Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Bir Amen,cm kruvnzöriyle bir muhribin «ivv gün flyaret rhctkactdiyle tzmir limanına ij "iğini dün yazmıştık.Gemilerin komutanı r.ıiıin pasaport denilen bölgesinde karaya çıkmış,mütaû merasimle karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 20 sene müddetle cari olmasını istediği bu barış programına karşı Sovyetler de i maddelik mukabil bir program sundular Flushing Meadows,18 A.A.Afp)Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • gx*tr*9 Pamuk istihsal ve satışı Ekonomi ve Ticaret Ba-İ kanı bu mesele hakkında bir hal çaresi bulmak ü/ere yarın Ege'ye gidecek Ekonomi ve Ticaret Bakanı ZühtU Velibeşe Yazısı 5 inci sahifeâe)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Avrupa ordusunun ve Avrupa federasyonunun kurulmasına hararetle taraftar olan ingiliz muhafazakâr parti lideri Churchill geçenlerde ziyaret ettiği Danim arkada kendisine fahrî profesör.İlik unvanı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Amerikada eğitim gören subaylarımız Törk Isensz Kuvvetlerine mensup Yzb.N,Gökmen.Bayonne'da,New Jersey'deki Amerikan Deniz Kuvvetleri İkmal Okulunda bir İkmal Kursunda eğitim görmektedir,Yukandaki res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Katil muhasebeci Rasim Bir memur kaynanasını öldürdü Rasim adında biv muhasebe,ci evvelki gece kendisinden boşanmak için mahkemeye mü racaat eden karısı Sadiyenin annesi Saniyeyi mahkeme dönüsü bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Mareşal Tito Amerikanın Tito'ya yardımları Truman,"Askerî bakımdan Yugoslavyannı durumu bizi endişeye sevketmektedir.Tito'ya derhal lüzumlu yardımın yapılması lâzımdır» diyor Vaşington,18 A.A.Trumanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • ^AsA^şa ys^s/^y Amerikanın bize karğı politikasında hiç bir değişiklik olmamıştır Omar Bradley'in hulûsa edilmiş makalesi hakkında salahiyetli bir şahsın tefsir ve beyanatı Om«r Bradley Ankara 18 T.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Fenerbahçe Eltsborg'u dün 3-2 mağlûp etti Dün şehrimizde İlk maçını yapan îsveç Elisjorg takımı,3 2 mağlup olmuştur.Elfsboıg ikinci karşılaşmasını bugün Beşiktaş ile yapacaktır.Bu maça ait tafsilâtı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Dünkü Üniversite eczanesi sahibi Kâmil,idaresindeki hususî otomobili büyük bir süratle sükazadan sonra otomobilin vaziyet!rerken Şişlide Atatürk müzesi önündeki elektrik direğine çarp mıştır.Kâmille b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Avrupa Meclisi Komitesinde Bulgarların siyaseti takbih ediliyor Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Kore savaş birliğimiz 38 ncl arz dairesine gitmek üzere istasyonda hareket hazırlığınla.Mac Arthur Karargâhından bildiriliyor w ızıl çeteleri Amerikanın Sesi Radyosu:18, A.A.Basın Yayın)Bugün General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1950
  • Âvrupanın müdafaası Son senelerde Avrupayı muhtemel bir komünist istilâsından kurtarmak,çökmekte olan medeniyetine yeni bir inkişaf temin etmek gibi maksatlarla plânlar hazırlayanlar hep hayal sukutun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Kızını iki bin liraya satan ana Şehıemininde oturan Hüsmen Çevik ilminde bir gene,bundan biıkaç gün evvel bir senedenberi seviştiği 14 yaşındaki Leylâ adında bir kızı kaçırmıştır,Leylâ'nın annesi bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Süt ve sütlü maddeler şirketinin nizmanamesi hazırlandı Şehrimizde kurulması dü?ü nülen süt ve sütlü maddele şirketinin nizamnamesi hazır,îanmıştır.Nizamname salı günü Vaii'ye verilecektir.Diğe;taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • riaıp içinde Anadoluya götürülen müze eşyası i&ınci Dünya z*ı esna sında Topkapı müzesi ile diğer büyük müzelerden Niğde Konya ve diğer Orta Anadolu şehirlerine gönderilen kıymetli eşyanın hepsi tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Başbakan şehrimizde bir kaç gün kalacak Başbakan Adnan Menderes dün de istirahat etmiştir.Ken dişinin Ankaraya ne zaman gideceği henüz belli olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • N^/m k wy&R FERYAPB.Oçin Çorniya Ah şu kara gözler!Elli küsur sene evvel bir çifti merhum Hacı Arif Beyin meşhur «Bakmıyor çeşmi siyah te:yada» şarkısiyle feryat ettirmişti.Şimdiye kadar bu jarkı kimb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Sanayiciler bilhassa memlekette mval emleri mamuiierin hariçten gelecek mallara karşı gümrük duvarlariyle korunmasını isteyecekler Şehrimiz sanayi çevrelerine gelen haberlere göre önümüz,deki şubat ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Verem kongresi 27 kasımda Vıtkaı ada toplanacak Bu ayın 27 sinde Ankarad;verem istişarî kongresi topla,nacaktır.Sağlık ve Sosyal Ya!dim Bakanlığının tertip ettiğ bu kongreye İstanbuldan Prof Tevfik Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Mesken buhranının halli için yeni bir tasarı Ankara,18 T.H.A.Yapı kooperatifleri için hazırlan makta olan kanun tasarısın;kooperatif temsilcilerinin hazırladıkları bazı teklifler ilgililer tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Et kombinaları kralı Ankarada Amerikada et kombinalar kralı olarak tanınan Lou Men gez Ankaraya gitmiştir.Bu zat şimdiye kadar 160 tane c' kombinası kurmuştur.Ve Merges kumpanyasının da sahibi dir.Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • İki tüccara şantaj yapanların duruşmasına devanı edildi Tanınmış iş adamlarından Celâl Nemli ve Aleko*dan şan taj yaparak para almaktan sa nık Hicrî Akbaş,Alim Ün,Sezaver Arpas,Burhan Algan ve Kostant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • ¦if Kopenhag cerrahi profesörlerinden Dr.Hu:foldt.ve Dr.Hansen tarafmdar.ciğer veremi,kail' ve göğüs ameliya,lan mevzulu konferanslardan üçüncüsü 21 Kasımda Cerrahpaşada dördüncüsü de 22 ka sjrnda Gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • A L l i N S E S İ Gelen cevaplar Gazetemizin 21.X.950 tarihli nüshasında çıkan Çöpçünün uğramadığı sokak» başlıklı yazıya Eelediye temizlik işleri müdürlüğünden gelen cevap şöyledir:«Yapılan tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Karadenizde fırtına Şehrimizde lodos fırtınası yüzünden iç vapur seferlerinde aksaklıklar oldu Karadenizde fırtına devam etmektedi".bazı küçük tonajlı-gemilerle motörler yakın limanlara sığınmak mecbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Çanakkale vapuru dün ha\uza alındı Birkaç gün evvel karaya oturan Çanakkale vapuru limanımıza gelmiştir.Geminin tek nesinde bir arıza bulunup bulunmadığının tespiti için Çanakkale dün havuza alınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Elektrik eereyanmdaki arızalar tekerrür edecek Son günlerde şehrin elektrik cereyanı sık sık arızaya uğramağa başlamıştır.Arızaların sebebi etrafında malûmatına müracaat eden ga zetecilere Vali dün şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • İkî sarhoşun kavgasında bir muhallebici bHaklandı Şişlide Süleyman Nazif sokağında oturan Sırrı Yiğit ile Muzaffer Ergönül adında iki sarhoş Özsüt muhallebicisinde otururlarken hesap yüzünden garsonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Beyruttaıı Ticaret Borsasına yapılan teksif Beyruttaıı Ticaret Borsasına müracaat eden bir firma mem îeketinıizden büyük mikyasta badem,fındık,ceviz,susam v.c zahire almak istediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Denizyolları Genel Müdürü Ankaraya gidiyor Devlet Denizyolları Müdürü Cemil Parman yarın Ankarada yapılacak toplantıyriştirak etmek üzere bugün Ankaraya hareket edecektir.Muhtelif ilim adamlarımı:ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Sebze ve et sa tısları Toplan Halına perakende satışları yapılması için Belediyece faaliyete geçildi Belediyece,hnyatl ucuzlatmak yolunda yeni bazı kararlar alınmıştır.Bu cümleden olarak toptan fıatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Muamele verg s^n'ntadüü memnuniyete karşılandı Muamele vergisinin tadil edilerek.evvelce hazırlanmış olan rapora uygun olarak 952 se nesinden itibaren yürürlüğe gi receği haberi şehrimiz sanayi,çileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • slâm Âleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Gtn HASIMI-EMEVI Rekabeti TEFRİKA No:119 I ZİYA ŞAKÎR Hüseyin bir çok ok yaraları almıştı Hazreti Hüseyin)kendi yaralarına ehemmiyet vermiyordu.Etrafındakilerin,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1950
  • Haftada bîr Boğaz ve aparhman Boğaziçinde eski samanlara ait olarak iki apartıman hatırlarım:Biri,Ortaköyünde,önünde vapur iskelesi bulman San yal:diğeri de Bebekte,çarşının başlangıcında bulunandı.Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Ürdün israil'le sulh anlaşması yapacak Kahire,18 A.A.Un.Press)Siyasî çevrelerdeki kanaate gört Ürdün kralı Abdullahın Başbakanı değiştirerek Satniı Paşa El Rıi'ai'yi yenî kabineyi kurmaya memur etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • D u r k i y e Suriye dostluğu Mersin,17 A.A.Suriye Cumhurbaşkanı Haşim El Attaşi bugün Mersinde münteşir Toros gazetesi muharririni Samda Cumhurbaşkanlığı köşkünde kabul ederek yarım saat kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Keşmir meselesi Pakistan Dışişleri Bakanı,Acheson'la Keşmir meselesinin hallini görüştü Vaşington,18 A.A.United Press)Cuma günü Dışişleri Bakanlığında Acheson'la Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullah H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Luzkiye limanı ehemmiyet kazanıyor Çan;Milliyet)50 milyon Suriye lirasiyle Halep Lazkiye arasında açılacak olan demiryoluna ait projelerin tanzimi ikmal edilmiştir.«Bu suretle Suriyenin tek limanı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • YunaDİstan kızıllarla anlaş mıyacak Atina 18 A.A.Afp:Dün Selânikte bir konuşma yapan Kral Paul «Yunanistanın komünistlerle herhangi byr uzlaşmaya varması müm kün değildir» diyerek sözlerine şöyle dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Doğu Almanya Cumhurbaşkanı Rusyaya gitti Berlin,18 A.A.Router)Doğu Almanya Curnhurbaşka nı Wilhelni Pieck dün So\yet Rusyaya hareket etmiştir.Rahatsız bulunan Cum)»rbaşkanı bir ay Rusyada kalarak teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • I Yarın matinelerden itibaren Yarın akşam Atlas'ta Renkli ve Orijinal İp ek 'te Renkli ve Türkçe Melek'te Renkli ve Orijinal Sinemalarında birden 1950 Yılının En Muazzam Filmini Göreceksiniz.Aleksandr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Rus Çin münasebatı Barışın tehlikeye düşmemesi için taraflar arasında bir anlaşma yapılmış!Moskova 18 AP)Yüksek Sovyet Şûrasının gazetesinde yayınlanmış olan bir makale ile,Rus Çin karşılıklı yardim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Prens Abbas açtığı tazın Prens,bir askerî alış verişiyl yapılan tahkikat sırasında hükümetten 50 Kahire,18 A.P.Mısır Kralı Faruk'un akrabaların dan Prens Abbas Halim hükümet aleyhine 50.000 liralık Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Murad Hüseyin beyle göz gö o «eldi:Gülümsediler.Hüseyin bey bir baş başa kalsak der gi biydi.Bu hal bir iki dakika sürdü.Nihayet doktor lâf olsun diye Bu seneki hasat çiftlik için bir rekor olacak,ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Şarkla garp arasında Müslüman Şarkm kültür seviyesi Hırist/yan Garpten üstün olduğu devirlerde Türk münevveri yalnız İslâm kültüriyle iktifa etmekte haklıydı;fa kat Rönesansdan itibaren vaziyet değişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Suriye Başbaka vekilinin beyanatı Türkiye ile Suriye iki kardeştir,bu kardeşlik hiçbir şeye feda edilemez Suriye ve LİÜMUUTdn tetkikler yapmakta olan Güuev Anadolu gazetecileri Beyrut'ta Şam,Suriyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1950
  • Vahşi hayvanlar âleminde in tehlikeli,ve korkunç taraf Siyah ayılar sağa sola dehşet saçan mahlûklardır.Fakat ayıların en korkunç ve en fenaları Alaska'da yaşayanlardır.Başlıca gıdaları som bahğı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • YALNIZ RÂDYOLîN macunlarına Konan JJugam Diş macunlarına Konan Meşhur Nane esansı nedir?Hususi suratta yetiştirilen filîz yapraklarının ibibikten gaçirilmis va1 in-bigin yal.ıız orta kısmından çıkan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • 13.000 imlik kereste pazarlıkla 22/11/1950 günü saat 15 te izmit As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kesin teminatı 1950 liradır.Şartnamesi öğleden evvel 1st.Lv,A.de görülür,Taliplerin belli vakitte komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • iî.ııîı lif malzeme alınacak Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesinden!1951 yılı için 10000 kilo Borax 30000 kilo Aseton 5000 Kangal ağaç çivi 130000 makara tire 2000 Vardela teli 250 kilo moma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • ZAYİ Silivri nüfus rae1murluğundan aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nimet Algan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • r;Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal ri Dahiliye Mütehassısı H Pa^aıdan başka her gün Sabah saat 10.30-12,üğle-G dcfh sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • ö:Vn BEYOĞLU ALKAZAR 425621 1 Şarjj Festival 2 Kızıl Nehir Türk cet.AR 4İ394)1 Korkak ka ram an.ATLAS 40835)1 Öldü ren hatıra.ÎNCİ 84595)1 Kralic.Krisıirı.ELKAMRA «236)1 İL şafakla ölürüm 2 Şaha:Vals.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • P oje l:ös£bekası M.S.E;k nlığından Dış memleketlerdeki Türk şehitleri için Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri İnşaat Grubu Başkanlığı tarafından 15 Ocak 1950 tarihine kadar Türk Şehitleri Anıt:p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • HERKESÇE BİLÎNEN BÎR ŞEY vctrsa o da KREM PERTEVin değerli bir müstahzar oluşudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • Ademi iktidar,bel gevşekliği ve ilâçlarının 4)üncü kitabı çıktı,4)kitap 4)liradır.Suiistimalde bulunan gençlerin ve kızların felâket ve kurtuluş çareleri 3)kitap 2)liradır.Lokman Hekim İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • ABONE Fî ATLASI Senelik 9Q Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler W;in iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 MrR 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlim sayfayı san Um' Doğum.Nikan,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • Muallimler Birliği bir «Aile kileri» lesis etti Muallimlerin erzaklarını ucuz ca t m in etmeleri maksadiyle Muallimler Birliğinde tesis edilen Aile kileri)çalışmaya başlamıştır.Meslekdaşların Çcııber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • tit.ij 1 Bilgisizce.2 Torsi ı Y iı.ı,Bayağı.3 Tersi)İyi Bam,Meşhur bir bestekâr,4 EhK ve kartlaşmış hayvan.Bi.nota.5 Tesir eden,Alaturka bir çalgı.6—Bir harfir nus Sonuna k)HLva 5 tıftıklar.7 Su,Torsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • İSTA VW'U'L 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük oskestradan melodiler 13.45 Tenor Benjarnino Gigli'der.şarkılar Pl.14.00 Saz eserle ri oyun havaları Çalanlar:Haydar Tallıyay ve arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • 1943 senesi noelindeyiz.O gün,Hilary "Wainwright küçük çocuğunun kaybolduğunu haber aid.Kısa noel tatilini geçirmek için annesinin yanına gitmişti.Ana oğul,oca ğın başına geçip oturmuşlar,eski bir res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • Babamın annemden ayrıldığı gün henüz on yaşındaydım,O bir memurdu.Yıllarca Anadoluda gezmiş,tekaüt olduktan sonra da vazife yaptığı son ka sabadan ayrılmamış,orada yer leşmişti.Memuriyetteyken birikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • II 111 IIlllllHİM Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras rra m vay ı ı"'azan:Tennesse Williams Türkçesj Asude Zeybekoğlu Tele ton.42157 JO.MEDİ KISMI Tersine dünya Ya/a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1950
  • "JM O E R A T ö R BBS Dr.Cavit Göncer BÎRÎNC!SINIF Umumî baş,karır.enasül uzuvları kol,bacak damar ve komik hastalıkları ML'tül.crcRîsı Reya/ıt Okçularbaşı STo,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Collazo dün yargılandı Başkan Trıımanı öldürmek isteyen Portorikofunun müdafaasını Amerikanın en tanınmış 3 avukatı üzerine aldı Vaşington,18 A.A.1 Kasımda Başkan Trunv.n'ı öldürmeğe teşebbüs eden Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Koredeki kızıl Çinliler mukavemet etmiyor Bütün cephe boyunca kızılları nricat etmesi esrarlı olarak görülüyor Tokyo,18 A.A.Tokyodaki genel karargâha mensup bir sözcü beyanatta bulunarak demiştir ki:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Avrupanın müdafaası Başmakaleden devam)deve imkân aranmasının daima gözönünde tutulması icabeden çok mühim bir dâva olduğuna kanidirler.Müt tefiklerin işgal saahlarında bulunan,komünizme düşman,elli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Pamuk istihsal,satışı Izmir 18 T.H.A.Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe pazartesi günü Ankaradan şehrimize gelecektir.Bakanın bu seyyahati bil hassa alivre pamuk satışları yüzünden alıcı ve satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Bulgarların siyaseti takbih ediliyor Strasurg 18 A.A.basın yayın)Avrupa Meclisinin daimî komitesi bugün saat 10 da Spaak'ın başkanlığında top lanarak meciisin gündemini tesbito ve bu devre için mesais
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • ZAYİ Istanbul Lisesinden aldığım pasomu ve hüviyetimi ka bettim.Yenilerini alacağından eskilerin hükmü yoktur.î 48 Sezen Önal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Amerika 'run Tito'ya yardımı I Bastarafı Birincide 1 mesi için bu memlekete yapılan Amerikan yarıdımımn derhal arttırılması lâzımda-Truman,Kongre liderlerine gönderdiği bir telgrafta gö rüşlerini izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Ingilteresiz bir Avrupa Parlâmentosu teşkili r Bastarafı Birincide 1 atabilmişlerdir.Federalistler,bu parlâmento meselesinde pek acele edilme,mesi fikrine mütemayil bulunan Fransız delegesi ve istişar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Kral Abdullah'a suikast Şam,Milliyet)Samda gizli bir cemiyet meydana çıkarılarak bazı tevkifler yapılmıştır.Cemiyetin gayesi Ürdün kralı Abdullahı öldürmeğe matuf bulunduğu tesbit edilmiştir.Suriyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Türkiye Amerika arasında [Baştarafı Birincide 1 aının Reader Digest'de nesrini sağlamak üzere telhis edilmiş bir seklidir.Bu kısaltmalar dolayısiyle birçok noktalarda hakiki manasının kaybolduğu an la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Ankara güreş karması seçmeleri Ankara,18 Anka.23,24,26 Kasım günlerinde İstanbulda Amerikan güreş takımı ile yapılacak iki temsili ve bir millî maç için geıeken hazırlıklar tamamlanmak tadır.Bu hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Amerikada körlerin sayısı Körlüğü önleme cemiyeti başkam,Amerikada haftada 420 kişinin kör olduğunu söyledi Nevyork,18 A.A.Kürlüğü önleme cemiyeti başkalüğü önleme cemiyeti başkanı Dr.Frankline Foote,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Çavdar üzerinde büyüyen bir mantardan elde edilen bu ilâç büyük bir alâka topladı Nevyork,18 A.A.Amc rikada tansiyonu "hiuvakka bir zaman için düşüren bir ilâç keşfedilmiştir.Dihydroeıgocormine adını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Kızıl Çin ile yapılac müzakerenin Birleşmiş Milletlere gelecek üUn 3wan\ü.&L Çmr,tK{,Milliyetçilere yardımın kesilmesini ve kendilerinin tanmmasını isteyecek V Flushing Meadows,18 A.A.United Press)Flu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Hindiçiniye Amerikan yardımı başlıyor Kore cephesindeki üstün uçankalelerin bir kısmı yakında Çin Hindistanına gönderilecek Paris 18 AP)Kabine sözcüsü.Basın ve Yayın Bakanı Albert Gazier,geçenlerde Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Lienin hazırladığı barış programı F Baştarafı Birincide 1 Bahis mevzuu plân,aşağıdaki on noktayı ihtiva etmektedir:1 Güvenlik Konseyinin muayyen zamanlarda toplanması".Güvenlik Konseyi,üye memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Ayni erkeği seven üç kadın Uç genç kadın sokak kavga sından sonra hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etti Ankara 18 ANKA)Da sabah şehrimizde enteresa bir hâdise olmuştur,Şükra;Necla ve Nezihe is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Gen el Kurmay Başkam Nuri Yamut "Gelibolu» muhribi ile Antalyaya gitti Antalya,tS A.A.üe nelkurmay-Başkanı O.gcncra Nuvi Yamut beraberinde De ûz Kuvvetleri Komutarii Tün amiral Sadık Altmcan oldugı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • H nî Ne pel çarpış mofc?Yeni Delhi 18 A.P.Hint Nepal sınırı yaktnl rmdaki Raksaul'dan bug3q ılınan haberlere göre,Nep:l' da,Birganj'da çaıpışmalar de vam etmektedir.Asiler,Bir ganj demiryolu istasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Muhriplerimi!Taran+odâ Taranto,18 A.A.nanmamıza mensup Demirhısar ve SuUnnhisar destroyeri Jeri bugün Pireden Tarantnya gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Ziraat Bankasının önündeki i'.ı-vit mahalline kurulacak köprü Bundan bir müddet evvel,Belediyece,Galata köprüsü ile Ziraat Bankası arasındaki geçit mahallinde meydana ge-Jen tıkanıklığın giderilmesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Suityeye bira satacağız Şam,Milliyet)Tüıkiye ile Suriye arasında bira anlaşması yapılarak Türkiyenin litresi 26 kuruttan Suriyeye bira Satması kararlaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1950
  • Bevin Almonyaya gidecek Londra,18 A.A.Afp)İngiliz Dışişleri Bakanı Bevin,aralık ayında Federal Almanyayı ziyaret edecek ve Batı Almanyada müttef'k yüksek komisyonundaki İngiliz yüksek komiserinin misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1950
  • M Oyunun bilmesine beş dakik a kala Samim'in güzel bir sütle attığı üçüncü golde,Lefter topu kaleden çıkarıyor OD FENERBAHÇE DÜNKÜ MAÇTA ELFSBORG'U 3-2 YENDİ Hâkim bir oyun çıkarcnSon-LacivertlilerElf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1950
  • Dünkü maçın tenkidi isveç beşincisi Elfsborgdün Fenerbahçe ile yaptı» ğı maçı,3—2 mağlûp bitirdi,isveç futbol liginde bu sene aldığı neticelerle zayıf bir durumda olduğunu ortaya koyan bir takımın,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1950
  • laç için oyuncular ne diyor isveçliler en çok Lefter ve Zekeriyayı beğendiler Menejer Jonasson)Fenerbahçe süratli ve güzel bir oy ur.oynuyor.Buna rağmen netice almak hususunda biraz da şanssız olduğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1950
  • Ankara lig maçları Ankara.18 A.A.Bugün şehrimizde Ankara lig maçla,rina devam ediimig ve Aııkaragücü Kafospor 1-1 berabere kalmışlar,Demirspor da Havagücünti 1-0 meğlûp ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1950
  • İsveç t ELFSBOR s o Siyah-Beyazlılar neticeyi lehine çevirmek için iyi bir oyun çıkarmak zorundadır Bugün Beşiktaşla karşılaşacak isveç Elfsborg takımı,dünkü Fenerbahçe mnçıtt«a Dün Fenerbahçeye 3-2 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1950
  • BUGÜNKÜ MAÇLAR İNÖNÜ STADINDA 14.30 Beşiktaş Elfsborg Hakem:Sulhi Garan VEFA STADINDA 10.30 Defterdar Eyüp 12.30 Karagümrük Süleyman i ye 14.30 Adalar Hasköy ŞEREF STADINDA 10.30 G.Saray İ.Spor Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor