Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1950
  • r 22 KASIM 1950 Çarşamba AH Naci KARACAN Adres:Nuruosmomiye Türbedar Sokak No:İS-İSTANBUL Telgrerf MİLLİYET İstanbul YİL:1 SAYI:201 1 Po«ta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruşn-s f,^VfeüMUN D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Bir vatandaş konağım mektep yapılmak üzere teberru etti Şefik Feıganer isminde hamiyetli bir vatandaşımız Fatihte Haydar mahallesindeki konağını okul yapılmak üzere hükümete teberru etmiştir.Vali ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Pıost,Valiye bir mektup gönderdi Şehircilik mütehassısı Prosl Paristen Vali ve Belediye Reisine dün bir mektup göndermiştir.Prost bu mektubunda ucuz evler inşaatı ve Üniversite lojmanları hakkında tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Şehri kirletenler re mücadele Temizlik İşleri Müdürlü motorlu ekipleri geçen M zarfında şehri kirleten 76 his hakkında ceza zaptı K mislerdir.Müdürlük,motfl ekipler yanında ayrıca y's ekipler de çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • oHnı fuuwVffl UM IBuöflcfC OBI HÂŞEMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:122 ZİYA SAKİR lazreti Ali Medinede bir medrese tesis etti Emevîlerin bu zalimane ted'iş siyaseti devam ederken,Hâşimîler)artık mukabele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Vapur salonu mu işporta meşheri mi?Denizyolları müdürleri galiba daima hususî motörlcrle geziyor,Kadıköy ve Boğaziçi vapurlarına binmeğe tenezzül etmiyorlar.Yoksa şu büfecilerin,müvezzilerin,her gün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • KISA H AB t RL ti Avusturyadan,Ticaret Sanayi Odasına müracaat bir firma memleketimizden miktarda D 10 numaralı S taniye üzümü almak istediğ bildirmiştir.Bu talep alâkad lara bildirilmiştirif Marshal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikasının idaresi Almanlara devredilmiyecek Paşabahçe Şişe,Cam fabrikasının Almanlara devredileceği hakkında çıkan haberler üzerine dün kendisiyle görüş,tüğümüz fabrika müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Şişli Beyazıt otobüsleri Şişli Beyazıt ring hattında ötedenberi işliyen Beledi ye otobüsleri Maçkadan *Bayıldım» yokuşu yolu ile seferlerini yapmakta idiler.Geçer lerde alınan garip bir karaı neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Bir randevu evi daha basıldı Beyoğlunda Topçekenler kağmda 12 numarada tan mış randevuculardan Nac Ören tarafından işletilen gizli fuhuş yuvası basılmış 10 erkekle 5 kadın suç ü yakalanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Adalar telefonu Kozlu şilebinin kopardığı kabloların tamiri bitmedi^için 10 gündür muhavere yapılamıyor Bundan bir hafta evvel karaya oturan Kozlu şilebi yüz durulduğu sırada Dragos'la Büyükada arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Zirai bahisler Pireotu Pirethrum)yeni keşfedilmiş bir bitki değildir.Öteder.beri Avrupa ve Amerikada zararlıların imhasında kullanılan bu bitkinin tohumu 930 yılında Tekel enstitüleri tarafından memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Rektör Ankaraya gidiyor İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Ömer Celâl Sarç cuma günü akşamı Ankaraya gidecektir.Rektör dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza;Ankarada Millî Eğitim Bakaniy le görüşüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Sait Salâhattin CtHanoğlu Bölge Müdürü o îti ıı Beden Terbiyesi İstanbul Bul ge Müdürü Vahi Oktay'a işten el sektirilerek as-ıi vazifesi olan Beden Terbiyesi Genel Müfettişliğine alınması üzerine,or.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • ensucat Rekoltenin bol olmasına yüksekliğin;muh rağmen pamuk fiatlan afaza ediyor ^V-'w'W.w Cenup pamuk istihsal mın takalarından şehrimiz iktisadî mahfillerine gelen haberlere göre bu yıl muhtelif ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • HALKINSESI Havadan para kazananlar Bir okuyucumuzdan şu dikkate değer mektubu aldık.Alâkalıların ehemmiyetle dikkatini çekeriz;Bir esnaf zümresi vardır.Bu adamlara esnaf demet te esasen doğru değil ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Yiyecek f iatldrı Gıda Katlarının yükselmesini önlemek için dün Vilâyette toplantı yapıldı Vali ve Belediye Reisi Prof.GÖkaym başkanlığında Mezbaha ve İktisat Müdürleri dün bir toplantı yapmışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Çubukluda bir evi kasten yakmak istediler Çubukluda,Rifatpaşa mahallesinde oturan Şerife Denizelin evi henüz hüviyeti tes bit edilemiyen şahıslar tarafından kundak sokulmak suretiyle ateşe verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Kemik veremi haslahanesi başhekimliğine Dr.Baha Özkaya getirildi Bir kalb krizi neticesi ve fat eden Balta limani Kemik ve Mafsal veremi hastahancsi Başhekimi Dr.Raif Sirerin yerine,ayni hastahane ope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • İr Evvelki pazartesi günü fıçılan çocuk kitap sergisi gördüğü rağbet üzerine bir haf ta daha temdit edilmiştir.KURS ir Beyoğlu Halkevinde bir mc tör kursu açılmıştır.Kurs,biı müddet devam edecektirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Dr.Kratz dün Ameı-ikaya gitti Bir müddettenberi men ketimizde sıtma ve verem I caddesi hususunda totkifc yapan Dr.Kratz dün ak] Amerikaya hareket etrnişt' Dr.kendisiyle görüşen arkadaşımıza şunları St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1950
  • Topçu atış talimleri İstanbul Valilisinden tc& edilmiştir:22 kasım çarşamba günü at 9 ilâ 12 arasında IÇüçüUİ Çilingir köyü hatüvd Karadeniz sahiline uzanan 1 gede topçu atış talimleri yi lacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Batı Almanya endüstrisi inkişaf ediyor Frankfurt,21 "AAÇUnited Prc-ss)Batı Almanya iktisadî sahada,bu yıl büyük inkişaflar göstermektedir.Bu inkişaf,bilhassa endüstri istih salâh ve ihracat bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Eczahanelerin tahdidine ait kararın kaldırır masına doğru/Eczahaneler kararın aleyhinde bulunuyor Yeni açılacak eczahaneler hakkında kanur*.tasarısı hazırlanıncaya kadar muteber olmak üzere dün de bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Emanat-rMübâreke Son horvı smsinda ihtiyaten Niğdeye nakledil dikten sonra tekrar İstanbula getirilmiş olan Emânât-ı.Mübâreke)nin Topkapı sarayında ayrı frir salona yerleştirilip halkın ziyaretine aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • ingiltere silahlanmayı yavaşlatmıyacak Londra,21 A.P)İngiliz bakanları,hiç beklenmedik bir şekilde hareketle,İngiltcrenin silâhlanma programını yavaşlatmak niyetinde olduk_Jari hakkında yayılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • isveç Kralının doğum yıldönümü kutlandı Ankara,21 A.A.İsveç Kralı Majeste Altıncı Gustav Adolf'un doğumlarının yıldönümü münasebetiyle Cumhur,başkanımızla Majeste Kral ara sında tebrik ve teşekkür tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Şanghaydaki mülteciler Cenova,21 A.A.U.Press)Beynelmilel mülteciler organizasyonundan öğrenildiğine göre,halen Şanghay'da 5.000 den fazla mülteci bulunmaktadır.Bu mülteciler,ecnebi makamlara başvurara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Hüseyin bey bu bahse gi r'P kaybetmekle çok neşelen e cekti ama Şükriye buna katL J'en razı olmıyacağını söyle tai*ti.Nihayet doktor Şükriye ye b'evg!dolu bir muziplikle EÖZ atarak;Misafiri olduğumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • "Zonşruldak maden işçileri kongresi Zonguldak,21 A.A.20 bin üyesi olan Zonguldak Ma*den İşçileri Sendikasının olağanüstü kongresi dün Zonguldak Teknik Okulu konferans salonunda toplanmıştır.Vali Safae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Kayıp atom alımı Prof.Pontecorvo'ıum Sovyet Rusya'da bulunduğu anlaşılmış bulunuyor Londra 21 A.A.Alp)Daily Express gazetesine göre,halen Sovyet Rusyada bu-lunduğu tahmin edilen atonalimi Prof.Bruno P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Dünya siyasetinin aldığı vaziyet karşısında izihti gemileri hızın Britanyanın süVatle tahakkuk etmesine çalıştığı yeni silâhlanma prî-gramı gereğince en az 162 harp gemisinin inşa,tamir veya tâdili iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Meclis Dilekçe Komisyonunda 12000 istida var Ankara,21 Anka)Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunda halen 12000 kadar istida bulunmaktadır.Bun iardan 9000 tanesi geçen sene.Jerden devredilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Komünizm,Cinde inhilâle doğru gidiyor Kızıl Çin idaresindeki halk açlıktan kırılıyor.Oıııimüzdeki kıs mevsiminde de milyonlarca insan ölecek Luke Success,21 A.A.United Press)Çan-Kay-Şek re jiminin Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Atlantikte korkunç bir fırtına Paris,21 A.A.Afp)3 gündenberi sürati Poitiers'de saatte 191,Parista 110 kilo metreyi bulan fevkalâde şiddetli bir rüzgâr esmektedir.Atlantik,Manş ve Kuzey Denizinde hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • and kısa haberler İTALYADA İtalyan donanması ilo müştereken yapmış olduğu manev laların hitamından sonra,bir Amerikan filosu,dün Fransapın güney limanlarına gitmek üzere buradan ayrılmıştır,FRANSADA M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Almanyanm silâhlanması ıjıeselesi Va ington,21 A.A.Afp)Hiç olmazsa Alman umum' efkârının bir kısmının,Almar yanın Bonn hükümeti tarafından tasavvur edildiği veçhile silâhlanmasına muarız olduğunu göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Avrupa konseyi Konsey,Avrupa ittihadını temin sahasında mühim kararlar aldı Strasbourg,21 A.P.Avrupa K°nseyinin Umumi Me seleler Komitesi bugün,kon seve,Avruparnn ittihadını te min sahafında daha geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Sovyet notası reddedildi Vaşington,21 A.A.United Press ve Afp)Dışişleri Bakanlığından dün akşam bildirildiğine göre Japonyanm eski Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu'n'un serbest bırakılmasını protest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1950
  • Japonya eski Dış Bakanı salıverildi Tokyo,21 A.A.Afp)Milletlerarası askerî mahkeme ta rafından harp suçlusu olarak 7 sene hapse mahkûm edilen Japonyanın eski Dışişleri Bakanı Shigemitsu,General Mac Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • Bir güncrh işledim!Safa ÖNAL Bir mezar başında il*i kijiydilç-i.Vakit aksamdı.Güneş üstlerindeki selvi ağaçlarına üı pertiei bir loşluk serperek ağır ağıt batıyor,etraflaındaki beyaz taşlar bu loşluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • Hrîstiyan âleminin gözleri Efese çevrildi Meryem Ana mezarının,Efes'le bulunduğuna dair ortaya atılan iddia,büyülerde bütün hristiyan âleminin nazarlarını Vatikan'dan İzmir'in Efes bölgeline çevirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 RacL yo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar.Okuyan;Rikkat Uyanık.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli,Şükrü Tımar 14.20 Dans'müziği P.l)14.45 "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • Hie.22 KASİM 1 9 0 Çarşamba Ru.11 Safer 1370 9 T.Sa 1366 VAXtT VASATİ EZANİ Güne* 6.49 1.58 Öğle 11.59 7.09 İkindi 14.33 9.44 Akşam 16.49 12.00 Yatsı 18.24 l.$5 İmsak 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACA/Bu nüshada yazı işlerini f idare eden;Vahid Ramiz H Dizildiği Yer:N.A.ve A Gazetecilik Kolloktif Sir Matbaası Basıklığı Ebüzziya JMatbtuts*-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • W)mfâf⣠BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 ba.AR 44394 1 Korkal ram an,ATLAS 40835' 1 Ü lâhşorlar renkli orijinal)ÎNCÎ 84595' 1 Apok;ELHAMRA 42236)1 yetimenin* romanı 2 gidenler.LALE 43595' 1 Kc kahraman,İPEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • 1 Binanın kökü;2 Uzağı işaret,Bina Örtüsü,Tersi)Yemek;3 Otuz günlük gelir;4 Apolet;5 Tersi Bir ırk,Ekme;6 Eski kapı;7 Bir nevi kıymetli ttift,MÜSAVİ;8 Tersi)Hâvû.Tersi)Beraber,Bir mabut;9 Korkak.1TU K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • Hilary,Pierro'in elini sıktı.Hamlesinin samimî olduğu nu anladı.Aralarında,hâdise lerden tamamen müstakil bir sevgi doğmuştu.Pierre,Hilary için,ufak bir otel odası kiralamaya muvaffak olmuştu.Hamal,va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • küçui A-B ve Genç Milli Takım kadrolar!seçildi İsrail,Mısır ve Fransa B,'millî takımlariyle yapılacak olan mi'rsabakalarda yer alacak futbolcularımızın kadrosu-dün Futbol Federasyonu tarafından açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1950
  • ZAYİ İstanbul Teknik Ür.iversitesinden aldığım 727 numarajı şebekeyi kaybettim.Yenişini-alacağımdan hükmü yok tur.Levent AksUt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Uyuşturucu maddelerin satışı Bundan sonra eczahaneler,daha sıkı kayıtlara tâbi olacak Ankara,21 T.H.A.Sağ lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı içtimaî hayatımızı çok yakından alâkadar eden bir meseleye parm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Muhabere gizliliği ihlâl edildi f Bastarafı Birincide 1 mektupları açılmış,telgrafları kontrol edilmiş,ve telefon lan dinlenmiştir.Postahanclere konulan gizli memurlar vasıtasiyle vatandaşlar mektup a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Garsonun e srarlı ölümü Dün Sirkecide esrarlı bir ölüm vakası tesbit edilmiş ve savcılık hâdiseye el koymuştur,Vak'anın tafsilâtı şudur:Sirkeci tren istasyonu ci varındaki Kemerburgaz ote linde 3 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Çiftçinin borçlara F Bastarafı Birincide 1 betiyle bankanın yeni yıl i çin mahallî durumlara göre umumî ve hususî İhtiyaç v talepleri tetkik edilmiş ve şu be müdürlerinin lüzum göt terdikleri zirai ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Borsada altın bulundu Köylülerin hile olarak kullandıkları taşlardan altın çıktı Bursa,21 MİLLİYET)Şe'nrimiz civarında Balyaz ve Unçukuru mevkilerinde köylülerin tesadüfen ve bir hile olsun diye kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Anayasa hakkında bir teklif Baştarafı Birincide 1 Eski iktidar tarafından lisanımıza cebren sokulan uydurma dil hakkında zaman zaman Mecliste münakaşalar yapıl maktadır.Dilimizin gelişmesini tabiî sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Mesken kanunu tasarısı T Baştarafı Birincide 1 çalan ucuz mesken iluiyacı,portatif ev ve inşaat malzeme si ithali gibi hususlardır.Bu yolda bazı muafiyetler derpiş edilmiştir.Büyük şehirlerimizi âdeta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Ulaştırma Bakanının dünkü beyanatı T Baştarafı Birincide 1 kında bugün geniş izahatta bulunarak ezcümle şunları söy lemistir:Denizyolları İdaresi bu gün halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.Gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Celâl Bayar Ankaraya döndü T Baştarah Birincide 1 Bayar,babasının kabrini ziyaret etti Bursa,21 Milliyet)Bir jeep arabasile Emirsultana giden Bayar,babasının kabrini ziyaret etmiştir.Devlet Reisinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • I.E.T.T.İşletmeleri memur ve müstahdemleri yardım cemiyetinden Cemiyetimiz nizamnamesinin on dördüncü maddesi gereğince her sene ocak ayının ilk tatil gününde yapılması icabe-den alelade umumi heyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Fikir işçileri T Bast ar ah Birincide 1 makta olan fikir işçileri kanunu tasarısı üzerinde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti temsil çilerinin mütalâaları da alınarak yapılan çalışmalar sona ermiş ve tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • talyada'k' ooks maçını kaybettik T Baştarafı Birincide Hafif orta sıklet:Paredoni İtalyan)Vural Türk)ü sayı hesabiyle yenmiştir.Dolpiaz İtalyan)Melek Türk)ü sayı hesabiyle,Ayhan Türk)Celotti İtalyan)ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Ordumuza hayranlık T Bastarafı Birincide 1 yıl önce,bu usulü lâğvederek bütün vatandaşları fiilî hizmet mecburiyetine tâbi tut muş,böylece hakiki bir adalet tesis etmiştir.Türk erleri silâh taşımaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Birleşmiş Milletler kuvvetleri Mançurya sınırına vardı Kore,21 A.P.Amerikan kuvvetleri bugün Mançurya hududuna varmışlardır.Kore harbinde,Yalu nehrine ilk varmış olan birlik,7 nci Amerikan tümeninin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Komünistlerin maneviyatı bozuk Tokyo,21 A.A.Mac Arthur karargâh:sözcülerinden biri,Koreye gönderilen komünist Çin kuvvetlerinin maneviyatlarının Birleşmiş Milletler hava ve kara kuvvetlerinin kudreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • YALNIZ RADYOLÎN Oif macunların» lortan Mashur JlUecmı Nane ıtınu nadiri Hususî suratla l yetiştirilen »lana' lilît yapraklarının imbikte» geçlri|m s ve' İmbiğin yaln'z orta kıtmmdan çıkın meşhur ensaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Köprülü dış siyasete dair izahat verdi f Baştarafı Birincide 1 ley'in makalesi hakkında da bil soruyu cevaplandırmış VC bunun Türkçeye çevrilen hu lâsasının yanlış tefsirlere yo' açmış bulunduğunu fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Mesken dâvası Başmakaleden devam)tahaJliler 02 buna maalesef imkân bulanı:maktadır.Bu kadar geniş bir memleket dâva -i\ie alâkadar olmak,bir çaresini aramak,vatandaşları memnun etmek,bir çoklarını tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1950
  • Birliğimiz çeteleri temizliyor T Bastarafı Birincide dairesi civarındaki bölgede bulunum komünist çetecileri temizlemekle meşgul olduk iannı belirtmiştir.Birliğimizin başka bir muvaffakiyeti Londra,21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1950
  • BEYOĞLU Şubemizin 24 KASIM 1950 tarihinde faaliyete başlayacağını arzederiz.Münhasıran bu Şubemizin tasarruf ve vadeli mevduat müşterilerine tahsis olunan 20.000 LİRALIK Keşidenin büyük ikramiyeleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen A s k e ri K i t a at i I ânl a r ı 2170 kilo Baklava kapalı zarfla eksiltmesi 24.11.1950 günü saat 10 da Yassıviran 10G No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 6510 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • m$r.ai Or.ularında lesadul vc Rönesans m bat a NtR.dit rfiUnWr*W"*^(lânlbaUnn ve Mb hab«c 'c-vc g maUsadlvl« UanmaWaydda' J" ilkfenerUt JikUrden sua» kuHannmaW»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • asa:Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • KONGRE Cemiyetimizin yıllık kongresi ekseriyetin mevcut bulunmamasından 26,1.950 günü saat 11 de Çarşı,kapı Genccr han Demokrat Parti lokalinde yapılmak üzere telıiı edilmiştir.15967 Posta Telgraf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • 4 TÜRKİYE FOTOJENİK KRALİÇESİ MAW ofîze 951 de 15 YENİ MODEL A QZ E DİYOR.T€L€VfZİ¥Otl AYNİFİYATA TELEVİZİYON UkW DALGALI RADYOLARI İLERİDE DAHİ İŞ GÖRÜR.ADEM KAPA D AG galata-bankalar posta k.1541 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Saçlarınızı parlatmak ve "daha fazla beslemek" için Fransız alimlerinin keşfettiklerini okuyunuz.ı ıo.Desleyıcıreçına ileArpeji uc« D,ı Qdan ithal edilen ender bulunur bir yağ,saçları kuvvetlendirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Devlet Orman İşlet esi Koyu hisar Müdürlüğün e;1 işletmemizin Kelkit kenarı orman dışı istif yerinde mevcut 1928 adede denk 558,056 M3.çam tomruğu 17)parti halinde ve 1404 adede denk 516,589 M3.köknar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • ı umwuMiamMmuKaamaasi Fazla mesai Bilhassa kadınlarda vakitsiz olarak yüzde bir takım çizgilerîn belirmesine sebep olmaktadır.Her gün Krem Pertev ile yapılacak ufak bir Masaj bu mahzuru kat'iyetle önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Asistan alınacak İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemize bağlı Eczacı Okulu Farmarötik Kimya Enstitüsünde açık asistanlık vardır.İsteklilerin 15 aralık 1950 aksamına kadar Dekanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • FLEXARET OPEMA FUTURİT INK A FOTOG MAKİNE F c'e Satışa arzedilmişt ı r Türkiye Genel Mümessili M SUM E T IAVAU Tahir Han Galata Tel:4ÎM49 Telgraf:Lamet İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Depolarda vasıtaya teslim fon tiafı" 25)liradır.Kayda tâbi değiîdir.Satış» serbesttir.TÜRKİYE KÖMÜR SATIS f VE TEVZİ MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları lüdıihüğünden Satış ve şevkte sür'ati sağlıyarak sayın müşterilerimizin siparişlerini vaktinde yetiştirmek maksadiyle 22.11.050 tarihinden itibaren yapılacak yeni si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • KININO 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.BAŞ,j,D!Ş,NEZLE,ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARIN}' GEÇİRİR Soğuk algınlığında vr dip başlangıcında,hastalığı enlemek için GRİPİN almağı etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Çay Belediyesinden CİNSİ Adedinin muhammen bedeli Tutarı Adet Lira Kr,Lira Kr 1 Fort motörü sıfır binde yirmi kullanılmış pistonu ile.î 100.2 Doç motörü yalnız silindir.Eski 2 50.3 Muhtelif ebatta dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DF.ÖİLDİR.İ^- bM İ*^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1950
  • Derincedeki ahşap siloların dahili boyattırıl cak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden" 1 Derince'deki siloların dahilî ahşap tesislerinin yangına karşı alev almaz boya ile boyattınlması işi,aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan