Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1950
  • r KASIM 1950 Cuma Başyaaan:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 1 S T A N B U t Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:196 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 49 2 29614 10 Kuruş M ü S T A İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1950
  • S1YTA:2 M I L H YJ&.T İM.17 KASIM 1950 fc&a Aleminde Kanfa Hâdiselere Se&p Olan I HAS Rekabeti TEFRİKA MO:117 ZİYA ŞAKÎH mevî saltanatı Gelenleri,derhal uoıi çeviriniz.Onların,su almalarına katiyen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Izmir memleket hastahanesı genişletiliyor İzmir,16 A.A.İzmir memleket hastahanesine yardım derneğinin,memleket has tahanesine ilâve edilecek yeni iç hastalıkları pavyonu inşası hazırlıkları ikmal edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • ¦MB—II İlli I—111 I I YAPI ve KREDİ BANKASI'nın getirttiği öğretici ve eğlendirici filmlerle ÇOCUK SİNEMASI i Her Pazar günü Saat 10 da Beyc^iu' nda ATLAS Sinemas» Par.galtı'da İNCİ Sineması Kadıköy'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • kriyeyc de.Murada da.Hur.ve Hüseyin beye de,ta ''Ki bütün insanlara da;hatkendisine de sadeee acıyor Bütün o gaddarlıklar,kü 'nsc.nıeler alaylar bu kuvve-"n bûyüklÜğU kadar da fi.Olan merhamete birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Kültür Parkın kaplanı öldü tzmir,16 T.H.A.Yedi senedenberi Kültür Park hayvanat bahçesinde beslenmekte olifti İzmirin meşhur kaplanı ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Izmirde bir cinayet İzmir,16 T.H.A.Şehrimizde bir hiç yüzünden dört çocuklu bir vatandaşın ölümü ile neticelenen bir cinayet işlenmiştir.Kançeşmede halkın istifadesine açılan bir kuyudan çıkan taşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Tito'nım beyanatı Yugoslavya,Batı memleketlerile münasebetlerinde eşit haklara malik bir ortak muamelesi görüyor,dedi.Belgrad,16 A.A.Harp malûlleri heyetini kabul eden Mareşal Tito,Yugoslavya nın batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Üniversite ile belediye orasında Şehir hastahaneleri nasıl paylaşılacak?Bu işleri tanzim için kurulan komisyon başkanı bu hususta ne diyor?Şehir hastahanelerinin bir kısmının Üniversiteye devredilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Garsonların yüzde 10 lan için bir tasarı Ankara,16 T.H.A.Çalışma Bakanlığı iş verenlerle garsonlar arasında ihtilâf mcv zuu olan yüzde 10 1ar hakkındaki kanun tasarısını hazırla,m ıştır.Bu hususta ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • iki Amerikan kruvazörü Izıniri ziyaret ediyor İzmir,16 T.H.A.Amerikan Akdeniz filosuna men sup Albani ve Kolombis ağır kruvazörleri yarın sabah limanımıza gelecektir.Gemilerin İzmirde kalacakları üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Van gölünde yapılan tetkikler Van,16 A.A.Van Golü İşletmesinden bir heyet gölde geniş bir iskandil ameliyesi yapmaktadır.Gölün derinliği,muhit uzunluğu ölçülmekte ve jeolojik,turistik,ekonomik durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • ingilterenin savunması Herhangi bir tehlike karşısında ingilizlerin anavatanın müdafaasına davet edilecekleri açıklandı Londra,16 A.P.İngiltere dün,herhangi bir tehlike karşısında,İngiliz vatandaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Unesco Körler Müşaviri Izmirdcn Ankaraya gitti İzmir,16 A.A.Körlerin modern usullerle yetiştirilme.Icıı ve eğitimleri konusunda konferanslar vermek üzere birkaç gün evvel şehrimize gel mifl olan Unesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • ingilizlere iltica eden Rus subayı Londra,16 A.P)İngilce Dışişleri Bakanlığı tara.^dan bildirildiğine göre,Alafiyadaki İngiliz işgal bölge-W iltica etmiş olan Rus suwl,Rusya haricindeki haya.1 Rusyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Thorez'i götüren uçağa taarruz iddiası Rusyanın bu husustaki protesto notasına karşı Amerika böyle bir şey olmadığını söyleyerek hâdiseyi yalanlıyor.Berlin,16 A.A.Almanyadaki Sovyet kontrol ko misyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • İspanya'ya yardım yapılıyor Vaşington,16 A.P.İktisadî işbirliği idaresi ECA dün,162.500.000 dolarlık ikraz programı tahtında,Tspanyaya derhal yardıma başlanacağını bildirmiştir.Amerikan kongresi,tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Profesör Pontocorvo meselesinin içyüzü atom saran esrar Eldeki malûmat ve vesaike göre,profesörün ortadan hay casusluk meselesi hududunu çoktan aşmış bulunuyor.Bu lenin içyüzünü profesörün kendinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1950
  • Meçhul askerin meçhul mezarı Bil Ankara telgraiına göıc,memleketin münasip yerlerinde «mechûl asker» âbideleri yapılacci:ve bu suretle mezarları belirsiz •Şehitlerimizin mübarek hâtıraları nihayet taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • A D YOL AR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar:Okuyan:Selma Koprülü.Çalanlar:Nubar Tekyay.Ercüment Batanay.Edip Er ten t 14.20 Serbest saat Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • üc.17 KAŞIM Ru.6 4 Safer 19 5 0 T.So 1370 Cuma 1366 VAİ ÜT VASATİ BZANİ Guru •5 6.42 1.47 Öğle 11.58 7.03 îkind i 14.37 9.42 Akşam 16.54 12.00 Ya t s 18.28 1.34 Imsa k 5.02 12,07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Çatalca ve Silivrıdeki askerî binalar göçmenlere tahsis edilecek Vali Muavini Fuat Alpar bugün beraberinde İskân Müdürü olduğu halde Çatalca ve Silivri ilçelerine giderek halen boş bulunan askerî bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Metruk bir kuyuda bulunan insan iskeleti Savcılık dün garip ve esrarlı bir hâdiseye el koymuştur.Maltepede bir inşaatta amele olarak çalışan Hasan isminde biri,30 senedenberi kullanılmadığı iddia olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Polise rüşvet vermek istedi Halit Çelik isminde bir kaçakçı,eski bir suçtan dolayı kendisini yakalıyan Eminönü Başkomiseri Ziya Dizdaroğlu^ na,serbest bırakılması için 50 lira rüşvet vermek istemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Kadın yüzünden birbirlerini yaraladılar Kazlıçeşmede oturup bir lâs tik fabrikasında çalışan Hüseyin Tokgözle aynı semtte ikamet eden Mehmet Kula bir kadın meselesinden kavgaya tutuşmuş ve her ikisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Diı-cinayet ihbarı Dün sabah savcılığa bir cinayet ihbarı yapılmıştır,İddiaya göre,Sultanahmette oturan Hüseyin isminde biri,onbeş gün evvel karısından mahkeme karanyle ayrılmıştır.4 aylık erkek çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Birkaç gündür işler kesat gL diyor,elini nereye atsa bog çıkıyordu Otobüste,tramvayda,irende,geceleri mahalle arala,nnda dalgasını yürütemez olmuştu.Bugünlerde insanlar mı {azla akıllanmışlar,yoksa ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • İLAN uruluşundan beri VAKKÖ emprime fabrikasının başlıca gayesi,değerli bayan müşterilerinin her şaman daha şık görünmelerini temin etmek olmuştur.Ayni gaye ile bu seferde müessescm/3,mtisfesna bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Sibiryadcı A ii-FRlKA NO:12 Kondüktör içeriye gi rip,büyük bir nezaketle mavi ceketli adamı selâmladı ve Pistubia'ya geldik,efendim,dedi.Adam.önce bir güzel esnedi,gözlerini oğuşturdu.Sonra,bize bakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARA Bu nüshada yazı işlerin idare eden:Vahid Ram Dizildiği yer:N.A.ve A Gazetecilik Koüektif i Matbaası Basıldığı EbÜzziya Matbaasil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • If.t.s-s s s-s Radyo Evinde Sah göhü çıkan hâdisenin mahiyeti "Çeşmi siyah,türküsü] Hamiyete niçin okutulmadı?V W Hamiyet Yücesesle gore,hâdise işin içine menfaat ve rekabet karıştığı îçiıı Cevdet Çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1950
  • BEYOĞLU ALKA'ZAR 42562' 1 i Festival 2 Kızıl Neljir 'T Çe .AR 44394' 1 Kurkak raman,ATLAS 40835;1 C ton hatıra İNCİ "84595' 1 Kr Kristin.ELHAMRA 42236' 1 şafakta ölürüm 2_Sa Vals.LALE 43595' 1 Kö kahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • 122 sabıkalı bir yankesici suç üstünde yakalandı 122 sabıkası bulunan tanınmış yankesicilerden Tevfik Ozavcı,yeni bir suç işlerken cürmümeşhut halinde yaka lanmıştır.Taksimle Bebek aıasında işliyen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • istanbulini fetih yılı Istanbulun 500 üncü fetih yılını kutlama derneği âzaiariyle Vilâyette teşekkül eden resmî komite azaları dün saa at 16 da vilâyette bir toplantı yapmışlardır.Dışişleri Bakanı Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Fahir Kılıç T Bastarafı Birincide 1 ladesine müracaat edilmiş vo bu arada Fahir Kılıç'ın nişanlısı Perihan ismindeki genç kız da dinlenmiştir.Temiz bir ailenin çocuğu bu lunan ve esmer güzel bir kız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Pravda'ntn rdd*osı f Baştarafı Birincide I gay menşeli bir Tass ajansı haberine göre.Mac Arthur'ün hazırlamakta olduğu bu uzun vadeli andlaşma Japonyamn yeniden ve geniş ölçüde silâh lanmasım da sağiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Venizeüos Bastarafı Birincide l rilen ziyafette Bahriye Bakahi Zaimis dost ve müttefik Türkiyenin Deniz Harp oku lu subay ve öğrencilerini mi safir etmekten büyük biı memnunluk duyduğunu belirt mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Mısır hükümetinin mühim I ir kararı Nahas Paşa "i936 Mısır İngiliz" andiaşmasının feshini ilân etti Kahire,16 A.P.Başka kan Nahas Paşa bugün Mısır Parlâmentosunun yeni otu rum devresi münasebetiyle Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • ft o V-*g baa ill R a H n nuiik ten iScp sttatti UjfUiV d İldi III I Tedbîrlerde küçük bir va olmasına s Evvelki gece saat 2 sularında Silâhtarağa Elektrik tabakasında zuhur eden bir arıza üzerine İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Tibet ve Napal I Başmakaleden deram] tirdi ve memleketi taraftarları işgal evledi.Kral simdi Güvenlik Konseyinden «fazilet ummanı» Lamalar gibi imdat istemekle meşguldür.Fakat hic bir vardım göremıyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Meııemenciğolu şerefine verilen ziyafet Paris,16 A.A.Afp)Cumhuriyet Konseyi Başkanı Monnerville Türkiyenin Paris Büyük Elçisi Numan Menemencioğlu şerefine bir ziyafet vermistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • TEŞEKKÜR Ailemizin büyüğü sevgili babamız,amcamız ve eniştemiz Muhittin Tanscli'nin hazin ufulü dolayısiyle büyük acımızı telgraf,telefon,mektupla ve bizzat evimize kadar gelerek paylaşmak lütfunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • FLEXARET Ml OPEMA FUTURIT INKA FOTOG RAF MAKİNELERİ-Satışa arzedilmiştir Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tr.hir Han Galata Tel:49449 Telgraf:Lamel 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Koredeki harekât Soğuğa rağmen Birleşmiş Milletler kuvvetleri her taraftan Mançurya hududuna doğru ilerliyor Seul,16 A.P.Çok şiddetli soğuklara ve adam akıllı bastıran kışa rağmen bugün Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Tehcir isini Hür Bulgarlar da şiddetle takbih ediyorlar Nevyorkta çıkan bîr Bulgar gazetesi komünistlerin Bulgaristana Korenin akıbetini hazırladıklarını yazıyor Nevyork,16 T.H.A.Burada ingilizce ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Vildaıı Aşır T Bastarafı Birincide I Genci Müdürü Vildan Âşir Savaşır,Umum Müdürlükten alınarak Hasanoğlan Köy Ens titüsü jimnastik öğretmenliğine tâyin iilmiştir.Eski Umum Müdürün yeni vazifesine gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Romanya eski kraliçesi doğurdu Lausanne,16 A.A.Afp)Eski Romanya kralı Mişel'in karısı'Prenses Anne dün gece bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Genaral orduyu F Baştarafı Birincide 1 ettiklerini söylemiş ve «Bu I programı sevk ve idare eden kuvvet,Türkiyenin yeni Genel kurmay Başkanı General Nuri Yamuttur» demiştir;General Nuri Yamut,bu vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • 12 ton tahin helvası kapalı zarfla 24/11/950 günü saat 16 da Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi öğlecien evvel Ist.Lv.A.de görülür.Kilosu 140 kuruştan tutarı 18.800 Lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • iktidarın biitçr a iği T Bastarnfı Birincide 1 rı israfı hakkında konuşulmuş ve birçok hatipler memleketin ihtiyacına hiç te uymıyan b israf hakkında u/un uzun şikr yelle bulunmuşlar ve bunlaı yapanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Halim Alyot'un basın toplantısı Basın Yayın ve Turizm U mum Müdürü Dr.Halim Alyot dün istanbul Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yapmış ve turizm mevzuunda şu izahatı vermiştir:Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • MBK* GAZİANTEP Şubemizin Bugünden itibaren Faaliyete başladığını sayın halkımıza ve müşterilerimize arzetmekle şeref duyarız.Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1950
  • Rahat bir uyku Vücud yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izlen tamamen izale edemez Yatmazdan evvel hafif bir ıaoaka KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus bir derecede zail olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • Yangın sönı ürme âlsti alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 37 adet âdi yangınlar için C02 gazının su ile birleşmesi suretile çalışan yangın söndürme âleti açık eksiltme i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçulaıbaşı No,13 Tel:Munjtene:2387G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • Wfâ68m52BamMi£iW8UKBUB&!WGa Dr.Hafız Cemal LOKMAN IIEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N,1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • İkinci küme maçlarında takımların durumu Adalet,K.Gümrük,Defterdar ve Beyoğlu «por bu sene çok kuvvetli Inr veziyetle İkinci k.ümcdc ıkı grup üzerınden yapılun karşılaşmalar bütün haruretiyle oynanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • 52 kiloda Abdülhamit Misır)ile karşılaşacak olan Ali Yücel,son yaptığı güreşlerin birinde ya güreş şampiyonası karşılaşmasına hazırlık Yaşar Doğu 79 kiloya iniyor.Gazanfer Bilge e Amerikalılarla güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • Istanbul Belediyesi 3EHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı ı*azan:Tennesse Williams Türkçesi j Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersin* dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0 80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.73.90 Serbest piyasada DÖVÎZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1950
  • 1 Yüz örtüsü,Bin kilo:2 Zeybek Ağası,Gam;3 Bir çiçek;4 Bir cins kap;5 Bir harfin okunuşu,Rençper;6 Vücudun kaplaması,Bir nota;7 Zehir,Son günlerde İstanbulu kaplıyan duman;8 Vekil bırakma,Meydana geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6