Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1950
  • r~ 27 KASIM 1950 Pazartesi BaşyaMri:AH Naci KARACA» Adres:Nunıosmaniye Türbedar Sokak Ne:18 I S T A N 1 L Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:206 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 492 29614 İU Kuru?O Air;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • KISA HABERLER Kazliçeşme Mehmet Paş*' sokağında 18 numarada oturafl Şaban Barış ayni semtte oturan Ahmet Savcıgil'i bir kadıÂ meselesi yüzünden yaralamıştır.Alemdarda cami sokağa da 30/2 numarada otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Fener cinayeti inşaat ustası Mihal'm katili bir kahvede yakalandı Bundan bir müddet evvel Fenerde Mismarcı yokuşunda ki bir kulübede ölü olarak bulunan Mihal adındaki Kumun bir cinayete kurban gittiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • MEVLUD if Koredeki kahraman aske lerimizden şehit olanlara ith fen dün Süleymaniye camiinde Mevlût okutulmustur.TOPLANTI ic istanbul limanında yük leme ve boşaltma işleriyle aı trepo durumunu inceleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • ingiliz iaşe Nezaretinden Mr.Crevy» şehrimize fieli.vot İngiliz İaşe Nezareti kısım şeflerinden Mr.Crevys önürnüzdeki hafta içinde şehrini' ze gelecektir.Şehrimizde bir gün kaldıktan sonra Ankaraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Karabiber fiaüarı düşüyor Son günlerde,harice yapılan siparişlerin peyderpey ge mesi üzerine karabiber pivasası düşmeğe bağlamıştır.Geçen hafta içinde 16-17 lira an sında satılan karabiber dffl 15 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Ziraat ajanlıkları ihdas ediliyor Ankara.26 Anka)Tarım Bakanlığı tarım programı miza hi?vermek için muhtelî bölgelerde ziruak ajanlıklar açmağa katar vermiştir.By janlıklar çiftçimizi tenvir ve irşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Yurd dışında şehit düşenle-Ieriıı hatırası için dikilecek anıtlar Millî Savunma Bakanlığı yurd dışında şehit olan subay ve eıloıimizin hâtıralarını taziz içir.ieabeden yerlere anıtlar dikmeğe karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Sinemada yer meselesi yüzünden çıkan kavga Evvelki gece,Samatya sinemasında Hasan Torna ve Ali Osman adında iki kişi,Sabri ve Sıtkı adında iki kişi ile yer meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuştur.Kavgad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Spor malzemesi satmak isteyen Fransız firması Paristen,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimize her nevi spor malzemesi satmak istediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • iskelenin çökmesinden iki kişi yaralandı Dün Fatihte Karadeniz caddesinde yeni yapılmakta olan bir evin iskelesi çökmüş,amelelerden Hilmi ve Aks ağır surette yaralanarak hastabaneye kaldırılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • y W\^N/V/X/Ciğerde filizlenen Ayçiçeği Tabiî bu da büyük garabetler diyarı Amerikada oluyor.İki yaşında bir kızda bazı rahatsızlıklar görülüyor.İlkin doktorlar birşey anlıyamıyoılar.Hasta mütehassıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Şehrin asayişini bozanlarla mücadele ediliyor Evvelki gece şehrimizde Em niyet teşkilâtı tarafından yapılan bir arama ve taramada 23 bıçak,6 tabanca.4 kama ele geçirilmiş ve bunları taşıyanlar yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Ceviz fiatİarı düşüyor Ticaret Borsasında,muamele görmekte olan ceviz iiatları canlılığını kaybetmiş ve düşmeğe başlamıştır.Evvelce 70 kuruşa kadar çıkmış alan yüzde 12 çürüklü ceviz dün 43 kuruğtan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Sarhoş bir sabıkalı,kahveciyi ağır surette yaraladı Hüseyin Kulüp adında bir sabıkalı sarhoş bir halde Bakırköyde Sığırtmaç sokağındaki 9 numaralı kahveye gelerek garson Yusuf'la kavgaya başlamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • HALKINSESI Kömür depolarındaki durum Biz okuyucumuzdan aldı.^ımn mektubu aynen neşrediyoruz:«Evvelki gün kömür almak üzere-Unkapar.f kömfır deposuna sabahleyin 7.5 da gittim.Sıramız o gün oldu.Âu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Öğretmensiz sın ı flar Vali Muavini okullardaki öğretmen durumunu inceliyor 950/51 ders yılına gireli tam iki ay olmuştur.Aradan geçen bu zamana rağmen ilk okul öğretmenlerinin kadrosu el'an istikrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü çarşamba günü açılıyor İktisat Fakültesine bağlı olarak yeni tesis edilen Gazetecilik Enstitüsü önümüzdek çarşamba günü saat 16 da Fakültenin 2 numaralı ders hanesinde merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Hava meydanı inşaatı ilerliyor 1951 senesi sonunda tamam ile işletmey açılacak olan bu meydan Orta Şaık'ın en büyük meydanı olacaktır Yeşilköyde yapılmakta olan Beynelmilel Hava meydanının toprak tesv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Verem istişare kongresine giden doktorlar Bugün Ankarada,Sağlıl Bakanının riyasetinde,bir verom istişare kongresi toplana çaktır.Üç gün devam edecek olan kongreye İstanbuldan ki tılacak delegeler,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • ««İskenderun» gitti Devlet Denizyolları idaresi nin lüks yolcu gemilerinden «İskenderun» bugün saat 14 te Doğu Akdeniz seferine çıkmıştır.İlk seferini yapan İskenderun gemisinde 150 yolcu Ve 200 ton y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • Siyasi bahisler iki harb arasında Asyanm kalkınması Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı K.P.S.Menan'ın dünya ahvali ve Avrupa ve Asyanm istikbali hakkında mühim bir makale yazmıştır.Ehemmiyetine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1950
  • İslâm Âlürtftfa Kanlı Hâdiselere Sebep Oian Hi 3 TEFRfKA NO;127 ZÎYA ŞAKtt vıularımın nı alın 11 İbrahim jL-en,Malık İsterin r.»ğ lu ibnüumiiD.fanırodakiltr de,arkada tianmdır.D.ye cevup verdi.Bunun â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Cinde grev yasak Hongkong,26 A.A)Yeni Çin haberler ajansının Pekin,den bildirdiğine göre,Çin Halk hükümeti grevleri kanun dışı ilan etmiştir;Komünist Çin kabınesinee 16 kasımda varılan bazı kararlar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Güvenlik konseyi Bugün öğleden sonra toplanacak Lake Success,26 A.A.Evvelâ sah günü yapılması tasarlanan sonra da cumartesi gününe alınan Güvenlik Konseyi toplantısı pazartesi günü öğleden sonra topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • San'at okullarımla ziraat âleti yapılacak Ankara,26 Anka)San'at okulları ve san'at enstitülerinde ziraat âletleri yapılabilmesi için ders programlarına yeni ilâveler kararlaştırılmıştır.Programın tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Kızıl Çinin Ti bete tecavüzü Lake Success.26 A.A.Birleşmiş Milletler idare komitesi,Tibete tecavüzünden dolayı komünist Çine yönetilen ithamların müzakeresini talike ittifakla karar vermiştir.Hint tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Libya krallığı Trablus,26 A.A.Afp)Emir İdris Elsenusî Libya Krallığına gelmesi için Libya kurucu meclisi tarafından ken dişine yapılan daveti kabul et mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Alıııauyada Nazi propagandası Berlin,26 A.P)Kırk Alman,bugün,sağ cenah partilerinden birinde,telli sazlardan müteşekkil bir orkestranın eski Alman millî marşmı çalması üzerine,toplantıyı terketm işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • ilk olarak şehit rütbesini alan köy ismail Bulut adı şimdi,Kozalaklı köyünün kalbine ve dimağına girmiş hatırası dillerde dolaşıyor izmir 26 Hususî muhabirimiz ilhan bildiriyor)Koreye giden birliğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Sovyet A I m an dostluğu Berlin 26 AP)«Sovyet Alman doslluğu» ayS olan Ocak ayı içil*.Doğu Almanya hükümeti tarafından bastırıl,mış olan afişlerdekl vecizeleı de.Alman işçisinin Rus işçisini örnek ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Batı Doğu arasında bocalayan bir devlet savaşan Finlanda Komünist basını,Batı dünyası ile ingiliz sosyalizminin başarılar:hakkında yalanlarla doludur.Yalnız insan Helsinkide tayyareden iner inmez,Fiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Nedc-n yenileşecekmiş:Nur içiOnde yatsın daha çarşafa girmeden kavilleşmiştik kardeşciğimle,ilklerimizi evlen direceğiz diye.Hüseyin bev dik dik baka.I ak;Oğlunun Murad olacağını bilmeder.dedi.Muradın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Aslî maaşa &ec;en eğitmenler Ankara,26 Anka)Köy enstitüsü eğitmenlerinin aslî maaşa geçirilmeleri hakkında 5479 sayılı kanunun tatbikatın dan olmak üzere,terfi ettirilecek koy eğitmenlerinin teftiş ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Bir uçak kayboldu Lima,26 A.A.Afp)Havacılık Bakanlığından bildirildiğine göre,bir Peru uçağı kaybolmuştur.Puerto İncadan hareketle San Ramon'a gitmekte olan bu askerî uçakta iki kişi bulunuyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • İmparator Bao Dai'nin seyahati Hanoi,26 A*A.U.Press)İmparator Bao Dai refakatinde 36 kişi olduğu halde cumartesi günü uçakla Hanoi'ye gelmiştir.Bao Dai'nin Toniki teftiş etmesi ve mühim bir nutuk verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Avusturyada komünist gazeteciler Viyana,26 A.A.Dün gece bildirildiğine göre,geçen ay komünistlerin Avusturya da tertip ettikleri karışıklık lan örtbas etmeğe çalışan Avusturyadaki 9 komünist gazetenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Eritrenin istiklâli 1953 te istiklâl verilmesi teklifi reddedildi Lake Success,26 A.A.Eski İtalyan sömürgesi Eritrenin Habeşistan tacı altında federal bir devlet haline getirilmesi için siyasî komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • W»g—İMİMİ t PittttMflMPI Zavallı maarif iki muzmin hastalık çekiyor:Komünizme karşı açılan mücadele,bunların birine karşı tedavinin başlaması demektir,fakat ahlâk buhranına kar.1,yalnız ilk mektep pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Lozan Türk Talebe Cemiyeti Locan Türk Talebe Cemiyi ti Başkanı Atasagun,birkaç gün evvel İstanbula gelmiş ve dün Federasyon mensuplariyle görüşmüştür,İsviçredcki Türk talebesinin faaliyetlerini izah e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Ankara ile İstanbul arasında 12 kanalhk bir telefon tesisatı yapılacak Ankara,2fi T.H.A.Ankara ile İstanbul arasındaki telefon muhaberatında sür'ati temin etmek ve gün geçtikçe artan ihtiyacı karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1950
  • Japonya barışını Ruslar baltalıyor Sovyetlerin barış masasında,Çin milletinin Kızıl Çin mi,yoksa Milliyetçiler tarafından mı temsil edileceğini sorması şüphe ile karşılanıyor.Vaşington 2ü A.A.u nited
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • 1 İçten bağlılık;2 Kaş,Hudut;3 Mükemeliyet;4 Eğik yazı.Uzağı işaret;5 Vetocu Rus delegesi;6 Beş kıtadan biri;7 Kokulu bir ot,Boyutlar;8 Başlı başına mânası olmıyan kelime,Uzağı gösterme;9 Cel lada emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • RADYOLAR ISTA NBUL 12.57 Açtlış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği.Pl)13.45 Şarkılar Okuyan Can Akşit Çalan lar;Sadi Işılay,İzzettin ökte.Yorgo Bacanos 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Hilary içinden;«Sözü nereye getirmek istiyor.Acaba,çocuğu kabul etmek lâzım gel diğini mi ima etmek istiyor» diye geçirdi.Sonra:«Pek bilemiyorum.Karar vermek için,henüz hiçbir kanaate var mış değilim»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı •Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.Ill W »«Ill I Ml II.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği,Yer:N.A.ve.A.N.K.Gazetecilik KollektU Şirketi Matbaası Basıldığı,yer;Ebüzziya Matbaası-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • ha.BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Z.iM-AR 44394)1 Devler atfşl,ATLAS 40835)1 Üç Silâhşorlar renkli orijinal)İNCİ 84595)1 Apokalis.ELHAMRA 42236)1 Bi yetimenin romanı 2 Yalnu gidenler.LALE 43595)1 Devler ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • ABONE FİATLAKI Senelik 38 Liradır 6 Aylık 18 3 8 1 8 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 ı.ıra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 tlân sayfam santim' 5J Doyum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı fazan:Tennesse Williams Türkçesl Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Korda» Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Haslöyde:Gümrük muhafaza deniz bölge komutanlığından 1 Teşkilâtımızdaki üç deniz aracının tenviratı ve aynı amanda telsizini faaliyete getirecek kudrette 2-2,5 kilovatlık,110 volt,50 paryot alternator
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • İst.Ly.Amirliğinden verilen  s k er il Ki t a d f II ahları Kapalı uarfla bir adet komple portatif röntgen cihazı satın alınacaktır,ihalesi 16 aralık 1950 günü saat 11 de Ankara Gnkur.2 No.lı Sa.Alp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Malzema satışı Ankara Yollar 4.Böİge Müdürlüğünden" 1 Bölgemiz sahasında mevcut 4005 adet.hurda varil 10300 adet boş benzin tenekesi ve takriben 10 ton saç kırpıntısı kapalı zarf usulü ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Hurda oto lâstiği satışı Balediye lşvazım anbarında müterakim muhtelif eb'adda 07 adet dış ve 8B adet iç hurda oto lâstiği ile 46 adet kolan kapalı zarf tısuliyle satılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • FUTLARA DİKKAT!Ayaklı,iki çekmeceli,gömme dikiş ve nakış ma ki nesi TL 440.Perakende peşîn'fiat* TL 460.160.peşin,100.liradan 3 ay vade TL.480.120.peşin,60.liradan 6 ay vade TL 500.95.peşin,45.liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 1 Muhtelif eb'atta 400 boy takriben 2320 metre galvanize demir boru PAZARLIKLA satm alınacaktır.2 Pazarhk 29/11/1950 çarşamba günü saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Diyarbakır Yollar 9 Bölge Miidifrlüprıden 1 Van Muradiye Erciş)yolundaki Muradiye)köprü,sünün mevcut kârgir ayakları üzerine betonarme tabiiye yapılması işi 10.11.1950 gününde istekli çıkmadığından 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden Arazî malzems mühendisi alınacaktır 1 Yol malzeme araştırmak ve taban etütleri yapmak üzere morfoloji,jeoloji ve toprak ilirr.kollarında tecrübesi cilan Y.Mühendis,Mühe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Rahat bir uyku Vücud yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izleri tamamen izale edemez.Yatmazdan evvel hafif bir tabaka KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus bir derecede zail olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Belediye hastahanesi için alınacak bir adet ameliyat masası açık eksiltmeye konulmuştur.c 2 Muhammen bedeli 8000)liradır.3 Teminatı 600)liradır.4 Teminat Belediye vezn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Türkiye imar bankasi Sermayesi 1.500.000 T.L Kuruluşu 1928 Yenipostahâne arkasında Aşirefendi Caddesi No.35-3*7 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1950
  • Pamuk presesi satın alınacak Çukurova Pamuk Islah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlüğün den:Müessesemiz Hacıali köyünde kurulmakta olan çırçır fabrikasına lüzumlu standard eb'adda satte 3-5 balya ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Sovyetlerin konferans teklifi T Baştarafı Birincide 1 Fçansız,İngiliz ve Amerikan Büyük Elçilerinin Londra'da bu müzakerelere başladıklarını bildirmesi beklenmekte idi.Fakat,bu lıususta bir güçlük çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Mükellefin Adı ve Soyadı Adresi Verginin Nev'i ihbarname No.su Mehmet Yükmen:Kasımpaşa Zincirlikuyu tahta köprü sokak No.70 Bina 6/43 Şeref Usel:Tavşantaşı Ordu caddesi Simkeş han No.91/9 Abdurrahman:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Thorez bir ormanda yaşıyor Paris,20 A.A.Haftalık komünist «Humanite» gazetesi pazar nüshasında yayınladığı bir makalede Thoıez'in Moskova yakınlarına a bir ormanda bir nekahathanede bulunduğunu ve kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Hasarsız gecen bir deprem Cû 26 A.A.24 Kasım akşamı saat 23.45 de ve dün akşam saat 19.15 de birer deprem o i muştur.Dün akşam ki sarsıntı şiddetlice olmuş ve halk evlerinden dışarı fırlamıştır.Hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Gelibolunun kurtuluşu Gelibolu 26 A.A.Gelibolu'nun kurtuluşunun 28 inci yıl dünümü bugün büyük bir sevinçle kutlanmışta-Bu münasebetle şehrimizi ziyaret eden Gelibolu muhribi beş bine yakın halk taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Kızılay Genel Kongresi mesaisine devam ediyor T Bastarafı Birincide 1 olmak üzere 25 bin adet üzeri merkezimizin damgasını taşıyan sigara verdik.Bunlarda:1.10 ar paketi subaylara,5 er paketi de erlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Bir döviz kaçakçılığı ihbarı Ankara 26 T.H.A.ı Şehri mizdeki marul iki otel müdürünün döviz kaçakçılığı yaptık larına dair vâki ihbar üzerine zabıta meseleye vaz'ıyed etmiş tir.Yaptığımız tahkikata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • isveçte yeni Robot silâhları Stokholm 26 A.A.İsveç Genelkurmay Başkanlığından bildirildiğine göre.İsveç ordusunda insan gibi ve otomatik olarak işliyen silâhlar üzerinde tecrübeler yapılacaktır.Robot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Korede kızıl kuvvetlerdin mukabil taarruzu r Bastarafı Birincide 1 hususundaki tasavvurlarını teh likeye düşürmüştür.Mukabil taarruza uğrayan iki Amerikan bölüğünün geri ile irtibatı kesilmiştir.Bu.bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Mısırm Luxor yakınlanTida bu lunan Mentexa&st'te 260» sene evveline' gayet ivi sarılmış bir mumya bulunmuştur.Re-imce Or.M.Zacharia Ghoneint Scgda)mumyan tetkik ederkea aorülüvor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • İst içre bizden sigara ahnak istiyor Ankara 26 ANKA)Türk tütün ve sigaralarının Isviçrede gördüğü büyük a-âka karşısında bazı İsviçreli firmalar,oradaki ticaret ataşemize müracaat ederek kül liyetli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Zonguldak Maden Sendikasındaki suiistimal Ankara,26 Anka)Zon guldak Maden İşçileri Sendi kasına ait paraların düzeni;şekilde sarfedilmediği iddia edilmiş.Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Etna yanardağı faaliyete geçti Lâvlar saatte beş kilometre hızla akıyor.Kasaba halkı yerlerini terke hazırlanıyorlar Catane 26 A.A.Afp:geçen Etna yanar dağından çı.Cumartesi günü faaliyete] kan lâvlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Amerikanın büyük arp hazırlıkları Atom silâhlan fabrikaları için 500 milyon dolar,komünist taarruzuna karşı da 15 milyar dolarlık tahsisat kabul edildi Vaşington,26 A.A.Sona eren 81 inci kongre pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • 300 hapis diri diri yanacaktı Alabama,26 A.P.Dün gece bir yangın neticesinde,Alabama hapishanesinin ahşap baı akaları tutuşmuş ve içinde bulunan 300 mahkûm kurtarılmıştır.Polis,kütle halinde firardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Pahalılıkla mücadele komisyonu {Başmakaleden deyaml doğruya esnafın imkân buldukça fazla kazanmak,hattâ işi vurgunculuk derecesine götürmek arzusundan ileri gelmektedir.Ciddî bir kontrola tâbi olmadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • Y.Mimarlar kongresi r Baslar;ı Birincide 1 nin Istanbulda ve İzmirde bulunan şubeleri aralık ayının ilk haftalarında yıllık fevkalâ de kongrelerini bitireceklerdir.Bu kongrelerde,yeni odalar ve dernek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1950
  • KERVANSARAY a—SSm—Salonlarında:Dünyaca tanılıms şantöz Mary Meade ve Piyanisti kompozitör Ted Qrouya Pavixomla:Dauville 19ö0 beynelmilel konkurunu kazanan Fransız Şantöz Annie Berrîer Aperitif ve çay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1950
  • 1 1 berabere neticelendi Ankarada bulunan Vefa takamı Havagücünü 4-2 mağlûp etti iki maç yapmak üzere izmir'e giden Fenerbahçeliler,izmir bava alanında kendilerini karşılayanlar arasında.İzmir,2G Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1950
  • ingiltere lig'inde bu haftaki neticeler İngilterede bu hafta devam edilen lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Arsenal:5 Fulham:1 Buınley:1 Liverpool:1 Chelsea:1 Derby C.2 Everton:3 Sunderland:l Hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1950
  • Millî takım namzetlerinin,Elfsborg kalesi önünde neticesiz kalan bir akını TARIMI ON MAÇINI DA 2-0 KAYBETTİ ^sg$ssa*?VIillî lakım namzetleri,maç boyunca hakim oynamalarına rağmen,gerek fert ve gerek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1950
  • ^AnAW/V,As/Dünkü maçın tsveçin Elfsborg takımı 'lün,milli takım namzetle,rinden teşkil edilen iı muhtelitle yaptığı' dördüncü ve sor.kartlaşmasını da 2 0 matlûp bitirdi.Gerek İsveçliler ve gerek bizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1950
  • Dün yepılân Mo haç kır koşusu Dün sabah sant 10 da Meeidiyc-köyünde mevsimin ilk Mohaç kır koşusu yapılmıştır.İki küme üzerinden yapılan yarışmalarda şu neticeler alın mıştır:Küme 3:3000 metre:1 Edib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor