Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Askeri yargılama sistemi değişiyor Savunma Bakanlığının hazırladığı tasarı yakında Büyük Millet Ankara,19 Milliyet)Evvelce de bildirdiğimiz gibi askerî yargılama sistemimizin islâhı için Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Korede Birleşmiş Milletler ordusu Başkomutanı Mac Arthur Korede kızılların en son hattı Yüz bin komünist Yalu nehri altında hidro elektrik tesislerinin aşağısında bîr müdafaa hattı hazırlıyor Yazısı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • r At satışlar;Her cins yarış atı 3 aralıkta Ankara Hipodro munda satılacaktır.Katalokta yer almak üzere atla/1nı satmak isteyenlerin 21 kasıma kadar Ankara'da At Sahipleri ve Yetiştiricileri Cemiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Türk Bulgar hükümeti isteklerimizi yerine getirmedikçe hudut açılmıyacaktır Ankara 19 Milliyet)Son günlerde bazı gazeteler Edirne mahreci ile verdikleri haberlerde hâlen kapalı bulunan Türk Bulgar hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Bakanlığında geniş bir ıslaha ta girişen Millî Eğitim Bakan.Tevfik tleri Millî Eğitim Bakanlığı kadrosu Güzel San'atlar ve Orta Öğretim Genel Müdürleri değiştirildi Ankara 19 T.H.A.Mil lî Eğitim Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • ingiltere Mısır ihtilâfı İngiliz Kabinesi busun IVIısır teklifini müzakere edecek Londra,19 A.P)İngiliz kabinesi yarın toplanarak Mısır'ın 1936 Mısır İngiltere anlaşmasını feshetmek ve İngiliz birlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • in Hindinde ilk Amerikan yardımı içinde dört motöılü uçaklar da bulunan ilk yardım malzemesi dün Çin Hindine vasıl oldu Çin Hindinde transız kuvvetleri munisti es Çin Hindi.19 A.P)Çin Hindinde komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Bradley,makalesini tavzih etti ruza uğrar Amerika yardıma Amerikanın Türkiyeye verdiği stratejik ehemmiyet Amerikan askerî şeflerinin hareket ve sözlerinde zımnen belirmektedir î S X^ Z.Vaşington 19 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Beşiktaş ta,Eltsborg'u dün 2-1 mağlûp etti Şehrimizde misafir bulunan îsveç Elfsborg takımı dün,Boçiktasla yaptığı ikinci karşı laşmada da Z 1 mağlup olmuştur.Yukarıdaki resimde,dünkü maçta güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • rat Parti ütün tarihimizde Demokrat Parti ile onun Genel Başkanı sıfatiyle Adnan Menderes'in bu gün Yüklendikleri kadar afiır vazife ve mes'uliyet altında kalmış herhangi bir siyasî müessese veya devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1950
  • Cumhuroaşkanı Celâl Bayar bundan evvelki yurt gezisinde bir vatandasın derdini dinlerken.Celâl Bayar dün Karacabeye gitti Bayar,Inegöîden geçerken kendisini karşılayan halka bir nutuk irad etti Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • ^'UÖSİk—&âa ÂissiBde Kara Hâötsslerg Sebep Olan haşİmi-Emsini 1^5^ Rekabeti T.FRİKA NO:120 2ÎYA ŞAKÎR sarayda,bir ı iişt'.iSokak tara undan karma karışık bir takını sesler işitilmişti.w,kc.ıo.vni her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • W.M.C.A.teşkilâtının beynelmilel komitesi sekreterlerinden Paul Anderson şehrimize geldi W.M.C.A.teşkilâtının beynelmilel komitesi sekreterle rinden Paul Anderson dün şehrimize gelmiştir.Paul Anderson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Karısının dostu tarafından bıçaklandı Ali Gezer isminde bir şahsırkarısı ile münasebet peyda e den Ali Erik adında bir şalı:evvelki akşam Kuşdiİ!koın sunda Ali Gezerin katısı ii otururken karşılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Şehrimize gelen filim şirketi direktörü Bir müddet evvel bazı Amerikan filim kumpanyaları şehrimiz filimcilerine müracaatla filim kaçakçılığı yapıldığını iddia etmişlerdi.Yapılan tahkikatta,filimler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Şile plajı ihya edilecek Belediye Şile plajının ihyası için yeni projeler hazırlamaktadır.Bu arada plaja soyunma yerleri,gazino ve 100 otomobil alacak bir otopark yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Sütlüce faciası Unutulacak facialardan değildi.Bütün İstanbul arka arkaya vukubular.ini ılâklarla sarsılmış,şehirde saatlerce bir panik,bir matem havası esmişti.Kısa bir zamanda öğ renmiştik ki Sütlüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Patrik Atlıenagorus'ın kızkardeşi geldi Bir müddettenberi rahatsı?olan Patrik Athenagoras'ın,kızkardeşi Agati Alexiondu Etgan kızı ve oğlu ile birlikte dün şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • SERGİ ir Hayta kardeşler res;sergisi bugün saat 14 de Taksimdeki Fransız konsolosluk galerisinde açılacaktırif Geçen pazartesi günü a.Cilan çocuk kitap sergisi gördüğü rağbet üzerine bir hat la daha t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Arabacılar topla ntısı Bıılgaristandan gelecek göçmenlere teberru için araba başına birer lira toplanacak İstanbul Arabacılar Cemiyetinin kongresi dün saat 10.30 da Eminönü Halkevinde yapılmıştır.Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • &66&9W9 HALKINSESİ sli Bevazı o OLOD skri Şişli Beyazıt arasında işleyen otobüsler bilindiği gibi ötedenberi nBayıldım yokuşundan" gidip gelirken geçen hafta Belediyece ahvan bir kurar yüzünden Beşikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Zat işlen By rosy Millî Eğitim Müdürlüğü zat isleri bürosunda l senedenberi siciller dosyaya işlenmemiş Millî Eğitim Müdürlüğü zat işleri bürosu hakkında ili.Eğitim Müdürü Murat Uraza bir rapor veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Alkollü içkiler,beyaz zehirle mücadele Yeşilay gençlik teşkilâtı,Milletvekillerine gönderdiği bir bey^nname ile Tekel'in lağvından vazgeçilmesini,beyaz zehir kaçakçılariyle suç ortaklarının da ağır ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Dünya devleti meselesi lif devletlere ait gemile müteşekkil bu harp gem İkinci Dünya Harbinde y lan karma harekâtta gc müş verim ve ahenk içi aksaksız çalışmaktadır.F esasen Birleşmiş Milletle yelen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • KISA HABERLE V«-Yunan film direktörle den Panayotis Danuca.s ı gehrimize gelmiştir,fr I.H.O.teşkilâtın Sophie Hedvig Hotz temas da bulunmak üzere şehrir gelmiştir Ses sanatkârı Safiye la göçmenlere ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • 3 kadın yankesici yakak Kıymet,Hatice ve R adlarında üç kadın yank Topkapı tramvayında Hi isnûnde bir şahsın 4 bin i sını çalmışlar fakat kısa müddet sonra yakalanmış dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1950
  • Bir tayfa arkadaşını bıçakladı Uludağ vapuru tayfalar dan Salih ve Hasan aralar çıkan bir meseleden de kavga ederlerken Hasan t ğını çekerek Salihi bacaâ dan yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Kızıl Çin gönüllü kaydına başladı Hongkong,19 A.A.Pe kin radyosunun bildirdiğine göre,Çin makamları,Çin hudutlarının müdafaası için 600.000 gönüllü toplamak üzere asker kaydına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • hakkında t Doğuda açılacak üni'ersite memleket kalkınması için birinci derecede müessir bir tesis olacaktır Üniversite profesörleri resmi kıyafetleriyle bir rıerrsüvesnasında.Cumhurbaşkanı Büyük Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Hindistanın kararı Yeni Delhi,19 A.A.Hindistan ekseriyet partisi lideri Purshotamdaş Tandon dün yaptığı konuşmada komünist Çinin Kore ve Tibette müdahalesi üçüncü dünya har bi tehlikesini daha yakma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Tibetin istilâsı Birleşmiş Milletler umumî heyetinde müzakere edilecek Flushing Meadows 19 A.A.San Salvador heyeti ilk ta savvurlarını teyiden Tibetin ya bancı kuvvetler tarafından isıilâsını genel ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • ingiltere Irak nıünasebat;Bağdat,19 A.A.193C İngiliz Irak andlaşmasmın yerine iki memleket arasında yeni bir anlaşmaya varmak için müzakerelerin cereyan et tiğine dair haberi Irak hükümeti resmen yala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • S;ığır ve Dilsizler Okulu kapanmak tehlikesine maruz Birkaç yıl evvel Aksarayd;açılan Sağır ve Dilsizler okulunu idare eden cemiyetin maii vaziyetinin birdenbire bozulması üzerine okul öğret men ve nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • leıevizyon işçilerinin grevi Nevyork,19 A.A.Televizyon sanayiinde bütün memlekete şâmil ilk büyük grev,grevi yatıştırmağa çalışanların bütün gayretine rağmen,yarın sabahtan itibaren başhyacaktır.Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Milliyetçiliğimizin zayıf tarafı VXVJ danberi 11 senedir «Türklük mecmuasında,Yeni Sabah)ve «Cumhuriyet» gazetelerinde ve ni riayet bundan bir müddet evvel de bu sütunlarda izahına çalıştığım büyük me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Hüseyin Bey de maziye dönülemiyeceğrne inanmak isti-ordu;iyidir serserilik ömrü uzat ir ve ona renk verir.Fakat,ben yoruldum.Dinlenmenin tadını ika racaksın.Her yasın kendine has çılgınlıkları vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Haricî kısa haberler AMERtKADA The American Mercury mecmuasırım yazdığına göre eski Savunma Bakanı James Forrestal Avrupada komünizmle mücadele etmek için kendi hu susî tahsisatından en az 150 bin dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Büyük yangın Singapore,19 A.P.Sin gapore'da sahildeki depolarda çıkan bir yangın neticesi 10 kişi yanaark ölmüştür.Zararın 150 bin dolar olduğu tah inin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • ingiltere komünistleri Londra,19 A.A.İngiliz komünist partisi başkanı William Gallacher dün.gelecek seçimlere iştirak etmiyeceğinj bildirmişti'.Komünist partisi genel sek reteri Harry Pollitt de adayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Yerinde bir karar Lake Succes,19 A.A.Şili heyeti tarafından verilen ve Meksika,Filipin,Endonezya,İran,Irak ve Suudî Arabistan tarafından kısmen tâdil edilen bir karar suretine göre,Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Müthiş fırtına Kalküta.19 A.A.Bengal körfezinde hüküm süren şiddetli bir fsiklon fırtınası ku zey,kuzey doğu istikametinde esmektedir.Kalküta merkez meteoroloji bürosunun bildirdiğine göre,cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Roosevelt'le Stalin arasındaki anlaşma Roosevelt,Litvanya,nın Sovyetler tarafın Nevyoık 19 A.A.Afp:Letonyanın istiklâli için yapılan merasimde Missouri eyaleti Cumhuriyetçi temsilcilerin den O.K.Amstr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Suriyede infial Talebeler ingiliz ve Amerikan elçilikleri önünde miting yaptılar Şam,19 A.P.Amerika ve İngiliz elçilik binaları önünde gösteri yapmak istiyen Suriyeli talebeler polis tarafından dağıtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • intihar etmek isterken kurtarıldı Habibe Dibek adında bir ruh hastası kadın evvelki gün Haydarpaşa rıhtımından kendisini denize atmış,civardan yetişen bir sandalcı kadını boğulmak üzere iken kurtarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Yugoslavyaya Amerikan yardımı Nevyork.19 A.A.Yugoslavyaya tahsis odilen Amerikan yardımı başyazısında bahis konusu eden Nevyork Times gazetesi bu sabah şunları yazmaktadır:Amerikanın Yugoslavyaya yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1950
  • Amerikanın başına mm—m ıııı i,belâ olan bîr sömürge Porto-Rico adasının akıbeti ne Vakında bu adada yapılacak olan bir referandum,yarım asırdanberi gelişmemiş oian bir vaziyeti değiştirecektir.1943 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Hie.9 Safer 1370 20 KASIM 19 5 0 Pazartesi Ru.7 T.Sa 1366 VAX ÎT V AS ATÎ EZANI Gün«ş 6.49 1.53 öğle 11.59 7.09 İkindi 1433 9.44 Aksara 16.49 12.00 5fatg] 18.24 1.35 î.5.08 12.18 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Ûevlet Orman İşletmesi Koyu-hisar Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kelkit kenarı orman dışı istif yerinde mevcut 1928 adede denk 558,056 M3.çam tomruğu 17)parti halinde ve 1404 adede denk 516,589 M3.kökna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • 1 Ağaçlı Kömürleri BACALARDA TIKANIKLIK YAPMAZ I TÜRKİYE KÖMÜR SATİŞİ VE TEVZİ MÜESSESESİ J 15627* t ^M—ıı ı ıı ı ıı ı ı ı ¦açça-t;afrıi!rmaımu.mtır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Kî n i n I i GÜİPÎMİ 4 saat ara ile günde 3 adat alınabilirfaal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün j j sabah saat 10.30-12,öğle-j den sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0 80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 10ü Belgika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudoa 9.73.90 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.17 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle konseri Pl.ı 13.45 Şar kılar Okuyan;Suzan Güven,talanlar:Sadi Işılay,İzzettin ökte.İsmail Şençalar 14.20 Dans mÜ2iği «Pı 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Rahat bir uyku Vücud yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izleri tamamen izale edemez.Yatmazdan evvel hafif bir tabaka g KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus 8 bir derecede zail o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Reygir Beygir Traktörlerimizin ikinci partisi yakında gelerek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras trar/ıvay» fozan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Neşriyat LOKMAN HEKtM Lokman Hekim mecmuası çıktı.No.119.Kaç türlü üzümlerimiz var?Lokman Hekimin ilâç dolabı,deri üstünde çıkan kabarcıklar,sirkenin fayda ve zararları,içki kullanmanın ziyanı,lekeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Çıkan kısmın hülâsası 1943 yılı ııoelinde Hilary Wainwrght aıınesile konuşurken kapı çalındı.Gelen Pierre Verdier admda bir şahıstı.Hilary Wainwrght'm gestapolar tarafından öldürülen karısı Lisa Wainw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Kbüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • Pan Amsıikan Dünya Havayolları Âmerikaya Gidiş-Geliş Biletlerini Ucuzlattı Yalnız Pan Amerikan Hava Yolları,günde iki defa,çift-katlı Clipper Uçaklaı ile Londra ile New-York ara» sında sefer yapar.New
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Şar Festival 2 Kızıl Nehir TİM e e:AR 44394)1 Korkak ks raman,ATLAS 4083a1 1 Üç 5 lâhşoılar renkli orijinal)İNCİ 845951 I Kraliı Krisl in,i:A MR A 42236» 1 H şafakta ölürüm 2 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1950
  • X aş ûıürekkeple kuru yazar I ParkeOİ Yapılan anketler Farker «51» in dünyada en çon istek celfreden dolma kalem okluğunu göstermiştir.Onun ince zcrafeti ve parlak güzelliği en müşkülpesentleri dahi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Doğu üniversitesi Bag tarafı 3 üncüde1 sitenin yaşaması da ayrı bir meseledir.Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeyi verirken,ben bu meselelerin bertaraf edilmiş veya edilecek olduğuna inanıyorum.Hukuk Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Hiç bir masraf ihtiyar etmeden,Ankarada kullanışlı,zarif ve sağlam BAHÇELİ EV ve işlek bir semtle DÜKKAN sahibi olmak isterseniz,talihinizi deneyiniz!1950 ikramiye planının son çekilişi;29 ARA LIK 2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Uç Bulgar fe ırarısı Bunlar bir buçuk aydır bir ingiliz gemisi ile dolaşıyornuış îzmir,19 Milliyet)Bugün öğle üzeri limanımıza gelen İngiliz bandıralı «Karnak» isimli bir şileple Mihayl Raykof,Argirof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Cefâ!Bayar Karaca beye gitti T Bastarafı Birincide 1 erk bir durumdadır.Sağ olun.varolun.Bilâhare İnegölden hareket edilmiş ve doğruca beraberin deki zevatla beraber saat 19 da Bursaya muvasalatla hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Türkocakları C.H.Pve nasıl Türkocakları kongresini n verdiği devir kararı,Kurultayca tasdik edilmemiş Ankara 19 T.H.A.Türk ocakları 1931 yılında bir kongre aktetmiş ve raporları let kik için kurduğu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • İngiltere Mısır ihtilafı T Bastarafı Birincide 1 demeçte bulunacağı tahmin edilmektedir.Flushing Meadows,19 A.A)Trygve Lie'nin barış programı etıafında cereyan eden müzakereler esnasında söz alan Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Hükümet teşkilâtı ezerinde çalışmalar Teşkilât arasındaki koo rdinasyonu sağlamak rçin tetkiklerde bulunulmuyor Ankara,19 Anka.Hükümet teşkilâtı arasındaki ko ordinasyonu sağlamak ve çalışmaları râsyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Heba oian milyofliOr Allı milyon liraya çıkacak olan memur evlerine 10 milyon lira sarfedilmiş Ankara,19 Milliyet)Zaman zaman matbuata aksedip keniş alâka ve hayret toplıyan eski iktidarın bilgisiz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Yeşilköy uçak alanını eski hesapları tetkik ediliyor Hava Yollan Umum Leva zım müdür muavini Hamdi Ertan ile meydan müdürlerinden Şakir Eke Yeşilköy uçak alanının eski hesabatını tetkike başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • r Baslarafı Birincide I lunmayı tavsi"e edeceğini ve mahalli harplerin Birleşik A.merikayı vakitsiz olarak bu esaslı vazifesinden alıkoymasına kafi surette muhalefet ede ceğini belirtmekte idi.Bu sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Refik Saydam Mtrkez Hıfzıssıhha f.lliessesesi Müdürlüğünden:Muhammen Miktarı bedeli Geçici teminat Cinsi Adet Lira Kr.Lira Kr.ihale şekli Ültreviole Steril Lambası tavan için 10 4000,00 300.00 Kapah z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Milî Eğitim kadrosu f Baştarafı Birincide 1 ne bağlanarak eski genel müdür Naci Kâzım Aksel'in Devlet Konservatuvan öğretmenliğine tayininden sonra orta öğ retim genel müdürü Rifat Adil Erkman başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Askerî yargılama sistemi değişiyor T Bastarafı Birincide 'I Kararlar askerî yargıtayda kesinleştikten sonra infaz edilecektir.Alay ve yüksek mahkemelerde danışmanlar bulunacaktır.Alay mahkemelerinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Demokrat Parti dönüm noktasında IBasmakah Jen devaml ne muhtaçtır.Totaliter re-İinılerdekinin tanı aksine olarak demokratik reüm anahtarlari şahısların değil,fakat kalabalıkların elinde olduğuna göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Korede kızılların en son hattı Kore cephesi,19 A.P.Yüz bin Çinli ve kuzey Koreli komünistin Yalu nehrinin aşağısında büyük Hidro elektrik tesislerinin aşağısında n bir müdafaa hattı kur makla meşgul o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • İki kanun teklifi Sinan Tekelioğlu.Emvali Metrûkeden mal alanlar ve Bakanlıkların vazife ve salâhiyetleri hakkın**» kanun teklifi yaptı Ankara,19 ANKA)Sej han milletvekili Sinan Tekelioj lu iki yeni k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1950
  • Adanadaki otomobil kazası Uç üniversiteli genç fecî surette öldü Adanadan bildirildiğine göre,Mersin yolunda feci bir otomobil kazası olmuştur.İs tanbul üniversitesi talebelerin,der.Kemal Ünal Velit C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1950
  • Dünkü diğer spor hareketleri Dün sabah Şeref stadında Galatasaray ile İstanbulspor takımları arasında hususî bir futbol karşılaşması yapıldı.İs tanbulsporlu Saim'in idaresinde oynanan bu maça her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1950
  • K$&&⣠w» vs/v/vs»,Müsabakalara katılacak olan güreşçilerimizden Ali Yücel bir ecnebi karşılaşmasında.Göçmenler yararına güreş müsabakaları 26 Kasımda Spor ve Sergi Sarayında hasılatı göçmenlere veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1950
  • Beşiktaş macında da güzel bir oyun çıkaran Svensson,siyah beyazlıların bir akınında topu yumrukla uzaklaştırıyor.ELFSBORG İKİNCİ BEŞİKTAŞ'A 2 1 MAGLU Oyun umumiyetle hiyah-Beyazlılarm hâkimiyeti altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1950
  • Türkiye italya takımları arasındaki milli boks karşılaşması bugün Napolideki Politiama tiyatrosunda yapılacaktır.Bizim için ciddi bir ehemmiyet taşıyan bu müsabakaya,iyi bir surette hazırlanan ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor