Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • t-y Liman inşaatına başlanıyor Ankara 24 T.H.A.Samsun limanının inşa ve teçhizi,Haydarpaşa,Salıpazarı.izmir vo İskenderun limanlarının tevsi,ıslâh ve teçhizi maksadiyle Milletlerarası îmaı ve Kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • £W mğmim^v "ŞŞt 3jjm mm M yh** Kuzey Korede şiddetli bir hava muharebesinden sonra Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin eline gecen biı kasoba Yüz bin kişilik muazzam harekât ore harbine son verecek arru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Avrupa Konseyindekî delegemizin beyanatı* ntik Paktına ciddî bir keyfiyettir,OŞttttCZtti w\vwv/7«/v%AvsyNAv\a^/s^ y-Delegemiz Osman Kapani şunları ilâve etti:«Bir komünist kuvvet tarafından Boğazların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Amerikalıların şükran günleri 23 Kasım,Amerikalıların «Şükran günleri» dit.Bu mUnasebttle AnkaiAdakl #m*rikoliieu,Büyük Elçi Wodsworfun da igtlr kiylt Ankara 3ar*ju da toplanarak blMIkt» hindi yemlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • rlioimiz Mac Arthur'ün emrinde arruza Şimdiye kadar ki tabiyesinde büyük başarı gösteren Tugayımız,Mac Arthur'ün takdirini celbederek nihai taarruzda ön safta vazife aldı 3 yaralı bugün şehrimize geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Türkocakİarı Saul IXb-2 emlekette demokrasiyi yerleştirme yolunda ilk teşebbüsü teşkil eden Serbest Fırkanın Menemen isyaniyle soysuzlasarak feshine karar verilmek üzere olduğu günlerde idi ki,bir akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • T.C.Ticaret Bankası şubesi Türk Ticaret Bankasının istiklâl caddesinde Parmakkapıda yeni tesis ettiği şubesi dün törenle açılmış ve şubede derhal her türlü banka muamelesinin ifasına başlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Kızılayın yıllık kongresi Ankara 24 Anka)Kızılayın yıllık kongresi bugün saat 10 da Kızılay Merkez binası sa lonur.da yapılmıştır.Kongreyi Sağlık Bakanı Ek rem Hayri Üstündağ açmış ve iki başkan vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Ticaret Bakanının beyanatı Bakan,pamuk satışlarından doğacak sarsıntıların karşılıklı bir anlayış içinde önlenebileceğini söyledi İzmir,24 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe,bugün de İzmirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • r.'jr Jg *\rJİÜUJIWllfWmiH—MC—^J ı j Mutlu bir yıldönümü Edir nenin Kurtuluş Havramı Bu cefakâr ve şirin hudut şehrimiz bugün muazzam tezahüratla 28 inci kurtuluş yıl dönümünü kutlayacak Serhad şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1950
  • Koredeki bir erden mektup içinde bulunduğumuz bu şerefli görevden hepimiz haz duyuyoruz.Dünyada komünizmi kökleştirmek isteyen al çaklarla sonuna kadar savaşacağız.Ankara 24 T.H.A.Korede gedikli çavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Russell Dor dün gitti İktisadî İşbirliği İdare?Türkiye İcra Komitesi Baş kanı orta elçi Russel Dorr,b raberinde eşi olduğu hald' dün sabah saat 10 da uç.ıki Nevyork'a müteveccihen şelı fimizden ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • ilci müşteri bir şoförü döverek ölümüne sebep olmuş Dün emniyet müdürlüğüne bir dayak ve ölüm ihbarı yapılmıştır.Üsküdarda oturan Nuri isminde birinin iddiası na göre,şoför.olan kardeşi Şakir 1.5 ay e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Esrarlı bir ölüm hadisesi Savcılık ve Emniyet Mü dürlüğü cinayet masası memurları dün ei-aslı bir ölüm hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamışlardır;Fenur muhitinde heyecan ve korku yaratun hu hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • KISA HABERLER Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut dün vilâyette Vali ve Belediye Reisini aiyaret etmiştir.İstanbul Üniversitesi Rek„ törü Prof.Ömer Celâl Sarç dün akşam Ankaraya hareket etmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • tefen kteRtât Ka$ Hâdiselere Sebep W» ir IEFHİKA W0:125 Muhtar,bu tenbihe ebcmuüyet vermedi.Ansızın Basra)dan lıareket etti.Sür'atle çölleri geçti.Ve bir fcece yansı,hic kimseye görü mneden Küfe)ve gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • HALKINSESij Rodyoda folklor saatleri jp«* Bir okuyucumuzdan aldığımız dikkate değer bir mektubu neşrediyoruz.Alâkalı ların dikkatini çekeriz:Memleket kültürü ile Olftkall çalışmaların başında gelen fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • "Ankara* da kaçakçılık Bir yolcu döviz kaçakçılığı yaptığından hakkında takibata geçildi Denizyollarının Ankara vapuru dün saat 12 de 257 yolcu ve 80 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Giden yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • 1951 ilkbaharında şehrimizde bir tavukçuluk sergisi açılacak Ziraat Odası dün vali muavini Fuat Alper'in başkanh ğında ve İl Ziraat Müdürü Cevdet Kor;aşkın ile Ziraat ud«sı başkanı Tevfik Eser ve vete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • içişleri Bakanı Edırneye gitti içişleri Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu dün sabah Vilâ yete giderek Vali ve Belediye reisi Prof.Gökayı ziyaret etmiş ve Buigaristandan gele eek göçmenlerin iskânı hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Karadenızde fırtına başladı Karadenizde şiddetli bi karayel fırtınası başlamıştır Fırtınadan dolayı gemiler limanlarda iş görememekte dir.Bu ıneyanda İzmir ve Güneysu vapurları yolcu ve yük alıp verem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Beşiktaş Kulübü idare Kurulu aleyhine açılan dava Şehrimiz spor mahfillerini yakından ilgilendiren bir davanın duruşmasına dün 11 inci Hukuk mahkemesinde başlanmıştır.Spor severlerin ve bu işlerle yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • rmenı Patriği sicimi hazırlıktan Patriği seçecek delegeler bug Ermeni Patriği seçimine katılacak delegeler,bugün şehrimizde seçim bölgesi ola rak ilân edilen kiliselerde ya pılacak seçimle tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Yaman bt dolandırıcı Dolandırıcı Zarif az daha bir aile yuvasının yıkılmasına sebep oluyordu Emniyet Müdürlüğü ikinci şube memurları asien Samsunlu olan Zarif ismindeki ya man bir dolandırıcıyı dün su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı Ankaraya döndü İki gündenb.eri şehrimize!tetkiklerde bulunan Deni Kuvvetleri Komutanı ttîma nliral Şadıjs Aîtıncan dün sa bah Gölcüğe gitmiş ve tersanede kurulmakta olan yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Dün sabahki sis Dün sabah Haliç ve Boğazda vukua gelen kesif sis yüzünden vapur seferleri inkıtaa uğramıştır.Boğazdan Köprüye ilk vapur saat 10 da işlemiş,Haliçte öğleya kader vapurlar rötarla sefer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • Avrupa Birlisi yolunda:Agağı yukarı bir yıl evvel Avrupa Konseyi kudsl bir ümit olma safhasını henüz pek aşmamıştı.Bir unvanı ve bu teşekkülde aza ola:13 Avrupa hükümetinin onayladıkları bir yasası va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • I&5& Tramvay ve otobüs duraklarında Yağmur yağdıkça tramvay ve otobüs istasyonlarında mahşerî bir kalabalık toplanıyor,kadın,çocuk,ihtiyar dinlemeyen bir sürü güçlü kuvvetli insan sua mefhumuna ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1950
  • it İstanbul Öğretmenler Derneği tarafından 9.aralık 95t cumartesi gürü saat 15 te Ku nak Oteli salonlarında,bu yti emekliye ayrılan mesiekdaşlar şerefine bir çay verilecektirit Filâtelist 'Pul meraklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • kontı o I.Ml fli nelere 111u•!ai daslar Anayasanın ihlâli Ulaşurına Bakanının son ifşaatı bütün matbuatta hayıetle karşılandı;anayasanın muhabere mahremiyetine ait olan 81 inci maddesinin sabık idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Türkiye ve İran I Senatör Smith,dünya üzerindeki tehlike merkezinin Iran veyahut Türkiye olduğunu söyledi New Brunswick 24 AP)New Jersey'in Cumhuriyetçi partiye mensup senatörü H.Alexander Smith,dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Mühim bir ilâç daha keşfedildi Londra,24 A.A.Reuter)İngiliz tıb mecmuamı bugür yayınladığı bir makalede yeni Amerikan ilâcı Terramycinc ile İngilterede yapılan tecrübelerini çok müsait neticelcverdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Mısır kralının nısanlısınır resmini çekmek isteyen fotoğrafçının basma gelenleı Milano,24 A.P)Mısıı kralı Faruk'un nişanlısı Ba yarı Neriman Sadık'ın resmi nı çekmek isleyen bir fotoğrafçı,dün,Bayan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • 8 yaşındaki çocuğun ırzına geçmek istedi Üsküdar sakinlerinden Hüseyin isminde biri,evvelki ge ce parkta dolaşan 8 yaşlarında Ahmet isminde bir çocuğun zorla ırzına geçmek is terken emniyet memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Avrupa ordusunun kurulması meselesi Asamble çalışmalarında hazır bulunan Türk heyeti,en ufak biı tereddüt göstermeden bu eserin tahakkukuna yardımda bulunmuştur.Strasbourg 24 A.A.Dün bütün gün toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Müfide ilhan'ın radyo konuşması Londra,24 T.H.A.27 kasını pazartesi günü B.B.Clürkçe programında,şimdi İngilterede bulunan Mersin Belediye Reisi Müfide İlhan'ın bir musahabesini neşredecektir.Bayan İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Belediyeler kanunu tasarısı Ankara,24 T.H.A.Meın Ieket ihtiyaçlarına cevap vernıekten uzak bulunan bugün kü Belediyeler Kanununu bilhassa tatbikatta iyi isler bi:duruma getirmek,belediyelere yeni salâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Tıp alemindeki mucizeler.Olilpde diriltilenier çoğalmıya başladı Kalbe yapılan masajlar bu hususta mühim rol oynamakta,duran kalp 40 dakika sonra işletilerek öteki dünyanın yolunu tutmuş olanlar geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Tito,mühim bir beyanatta bulundu Yugoslavian Sovyet taarruzuna hazırlanıyor Belgrad 24 AP)Mare-I şal Josip Broz Tito,dün ver-1 miş olduğu bir mülakatta,Yugoslavyanın,ancak «vatandaşların ölüleri üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Memleketimizden katan Bulgar mültecileri Bir müddet evvel gizlice bindikleri bir vapurla İngil tereye kaçan ve evvelki gi'm memleketimize iade edilen üc Bulgar mültecisi dün pasaport kanununa muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Cumhur Başkanının kabulleri Ankara,24 A.A.Cumhurbaskanı Celâl Bayar,bu gün Çankaya'da,mezunen Ankarada bulunan Sofya maşlahatgüzarımız Sabri Rızan ile Kütahya Valisi Halûk Niha' Pepeyi ve Antalya Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Doğu üniversitesi için bir heyet Ankaraya gitti Ahlat,24 A.A.Ata türk'ün 937 nutuklarında Van gölünün güzel bir yerinde bir Doğu Üniversitesi açılacağı hakkındaki sözlerinin tahakkukunu yıllarca bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Fatih Talebe Yurdundan koğulan talebeler Fatih talebe yurdundan kovulan talebeler dün sabah vilâyette İçişleri Bakanı Rük neddin Nasuhioğlunu ziyarei etmişlerdir.Talebelerin mü racaatlarını alâka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Uyuşturucu zehirlere müptelâ olanlar Bakı!köy Akıl Hastahanesi taralından istatistiklere pore 1940 1949 seneleri ara sinda hastahanede 1534 eroin,esrar,afyon ve morfin müptelâsı tedavi edilmiştir.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Füzelerle seyahat Aya gönderilecek olan ilk füzelerin yüzlerce ton ağırlığında 3-4 kişilik bir mürettebat bulunacak Londra 24 A.A.İngiliz yıldızlararası birliği ba:kanı D.A.Clever,perşembe günü Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • nairiyat s;i eserler buiund Adliye Sarayının inşa edileceği sahanın durumu Adliye sarayının inşa edileceği sahhuo eydana çıkarılan eski eserlerin hakikî kıymetleri hakkında çeşitli fikirler ortaya atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Devlet dairelerinde çalışan avukatlar Ankara,24 Anka)Büyük Millet Meclisinin geçen devresinde avukatlık kanununda yapılan bir değişiklikle,devlet dairelerinde avukatlık vazifesi almış bulunan serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1950
  • Bu miskin hayat diyorsunuz,fakat azizim,bu hayat için bilemek zerresi hiç denilse bir alâka kırıntısı harcamadınız mı ki,size bir şeyler veremedi di ye bu hayata kızıyorsunuz.Onu miskinleştirer.sizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Çocuklann huysuzluklarının vo Hırçınlıklarının başlıca sebeplerinden 4rl Apış aralarının terden pişmesinden İleri gelir PERTEV Çocuk Podrası Tbu mahzurları önler PERTEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • KONFERANS Tıp fakültesi dekanlığından Kısa bir müddet kalmak üzere şehrimize gelen mâruf estetik cerrahı Madame Dr.Noel 27/11/950 pazartesi günü saat 13 te Beyazıt Merkez binası 6 numaralı dershanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Farmokobotanik enstitüsüne asistan alınacaktır 1 Memurlar kanununun 4 üncü maddesinin A,B,C,H,V,Z,fıkralarında yazılı şartlardan başka,a Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Ağaçlı Kömürleri V Ticarethane,lokanta ve emsali gltî yerlerin yegâne teshin ye yakıt vasıtasıdır.TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • 1 Elçilik.2 Güzel sanatlar akademisi.3 'Tersi)Elektrik levazımatından,Haraç.4 İnatçı,Lâyık.5 Bir içki,Uyku yeri.6 Bit emir,İklıl.7 Vaktiyle Atlas denizinde batan bit gemi.8 Bitinci,Bir petrol kumpanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • iic.25 KASIM 19 50 Cumartesi Ru.14 Safer 1370 12 T.So 1366 VAXfT VASATİ EZAJfl Güneş 6.49 1.58 ÖKİe 11.59 7.09 İkindi 14.33 9.44 Akşam 16.49 12.00 Yatsı 1824 1.35 j İmsak 5.08 12.18 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dan:Müziği Pl.13.30 Radyo sa lon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar 14.45 Haftanın prog ramı 15.00 Serbest saat Ko nuşrna veya müzik)15.10 Türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • LefiK faydam İr kez Hıfzıssıhha Lüessesesi M Öğürlüğünden:Muhammen Miktarı bedeli Geçici teminat Cinsi Adet Lira Kr.Lira Kr.ihale şekli Ültteviolc Steril Lambası tavan için 10 4000,00 300.00 Kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Hasköyde:Gümrük muhafaza deniz bölge komutanlığından 1 Teşkilât muzdaki üç deniz aracının tenviratı ve aynı zamanda telsizini faaliyete getirecek kudrette 2-2,5 kilovatlık,110 volt,50 paryot alternato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • FİÂTLARA DİKKAT!Ayaklı,iki çekmeceli,gömme dikiş ve nakış makinesi:TL 440.Perakend e peşin fîaf TL 460.160.peşin,100.liradan 3 ay vade TL 480.120.peşin,60.liradan 6 ay vade TL 500.95.peşin,45.liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Kavak fidanı satışı Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesi Müdürlüğünden İzmit Italyanın Kavak Islâh ve Deney Enstitülerinden getirtilerek müessesemiz fidanlıklarında çoğaltılan islâh edilmiş çabuk büyüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • MENKÛL SATIŞ İLÂNI Istanbul İkinci îcra memurluğundan 950/5336 Mahcuz olup satılmasına karar verilen Fatih Kıztaşi No.24 te Süslen tuhafiye pazarında mevcut bir adet çorap tamir makinesi 4/12/950 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • İstanbul 12 ci Asliye Hukuk Yargıçlığından 940/2379 Emine Kavuşak tarafından verilen 14.11.950 tarihli arzuhal le mahkememizden sadir olan 14.7.950 tarih Ve 949/2379 esas ve 950/1569 karar sayılı ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • sanatoryum proje müsabakası İşçi sigortaları kurumu genel müdürlüğünden 1 Sayın Süreyya Iı'men ile eşinin işçi sanatoryomu yapılnak üzere bağışladıkları istanbul Narlı çiftliği arazisi içinde apılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Malzeme satışı Ankara Yollar 4.Bö'ge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz sahasında mevcut 4005 adet hurda varil 10300 adet boş benzin tenekesi ve takriben 10 ton saç kırpınti-kapalı zarf usulü ile satışa çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • Müdire,«Çocular ana babalarını buldukça bizim sevincimize hudut yoktur.Yalnız,onlara gerçekleşmesi mümkün olmıyan ümitler verilmesini de istemeyiz.Çünkü,sonunda,hayal sukutuna uğrar Jar.dediiçini çekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • O E R '1 T 0 H Dr.Cavit Göncer SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik ha sanlıkları I Mit îl.3ssısı Bevazıt Okçuurbagı n0 jg Tel:2vîuayer-e:238t6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 425G2;1 Zam ba.Devler ateşi 1 Üç Si ıal)in AR 44394' 1 ATLAS 40835 lâhşorlar renkli İNCİ 84595' 1 Apokalis.ELHAMRA 422;i)1 Bil yelimenin romanı 2 Yalnu gidenler.LALE 43505)1 Devler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Mısır ingiliz ihtilâfı Kahire,24 A.P)Birleşik Amerika,Mısır İngiliz ihtilâfına sureti kafiyede müda hale etmiyeceğini ve bunun münhasıran sözü geçen ikdevleti alâkadar eden bir mesele olduğunu resmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • lomünist Çin heyeti lıerikaya vâsıl oislıı Çin heyeti başkanı,yapacakları müzakereler hakkında herhangi bir beyanatta bulunmaktan kaçındı Nevyork 24 AP)Komünist Çin'i temsil eden dokuz delege bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • cıısın dünkü içtimai Ankara,24 Milliyet)Bü yük Millet Meclisi bugün başkan vekillerinden Kayseri mil letvekili Fikri Apaydır.'ın başkanlığında toplanmıştırrdağ milletvekili Şevke Mocan'ın Türk ceza ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Ankara Ajansının bir haberi N.Hikmet Barışseverler 2nci başkanı 5 Ankara 24 Anka)Çok iyi kaynaklardan öğrenildiğine göre.Nâzını Hikmet Varşova'daki Barışseverler Derneğine ikinci reis olarak seçilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Gölcük gemî tezgâhları 1 Amerikan Askerî Yardım Kurulu Deniz Grubunun yeni başkanı son günlerde Türkiyeye gelmiş ve kısa bir zaman sonra birkaç Türk deniz tesisini ziyaret etmiştir.Yukardaki resimde,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Ticaret Bakanının beyanatı T Beşterah Birincide 1 «Pamuk mevzuunda alivre satışlardan doğabilecek sarsınfilan mümkün olduğu kadar karşılıklı bir anlayış havası icinde önlemenin kabil olacağı kanaatiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey,bunların Sağlık Bakanlığına devri hakkında bir kanun teklifi hazırladı Ankara 24 Milliyet)Bugün Burdur Milletvekili Mehmet Özbey tarafından Vali konakları ile Kayma-ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Koredeki nihai taarruz T Bastaıafı Birincide 1 Türk tugayı harekât,esna sında o derece varlık ve bilgi göstermiştir ki,Türk askerlerine ilk hatlara yıkarak bizzat General Mac Arthur'ün idare ettiği bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Ankara B.C.G verem aşısı servisi acılıyor Ankara,24 Milliyet)Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yeniden inşa edilen B.C.G.verem aşısı servisi 29.11.950 çarşamba günü saat 15 de törenle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Türk o sakları meselesi Başmakaleden devam)ruf ettiği malların,bu arada Türkocaklarının sahiplerine iadesi meselesi Büvük Millet Meclisine geldi.Evvelki gün Meclisin Anayasa Komisyonunda mesele müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Sclıuman'm demeci Strasbourg 24 A.A.Lps)Fransız Dışişleri Bakanı Schu man bu sabah Avrupa asambleşinde beyanatta bulunarak Fransanın,Alman birliklerinin de dahil olduğu bir Avrupa ordusunu nazarı itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Tarım Bakanı istifa etmedi Ankara,24 Milliyet)Tarım Bakanı Nihat Eğriboz'un istifa ettiğine dair gerek biı ajans tarafından,ve gerekse C.H.P.mehafilinden bir şayia çıkarılmıştır,Bu haberin hakikatle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Macarların protestosu Budapeşte 24 A.A.Ma car hükümeti 24 kasımda Budapeşte Türk elçiliğine verdiği notada 7 ekimde Türkiyenin ka ran ile Türkiye Bulgaristan hudutlarının kapanmasını protesto etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Koredeki bir idrııınrkiııp r Baştarafı Birincide zi Boztepeye aşağıdaki mektubu göndermiştir.Boztepenin bu mektubu Büyük Millet Meclisine soruların müzakeresi sırasında okuyacağı haber alınmış,tır:«Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • KİNİNLİ 4 sail ıra ile günde 3 kaş» »lırabılır Baş,diş,adale,f'^k sinir,romatizma,ağrılarına karcı W r-fi.daima muvaffakiyetle kullonılmaktıuV,Grip,nezle gibi hastalık)irin baş lang ı cı n da birçok f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Atlantik Paktına dahil olmamız ciddî keyfiyttir I Basta* afi Birincide 1 hâdiseden bahsedeceğim.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Büyük Millet Meclisinde yaptığı demeçte Birleşmiş Milletlerin dâvetine icab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1950
  • Kore harbi vere T Bastaratı Birincide 1 saca bilgi edinmiştir.Kuzey Batıdaki taarruz,mahallî saatle 08,00 de,24.Amerikan tümeninin birlikleri tarafından yapılan hücumla başlamıştır.Müttefik kuvvetler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1950
  • Bu hafta' ki maçlar 25/11950 CUMARTESİ 26/11/950 PAZAR inönü Stadında inönü Stadında:14.30 G.Saray Elfsborg 14.30 Millî takım N.Hakem:M.Güventürk.Elfsborg.Hakem M.Reşat Şeref Stadında:Şeref Stadında:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • Yunanlı boksörlerle karşılaşma bu gece yapılıyor Papodopulos ile Garbis'in müsabakası,gecenin enteresan karşılaşması olacak G7 kiloda Necati Korkut Boks İhtisas takımiyle üç karşılaşma yapmak üzere pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • Fenerbahçe İzm i r d e amirde iki maç yapmak üzere dün akşam şehrimizden ayrılan Fenerbahçeliler,ilk maçlarını bugün yapacaklardır.1 inci takım kadrosundan yalnız,Lefter,Halid ve M.Ali burada kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • Vefa Bugün Ankarada Demirsporla karşılaşıyor Dün akşam,Cumartesi ve Pazar günleri iki maç yapmak için Ankaraya giden Vefa takımı,ilk karşılaşmasınt bugün Demirsporla yapacak,yarın da Havagücü ile oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • B.T.G.M.ile Ulvi Yenal Istan bula geliyor 3 Aralıkta yapılacak olan Türkiye İsrail futbol maçlarını takip ve hazırlıkları güzden geçirmek üzere,Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Danyal Akbel ile Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • Üçüncü maçını bugün Galatasaray ile yapacak olan İsveç Elfsborg takımı,Fenerbahçe maçına çıktığı kadrosiyle Elfsborg üçüncü maçını bugün G.Sarayla yapıyor iMAAAM^AA^^MMV^ İsveç takımm'ı yenebilecek ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.11.1950
  • karşılaşın Nuri hocanın güreşlerin neticeleri hakkındaki kanaati 52 kiloda yeni bir eleman Güreş çilerimiz,rakipleri için ne düşünüyor?Gazanfer Amerikalılarla yapılacak güreşlere ha' zırlanıyor.Önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor