Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Bir otomobil denize uçtu,iki kişi boğuldu Hususî bir otomobille Tarabyada denrze uçan Irorgo ve İhsanın cesetleri denizden çıkarıldıktan »onrrr Yansı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Yaşar Doğu,C.Atik ve A.Yücel güreşlere iştirak etmiyorlar Celâl Atik ve Ali Yücel müsabakalara girmiyeceklerîni söylediler.Yaşar Doğu da kilosunu düşüremediğinden güreşlere iştirak edemîyecek Yaçar Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Yol vergisi kanunu tasarısı Mükellefler 5 gruba ayrılacak,çalışan kadınlar da vergi ödeyecekler Ankara,28 MİLLİYE)Bayındırlık Bakanlığında Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin de katıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • iktisadî işbirliği Başkanı Kore savaşına iştirakimizden dolayı takdirlerini beyan etti İktisadî işbirliği başkan:William C.Foster dün Uzakşarktan gelen Pan Amerikan uçağıyla şehrimizden transit olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • k f ft i Dün gensoru önergeleri hakkmaa karar veren D.P.Meclis grupu.D.P.Meclis Grupunun dünkü toplantısı Inönünün gensorusu tüzüğe ı için reddedildi M.P.Milletvekili Bölükbaşmıngensorusu usule uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Fas meselesi ve Fransa as Sultanı Fransada uzun bir seyahat yaptı.Himaye edilen bir memleket hükümdarından ziyade müstakil ve dost bir devlet reisi gibi karşılandı.Her tarafta büyük merasim yapıldı,re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Adalet Bakanının demeci Birçok suçlarda mevkufen muhakeme usulü kaldırılıyor Ankara 28 Milliyet)Adalet Hakanı Halil Özyörük hazırlanan kanun tasarıları hakkında şu beyanatı vermiştir;Kanunlarımızda me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Birliğimizin par lak muvaffakiyeti Tugayımız süngü hücumile kızılların muhasara çemberini yararak müttefiklerin tek zaferini kazandı Muazzam komünist kuvvetlerinin karşı taarruzu B.Milletler kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1950
  • Korede muvaffa':Lton muvaffakiyete koşan kahraman tujayımızın ganlı sancağı ve ars'lan muhafızları.Amerika,Kızıl Çiıı'j tecavüzle suçlandırdı Mac Arthur,Mançurya'yı bombalamak istiyor,son vaziyet üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Rektör Ankaradan döndü Ankaıada bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Omer Celâl Sürç dün şehrimize gelmiştir.Rektör kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Ankarada sayım işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Pamuk ipliği sıkıntısı Ticaret Bakanlığı sıkıntıyı gidermek için iplik ithaline izin verdi Son zamanlarda pamuk fiatlarınm büyük bir yükselme göstermesi üzerine piyasada manifatura ve pamuk ipliği sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Bazı tüccarlar hileli ithalâtr baş vuruyormuş Son zamanlarda,liberasyor listesinin kolaylıklarından i:tifade etmek isteyen bazı tüccarın Amerikan menşeli ma!lar için iktisadî işbirliğine d.hil memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • öğretmenler Halkevlerinde çalışımyacak Milli Eğitim Bakanlığın:Valiliklere gönderdiği bir ta mimde,öğretmenlerin bundasonra Halkevlerinde çalıgamı yacakları bildirilmişti.Dün bu hususta malûmatına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Valinin Ankarada yapacağı temaslar Bu aksanı Ankaraya hareket edecek olan Gökav Üniversite sitesi,göçmenlerin iskânı gibi mühim neselelcı mevzuunda temaslarda bulunacak Vali ve Belediye Reisi Prof.Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • HALK NSESI Bilet kar borsası Bir okuyucumuzdan aldı* ğımız mektupta içtimai v« yüz kızartıcı dertlerimizden birisine daha temas edilmek,tedir.Bu mektubu neşrederken alâkalılardan artık bu çirkin vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Bir afyon satıcısı tutuldu Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları Taksimde oturan Anlranik Şekeryanın üzerinde mühim miktarda afyon bulmuş ve kendisin:yakalıyarak tahkikata başlamışlardır.Ayrıca Bcyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Baz morfin s a tanlar Düa 5 inci asliyede yapılan duruşmada sanıklar suçlarım itiraf ettiler Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları bir müddet evvel eroin imalinde kullanmıya mahsus baz morfin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Çubukluda bir kız kaçırma vak'ası Çubukluda oturan Ahmet ilminde biri emniyet makamlarına müracaat ederek 17 yaşındaki kızı Nurten'in,ayni semtte oturan Ali Aktan isminde bir genç tarafından iğfal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Arabacılar,Belediyeden yardım istiyor Şehrimizdeki yük arabacıları namına bir heyet dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek,bazı dileklerde bulunmuşlardır.Arabacılar,yük arabalarının motorize edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Dün uçak seferleri yapılamadı Diğer taraftan havanın muhalefeti yüzünden dün İstanbullu diğer vilâyetler arasında dahilî uçak seferleri yapılamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Kahve fialları d üşü or Son günlerde şehrimize bol miktarda kahve gelmesi üzeri,nt-toptan kahve fiatlarında bir düşüklük başlamıştır.Dün toptan olarak çiğ 5 numara kahve 740,3 numara kahve ise 750 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Kimy«vî madde ithali serbest bırakıldı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,Bölge Ticaret Müdürlüğüne gönderdiği bir tamimde kimyevî madde ve müstahzarların ithalini serbest bıraktığını bUAirmrştir.Bu serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Muamele Vergisi Kanununda yapılacak tadilât Muamele Vergisi Kanununda yapılacak tadilât için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı şeh rimiz meslek heyetlerinin fikirlerini sormuştur.»Sanayi meslek heyetleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü bugün açılıyor İktisat Fakültesine bağlı olarak tesis edilen Gazeteci)Enstitüsü bugün saat 16 da İl:tisat Fakültesi 1 numaralı der:hanesinde yapılacak bir merasimle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • KONFERANS if Vefa Lisesini Bilirenleı Derneğinin tertiplediği seri Korferanstardan birir.eisi bugün sa at 18 de Eminönü Halkevi sa tonunda Prof.Dr.Tevlik Kemz Kazancıgil tarafından «Cins Terbiye» mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • P« Sermayedar dilenci Eski Ticaret Bakam Vedat Dicleli nihayet herkes tarafından beğenilen bir iş gördü.Bir dilenci caddede sadaka tophya toplıya giderken bir banakmn önünde duruyor.Et rafı şöyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Bir kapkaç yakalandı Çemberlitaşta bir lokantada garsonluk yapan Bayram isminde biri,müşterisinin boz durmak için verdiği 50 lirayı almış ve ortalıktan kaybolmuş tur.Garson birkaç saat sonra bir meyha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Hukuk Fakültesi talebelerinden bir heyet Ankaraya gitti Hukuk Fakültesi talebelerinden 5 kişilik bir grup,askerlik meselesinin halli ve B grupu derslerinden şubatta im tihan açılması mevzuunda Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Milliyet'in anketi Bizde,idam c kaldırmak Avukat Burhan Apaydın verdiği cevapta bazı ilmî,hukukî ve içtimaî sebepler zikrederek bu noktai nazarın aleyhinde bulunmaktadır.Geçenlerde Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • KİSA HABERLER Hollandadan,Ticaret vt Sanayi Odatuna müracaat edeı bir firma mcmleketimizder her nevi Türk mahsulât» al mak istediğini ve bu is için i)r&catçi tüccar ile temasa geç mek istediğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • Arslanyanm tekrar seçilmesi imkânsız görülüyor Ermeni Patrik seçiminin neticeleri şimdiden aşağı yukurj anlaşılmış bulunmaktadır.Alâkalılar,Arslanyanm yeniden Patrik Kaymakamlığım;seçilmesine imkân gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1950
  • islâm Aleminde Kanh Hâdiselere Sebep OUn ÂSİMİ EMEVÎ TEFRİKA NO:129 ZİYA ŞAKIR elik bir mevi asilzadesiydi Vu beyhude yere,bu kadar kan dökülmesine sebebiyet verdin.Birçok sevgilileri* ni kaybeden hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Mançurya'daıı Rusya'ya nakledilen eşya Hongkong,28 A.A.Sön aylarda Mânçuryayı fciva ret etmiş olan bir Çinli yüks?k mühendis mektebi tale,besîne göre,ikinci Cihan Har bini tak.ben Mançuryadan milyar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • i Gir ifrat vo bir tefrif Gazetelerin Ilore harekâtına ait iri yazılı başlıkla,rında hemen rtr gün tekemir eden üç kelime var:Zaferimiz,arslanlanmız,kahramanlarımız.Zafor dernek,bir harbin kat'î netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • An kara ya kar yağıyor Ankara,28 A.A.Bu sban saat ti den itibaren sehvi mize mevsimin ilk kan yağ mıya başlam ştır.Hava ço* seri olmamakla beraber k;damlarda ve yerlerde tutmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Japonya sulhu Sulh a n d 1 a ş m a sı imzalandıktan sonra Japonya tekrar silâhlanacak Vaşington,28 A.A.United Press)Yetkili kaynakların bildirdiğine göre Hindistan.Japon sulh andlaşması imzalandıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • 1920 denberi 36 büyük uçak kazası olmuş AnRaid,26 A.A.Uni ted Press ajansının Avrup bürosundan bildirildiğine gı if,1920 yılından bu zaman,kadar dünyada 36 büyük u çak kazası üimuş ve bu kaz;larda vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • 1950 yılı Ekim ayı û\istatistik Geçen yılın ayni ayına aîf mukayeseli Cfe" bildiriyoruz Ankara,28 A.A.1950 yılının ekim ayı sonuna kadar tam olarak toplanan dış ticaret istatistiklerinin geçen yılın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Tarım makineleri s a t ı ş ı Marshall plânı yardımı vasıtasiyle gelmekte ulan tarım makinelerinin köylünün menfaatlei'ine uygun bir şekilde dağıtılmasını temin maksadıyle satış şeraiti yeniden tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Amerika Cumhur başkanlarının başbelast Amerika Reisicumhuru Truman'a günde yüzlerce tebrik ve tahkir mektupları gönderilmekledir.Fakat Truman bunları daima soğukkanlılıkla karsılar.Kesimde de görüldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • B J ne vakıf düzelecek?Muntazam dosya tutmak,para almak,ordino kesmek kâfi değildir.Her şeyden evvel vatandaşın kömürünü zamanında ve eziyetsiz bir şekilde verebilmek lâzımdır.Bir kaç gün evvel Kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Kalp para sürenler yakalandı Düzce,23 MİLLİYET)Geçenlerde ilçemizin Üsküpü Yaka köyünden Mehmet Al kan isimli bir şahıs şehrimizde bir esnafa kalp para sürmek isterken emniyet memur lan tarafından yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • î n gı I i z Mısır mün sebatı Southarron.23 A.P)Queen Efbeth» transatlantiğiyim bım Nevyorktan İngiltereye^en Mısır Dışişleri Bakanı »hammed Selâhaddın ken^e görüşen gazeteeileif-'rdiği demeçte,İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • harici kısa haberler SURÎYKDE rfr Suriye Başbakanı Nazım Kudsi ile Savunma Bakanı Al bay Feyzi Selo bugün Ürdün Kralı Abdullah'ı ziyaret et mek üzere uçakla Ammana ha rekel etmişlerdir.AMERÎKADA Tİr A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • KERVANSARAY Sabah saat 11 den itibaren Müzikli öğle ve akşdm yemekleri ÇAY ve APERITIF SALONLARI R U S T I K B A R ve I den S O N R A S t Telefon:84730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Almanya seçimleri Sosyal Demokratların başta gitmesiyle yeni güçlüklerin ortaya çıkmasından korkulu} or 28 A.A.Afp)Almanyada seçimler neticesi Sosyal Demokratların başta gitmeleri Avrupa müdafaasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Sonra hürriyetmişü.Hürriyet irade serbestliği demektir azizim.Bu bütün enerjileri sıtma tarafından kemir.İmiş herifler» do hangi iradeyi serbest birakaçaksınız'-Onlarda yalnız biraz daha miskinleşme,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Düğüne giden bir genç öldü Tavşanlı,28 MİLLİYET)İlçemizde ölümle neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Geçenlerde semtimiz sakinlerinden birinin evinde yapılan düğün esnasında bir aralık düğünün yapıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1950
  • Karadenizde fırtına fU'du Karadenizde iki günd^beri devam eden fırtına yü^nd ?n Boğada bekliyen ve Hanlara sığjrıan vapurJar fi inanın biraz hafiflemesi üzeıne dun normal seferlerine b^amığ lardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • I Kadınlık aleminde Uzun saç yine moda olacağa benziyor Kadınlık âlemini yakından alâkadar edecek dünya kadın hareketlerine dair çeşitli haberleri toplayarak okuyucularımıza verivnruz.Televizyon yldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • 1 Kötü haller,işaret;2 Onlar,Soru;3 Tersi)Fakat,İşve;4 Verme.Kuşatma;5 Tersi)Balık tuzağı,isim;6 Bengisuya;7 Eritme;8 Bir çalgı,Elçilik memurlarından;9 Bir nota,Gelecek zaman,İki narf.YUKARDAN A Ş A G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Ş Kitin maceraları 2 Ateş l çileri.AR 44394)1 John Beli ATLAS 40835)1 Koı Fransez Temsilleri,İNCİ 84595)1 Jan D ELHAMRA 4223G)1 açıkgöz Tarzan diyarında î Kraliçe Kiriştin,LALE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • I Baş Ağrısı vb bütün ağrılara karşı Kininli GRİPİN Kininli GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • İstanbul Asliye 5 inci Ceza Yargıçlığından:Esas No:950/571 Savcılık:950/641 Karar No;619 Yargıç:6200 Necmettin Ürgen Kâtip:İffet Gökçe Devlet Denizyollarına ait Tarsus vapurunun Amerikan seferinden li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • Türk Ticaret Bankası İkramiye çekiliş tarihi III Aralık 1950 BÜYÜK İKRAMİYE 10.000 LİRA Son iştirak tarihi 3 0 KASIM 1950 Yeni açılan Gaziantep ve Beyoğlu Şubelerimiz bu çekilişe dahildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları İstanbul Va i ve Belediye Başkanlığından istanbul Genel IVleclisi üyelerine istanbul Genel Meclisînin aşağıdaki ruznamede yazılı acele işleri tetkik ve müzakere etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 5213-1366 Kartal,Maltepe)Altay çeşme mah.27 pafta,388 ada,5 parsel eski 1680/2 kapı sayılı 1647 M2 tarla.575 43.13 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:950/4862 Hacizli ve 400 lira değerli plâkasız ve taksi saatsiz 933 modeli OPEL marka yeşil renkte kırmızı döşemeli,şoför mahallinde bir yan camı kırık 4 eski lastik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • İstanbul Asliye 5 inci Ce za Yargıçlığından:Esas:950/532 Karar:950/1651 İstanbul Şişli posta telgraf müdürlüğünden 10-6-95 günü harice gönderilmek üzere tevdi edilmiş gazete içerisinde tomarlar içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • «Evet,bazan meselâ bir çiftçi çıkıyor,çocuklardan birini evlâtlığa alıyor.Maksadı çocuğu çalıştırmak.Amma,Jean gibi zayıf nahif bir çocuğu kimse evlâtlığa almaz.diye cevap verdi.Hilary birden ifrit ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdân başka her gün sabah saat 10.30-12,öğlcu den sonra 14.30-17 de hastc kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.£BÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • YALNIZ RADYOLîN Diş macunlarına Konan Meşhur JKiçcmı Nano esansı nedir?13 Hususî surette vr?r yotiştirilen nanofS yoti filiz yapraklarının imbikten geçirilmiş ve1 İmbiğin yalnız orta kısmından çıkan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar Okuyan:Güler kardeşler ve Rabia Pukni.Çalanlar;Sadi Işılay,izzettin ökte.Edip Erten 14.20 Dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • 2Q Ku.KASIM 16 19 5 0 t.so Çarşamba 1366 VAXtt VASATİ EZAKl Güneş 6.49 öğle 11.59 İkindi 14.33 Akşam 16.49 Yatsı 18.24 İmsak 5.08 rlİC.18 Safer 1370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiil idare eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.Gazetecilik Kollektif Şirk Matbaası Basıldığı y Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1950
  • Devlet Denizyolları vs Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Şimalî Avrupa muntazam yük postasının onuncu »3*rij».c Aralık ayının ilk haftasında Kastamonu şilebi kalkacaktır.Gemi gidişte izmir,Pire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • M e lı ııı e t c i k Tc o »e urk gucunıı Kor ede tanıttı T Bastara-fı Birincide 1 çökerterek Birleşmiş-Milletler kuvvetlerini 15 kilometreden fazla geri çekilmeğe icbar eden komünist hücumunu durdurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Yol vergisi T Baslarafı Birincide "1 dilip bir kısmı Bayındır!Bakanlığına verilmekle idi.Yeni tas:riya göre;yol ver fisi doğrudan doğruya kar;yollan rrnel müdürlüğüne tahsis edilecektir.Bu meyan-da ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Bir otomobil denize uçtu Dün saat 14.30 raddelerinde Tarabya önlerinden sür'atle ge çen bir otomobil denize uçmuş ve içinde bulunan iki kişi boğulmak suretiyle ölmüştür.Bu feci hâdise hakkında edindiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden Basımevimiz mensuplarına acık eksiltme Ue 285 ad«t lcçl tulumu yaptırılacaktır.Bir tulumun muhammen bedeli 13 lira 25 kuruş.*17.5 muvakkat pey akçesi 283 lira 22 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Y.Doğu,CAtik ve A,Yücel güreşlere iştirak etmiyor r Baştarafı Birincide 1 elemanımızın iştirak etmemeleri mevzuu,günün en mühim spor hâdiseleri arasında yer alıyor.Zira,bu üç güreşçimiz türlü sebepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Brgadiçte zelzele Bigadiç,28 A.A.Bugi'u ilçemizde saat 19.55 de 20.II da kısa fakat çok şiddetli bil zelzele olmuş ve fasılalarla devem etmiştir.Halk sokak lardadır.Merkezde insanca zayiat yoldur.Kat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Satılık Emlak Isfanbul De'terdarhğ ından Kıymeti ıemınatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 515-10817 Beyoğlu,Müeyyetzade malı.Necatibey cad.119 ada,18 parsel eski 163,165 yeni ve taj 155,157 kapı sayılı 38,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • İstanbul behöiyesinden Beyazıt camii etrafının açılması için istimlâke tâbi tutulmuş olan yerlerden Beyazıt mahallesinin Hakkâklar ve Hakrkâklar arkası sokağında kadastronun 612 inci adasında 14-parse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Hindistan Pakistan münasebeti Karaşl.23 A.P.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Kan tavafından dün,Hindis-Urn kuvvetleri,bu scner.i.ı ilk aykırında,Pakistan hııdu»lavında tahşidat yaparken,iki devlet arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • MENKUL SATIS İLÂNI Istanbul İkinci İcra Memurluğundan:949/5790 Mahcuz olup satılmaa.na ka rar verilen Yeniköy askerlik şubesi karşısında KöyLaşı cad desi 209 No.fa içkili gazino önünde bir adet Arşime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Bayar Ankara Üniversitesi Rektörü ile Erzincan ve Kastamonu Valilerini yemeğe alıkoydu Ankara 28 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün Çankaya'da Balıkesir Mil letvekili Sıtkı Yırcalı başkan lığında Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • W.Foster şehrimize dün geldi T Bastaıafı Birincide 1 mak mecburiyetinde kaldım.Böylece tasarladığım ziyareti maatteessüf yapamamaktan do layı müteessirim.HoCfman Cumhurbaşkanını/ve hükümetinizin ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • D.R Meclis Grupunım dünkü toplantısı T Bastarafı Birincide 1 rir reddedilince bu red keyfiyetini umumî efkâr önünde sömürmek,«Görüyorsunuz ya bize sual sormak hakkını bile tanımıyorlar» demektir.Hatip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Sarıyer İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından:13-8-950 tarihinde yapılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminde Sarıyer ilçesine bağlı 35 No.lı Gü.t.üş dere köyüne ait seçimin bozularak yenilenmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Milletlerarası Kalkınma Bankası şefi geldi Milletlerarası Kalkınma Bankası şefi M.Tuekcr düruçakla şehrimize gelmiş ve temaslanna başlamıştır.M.Tucker,bugün saat 16 da Sana3*i Bankasında bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Mac Arthur B.Milletlerden yeni yardım istiyor T Bastarafı Birincide 1 taarruzunun başlangıcında,Mac Arthur'ün 200 bin kadar tahmin ettiği Çin kuvvetlerinin bu miktardan 3,5 misli daha fazla olduğu san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Fas meselesi ve Fransa Başmakaleden devam)muahede imzalatmıştır.Ceb ren Faşta kalmaktadır.Böyle bir hükümetle anlaşarak memleketin istiklâlini elde etmek imkân sızdır.Evvel onları memleketten çıkarmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • merika kızıl Çini tecavüzle suçlandırdı9 T Bastarafı Birincide 1 John Hickerson Birleşmiş Mil Ictlcr nezdindeki Amerikan teraeikri heyetini telefonla bu karardan haberdar etmiştir.Amerikan hükümeti şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1950
  • Adalet Bakanının demeci r Bastarafı Birincide 1 antidemokratik ve anayasaya aykırı hükümler bilhassa fert hürriyelini baltalayıcı mahiyet,ie olanlar başta olmak üzere kaldırılmış veva kaldıı imaları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Bilhassa kadınlarda vakitsiz olarak yüzde bir takım çizilerin belirmesine sebep olmaktadır.Her gün Krem Pertev e yapılacak ufak bir Masaj bu mahzuru kat'iyetle önler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Sivas ili Daimi Komisyon Başkanlığından:İlimiz Bayındırlığı için idrolik karoser 3 tonluk iki tane kamyon salın alınacaktır.Her birinin tahmin bedeli 10500)liradır.İhalesi 19/12/1950 salı günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Milli Takını Çalışma programını bildiriyoruz Millî takım oyuncularımızı' bu haftaki çalışma program fu şekilde tespit edilmiştir.29/11/950 çarşamba gün aaat 10 da A,B takımları)1V12/950 cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Millî maçların hâkemleri Önümüzdeki hafta yapılacak olan Türkiye İsrail mil lî futbol maçını,ikl İtalyan hakemi Bcrtolic Cıacomo idare edecektir.Türkiye Fransa karşılaşmasını idare edecek olan İsviçre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:950/2470 Mahcuz ve paraya cevnlrne sine karar verilen 1949 modeli Moris marka yeni ve işler vaziyette otomobilin Şişli Halaskar Gazı caddesi 330 No.da Suat Karaosman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Menkul Satış İlanı İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:950/4653 Mahcuz olup satılmasına karar verilen Nişantaşı Emlâk caddesinde Engin apartman 1 No.da mevcut bir adet ceviz büfe 5-12-950 tarihine müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan:950/3734 Bir borçtan dolayı Mahmut paşa Huriye oteli 17/2 de hac zedilen baskülün açık arttır,ma suretiyle yukarıda gösterilen mahalde satışına karar verilmiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Yunanlı boksörlerle ikinci karşılaşma bu gece yapılıyor Cumartesi gecesi ilk müsabakalarının ikisini kazanan mi safir Yunan boksörleri,ikinci karşılaşmalarını,bu gece Spor ve Sergi sarayında yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • G.u r e ş biletleri karaborsası Önümüzdeki hafta yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası karşılaşmalarının biletleri satışa çıkarıldığı halde kimse bilet alamamıştır.Bunun başlıca sebebini biletlerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • İkinci küme maçlarında takımların son durumu Grubunda Karagümrük;Grubunda Defterdar başta gidiyorda Bu hafta da devam edilen ikinci küme lig maçları,as takımların galibi yellet iyle neticelenmiş;bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • a Britanya ağır siklet ampiyonluğu maçı Kendisi için ciddî bîr ehemmiyet taşıyan bu maç,neticesi Bruce Woodcock,Britanya ağır sıklet şampiyonluğunu kaybetti Lcc Savold ile yaptığı dünya şampiyonluğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Beygir ^sV;Beygir Beygir I Traktörlerimizin ikinci partisi yakında qe!erek teslimata başlanacaktırarsal plânı kredileri lahilinde 5 sene taksitle!Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Yeni geSen son mode!ANA ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAIIIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Proje Müsabakası M S.Bakanlığından Dış memleketlerdeki Türk şehitleri için Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri İnşaat Grubu Başkanlığı tarafından 15 Ocak 1950 tarihine kadar Türk Şehitleri Arulı)p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Malzems satışı Ankara Yollar 4.Eö'ge Müdürlüğünden!1 Bölgemiz sahasında mevcut 4005 adet hurda varil J 0300 adet boş benzin tenekesi ve takriben 10 ton saç ki-pinti,sı kapalı zarf usulü ile satışa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1950
  • Karayolları Genel Müdüriüğürde.ı Arazî malzems müli3;ıdisi alınacaktır 1 Yol malzeme araştırmak ve taban etütleri yapmak üzere morfoloji,jeoloji ve toprak ilim kollarında tecrübesi olan Y.Mühendis,Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6