Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1950
  • r 18 KASIM 1950 martesi Boyasan:AH Naci KARACAM Adres:Nuruesmaniye Türbpaar Sokak No:İJ I S T A N B U L Telgraf MÎLLÎYET tstanbul YIL:1 SAYI:197 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 92 29614 10 Kuruş f 'ıJU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Ankara ekspresi rötarla geldi Evvelki akşam Ankaradan İstanbula hareket eden Ankara ekspresi,lokomotifinin Arifiyede bozulması yüzünden dün sabah iki buçuk saatlik bir rötarla Haydarpaşaya gelmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • T'p sitesi projeleri hazırlanıyor Şehrimizde yapılacak Tıp si tesi inşaatının projeleri İmar Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.Vali projeleri bu ayın sonunda Ankaraya götürerek hükümetin tasvibine sunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • •jr Gazetecilik Enstitüsü vönetim kurulu pazartesi günü bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda en ütü öğretmenliklerine tayin edilecek zeteciler sceilec^k'/itr.•fa Birkaç günder.beri havaların bozuk gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • tefem Alain* Ka4 ÜMısetere Sebep Faı HÂSIMI-EM£ VÎ TEFRİKA NO.1J8 ZİYA SAKİR r Hazret!vrilmisti KERBELA FACİASI pahına,durup dinlenmeden Kadınlar ve çocuklar,bu o kyağdırıyorlardı.Cali ve çırpıdan mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Öküzün isyanı ispanyada St.Sebatı;en şehrinde dörtyüz kiloluk bir öküz mezbahaya giderken isyan ediyor_Öyle ya!Ne diye ölecek ve ne diye muazzam gövdesini insanlara yedirecek?Zoru ne?Baden silkiniyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • istanbul Lisesi Mezunları Cemiyetinin kongresi «İstanbul Erkek Lisesi Mezunları Cemiyeti" nin senelik kongresi bugün saat 15 de cemiyet lokalinde yapılacaktır,İstanbul liselilerin merakla bekledikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Particilik yüzünden iki arkadaş kavga elli Sirkecide bir lokantada iki arkadaş arasında particilik mevzuunda bir «aka yüzünden kavga çıkmış ve hâdise adliy(ye intikal etmiştir.Bu garip kavganın mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • n tehlike Ik:yolcu Çorum vapurıyle kaçak olarak infilâk edici madde nakletmek istedi Geçen pazartesi günü,Karadeniz postasına kalkan Ço ı um vapurunda iki yolcunun kaçak olarak infilâk edici madde göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • HALKINSESİ Topkapı tranvay yolu Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupta şöyle denilmektedir;Topkapının meşhur yolunu acaba bilmeyen var mıdır?Bir iki senedenberi yapılır durur.Artık bu sone biteceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Sanayi Genel Müdürü sanayicilerle konuştu Sanayi Birliği devlet fabrikaları tarafından verilen iplikleri vasıtasız olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Ekonomi Bakanlığı Sanayi Umum Müdürü Haydar Toga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Geminin borularını çalan tayfalar İstinyede tamirde bulunan Tung yemişinin taylalanndan Fevzi Asar ile Vedat Atmaca geminin anbannda bulunan 40-50 metre uzunluğundaki kurşun boruyu çalıp satmağa kalkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • •vara yolları bölge müdürleri arasında yapılan değişiklik Kara Yollan Genel Müdürlüğü bölge müdürleri arasında değişiklikler yapmıştır,Besinci bölge müdürü Nih Sargınalp dokuzuncu bölge müdürlüğüne,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Seyyar satıcılar Ana caddeler üzerinde faaliyette bulunan esnafla mücadeleye devam edilecek Mısır çarşısındaki sahaya yerleştirilen seyyar esnafın yaptırdığı barakalar bir iki gün evvel oraya giden po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Kundura fabrikası işçilerinin isteği Beykoz Sümerbank Kundura fabrikası işçileri aralarında bir yapı kooperatifi kurmak üzere faaliyete geçmişlerdir.İşçi mümessilleri dün Valiyi ziyaret ederek,kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • B'r otomobil hırsızı yakalandı Jsküdarda Kası-p çeşme sokağ.nda oturan Server Özkızı!isminde biri,ayni semtte mukim şoi'öı İbrahim'in bir sinema önüne bıraktığı otomobilini,anahtar uydurup çalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • if Kopenhag cerrahi profesörle,inden Dr.Husfeldt,ve Dr.Hansen tarafından ciğer vereini ve kalb ve göğüs ameliyat lan mevzulu konferanslardan ilki dün verilmiştir.Diğerleri 21.22 Kasım günlerinde Cerra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • 17 numaralı Haliç vapuru tadil edildi Denizyollarının eski 17 numaralı Haliç vapurunun,makinesinden ve diğer aksamın dan istifade edilerek yenideı inşa odihnesi kararlaştırılmış U.Kalıç fobnkastnda 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1950
  • Memleket meseleleri Ortaokulla Yeni ele alman bu mühim dâva bugünün dâvası değildir.Daha saltanat devlinde bu konu üzerinde durulmuş ve Dârülmuallimin programla nna ulumu zirfciye ve iktisadiye adiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Yecleksiibay öğrencilik m ü d d e t i Talisi] devresinin.4 aya indirttiğine dair çıkan haberler yalanlandı Anksvn 17 Milliyet)Bazı gazeteler yedek subs;okulundaki tahsil devresinin 4 aya indirileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Görülmemi bir kalb ameliyatı Danimarkalı göğüs cerrahisi profesörü Dr.Husfe'id dür Cerrahpaşa hastahanesinde er teresan hir kalb ameliyatı yap mıştır.Bu ameliyatta,Osmaı Karakulla adında bir şahsın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Sıtma Kongresinde mühim kararlar Cumhurbaşkanı Bayar,kon tıkları konuşmaları Ankara 17 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Sağlık ve Sosayl Yardım Bakanlığına gelerek sıtma savaş kongrelerini yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Demokrat Parti dönüm noktasında Başmakaleden devam)daha nerelere kadar düşebileceklerini de ayan beyan,apaçık,âdeta körlerin gözüne batacak şekilde göster mekteydiler.Fakat muhalefetin bu kor kunç vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Tedavüldeki paramız İstanbul,17 T.H.A.Merkez Bankasının son neşrettiği bültene göre tedavüldeki pararhrzın mıkdarı 9.5 milyon lira noksanı ile 982.730,430 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Atlantik devletler?T Baştarafı Birincide 1 grupu arasında bir nevi işbirliği ve münasebet kurulması fikri hakimdir.Gelişmevi haber veren yetkili şahsiyetlere göre.Büyük Brltanyanırj bu fikri destekle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Bradley1 in ifşaatı T Bastarafı Birincide 1 çıkar yol,kendisinin ve hür milletlerin askerî kuvveik.i ni yeniden kırmaktır» demiş ve konuşmasına söyle devanı etmiştir:«Amerika atom bombasını,dünyada ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Tr um i run adaylığı T Baştarafı Birincide 1 çimlerinde demokratların uğ radıklan mağlûbiyetin 1934 senesindeki müstesna,1918 dan beri en hafifi olduğunu ileri sürmüştür.Maamafih Başkan Truman,1952 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • İktisadî işbirliğinin raporu Avrupa,kendini müdafaa için iktisaden kuvvetlenmen' Bu itibarla,iktisadî işbirliği teşkilâtı,Marsha!I Plânına dahil memle ketlere iktisaden ya rdımda bulunmaya deva m edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • rbiyesi bölge ünde teftiş M fetlişler evrakları bir o.laya doldurup mühürledi Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü teşkilatındaki yolsuzlukla!in.Büyük Millet MeclL Sİ toplantısında,Millî Eğitim Bakanı Tevfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Göçmenler için Hükümetin kararı r Baştarafı Birincide 1 rak işbirliği yapılması zarureti günün en önemli olayları a-asında yer almaktadır.Bu maksatla,gelecek göçmenlerin illerimizin iktisadî ve içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • isveç futbol takımı Şehrimizde dört karşılaşma yapmak üzere davet edilen îsveç Elfsborg takımı oyuncuları dün saat 17.45 de bir S.A.Suçağiyle şehrimize gelmişler dir.On beş oyuncu ve beş idareciden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Ölüm yapıcısı Cinsi arzularını tatmin için kendine bu Brunswick(Almanya)17 A.P.Bugün bir Alman ağır ceza mahkemesi,cinsî hisleri,ni tatmin için 9 kadınla bir adamı öldürdüğünü itiraf etmiş olan 26 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • B.M.Meclisinin dünkü toplantısı T Bastarafı Birincide 1 Norveç ve yine Türkiye ile Belçika.Lüksemburg arasındaki ticaret ve tediye anlaşmalarına ek protokollarm tasdiki na mütedair kanun lâyiha,lan va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Şair Orhan Veli Sanat muhitini ve bilhassa sür ve edebiyat âlemini devin bir yeise garkeden gene şair lerimizden Orhan Veli Kanık' in cenazesi dün öğle namazını müteakip Beyazıt camiinden gözyaşları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1950
  • Truman Çin'e teminat verdi f Bastarafj Birincide 1 tedir öte yandan komünist Çin le bir ihtilâfı muhakkak bertaraf etmek istiyen Dışişleri Bakanlığı mütehassısları Pekin ile bir hal tarzı üzerinde müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 29/ll/f)rj(günü saat 15 de Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname Ko.da görülür.Taliplerin belli gün ve gaatde komisyona müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • o:eh.itör Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umum!baş,karın,tenasül uzuvlar;kol,bacak damar ve kemik hastalıkları MUtel.as.sısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene;23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • ZAYİ Beşiktaş nüfus memurluğundan almış olduğum ve içinde askerlik durumum yazılı olan nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ali oğlu Aziz Çetik 1319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaı dan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divenyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • Afiyet Gazetesi Afiyet gazetesi çıktı.No.G6 din derslerinin önemi,güneş banyosu ile iyi olan hastalıklar,tabiat ışıklarıdır ki hayat ve samimiyeti devam ettirir.Kuvvet ve kudret veren şifalı ilâçlar,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • Jillî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden Basımevimiz mensuplarına açık eksiltme ile 285 adet işçi tulumu yaptırılacaktır.Bir tulumun muhammen bedeli «13» lirs «25» kuruş %7,5 muvakkat pey aknesi «283» üra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • BİR TECRÜBE BİN NASlHATTAN YEKTİR KRE PERTEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • istanbul Bıöleöiyes» ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Ihfjras tramvayı tfazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 |II!I!li.ll 91 İ' 'İllin MIH mı:1 null KOMEDİ KISMI Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • FÎATLARA DİKKAT!gömme dikiş ve nakış makinesi:TL.440.Perakend e peşin fiat* TL.460.160.peşin,100.liradan 3 ay vade TL.480.120.peşin,60.liradan 6 ay vade TL-500.95.peşîn,45.liradan 9 ay vade TL.520.70.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • itjet ABONE FIATLAH1 Senelik 8 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilârı sayfaLi santim' 9.Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.Beyaz sabun yerine umu Tuvalet sabunu kullanınız' j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • o mmm.5 lâmbalı ORION 330 Modeli t Aynı fiattaki radyolarda asla raslıyamıyacağınız müstesna bir güzellik Büyük hassasiyet Seste tabiilik İstasyon ayarın» kolaylaştıran göz lambası.Eve!hem güzellik,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Kovu hisar Müdürlüğüme.1 İşletmemizin Kelkit kenarı orman dışı istif yerinde mevcut 1928 adede denk 558,056 M3.çam tomruğu 17)parti ve 1404 adede denk 516,589 M3.köknar tomruğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • Ağaçlı Kömürleri En iyi ve en ucuz ev mahrukudurv Tecrübe ediniz.TÜRKİYE KÖMÜR SATFSI VE TEVZİ MÜESSESESİ '15627)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.11.1950
  • İstanbul Belediyesi İlânları KIŞLIK SEBZE ALINACAK Cinsi Pırasa Ispanak Lahana Havuç Kök kereviz Helvacı kabağı Vahit fiatı Miktarı Kuruş Kilo 13 13 000 12 13.000 17 13.000 20 6000 27 0 000 16 2000 Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan