanayiin inkişafı için yapılan yardımları izah etti Türkiye Sır.aî alkınma Bankası Genel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Akrabasının tecavüzüne uğradı Eyüpte oturan Nazmiye ilminde 50 yaşlarında bir kadın zabıtaya müracaat ederek kocasının akrabalarından 27 yaşlarında Abdurrahman ismindeki gencin zorla kendisine taarruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Bir neşriyat dâvası Bir müddet evvel öğretmen NihaJ Adsız tarafından Akşam Postası gazetesi sahibi Nusret Safa Coşkun aleyhine bir dâva açılmıştı.Bu dâvanın duruşmasına dün.9 uncu Asliye Ceza'.Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Memleket imi meseleleri Sırf sanayi veya sırf ziraat işletmeciliğinin yerini gittikçe faaliyetini hem ziraa hem sanayie dayayan müesseseler almaktadır Zaman zaman ortaya çıkarıp dn hiç,bir neticeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • KİSA HABERLER A-tsîanbu!Vali ve Beledi?Reisi Prof.Gükay dün akşam Aiikaiaya gitmiştir.•fc Tophanede oturan Alımet Koksal;kardeçi Halil Kokral'ı l)ir kavga sor.unda bıçak.2n yaralamıştır.Hollanda radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Karısı ve çocukları tarafından dövülmüş Topkapı Arpaemini yoku kuşunda oturan ve maliye memurluğundan emeMi btrîunan Refik Apaydın isminde birisi dün sabah Satıcılığa müracaat ederek,mirasına,konmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Ücretli hafta tatili Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ücretli hafta tatili kanunu tasarısından vazgeçilmesi ihtimalinin belirdiği yolunda Ankara Ajansı menşeli olarak bazı gazetelerde int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • İslam Aleninde Kaofc Hâdiseleri Sebep Ha HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFElitA NO;130 ZİYA SAKİR bni Zeyyad son derece hilekârdı.îbni Zeyyad ordusnuun 8'J bin)kişilik bir kuvvet olmasına mukabil Muhtânn ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Banar sigaraları Tekel idaresi çıkaracağı yeni hanım sigarasına verilecek isim için bir anket açmıştı.Gelen cevaplar Tek elli,çift elli karış'k ve kalabalık bir jüri huzurunda açılmış,tasnif edilmiş,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Tüccar derneğinin Bulgar göçmenlerine yardımı Edirne Valisi Emin Akıncı,Tüccar Derneğine gönderdiği bir mektupla Bulgarisrandsn yurdumuza gelmeleri beklenen ukdaşîanmızm,giriş kapısı olan Edirncde bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Tiftik ve yapağı piyasası yüksekliğini muhafaza ediyor Tiftik ve yapağı piyasasındr Çatların yüksekliğini muhataza etmesine mukabil ihracatta ağırlık hasıl olmuştur.Bu Uur ^unluğa sebep 950 tiftik rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü Enstitü dün İktisat Fakültesi dershanesinde yapılan bir törenle atıldı İstanbul İktisat Fakültesine bağlı olarak tesis etliler.Gazetecilik Enstitüsü dün saat İG da.İktisat Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Verem aşısı Yeni laboratuvar dün Cumhur Başkanının da bulunduğu bir törenle açıldı Ankara;29 G\A.Refik Saydam merkez hıfzıssihha mü eşsesesmcle kurulmuş olan B.C.G.verem aşısı iâboratuvar;bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Hindieinî'de Fransızların durumu Saygon,29 A.A.Hindi Çini kuzey doğu bölgesindeki ileri karakolu tahliye eden Fransız,kuvvetleri,salı günü komünist kıtalarını yarmağa muvaffak olmuşlardır.Saygon Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Prens Halim mahkûm oldu Kahire,29 A.P.Mısırdaki silâh suiistimali ile alâkalı olarak evinde araştırma yapmış olan polisin 50 lirahk hasara sebebiyet vermiş olduğu iddiasiyle mahkemeye müracaat etmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Yıldızlara yapılacak seyahat Barselon,29 A.A.Barselon'da bir seyahat acentesi,tahminen 1974 yılında yakın yıldızlara hareket edecek obn uçaklarda,şimdiden yer ayırmaya başlamıştır.Acente,altı ay içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Etna Dağı i n d i fa ı devam ediyor Kat any a Sicilya)29 AP)Etna dağından akmakta olan L ki siyak ve dumanlı lav koludün gece Etna dağından yavaş yavaş aşağı inmiştir,fakat.bunun sahası dahilinde go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Lt al yanın meşhur ölü şehri Roma,29 A.A.Mussolini'nin İtalyaya miras bıraktığı yüklerden biri de hiç şüp hesiz 1942 dünya fuarı tesisleridir.Roma şehrinden beş kilometre mesafede inşa edilen ve hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Sivasta köy tüye dağıtılan arazi Sivas,29 A.A.Sivaaır beş köyünde 276 aileye 33.85P lira kıymetinde 11.212 dönürr arazi dağıtılmışta*.Bu köylerden Pirkanik köyünde 62 aileye 6Û96 lira kıymetinde İÜ56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • a Koredcki sen vaziyet Deha birkaç gün evvel r Genc:ai Mac Arthur)Noel Yortusuna kadar Kare işi-ni bitirmiş olacağından bahsettiği halde iki gündür g^len haberler vaziyetin birdenbire tersine dönüp ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Şükriye küçük lambayı alaak mutfağa geçti-Doktor rad oyu açtı;Akümülâtör tama men boşalmak üzereydi;fakat,afif gelmekle beraber,bu saka °rt sesi Hüseyin beyi sinirer.dirmeye yetti;Onu taklit derek:Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • KERVANSARAY Saboh seat 1 1 den itibaren Müzikli öğle ve okşâm yemekleri ÇAYveAPEPİTİF SALONLARI RUSTİK BAR ve I den SO NRASf Telefon:84730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Harici kısa haberler JAPONYADA ir Amerikan servisleri bugün Tokyodaki her AmerikaJu aileye,tayfun,zelzele,yangın ve hava bombardımanları vuku bulduğu zaman ne yapmaları lâzım geleceğini bildiren,talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • 40 bin dolar kıymetinde bir tablo bulundu Stockholm,29 A.A.Nejrkoeping sanat müzesi,mü diirü Dr.Aron Borelı-us,İsveçin merkezinde bulunan şatolarda araştırmalar yapurker meşhur İspanyol ressam.Francis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Süveyştekı İngiliz askerleri meselesi Londra,29 A.P.Bilindiği gibi Mısır,Süveyş kanalı bölgesindeki îngiliz birlikleri nin geri çekilmesini istemekte olup,İngiltere Dışişleri Ba kam Bevin'le Mısır-Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • sır,Yunanistan Amerikan,Lite dergisinde çıkan bir yazı üzerine,Mısır hükümeti Atina Büyük Elçisini geri çekiyor Kahire,29 A.P.Mısır hükümeti,Amerikan Life delgisinde çıkan ve Yunanistan kraliçesi Fred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Hidrojen bombası Bombanın tekâmülü ve atom bombasının sayısının arttırılması için bir milyar dolar ayrıklı Vaşington,29 A.P.Hid rojen bombasını tekâmül ettirmek ve atom bombası sayısını arttırmak maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • Son harplerden alman derslere göre Birinci Dünya Harbinin ikinci safhasında yeı alan motorize harp,ikinci Dünya Harbinde daha mütekâmil ve da ha önemli bir vaziyet elde etmiş ve bundan sonra da harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1950
  • ianzas de Espana revüsü şehrimize geliyor TİKİ ianrs'ckin^caı m-as'^kep İspanya ve şaTkılaı re.VU3Ü 13 Aralıkta gelininize gelerek 3-tem.ul verecektirîsşanyj trupu hususî bir vapurla seyalıat etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • ma elma Ümit Nahif RAMOK IIa net kendi fakirliği karlıemdfl onun zenginliğinin sınûl^ağını bildirdi ve bu yüzden Belmaya karşı daima içi dolu d||turdu Bazan teneffüslerde,hazan erken geldikleri sabahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Sahibi:A.N.KAR AC Al Bu nüshada yazı İşlerini t idore eden:Vahid Ramiz H Dizildiği Yer:N.A.ve A I Gazetecilik KollekMf Şii Matbaası Ba.îiidıjı Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan br.şka her s'1 sabah saat 10.30-12,"fcğlı den sonra 14.30-17 de has kabul eder.İstanbul D vanyolu No.104*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Ş:sj Kitin maceraları 2 Ateş Be çileri.AR 44394)1 John Belin ATLAS 40835)1 Koni Fransez Temsilleri.İNCİ 84585)1 Jan Dar ELHAMRA 42236* 1 1 açıkgöz Tarzan diyarında 2 Kraliçe Kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Afife Ediboğlu Çalan lar:Hakkı Derman,Şerif İçli.Şükrü Tur.ar 14.20 Dans müziği Pl'.14.45 Program,lar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • lie.30 KASIM Ru.19 17 Safer 1 9 S 0 T.So 1370 Perşembe 1366 VAl CÎT VASATİ 1 İZANI 1.58 Güne S 6.49 Öğle 11.59 7.09 i 14.33 9.44 Aksa m 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 İm s a k 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı tfazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Teleron:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • İstanbul Defterdarlığından:Adet Cinsi 1 Angusta Marka top baskı makinesi Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Yenicami Şubesine kazanç vergisinden borçlu Nevzat Dosdoğru'nun haciz altına alınan yukarıda ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Kefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden:Muhammen Miktarı bedeli Geçici teminat Cinsî Adet Lira Kr.Lira Kr.ihale şekli Ültreviole Steril Lambası tavan için 10 4000,00 300.00 Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • 1 Bahsed n,istavroz,2 Rumca gel.Sinir 3 İsrar 4 Bir pamuk cinsi 5 Bir nota Uzatma.G Bir ölçü,Bir e^at,7 Dudak,İhtiyar 8 Açıkça.Vilâyeti.9 Tersi)Keyfiyet YUKARDAN AŞAĞİ 1 Ayın bir daire seklinde olan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Hilary,sokağın köşesinde bir hayli bekledi.Neden sonra,Nelly gözüktü:«Daha erken kurtulanla* dim.dedi,Hilary"nin koluna girerek,«Zaten sizden evvel gelip burada bekliyemez dim;sonra beni burada tek ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • İstanbul Defterdarlığı Muamele Vergi Dairesi Müdürlüğünden Adı Soyadı^_İşi_İşyeri_Senesi Vergi Zam Salvator Galanti Plastik çanta imali İstiklâl caddesi No.18/1 947-948 3224.23 1612.11 İsmail Yetmiş P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Devlet Denizyolları ve Umanları İşletme Genel fiiüdürlüc ünden:1 737 adet Siyah Gamselâ muşamba PAZARLIKLA satın alınacaktır.2 Pazarlık 8/12/1950 cuma günü saat 15 de Tophanede Genel Müdürlük Alım Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Erzurum Bayazıt yolu kardan kapandı Karaköse,29 A.A.Sonenin ilk kan akşamdanberi yağmaktadır.Kar yarım metreyi bulmuştur.Erzurum Ba yazit yolu motorlu vasıtalara kapanmıştu*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1950
  • Baçtarafı 3 üncüde)reket kabiliyetleri yüksek ve dolayısiyle modern harpte oy nadıkları rol kıymctlidh".İngiliz ordusunda kullanılan son model «Centuriou» tipinde orta tanklar hâlen karşılaşmaları mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Orman kanununda tadilât Ankara,29 Milliyet)Yeni Orman Kanunu tj.sarısı bu defa da Bakanlık mümessil leıinin yaptıkları topiantıd;gözden geçirilmiş ve son şeklini almıştır.Tasarı önümüzdeki günle:de Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • B.M.Meclisin dünkü toplantısı Ankara,20 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te başkan vekillerinden Bursa Milletvekili Hulusi Köymen'in başkanlığında top lanmıştır.Mardin Milletvekili Aziz lirasın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Hâkimler için yeni bir tasarı Ankara,29 Milliyet)Konya Milletvekili "ümran Na zif Yiğiter hâkimlerin ve savcıların huzur ve istiklâl ile karar verebilmelerini sağla mak için Hâkimler Kanununun 63 ve 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Dünya fevkalâde günler yaşıyor fBcsmakaleden devam 1 kaç yün içinde binlerce kilometre uzaktaki yarımadaya kâfi kuvvet yetiştiremezler.Yapılacak is hava üstünlüğünden istifade ederek düşmanın esas kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Dördüncü güzel de adliyede T Bastarah Birincide 1 birinde yaşlı ve çok zengin bir taşralı tacirle çirkin bir vaziyette bulunan genç ve güzel bir kadın hüviyetini söylememek için bir takım taşkınlık,la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Denize uçan otomobilin esrarı Evvelki gün Tarabyada fee bir kaza olmuş Fransız sefanhanesi önünden denize uça hususî bir otomobilin iğinde b lunan yolculardan Yorgi ile h san boğularak ölmüştü.Savcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Donatıma suiistimali T Bastarafı Birincide 1 bu husustaki raporunu alâka la makamlara vermiştir.Alâkalı makamların beyr nma göre Amiral Fuat Uzgören,Amiral Münci,Tümami rai Tarık,albay Cezmi,albay Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • G.Bradley B.M liefer komutanı olacakmış T Raslarafi Birincide 1 günkü vaziyet husule gelmez,di.Saniyen bir müddet evvel Ge neral Şankayşekin teklif etüğmilliyetçi Çin kıtaları da Kore harbine iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Toret ikramiye çekiliş tarihi I f Aralık 195 0 BÜYÜK İKRAMİYE »0.000 L t R A Son iştirak tarihi 3 0 KAS İM 5 0 Yeni açılan Gaziantep ve Beyoğlu Şubelerimiz bu çekilişe dahildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Kızıl Çin heyetinin tekliiler T Bastarafı Birincide 1 mek üzere,heyete talimat ve diğini,Güvnlik Konseyi gün deminin Pekin hükümetini] bu meseleyi mütalâa tarzın aksettirmediğini bildirmijj v Çine ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Savunma Konseyinin mühim bir toplantısı T Bastarafı Birincide 1 bir gerginlik kesbeüiği saklan mamaktadır.Amerikan yetkili çevreleri Lake Suecesde alınacak kararlar hakkında şimdiden bir hüküm vermeks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Birliğimiz çarpışıyor r Bas tarafı Birincide 1 lu harekât hakkında şu tafsilatı vermiştir:¦'Birliklerimiz dün Cinlilerle çarpışmış ve bu savaşla süngü,tüfek ve top kullanılmıştır.Zayiatımız 7 ölü ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1950
  • Komünist Çin taarruzu her tarafta gelişiyor r Bastarafı Birincide 1 ti kesiminde vahşî muharebeler cereyan etmektedir.Wanson bölgesinde göğüs göğüse muharebeler cereyan et mistir ve Türk savaş birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • I.Yüksek Ticâret Teknik Okul futbol karşılaşması Teknik Okulun davetlisi olarak şehrimizde bulunan ve bir çok güzide futbolcuyu ihtiva eden İzmir Yüksek Ticaret Okulu futbol takımı bugün saat 14 de Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • 270O0 Kg.dökme gac malzemesi mübaya edilecektir I.E.T.T.İşletmesinden" 1 Muhammen bedeli 13.500 lira olan yukarda yazılı iş 11/12/950 pazartesi günü saat 10 da pazarlığa vazedilecektir.2 Muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan 949/4205 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen 937 modeli 1751 plâka sayılı Kreşler markalı sekiz kişilik taksi arabasının mahcuz bulunduğu Sirkecide,Hocap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden:Kurumumuz merkezile İstanbul Transit ve İzmir Depo Müdürlüklerimizde mevcut şartnameler dahilinde 20 ton Yazlık Beyaz Madenî Yağ satın alınacaktır.İstek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 950/4753 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Oda takımı,Büfe,Masa,Dolap,Abajur,Halı saire 7.12.950 tarihine rastlayan perşembe günü saat 12 den 13 e kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonundan:Mevcut evsafnamemize uygun 100 adet onlu siperisaika Taksimdeki komisyonumuzda 5 arahk 950 salı günü saat on beşte pazarlıkla ihale olunacaktır.İsteklilerin p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Samsun Belediye Başkanlığından 1 Elektrik santralında mevcut çalışmaz bir halde bulunan 30 ton ağırlığında eski Deutz Dizel grupları 3000 lira bedej üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Tem JahaUaa^ lZ DİKKAT ED!NİzB(tM A5PBQ FABRİkASlNDA İ»viAl EDİLMİŞTİR.VER LTP.^Tİ.I/TANBUL.T6LCPON:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • BÖfâKÖRÖtt^NEFİS KOKULU il SABUNLARI İötl öe 100 sâftir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Diyarbakır Yolar 9 Bölge Müdürlüğünden 1 Van Muradiye Erciş)yolundaki Muradiye)köprüsünün mevcut kârgir ayakları üzerine betonarme tabiiye yapılması işi 10.11.1950 gününde istekli çıkmadığından 2490 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Lahore'da yapılan e~ nîs maçında E.Talay S.Gürel galip Lahore,29 A.A.Pazartesi günü Lahore'da cereyan eden tenis karşılaşmalarında Filipinli Raymund Deyno,Pakistanlı Banguş'u 6 '0,G/2 İngiliz John Hor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • FİATLARÂ DİKKAT!Ayaklı/ilci.çekmece!gömme dik*ş ve nakış makinesii TL.440.Perakend e peşin fîaf* TL.460.160.peşîn,100.liradan 3 ay vade TL.480.120.peşin,60.liradan 6 ay vade TL* 500.95.peşin,45.lirada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Pamuk presesi satın alınacak Çukurova Pamuk İslah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:Müessesemiz Haciali köyünde kurulmakta olan çırçır fabrikasına lüzumlu standard eb'adda satte 3-5 balya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • hrimize geliyor Hanı;mevkide yer alacağı henüz belli olmayan Lefter Küçükandonyadis F.B.Israii macında sağ bek oynıyacak olan Naci Ozkaya Galatasaray)Fransa millî takımı 7 Aralıkta Ankaraya geliyor.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Neşriyat OYALTINDA Fahri Zeki Anal'in bu namla neşrettiği bu roman,İnkılâp Kitabevi tarafından intişar sahasına çıkarılmıştır.Güzel bir üslûpla yazılmış bu meraklı ve heyecanlı romanı okuyucularımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye hastahaııesi için alınacak bir adet ameliyat masası açık eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 8000)liradır.3 Teminatı 600)liradır.4 Teminat Belediye vqzne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • l*9CX 18 1 Kır çiçeği S.K.Ing.Pulat II.S.K.İng.Destan S.K.İng.Büker S.K.İng,Safkan İngiliz ve Safkan Arap Yarış Atları Pulat F.Simsaroğlu Pulat Şteky Fingers)F.Sin Doru dişi 2 y.Kir erkek 2 y.Doru erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Eri •01/M GRİP İN.bas.M*,romatizma,adale ve sinir ağrılarını beser,nezle ve m;grip başlangıcında biı çok Icnal.kların önüne geçer Kin in fi G butun ağrılara karşı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1950
  • Yunanlı Boksörlerle son karşılaşma bu gece yapılıyor Gecenin en enteresan karşılaşması,Halit Psaros Garbîs Papadopulos arasında cereyan edecektir.Şehrimizde misafir bulunan Yunanlı boksörler,ikinci k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6