Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • ••uOttlBfet-Çiftçinin borçlarının tecili hakkınaa mühim bir karar veren Ziraat Bankası müdürleri Köylüye temin edilen yeni kredi imkânları Çiftçilere yeniden açılacak sekiz milyon liralık kredi ile is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Mühim bir teklif Abdurrahman Boyacıgiller kanunlarımızın yeniden tedvini hakkında Meclise bk* takrir verdi Ankara 22 Milliyet)Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller D.P.Meclis Grupu başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Üç Bulgar mülteci Isvvclce şenrlmize iltica e-r den,sonra İngiltereye firar eden,fakat İngiliz emniyet teş kilâtı tarafından kabul edilmiyen üç Bulgar mültecisi dün sabah limanımıza gelen «Karrıok» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Mi!î Savunma Bakanı Refik Şevket ine» Türkiye,Orta Doğudaki kale Amerikalı bîr muharrir memleketimizden sitayişle bahsediyor Amerika'nın Sesi Radyosu:22.A.A.New-York Herald Tribun'un dünkü sayısında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Askerî teşkilât ~Jb.V Psçı.s teşkilâtı ve eğitim sistemi yeni baştan ve modern şekilde tanzim edilmek;geçit resminde e olatt TurK ordusunun motorize birlikleri it Millî Savunma Bakanlığındaki Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Kore'deki şehitler Şehitlerimizin ailelerine bağlanacak maaş tesbit edildi Ankara 22 Milliyet)Korede Birleşmiş Milletler saflarında harp etmekte olan Türk kuvvetlerinden bir başgedikli ile 2 erimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • GENSORU Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdisi bir takrirle dış politika Ve memleketin siyasî ve askerî emniyeti meseleleri hakkında bir gensoru açılmasını is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Dolmuşa binen genç kızın akıbeti!Mecidiye köyünde çirkin bir kadın kaçırma hâdisesi olmuştur.Dün sabah savcılığa intikal eden bu hâdisenin mahiyeti,ve tafsilâtı şudur:Vera isminde 24 yaşlarında bir Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Ankara 22 ANKA)Amevikaya gitmiş olan General Yusuf Egeli'nin başkanlığındaki Türk Kurmay Hey'eti memleketimize dönmüştür.Hey'et,VaşingVon'da Atlantik Paktı;Genel Kurmay Heyeti Başkanı General Oma!bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Menderes bugünlerde Ankaraya dönecek tzmir,22 MİLLİYET)Başbakan Adnan Menderes Aydındaki çiftliğinde iştirahat etmekte olup pazardan önce Ankaraya dönecektir.Baş/bakanın Ankaradan İzmir Devamı Sa:5 Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • inönü.Cumhurbaşkanlığı esna sınâa Dolmabahçe sarayında yaptığı basın toplantısında İnönü Meclise dün bir gensoru önergesi verdi C.H.P.Genel Başkanı İnönü'nün Atlantik,Kore ve Bulgaristan meselelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1950
  • Dün Tıp Fakültesi Dişçi Okulunun 42 nci kuruluş yılı kutlanmıştır.Törende Vali ve Belediye Reisi,Tıp Fakültesi dekanı,profesörler ve talebe hazır bulunmuştur.Dekan Prof.Kâzım Gür kan açış söylevinde T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Millî Türk Talebe Bfrliğ iktisat Derneği yıllık genel krul toplantısını 25 kasım 195 cumartesi günü saat 14.30 d birlik merkezinde yapacaktı;Ekseriyet temin edilemedi^ takdirde 27 kasım 1950 pazaı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Beyoğlunda 40 uygunsuz kadın yakalandı Ahlâk zabıtası memurları son 24 saat içinde Beyoğlunun muhtelif yerlerinde fuhuş maksadiyle dolaşan 40 uygun,suz kadını yakalamıştır.Muayeneye sevkedilen kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • KISA HABERLER fwS/ f^A^/A^ AAA A A MMA AAAAAV*-*sA A a/J Bir müddeltenberi büyü)bir yükselme gösteren kala)fiatları son günlerde düşmüş v' istikrar bulmuştur.Evvelce tof tan kilosu 10 liraya kadar çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • İslâm Âleminde Kan* Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:123 I-ZÎYA ŞAKIR i Kerbelâ sı müteesir etti Büvük bir şecaat ve cesarete malıktı.Airikamn sij dini zar teden Abdullah bin S.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Firarı katil yakalandı fakat yine kaçtı îki sene evvel Nişantaşında sevdiği Melâhati tabanca ile vuran ve bilâhare Cezaevinden kaçan Mehmet Canbulat,bir buçuk ay evvel Langada yeni bir hâdise çıkarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Pamuk ipliği tevziatı Sanayi Birliğinin,ihtiyacı olan müesseselere pamuk ipligi tevzi için çalışmakta olan komisyon,çalışmalarını bitirmiştir.Hazırlanan liste bugün Bakanlığa gönderilecek alınacak cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Bh* kadın intihar etti Taksimde,Feridiye cadde,sinde oturan Zehra Dinvarlı isminde bir kadın kendisini bir iple asmak suretiyle intihar etmgtir.Kadının uzun za mandanberi ekzama hastalığından rahatsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Şehir hatları işletmesi memurlarına primleri veriliyor Şehir Hatları işletmesinde çalışan personele verilmekte olan primler bir müddettenberi tediye edilememiştir.Bakanlık,primlerin yüzde elli nisbeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • •iİskenderun» Doğu Akdeniz hatlında çalışacak Denizyolluj inin İskenderun gemisi Pazar günü Doğu Güney Akdeniz hattında ilk otferine çıkacaktır.Gemi bundan böyle Doğu Güney Akdeniz hattında çalışacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Gemilerde kaçak eşya Etrüsk vapurunda yapılan araştırmada beyan harici 14 ton mal ele geçti Denizyolları gemileriyle nakledilen yüklerin sıklet ve nevi.malı gemiye veren nakliyat ambarının beyanına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Fen âleminde 'avda ı Bazı buluşlar vardır ki bun lar başlı başına bir yenilik açan veya hiç bilinmiyen bir şeyi ortaya koyan icatlardan değildirler,fakat evvelce bilinen icatları ıslah ederler ve onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Nazım örensu Pertevniyal lisesi müdürlüsüne tâyin edildi Uzun zamandanberi münhal bulunan Pertevniyal lisesi Müdürlüğüne Haydarpaşa lisesi coğrafya öğretmeni Nazım Örensu tâyin edilmiştir.Behçet Gücer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Tepebaşı Gazinosu için kapanma kararı verildi Tepebaşı Gazinosu sahibinin gazinonun sınıfını tesbit et tirmeden lüks tarife kullandğı hususunda iki Şehir Meclisi üyesi tarafından.Belediye riyasetine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Pansiyonlu ilkoka l Küçük Yalı pansiyonlu İlk okuluna bu sene 42 talebe kabul edildi Küçükyalı Pansiyonlu İlk okuluna kabul edilen öğrencilerin isimleri belli olmuştur.Bu öğrencilerin isimleri a-^•ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • HALKINSESI Telefonların hali Bir okuyucunuzdan almış olduğumuz aşağıdaki m ?ktubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:İstanbul şehir içi telefonlarının son zamanlarda ne hale geldiğinin farkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • İhraç mallarında yapılan kaçakçılık Bazı tüccarlar yeniden Ticaret Müdürlüğüne mü raca t ederek bir takım ihracatçı tüccarın döviz kaçırdıklarını ihbar etti.Bölge Müdürlüğü bu hususta dün,mühim kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1950
  • Çapkınlığın sonu Bir bay gönül avına çıkmış.Tramvay istasyonlarında dolaşacak.Şöyle eli ayağı düzgün,kendisini beğenecek kadar zevk ehli;bir hatun bulacak.Vâkiâ tramvay istasyonlarında yüzlerce binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Denizyollarına gönderilen tehdit mektupları Bir müddettenberi Denizyolları İdaresinin ileri gelenlerine meçhul bir şahıs tarafından bir takım mektuplar gönderilmektedir.Bu meyanda evvelki gün Teftiş H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Serbest bölge» mevzuunda hiç bir anlaşma yapılmadı 22 A.A.ATp)Birleşik Amerika.İngiltere,ve Fransa arasında.Kuzey Korede Yalu nehri boyunca' bh silâhtan tecrit edilmiş bölge nin ihdasına ait anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • borçlarımız Millî Müdafaa VekâletirtJv numaralı resmî tebliğine göre «Sedat Baran)isminde kahraman bir bas çavuşumuzla Mehmet Affan ve Ali Keskin)isimlerinde iki muhterem neferimiz Korede açılan hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Milletlerarası Üniversiteler Konferansı Paris,22.A.A.Afp)Ha ber verildiğine göre,Unesconun himayesi altında ilk Milletlerarası Üniversiteler Konferansı 4-10 Aralık tarihlerinde Nicede toplanacak,tır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Pekin Hükümetine Elçi gönderilmesi şüpheli görülüyor Lake Succes,22.A.A.Afp)Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Pekin hükümeti nezdinde bir «elçi» göndermesine dair bir Nev-York gazetesi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Serbest bölge Kuugf Kart ile Marçurya hududu arasında uzanacak bir serbest Bölge ihdası eareleri aranıyor Lake Success.22 A.A.Af'p)Salı günü iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre Kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Yeni bir barış beyan namesi Paris,22 A.A.Afp)İki yüz milyon genci temsil eden 30 dan fazla milletlerarası gençler birliğine mensup murahhaslar Paris de Ur.esco evinde 4 gün süren konferans sonunda Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Sadık Zadeler Şii e b i Evvelki gece Lor.dra radyosu yaptığı bir yayında Baltık denizinde seyretmekte olan K.Sadıklar şilebinin Gotland civa rında telsizle imdat istediğini yayınlamıştır.Yaptığımız ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Rusların Yersiz Bir iddiası Lake Success.22 A.A.Afp)Sovyetler Birliğinin Tchang-kai-tchek'e karşı mücadelesinde komünist Çine yardım ettiğine dair milliyetçi Çin'in ithamlarını tahkik etmek üzere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Yapı Yollar Kanunu Ankara,22 T.H.A.Memleketin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bu lunduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmış bulunan Yapı Yollar Kanununun bazı maddelerini tadil ve yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Hollanda Kraliçesi Ingilteredc Londra 22,A.A.Afp)â Kral 6 ncı George ve Kraliçe Elizabeth Buckingham sarayında Hollanda Kraliçesi Juliana ve Prens Bernard şerefine resmî bir ziyafet verinişlerdir.İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Sade biz mi?Yoo.Bu.ğe * 'en gün bedbinlikten beynini patlatarak intihar eden Yenice öğretmeni iğin de böyleydi;O da diplomasını aldığı gün kendisini milli kültürün feragatla dolu bir azizi farz ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Ziraat sayımı sona erdi İstanbulda yapılan ziraat sayımı sona ermiştir.İstanbulini 16 kazasından toplanan 6000 fiş vilâyette ziraat sayım kontrolları Naci Acar ve Rıdvan Özdin tarafından incelenmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Vali,Şehir Tiyatrosu •artistloviyle görüştü Vali ve Blodiye Reisi Prof.Gökay şehir tiyatrosu tarafından şerefin verilen çayda,Memleketimizde Sahne Sanatkâr lar mm fedakârane çalışmalarının ve cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Kaliforniyada sel yüziin-Tcrı 8 kişi açıkta kaldı Sacramento.Kaliforniya)22,A.A.Afp)Son günlerde karların vakitsiz erimesi neticesi meydana gelen su taşmalarında çok ciddî hasar lar gören Kaliforniyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Fransanın Ordu Masrafı Pans,22 AP)Resmî çevrelerden dün gece bildirildiğine göre,Başbakan Rene Pleven,1951 senesi için,silâhlı kuvvetlere sarf edilmek üzere.Parlâmentodan 580.000.000.000 frank takribe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Orman Kanunu Tasarısında teşkilât ve kadro Ankara,22 T.H.A.Orman İdaresinde teşkilât ve memur kadrolarının çok geniş lutturulduğu anlaşılarak mer kez ve-taşra teşkilâtında bir takım değişiklikler yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Avrupanın müdafaası Kuzey Atlantik Paktına dahil Devletler Amerika ve Kanada ile müşterek bir kuvvet meydana getirecek Strasbourg 22 A.A/1 Afp)Umumi İşler Komisyonu 1 muhalif.2 çekimsere karcı 1!'oyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Bevin'in son beyanatı Mısırda infial yarattı Kahirede,Birinci Furad Üniversitesi ile diğer okullara mensup onbin talebe bir protesto toplantısı yaptıtahakkuk ettirebileceğiz Bay Bevin kapıyı,kendine u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • 1951 yılı Istanbul Sergisi Gülhane parkında açılacak Ticaret Odası idare heyeti 951 yılında açılacak İstanbul Sergisinin Oülhane parkında r.çılmcisım kararlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Lalelideki Tâ yy are Apartımanlarının durumu Bunlardan kimler ve nasıl istifade ediyor?Sor.zamanlarda,kiraların serbest bırakılacağı hakkında bâzı haberler çıkmıştı.Bilâhare bu söylentilerin aslı olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Dünya sanayii inkişaf ediyor Yeni tepkili alanında açılan yrtAA/sA ^ r* r C* Endüstride geniş mikyasta kullanılan tepkili motörlerin hususiyeti jğrencilere îngilterede açılan bir okulda,3 haftada öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1950
  • Yangına Karşı Sıkı Tedbir Alınıyor İstanbul,22 T.H.A.Kış mevsiminin girmekte olması sebebile Belediye,şehirde muhtemel yangın felâketlerine karşı bu yıl esaslı tedbirler almaktadır.Belediyenin alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • ^JS^iNKAAjA »Vsr VVv Günün Adamları:Delegesi W.Ağustos ayında,itibarlı bir zat Birleşik Amerikanın televizyon yıldızı,oldu.72 yaşın da olan bu zal Birleşik Ameri kanın Birleşmiş Milletler baş delegesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • Beyoğlu Birinci Tapu Sicil Muhafızlığından Beyoğlunda Şehit Muhtar mahallesinin kapanca sokağında eski 10 Mü.yeni ve taj 8 kapu 421 ada 6 parsel sayılı K.evin tamamı müsavaten İstayri kızı Harikliya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI"-GEÇİRİR Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek için GRİPİN almağı ihmal etmeyiniı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlat 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlar 18.00 Dar.s müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • Hie.1 KASIM Ru.12 10 Safer 19 5ü T.Sb.1370 Perşembe 1366 VAB 'AT VASATİ EZANİ Güne 1 6.49 1.58 Öğle 11.59 7.09 îkind i 14.33 9.44 Aksa m 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 imsa 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • Pierre tatlı bir edâ ile:Ço euğunuzla birlikte sevgi ve şefkate tekrar kavuşursunuz.diye cevap verdi.Hilary sert bir tavırla:«Böyle birşey aradığım yok.Çocukları sevmem.Canımı çı karırlar.Bir çocuğa,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • "RAHMETLİ Hüseyin!Niyazü.Kısa bir sükût.Sonra yine ve by sefer heceiere bastıra bastıro ikinci bir haykırış:Hüseyiiin!Niiyyaziiü.Br,«ese.ses sâda çıkmadığın .görürce içeriye dönüp,Hakim bey.bunlar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • AK '44394» 1 Devler ateJ ATLAS 40833' 1 Üç S lâhşorlar renkli,orijinal)İNCİ 84595' I ApokclH •ELHAMRA 142&33)1 yetimenin romanı 2 V:lrı gidenler,LALE 435D5)1 Devler t eş.i.İPEK 44239)1 Üç Sili şorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • Sahibi» A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiile idare eden;Vahid Rami/Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve.A.N.i Gazetecilik Kollektif Şrrkeı Matbaası Basıldığı-ver Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • 1 Parası bol olanlar imzalar;2 Binanın kısımların dan.Ek;3 Vergi dairesi;4 Vilâyet,Bina;5 Kapama,Işcret;6 Hayvanların Sırtına vurulur,Keyifli olan soy ler;7 Bir renk,Kum engini;8 Asker,Bir hayvan,Törp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı ı'azan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Acı bîr ölüm İstanbul Defterdarlığı I Milli Emlâk memurluğun-P,dan emekli merhum ürgüplü İbrahim Feyzi Beyin kerimesi,öğretmen Ali Dündar eşi.Yeni Sabah Gazetesi Yazı İsleri Müdürü Reşat Feyzi Yüzüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Cumhurbaşkanı R Dorr'u kabul etÜ Jumhurbaşkanı Celil Btyar,bugün Çankaya'da bu akşam mezunen memleketine g decek olan Avrupa iktisad işbirliği Türkiye mümessil)Mr.Russel Dorr'u kabul etmişler ve öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Meclisin d ü n k U toplantısı Ankara,22 MİLLİYET)Meclis büktün toplandı.Hakkâri Milletvekili Selim Sevenin seçim tutanağı hakkında yüksek seçim başkanlığının tezkeresi ve tutanakların inceleme komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Arapkirde bîr adam dondu Arapkir,22 ANKA.Kış birdenbire bastırmış* bu mevsimde şimdiye kadar.pek az rastlanan soğuklar baş gtfs termiştir.Bu arada vakit.vakit kar tipisi kazalara da sebep olmakladır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Pamuk ihracı serbest kalacak Ticaret Bakanı Izmîrde bu hususu temin etti İzmir,22 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe Anadolu Ajansı muhabirine şu beyanatta bulunmuştur:Hepinizin malûmudur ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Menderes T Bastarafı Birincide 1 yoluyla Aydına,Aydından îstanbula ve İstanbuldan tekrar Aydına gidiş ve dönüşünün etrafa haber verilmeden-yapılması türlü tefsir ve dedikodulara yol açmıştır.Bilindi ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Kaybolan define Ödemişte,bir Yunanlı kadın evvelce gömldüğü 50 bir altın değerindeki defineyi yeri/ide bulamadı İzmir,22 T.H.A.îkJ gün önce Yunanîstandan şen rimize gelen yaşh.bir kadın la oğlu İzmiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Bîr motor yangını Dün.Haydarpaşadan 326 koyunla mezbahaya gitmekte olan Ahmet Oğuzkan'a ait 26 tonluk motordu Sütlüce açıklarında yangın çıkmıştır.Yangın az zamanda büyümüşse de,vak'a yerine gelen Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • inönü Meclise gensoru verdi j Baştarafı Birincide 1 siyle verilen takriri görüşmüş tür.Zannedildiğine göre Baş bakan Adnan Menderes cuma günü Aydından Ankaiaya gclecek ve ertesi günü topla nacak olan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Mühim bir teklif T Bastarafı Birincide 1 nin muğlâk olması bulunmak tadır.Eriştiğimiz bu günkü medenî seviye ile mütenasip olmak üzere kanunlarımızın bu na mütenazır olarak yeniden gözden geçirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Askerî teşkilatta değişiklikler Ankara 22.Milliyet)Or dumuzun harp gücünü arttırmak maksadiyle askerî eğitim sisteminde mühim değişiklikler yapılması için Millî Savunma Bakanlığında devam eden çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Göçmen piyangosu Ankara 22 Anka)Kon.Va" milletvekili Saffet Gürol-*ün göçmen piyangosu hak kındaki kanım teklifi bu sabah Maliye Komisyonunda gö rüşülrruiştür.Bir defaya mah sus olmak" üzere,ve safî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Müthiş bir tren kazası Edmonton 22.AP)Bir telgraf muhaberatında iki kelimenin noksan yazılması,Ed monton yakınlarında,Rocky Mountain bölgesinin bir virajında,iki trenin çarpışmasına sebebiyet vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Gl.Mac Arthur'e göre Kore harbi 1950 sonunda bitecek Tokyo,22 A.A.iyi haber alan mahfillerden bugün öğrenildiğine göre Kore için yeni Birleşmiş Milletler komisyonu üyeleriyle dün görüşen general Mac A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Muallimler başka iş yapmıyacak Ankara,22 T.H.A.Mil lî Eğitim Bakanlığı valiliklere mühim #bir tamim göndrmiştir.Bakanlık bu tamiminde öğretmenlerin kendilerini ta mamen aslî vazifeleri ı.ian öğ retim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • GENSO rBasroakaleden deram)rî emniyetini Meclis kürsüsünden enine boyuna dedikodu mevzuu haline koymak ve bu teşebbüsü Millet Partisiyle ahenkli bir politika tabiyesi içine alarak güya daha tesirli kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Bulgarlar,Türkleri Rus laştırmaya «çalışıyorlar Sofya 22 T.HA.Bulga riatanda «Okuma,yazma sefer berliği» adı altında bir Ruslastırma siyaseti başlamıştır.Ko_münistler bu yeni programlarını bilhassa,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Dolmuşa binen kız f Bastarnfı Birincide 1 İki genç bir müddet gezi},dolaştıktan sonra küçük bil mesele yüzünden kavgaya tu,tuşmuşlardır.Bunun üzerin?İlhana kızan Vera,gençtet ayrılmış ve o civardar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Küçük San'at Kooperatifler Bankası Ankara 22 T.H.A.JUokumacüar ve Küçük Sanatlar Kooperatifi istişarî kongresinin komisyonları çalışmalarına devam etmektedir.Komisyonlardan bir kısmı henüz raporunu ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Türkiye,Orta Doğudaki kale T Bastarafı Birincide 1 noksan olmasına diğer bir sc-bepde bu memleketle sıkı mü nasebetlerimizin,çok kısa bir maziye sahip olmasıdır.Bundan başka Yakın Doğunun diğr bölgele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1950
  • Köylüye temin edilen 3 B i" 1*1 tfPilı 111 Pili LBvşİ^lii/H I JöliJ 111 ylli İilıiıCİlilUl 1 Ankara 22 T.H.A.Bu gün Devlet Bakanı Fevzi Lût fi Karaosmanoğlu ile İktisadî İşbirliği İdaresi Türkiye Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • İstLy.Âmir!îğındJı^rîkn Askeri Kıtaat cm\m Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 29/11/950 günü saat 15 de Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname Ko.da görülür.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Sümerbank Alnn ve Satım Müessesesi Müdürlüsünden:Bursa Merinos Fabrikasında toplanan bir kısım dokuma arttığı kamgam yün ipliği satışa arzolunmuştur.İlgililerin Müessesemiz Yünlü Şubesinden buna ait s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Tekel,Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesi mucibince 24150 kilo buğday nişastası pazarlıkla satın alınacaktı.2 Pazarlık 4.12.950 pazartesi günü saat 10 da Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • İstanbul 4.cü İcra Memurluğundan 950/1724 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen yerli anbalaj makinası bulunduğu Mahmut Paşa Hürriyet Oteli içerisinde 13/2 Numaralı imalâtha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Silivri Asliye Hukuk Yargıçlığından 950/217 Silivrinin Ortaköyünden Mehmet kızı Nesli Güvençler tarafından Bursa'nın Ziniler sokak 9 No.da oturan İsmail Güvençler aleyhin açmış olduğu boşanma davasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • wmmmammmmmaB emİrgân ela II İKRAM İVE S i SONDACA KABUL TARİHİ:I2-I2-IÇ50 BU KEŞİDEYE HESAPLARINDA EN AZ* 2 LİRASI BULUNANLAR VE BU PARAYI KEŞİDE TARİHİNE KADAR ÇEKMEYEN LERİŞTİRAK EDERLER.I J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • BE LU Şubemizin 24 KASIM 1950 tarihinde faaliyete başlayacağını arzederiz.Münhasıran bu Şubemizin tasarruf ve vadeli mevduat müşterilerine tahsis olunan 20.000 LİRAİIIC Keşidenin büyük ikramiyeleri ES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Oyulmuş STÜüR traş bıçağını deneyiniz O kadar rahat ki Hemen hemen kendini hissettirmeden yüzünüzde kayar.Zohmetsiz fraş olmanın sırrı STAR'da dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Yeni Ses Tiyatrosu £hİ 5 İ fler aksam 20.45 de mm*l Leblebici t-i3 Jf Horhor ağa 3 Perde Eser:D.Çuhacıyan Oarşamna tenzilâtlı.Cumartes-i Pi ır matİnG 15 do.Tel:49396 Muammer Karaca Opereti *V MAKSİM B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Beygir Beygir Traktörlerimizin ikinci partisi yakında gele-rek teslimata başlanacaktır.Rîarşal plânı kredileri!dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • t bir yy Vücud yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izleri tamamen izale edemezı Yatmazdan evvel hafif bir tabaka KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus bir derecede zail olduğu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Önümüzdeki Aralık ayında him güreş karşılaşmaları 3—4 Aralık tarihlerindeki Dünya güreş şampiyonası karşılaşmalarının peşîsıra;23-24 ve 27 Aralıkta Amerika serbest güreş takımiyle üç müsabaka yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • Malzema satışı Ankara Yollar 4.E o ge Mü iörlüğjndsin 1 Bölgemiz sahasında mevcul 4005 adet hurda varil LÖ300 adet boş benzin tenekesi ve takriben 10 ton sac kırpıntı.31 kapalı zarf usulü ile satışa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1950
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan 949/4261 Hacizli ve 100 lira kıymetinde iki kapılı ve iki çekmeli kontrplâktan gardrop,60 lira kıymetinde açılır kapanır cevizden mamul dört köşe masanın,açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6