Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan 10 bin liralık gelinlik 100 liraya kapatılmış Tokat Milletvekili,Inönünim refikası için Lsmet Paşa Kız Enstitüsünden bir gclinligin bir yaver eliyle cebren alınıp alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • g Emekli maaşları Niğde Milletvekili Yurdakul ve 50 arkadaşı,eski ve yeni emekli farkının kaldırılmasını teklif ettiler Ankara,27 MİLLİ.YET)Öğrendiğime göre Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Varl Meclis BcşbuAcm Meclis kürsüsünden v arlık vergisine ait sözlü soruyu cevapla ndırıyor.Başbakan,Tekelioğlunun sözlü sorusuna verdiği cevapta:"Şayet af ka" nunu bu gibi hâdiselerin takibini ortada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Bugünkü gündemde daha başka bir çok mühim sözlü sorular var Ankara,27 MİLLİYET)D.P.Meclis Grupu yarın saat 15 te toplanacaktır.İlk ola rak B.M.M.Başkanlığına verilmiş olan izah takriri konuşulacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Koredeki birliğimize verilen yeni vazife Kore cebhesi,27 A' A.Afp)Türk topçusu son iki günde Kore'de batı ucundaki cebhede merkez kesini ini işgal eden Birleşmiş Milletler kuvvetlerine mensup piyade u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Geçenlerde Truman'a orr tuikast yapıldığımı.faillerinin yakalandığını bildirmiştik;Cüml»«» de Portorikolu olan suikast.Çilerden yukarıdaki resimde e?»3ri kelepçeli olarak görülen Puertorico milliyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Worerte Birleşmiş M;orducifthinda harekâta hazırlanan erler uçakları Kızıl Çın ordusunu destekliyecek rede komünist taarruzu alıyor Düşman k 7 millik Tokyo 27 A.A.Afp:Tokyoâ(uı gelen haberlere gö *e K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • İ zm ir de işlenen bir c i n a yet İzmir,27 Milliyet)Bugün Cumaovasında bir genç çifte tüfeğiyle öldürülmüştür.Mustafa Zeybek adında birinin kardeşini kaçırdıktan sonra yaşının ufak olması sebebiyle I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Oz kızına tecavüz eden baba Savcılığa müracaat eden Nurten,babasının zaman zaman kendisine zorla taarruzda bulunduğunu söyledi Dün savcılığa,çirkin bir hâdise intikal etmiştir.Hâdise şudur:Adliye bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • DÜNKÜ MECLİSTE Çeşitli sözlü sorulara alâkalılar cevaplar verdi Ankara,27 Milliyet)Bü.f 15 de Hulusi Köymen'in başyük Millet Meclisi bugün saat' |Devamı Sa:5 SU:2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • Muhalefetin çeşitli yalanlarından birî Menderes Fraosmanogı ir şey yoktur Devlet Bekanı Karaosmanoğlunun yaptığı basın toplantısı Devlet Bakanı,böyle bir şey yoktur ve olmıyacaktır,diyor Ankara 27 Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • r\Milliyet'in anketi:if Bizde,idam cezasını kaldırmak doğru mudur?1 Yarrn^dku^nMl.İy|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1950
  • sten Kore birli Koredek:kahraman birliğimizin komuta heyetine mensup subaylardan birkaçı.Konya ve Erzurum Milletvekilleri tarafından Kore savaş bîrliğimîze Mec listen selâm gönderilmesi hakkındaki tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • KISA HABERLER EyH'ıl ayarda şehrimizi yaret eden Edinibturg Dükü Vali ve Belediye Helsine imzalı bir fotoğrafımı göndermiflâr^ if BalaiU oturan Kemale*,tin isminde bir £enç Jozkar.deşrne sarkıntılık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • İçişleri Bakanı Ankaraya gitti Edimedc bulunan İçi'jleri Rakam Rükaettin NasuhioğLu dün sabaha karşı cehrimize avdet etmiş ve akçamleyin de Ankaıayii hareket etmiştir.Bak?n,dün kendisiyle görüşen,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Tarifeye tâbi müesseselerin durumu incelenecek Belediye Reis Muavini Celal İzgi'nin başkanlığında teşekkül edecek bir kemisyon bugünden itibaren şehrimizdeki kahve,gazino,lokanta ve tarifeye tâbi diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • istanbul Ordu Müfettişi Valiyi ziyaret etti İstanbul Ordu Müfettişi Korgeneral Şükrü Kanatlı yanında.Deniz hastahanesı başhekimi oldufcu halde dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • ITalktaa azla para alan arabacılar Unkapanı kömür df pofunda ki arabaların halktan tarife harici fazla para aldıkları Vilâyete vaki rrtü-••4ii aat üzerin»,alâkalılar mez-Kûr yerde daimî olarak bir Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • ir Dün Bölge Sanayi Birlig idare heyeti bir toplantı yapmıst-r.İdare heyetinin bu toplantısında önümüzdeki şuha?ayı içerisinde Ankarada toplanacak Sanayi kongresinde g rüsülmesi arzu ediler.mesele fc?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Hitler Yaşıyormuş.1 Geçen harpte çok mühim işler görmüş,harpten sonra da siyasi mücrimleri takip ve tevkif eden teşkilâtı idare etmiş bir Amerikan polis müfettişi hâtıralarını neşretti.Bu zatın iddias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Denizyolları Genel Müdürü Anka ray a gitti Devlet Denizyolları Gene!Müdürü Cemil Parman,beraberinde Denizyolları Hl&uk Müşaviri olduğu halde Ankaraya gitmiştir.Cemil Parman,Ankaradıtoplanan ve Denizyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Adliye sarayının inşa edileceği mahalde bulunan tarihî eserler Mimarî Profesörlerinden Gabriyel Adliye sarayı inşaatı hakkında dün Vali ve Belediye Reisine bir rapor vermiştir.Profesör raporunda,meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Hükümetin manevî şahsiyc-İme hakaret etmiş Hükümete hakaret suçun dan üç aydır mevkuf bulunan Silix'rinin Çurfalı köyünden Cemal'in duruşmasına dün Birinci Ağu-Cf/a Mahkemesinde başlanmış ve sanığın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Saçın rengini keşfeden ilâç bulunmamış Tıp Fakültesi Profesörlerinden Çek âlimi Prof,Stary ilt aspuru Adnan Tümer'in saç lann rengini değiştirecek bi:keşifte bulunduğu 3'olunda bir gazetede intihar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Trenler rötarlı gcKyor Dün sabah saat 9.15 de gelmesi beklenen Ankara ekspresi 4 saatlik bir rötarla saat 13.i5 de Haydarpaşaya var mıştır.İskendcrundan 13.40 da geltcek posta treni de 17.45 de gelebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Ölümle neticelenen iki feci kaza Diin sonu ölümle neticele nen iki feci kaza olmuştur Büyükçckmcccde oturan 7 ya" larında Muammer Başaran is irinde bir çocuk,Hasan'ın i daıesindeki yük arabasının al t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • 951 yılı Istanbul sergisi,Gülhane parkımla açılmayacak Ticaret Odası idare heyeti nin 951 İstanbul sergisini!Gülhane parkında açılma?hakkında almış olduğu karaı Vilâyetçe müsait karşılanma mıştır.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • HALKINSESİ [Tramvay duraklan tun hâli Kir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşre,diyoruz.Alâkalıların ehemmiyetle dikkatini çekerizf —îstanbulun seyrüse,fer nizamı umumiyetle şoför,ler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Kadın sigarası Dün toplanan jüri heyeti yeni sigaraya «Bahar» adının verilmesini uygun gördü Tekel Genel Müdürlüğü,yeni imâl edilecek olan bir kadın sigarasına isim bulmak üzere bir müddet önce gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Cehrimizde satılan sucukların mühim hir kısmı mikroplu Son günlerde Vilâyet ve Sağlık Müdürlüsüne,şehri,mize getirilen ve İstanbuld?İmal edilen sucukların bozuk ve mikroplu olduğu hakkında muhtelif şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Fahir Kihç'ın duruşmasına devam edildi Arnavutköyünds zengin biı manifatura tacirinin evini soyan eski Gaziantep Milletvekili Ali Kılıcın oğlu Fahir Kilıç'ın duruşmasına dün 4 üncü asliye c za mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Bomba ile balık avı Bomba ile avlanma yasağına riayet etmeyen balıkçılar sıkı surette takip edilecek Bomba ile balık avlamak mcncdilmiş olduğu halde bir çok balıkçılar Sarayburnuna kadar sokulup bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Mali meseleler Londra borsasın Londra Eshsrn ve Tahvilât borsasında,itibarî veya aslî kıymetleri üzerinden hesap cdilecek olursa günde 23 milyon sterlin tutarında hisse so nedi muamele görmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Eminönü Halkevi başkanı Belediyedeki vazifesinden istifa etti Halen Belediyede müfettiş Jik eden C.H.P.İlçe idare hdj yeti reisi ve Eminönü başkanı ICenval Çilin^irtti'^ Belediye Reisliğine verdiği bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Şişîi ve Nişantaşmda 15 eV soyan bir hırsız,yak alan d)Şişli ve Nişantaşı semtlerini de 15 kadar ev soyan Hüseyin Rahmi isminde bir hırsız,emniyet memurlun tarafından çaldığı eşyaları satarken yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Kızıl;i} ııı iıksek «kul tatchesinc vardıııu Türkiye KatSagı DetaıcfH lıer sene oldugö güai bu ders yûı da yüksek okul ve fakültelerde okuyan rauiataç talebelere giy:m eşyası eîarak ay,nl'yardımda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Muamele vergrisânin İndî I i Ekonomi ve Tfcaunet Baka'i-L&l Böl «e Sanayi Birliğine b:r ya« göndererek sanayicilerin ladil edilecek muamele vergisi hakkındaki düşüncelerini öğ remnek istemiştir.Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Kalay Hatları düşüyor Kalay Hatlarındaki düşüklük dt.vr.rr!etmektedir.Evvel ee 10000 kuruşa satılan kalayın kilosu toptan olarak dün külçe halinde 760 kuruştan çubuk halinde de 950 kuruştan muamele gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Bakırkoyünde bir soygunculuk Bakırkoyünde oturan Ayşe isminde bir kadın evvelki gece iki kişi tarafından tehdiı edilerek soyulmuştur,Hadisi şöyle olmuştur:Bakırkoyünde,Osm »niye mahallesinde oturan Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • Buigarya'dan gelecek göçmenlerin iskânı İstanbul'da halen 10 bin göçmen barındıracak yer hazırdır.Ayrıca Devlet Denizyollarının servisten çekilmiş bo* gemilerinden de istifade edilmesi muhtemeldir Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1950
  • islâm Aleninde Kank Hâdiselere Sebep 01» HÂSİMÎ-EMEVÎ Hekabeti TEFRİKA NO:128 ZİYA SAKİR Abdullah,derhal icap eden tedbirleri almak için emirler vermişti.O sırada Kerbelâ vakasının alâkadar lariyle Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Dünyanın en büyük binası teHike geçiriyor Londrj,27 A.A.Novyorktakı B.B.C.muhabirinim bildirdiğine göre,bu bölmedi hüküm türen şiddetli fırt.nnetices'nde dünyanın on yü!sek gj siydi olan «Empire Stole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Bey a/lawn hükümetini tanımak istemeyen Kızıl derinler Prens Albert Kanada)2* A.P;Şimdiye kadar beyoz-lann hükümetini tanımak istememiş olan 55 Kızı] derili Hintli,nihayet bu kararlarınkan vazgeçmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Sadıkoğju vapuru tehlikeyi atlattı Ankara,27 A.A.Sadıkoğiu vapurunun kaptanı.Gidrnya'dan bildiriyor:Zonguldak için maden direği yüklü olarak Ballık denizin de seferde bulunan on bin tonluk Sadıkoğlu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Secimde sosyalistler basta geliyor Münih,27 A.P.Bat)Almanyamn silâhlanması aloy hinde şiddetli bir propaganda yapmış olan Sosyalist partisi nm Bavycra seçimlerinde bü yük bir muvaffakiyet kazan-•mış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • 120 Komünist tevkil edildi Berlin,27 AA.Bellinin biti bölgelerinde polis,pa zar günü yapılacak olan oelediye scçiır.Jcı inde oy meleri için Berlin halkını İk naa çalışan 120 komünist nümayişçiyi tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Avusturya belediye secim İcrini komünistler kaybetti Eisenstödt.Avusturya)27 A.P.Bugün komünist gazeteler,Sovyet işgal bölge,sinde Burgenland eyaletindidün yapılan belediye seçimlerini «SOİ hesabına p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Mısır Dışişleri Kakanı Ingilteredc Londıa,27 A.A.Lps)Mısır Dışişleri Bakanı.Mısır'ır sterlin ticaret muvazenesi me selesini incelemek üzere bu gün Queen Elizabeth ti ansa)iantiğı ile Nevyorlvtan İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Haricî kısa haberler NRVEÇTE ir Norveç Savunma Bakanlığı.b:r İngiliz Generalini,Norveç ordusunu teşkilâtlandırmak üzere memlekete davet ettiği,ni bildirmiştir.General.Norveçte üç hafta kadar kalacak-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Di!Garpçılığı Bir dilin kelimeleri bir milletin ferdlorine benzerinsanlar gibi kelimeler do doğar,ölür ve hattâ öldü-s rüleoilir;eski Türkçenin a.sırlarca evvel ölmü.ş ne gü.2el kelimeleri vardır;Meşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Tayfunun tahribatı Amerikanın bir çok yerlerinde hayat durmuş bir luıle geldi.177 kiş:öldü Nevyork,27 A.P.'lafla tatilinin sonuna doğru Bir leşik Amerikan n kuzej kıs mmda tesirini göstermeve b%ş lamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Bavyera seçimleri Seçmenlerin yüzde 80 i Avrupa Birliği ihdası lehine oy vermiş bulunuyor Munich,27 A.A.Bavyerada Diet metlisi seçimleri ile muvazi olarak icra edilen referandumda seçmenlerin yüzde 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • E t ıı a dağı alev,duman püskürüyor Ratanya,27 A.P.Etna dağı bugün,indifaınm ikinci gününde,muazzam bir alev ve duman hâlesiyle sarılı idi.Tam bedir halinde olan mehtap altında,Etna,kızıl bir ale" bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Ankara da ki dolar kaçakçılığı Ankara,27 MİLLİYET)Şehrimizdeki iki maruf otel müdürü hakkında dolar kaçakçılığı yaptıklarına dair ih bar üzerine acılan tahkikat d erinleştir ilmektedir.Emniyet 2 nci ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • kat bunu hakikaten isteyip dediğini kendisi de biJmi a ^u.Bir garkı mırıldanmıya lğladı,Nigar hanını doktora rdU;'ökçedeki ağıl ne âlem ÛCaba doktor bey'.Bir battadır uğradığım,k o tarafa.Gücenmeyin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • rem İstişare Sağlık Bakanlığı teşki lâtına yaptığı bir tamimle,bütün vatandaşların vereme karşı aşılanmaları lü/umunu belirtti Ankara,27 MİLLİYET)Verem İstişare kongresi bu sabah saat 11 de Sağlık Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Emniyetle yeni terfi iistes' Ank'ua,27 Milliyet)Emniyet Genci Müdürlüğü yen bir tct7i listesi çıkarmıştır.Bı-lisiçdo 23 l.i'-i Istanbul teski lâljny aittir.Komiser,komiser muiıvıni ve polis memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Bir ajans haberine göre,Amerikada yapılan bu yeni keşif etrafında doktorlarımız ne diyorlar?Amerikadan geien son haberlere göre Amerikalı mütehassısların tansiyonun düşmesine sebep olan fevkalâde tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Fen ve tayyarecilik aleminde gelişmeler Uçakla halen insanın istediği yerlere uçabildiği gibi,uçak sanayii de her yerde kurula,bilmektedir.Diğer nakliye vasıtalarının gidemediği yerlere kolaylıkla ula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1950
  • Fransada yağmurlar felâket halini aldı T yon,27 A.A.Son gü.c ı'e yağan çok miktarda yaj marlar güney doğu Fransad a durumun vehamet kesbet-•nesine sebep olmuştur.Doubc nehrinin seviyesiniı takriben 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Sair.sun Belediye Laşkar lığından 1 Elektrik santralında mevcut çalışmaz bir halde bulunan 30 ton ağırlığında-eski Deutz pizel grupları 3000 lira bedel üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Sahibi:A.N.KAR AC Bu nüshada yazı işleriı idare erten:Vahid Rami Dizildiği Yer:N.A.ve ı Gazetecilik Kollektif Matbaası Bas:ldıj Ebüzziya Matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cem Dahiliye Mütehass:Pazr.ı'dan başka her sabah saat 10.30-12,i den sonra 14.30-17 de kabul eder.İstanbul vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 2 ba.AR 44394)1 Devler a ATLAS 40835)1 Üç lâhşorlar renkli orijinal)İNCİ 84595)1 Apoke ELHAMRA 42236)1 yetimenin romanı 2 Y gidenler.LALE 43595)1 Devi teşi.İPEK 44289)1 Üç S şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • IMtBU I m I.TJtW 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve ınıkdarı yazılı maddelerin pazarlıkla eksi saat ve mahallerdeki As^Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • 1 9 J 4 5 6 7 8 1 ı İnsafsızca alınan faiz;2 Âza,Meşgul et;3 Bir cins balık,Ekme;4 Tersi)Kimsesizler,Bir nota;5 Bir harfin okunuşu,Beyaz;6 Zaman parçası,Eğlence yeri,Uzağı işaret;7 Kumar oyunlarında p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Ah,elimde,kafi bir delil olsaydı.Lisa,çocuğu,çocuğumuzu kurtarmamı istiyordu.Buraya,çocuğu almak niyot'yle geldim.Tabiî,benim çocuğum ise.Bundan basit ne olabilir?Kararımda,hislerin rolü olmamalı.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Ölümü münasebetiyle ORHAN VE.M.S.ÇAPANOĞLU I Şu kara toprak ne aç gözlü,ne doymaz şey.Fikir ve san'at alanının değerli ve aziz bir çocuğunu,Orhan Ve liyi de zâlim ve kanlı ağzına verdik,Toprak,onu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Ahmet Üstün Çalanlar Hakkı Derman,Şerif İçli,Şük rü Tunar 14.20 Serbest saat Konuşma veva müzik)14.30 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Hie.28 Ru.17 KASIM 15 Safeı-19 5 0 T.So 1370 Sail 1366 VAJ CÎT VASATİ EZAN!Güne S 6.49 1.58 Öğle 11.59 7.09 İkind i 14.33 9.44 Aksa m 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 îmsa k 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Kâbus g ecesi 1 Sal Ev sahibemle kavga ettiğim için o gün yeni bir pansiyona taşınmıştım.Bu yeni evim dar bir sokağın nihayetinde birdenbire yükseliveren konak yavrusu,eski bir binaydı.Oriam ilk katta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onboş adet Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır.Beherinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Mil littei mr ««ONE FIATLAH1 Senelik 8 liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı m eml^ketler için iki mislidir.ÎLAN HATLARI Başlık 20 Hm 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfan sanum' S Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • r Basiarafı Birincide l Uran taralından verilmiş olan fair cetvelde kimleri yazılı olanlar hakkında takibatın dur 1u ı u W u ğumı söylemişiir.Bakanın izahlarına güre bu teciller Hatay.îçei Seyhan vj l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Çay Belediyesinden Adr-dinin Muhammen Bedeli Tutan CİNS I_Adet Lira Kr.Lira Kr 1 Fort motoru sıfır binde yirmi kullamlımş 7 pistonu ile 1 100.100.2 Dcç motoru yalnız silindir.Eski 2 50.100.3 Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Gensoru kara T Basiarafı Birincide "I kındaki sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi Bu/sn Milletvekili Selim Ragrn Bmec'in zeytinyağı ihtikârlarınm arttırılması hakkında söz İÜ soru;Tekirdağ Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Korede komünist taarruzu tehlikeli bir hal alıyor r Bastarafı Birincide 1 I 100.000 kişilik bir munzam I kuvvet getirdikleri anlaşıl-maktadır.Bir sözcü,takriben 69.000 mevcutlu bir kızıl kuvvetlo sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • am o ER.TCH Dr.Cavit Göneer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,kanr.tenasül uzuvlar:kol,bacak damar ve kemik hastalıkları IT/îeL-^MSı Beyazıt Okçularb&sı No.13 Te4:M.uR.y*ne;2a87 mi—i ı »i ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • r Baslara fi.Birincide T kanlığında toplandı.Günde min müzakeresine geçilmeden.evvel Başkan,anayasanın 87 rrri maddesi jjereğince,vatandaşların bir çek dilekçele rinin gelmekte olduğunu,b-jn laxm dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • 10 bin liralık gelinlik T Bastarafı Birincide 1 1 4 nisan 1926 tarihli Me denî Kanunun 92-112 nci mad delerinde mukayyet olan sü ana ve kardeşleri arasında ev lenmeyi yasak eden hükümle le ûyni kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Meclisten Kore Birliğimize selâm T Baştaıafı Birincide 1 Türk milletinin hakikî rey ve iradesiyle teşekkül eden büyük meclisimizin de hissiyatı hiç şüphesiz bu merkezdedir.Tezahür eden bu duygu ile,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • üz kızııia eîten baha T Bastarnfı B*rW*de 1 Nurlen ismindeki genç fcadifı iğrenç biı itirafla bulun^,^1 resmi daiıeltrucn biı inde m mur olan babası Saim'in kr,dişine taarruzda bulıiriduğt?mı anlatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Rus delegesi Formoza mesele-inde Amer ikayı itham ederken salona Kızıl Çin heyeti girdi Lake Succes 27 fAD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyı bu akşam b j niş ve olurum açıldıktan sonra bir usul İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • VT o n d eres K.Osmar.oğlu T Bastarafı Birinride 1 rino buftiin kendisini ziyarot ettiğim Devlet Bakan' Karao.imano.Slu bu hususuşunları sövlemiştir:Muhalif ga/etelorm her gün ortaya attıkları çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Menderes Kütahya fahrî hemşehrisi Kütahya,27 A.A.Bele diye Metlisinin yapmış olduğu bir toplantıda,Başbakan M Wcnc!T"'c'6 Kütahya fahrî hemşehriliğinin verilme teklifi alkışlarla kabul edil miş ve hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Jean Stock nakaut olıîu Paris.27 A.P.Dünya yarı orta boks şampiyonu Amerikalı zenci uSugar» Ray Robinson bu gece orta sıklet Fransız boksörü Jean Stock'u,yaptıkları maçın ikinci ravun dunun ikinci dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • a kar yağıyor Bursa,27 Milliyet)Havaların birdenbire soğuması üzerine bu sabahtan itibaren hiç dinmeden al/şama kadar Uludağ'a devam/ı surette kar yağmıştır.Kan/kalınlığı dağ eteklerinde 2d santimi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Kızılay kongresi dün çalışmalarını bitirdi Cîenel kurul üyeliklerine Devlet Bakanı Karaosmanoğlu Sağlık Bakanı,E.H.UstUndağ,ve D.P.Milletvekillerinden bir kısmı büyük bir ekseriyetle seçildiler Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • izm irde i şlenen cinayet T Bastarafı Birincide 1 evlenme izni alamayan ve bu yüzden hakkında kamu davası açılan Yakup Üregül isimli bir genç yolda Mustafaya rastlamış ve kız kardeşini kendisine verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Kıskançlık yüzünden birisi dostunu vurdu Ankara.27 Milliyet)Dün gece saat 23 sıralarında Anadolu lokantasında kıskançlık yüzünden Nejat Kayaalp isminde birisi dostu Ayşe ismin,deki kadını tabancayla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • miz T^tjJon'U7 Toulon 27 A.A,Özel muhibirimizden)Toulon bele-«iyesi bu sahahTüık bahriye sine mensup subay vo suba:namzedi taJebeler şerefine bi büfe tertip etmiştir.Toulon Vali Muavini Eudie-Ve deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Vcintii Lmum'iğınm bir kararı ^cnaa Yemen)27 A.A.fp)Yemen İmamı m emi e ketinin tarihinde ilk defa olarak yabancı memleketler.noz ünde siyasî temsile ilikler İh dasını kararlaştırmıştır.Bugüne,kadar Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Türk heyeti Slrasbourg'd ayrıldı Strasbourg.27 A.A.O-muhabirimizden)Avruj istişare mecîi i çalışır-rin sona ermesi üzerine Ti rk h yeti asamble lar ifmdan kab edilen muhtelif tasarıların t;zimi işiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1950
  • Türkiye Fransa millî maçı Paris,27 A.A.Afp)1(aralıkta Ankarada Türkiyeyc ve müteakiben 13 aralıkta Atinada Yunanistana karşı oynayacak elan Fransız mil li takımı için seçiciler 17 kislik bir liste haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • 0vONc^NvmM mi «nn ortalarında Ms V1 l8-ina asrın u tourma\ı ft* f:'aVw V filiUer i iv V ^'1f 'vvV:v' M few Jpfv V «AM\1*irMo or,aUr,ndae bUtm»w ma ör8üiü pamuU ne kuUandmaya ba ,a'in,S1 vc vağ «"»bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • E&a Satışa arzedilm iştir Türkiye Genel Mümessili M'f'HMIT KAVALA Tanir Han Galata Tel 49449 Telgraf:Lamet 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • L^:p;x&-u;aoMMaaa V.tf»."î»KÎOSE,lti*3Mİ K.cffor?ıtftffifr **%uji ODscueGMtiaaaajr SMESMfaBBV i\ı iBr WW iilâS[&İiS^ AKSAMINA KADAB EN AZ 200 LİSALIK BİB HESAP AÇTIRMAK SUBETİLE SİZDE BU ÇEKİLİŞE İŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • ÂskerliKltlft ilânları Wi V Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 29/11/950 günü saat 15 de Karlal Maltepe As.Sa.AJ.Ko.da yapılacaktır.Şartname Ko.da görülür.Taliplerin belli gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • mm o 2 e r t ü n mm Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mi'tel.jssısı Beyazıt Okcularbagı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.°o "v k l Tuvalet sabunu kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Istanbul Üçüncü icra Memurluğundan:950 5850 Necati Alabant,Muharrem Alabant,Salâhattin,Hilmi,Emine Alabant aralarında taksimi kabil olamadığından Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk yargıçlığının 950/62 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI IHIMI İlli saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı fazan;Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Teleron:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya azan:R.Nuri Korda;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Düşününüz:günlük cep harçlığınızdan yapacağınız ufak bir fedakârlıkla evinize neş'e getirecek bir radyoya sahip olmak I Hem de alelade bir radyoya değil.berrak* sesi ve fevkalâde cazip görünüşü ile şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Rahat bir uyku Vü id yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izleri tamamen i/al" edemez.Yatmazdan evvel hafif bir tabaka KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus bir derecede zail oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Karayolları Genel Müdürlüğjndeı Arazî maîzems mühendisi alınacaktır 1 Yol malzeme araştırmak ve taban etütleri yapmak lizere morfoloji,jeoloji ve toprak ilini kollarında tecrübesi olan Y.Mühendis,Mühe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Kam ve Hesaba Hubion Satın alınacak 1 Müteahhit nam ve hesabına mevcut şartnamesi,mucibince 35 Ton Hoch Primat Hublan pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 14/12/1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Kayseri Asliye Mahkemesi Bilinci Hukuk Yargıçlığından:IV Yurt içi bölge komutanlığı levazım hesap M.Abdurrahman Yusuf Toker vekili avukat Mehmet HasçeliK ta rafından İspartanın Çelebiler mahallesi Dam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1950
  • Sarıyer Sulh Hukuk Yar gıçlığından:950/55" Davacı Damsarsaı tarafından açılan vesayet dâvasinin yapılan yargılama s:sn as:nda:934 doğumlu Loren Aleksandirosun babası Armanak ile annesi Araksının vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6