Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1950
  • 16 KASIM 1950 Perşf ıııbe Başyazarı:Ali Naci KARACAM Adres:Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No:18 î S T A N B U t Telgraf MİLLİYET İstanbul v YIL-1 SAYI:19S Posta Kutusu TELEFON FİYATI 49 2 29614 10 Kurug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Cemiuet-KONFERANS it Kopenhag cerrah!profesörlerinden Dr.Husfeldt.ve Dr.Hansen tarafından ciğer veremi ve kalb ve göğüs ameliyat lan mevzulu konferanslar 17.21.22 Kasım günlerinde Cerrah pasa ve Gureb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Mesken ve et dâvası Ankara Belediye Reisinin iddialarına Dr.Fahrettin Kerim cevap veriyor Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu evvelki gün bir ajans muhabirine ver diği beyanatta,Ankarada baş gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Denizyolları idaresine verilecek yeni sekil.Denizyolları idaresine verilecek yeni şekli tesbit etmek maksadiyle pazartesi günü Ankarada bir toplantı yapı lacaktır.Denizyolları Genel Müdürü Cemil Parma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Sıcak su ile haşlanan bir yavru öldü Fındıklıda mezarlık yokuşunda oturan Cemilenin 2.5 yaşlarındaki oğlu Nedim,üzerine devrilen bir teneke sıcak su ile haşlanmış ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • HALKINSESI Çapa tramvay durağı Bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu almış bulunuyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Çapada yıllardanberi mevcut bir tramvay durağı mevcuttur.GUnden güne geüşmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Kızını fuhşa teşvik etmiş 13 yaşındaki Yükselin bikrini izale etmekten sanık olan genç tevkif edildi Şehremininde kahvecilik ya pan İsmail isminde biri dün sabah savcılığa müracaat ede rek ayrılmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • İşçinin ücretli hafta tatili meselesi Birkaç gün evvel Sanayi Bir liginde toplanan zümre sana yi mümessilleri işçiye ücretli hafta tatili verilmeyip senelik ücretlimizin verilmesini uygun bulmuşlardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Karaya oturan Saadet vapuru dün yüzdürüldü Sis yüzünden Çanakkale ci varında karaya oturan Saadet vapuru dün yüzdürülmüştür.Gemi 86 yolcu ile tstanbula hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Fen âleminde Senede iki defa doğuran koyun Geçenlerde bir telgraf havadisi Amerikada koyunları iki defa doğurttuklarını haber veriyordu.Bu hususta elimize geçen son malûmatı aşağıda bildiriyoruz:Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • KISA HABERLE İc Şoför Kazım Baykaîın i resindeki 3336 sayılı kamyo yaşlarında Ömer Karaçalı minde bir çocuğa çarparak cuğun ölümüne sebep olrm turir Dün sabah şehrimize g Şili orta elçisi Mar.uel Car
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Âbideden çelenk çalanlar.Bunu da işitecekmişiz.Ankarada Ulus meydanındaki âbideyc konan çelenklerden ba zılarını bir çiçekçi para vererek serseri çocuklara çaldır mış.Ne kadar doğrudur bilmiyouz.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • İslâm Âleminde Kanlı Hadiselere Sebep Hm HÂSİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:116 ZİYA ŞAKIR Bütün gece acıklı feryatlarla geçmişti Bu karar verildikten son ra Hamza bin Muğivre,maiyetine dört bin kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Vali okulları gezdi Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay dün yanında Millî Eğtim Müdürü olduğu halde şen rimizdeki İngiliz High Schsol Nilüfer Hatun ilkokulu ve Kabataş lisesini teftiş etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Bir İtalyan firması Savarona yatını tadil etmeğe talip oldu.Monfalcone isminde bir İtal yan firması,Denizyolları ida resine müracaat ederek Savarona yatını tâdil ederek yolcu gemisine getirebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Kardeşinin öcünü almak istedi Salih isminde birini öldürmekten sanık iken beraat eden Kâmile dün maktulün kardeşi tarafından öldürülmek istendi.Evinde kiracı olarak oturan Salih isminde birini öldürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Orhan Veli fazla içkiden zehirlendi Yeni devrin en mümtaz şairlerinden Orhan Veli evvelki gece fazla içkiden zehirlenmiş ve dün sabah vefat etmiştir.Bu acı hâdisenin tafsilâtı şudur:Şişlide Hasat soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Eminönü Kaymakamlık binası tamir edilecek Eminönü Kaymakamlığı bi naşının tamiri etrafında gerekli hazırlıklara başlanmıştır.Kaymakamlık muvakkit bir zaman için Balıkhane binasının üzerine taşınacaKt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1950
  • Kıskançlık yüzünden Karısını bıçakladı Fenerde oturan İsmail isininde biri kıskançlık yüzünden karısı Hediye ile kavga,ya tutuşmuş ve bıçağım çekerek kadını muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • tt$Kfi*0tt Yıpranma endîşesi Geçen ayın otuzunda Çıkan Üçüncü Cihan Har tol)başlıklı yazımda harp baaurvklan henüz tamam lunmadığı için Asyadaki i-1 V.ier.ü ateşe aturali ailv&uta harbeden Rusya mn he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsünde talebe kayıtları sona erdi Gazetecilik Enstitüsünde ta lebe kayıtladı dün akstım sonu ermiştir.Enstitü Müdürü Ord.Prof.Şükrü Baban dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Doğum Net iman Aral ve Binbaşı Cemal Aralın 15 Kasım 1950 günü bir erkek evlâtları dün yaya gelmiştir.Yavruya uzun ömürler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Thorez Moskovaya vardı Londra,15 A.A.Sovyet Haberler Ajansı,Fransız komünist partisi lideri Maurice Thorez'in Moskovaya vâsıl olduğunu bugün bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Tanınmış artistlerden Stewart hastalandı Londra,15 A.P.Tanınmış Amerikan sinema aktörlerinden 43 yaşındaki James Stewart bugün alelacele Londrada bir hastahaneye yatırılmıştır.Kendisine derhal bir apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Ankarada bir Radyo kursu açıldı Ankara,15 A.A.Birleşmiş Milletler eğitim,bilim ve kültür kurulu «Unesco»nun Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile vâki an laşması gereğince 3 ay müddetle radyo kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • [falyan Mebus an Meclisinde Kadınların gayriahlâki kıyafetleri görüşüldü Roma 15 AP)Dün,Italyan Mebusan Meclisinde,İtalyan kadınlarının dekolte yakaları ve çıplak erkek hey kellerine konmuş olan incir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • ı riyan dünkü ta Kazananların tam listesini veriyoruz Millî piyangonun 15 kasını 950 çekilişi dür.saat 13 te yapılmıştır.Kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz.100.000 l'ra kazanan numara:063258 50.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • 400 kiloluk bir öküzün çıkardığı hâdise St.Sebastien,15 A.A.400 kilo ağırlığında bir öküzün dün akşam mezbahaya götürülürken kaçması üzerine St.Sebastien sokaklarında büyük bir panik hüküm sürmüştür Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • EDEBİ TEFKİKA:15 TARIK BUĞRA Demek öyie;büyük kom İtftr nihayet geliyor,dedililseyin bey hâlâ orakçılakarşı haksız davrandıfını HU ett'.rmek istiyordu:Buradan ayrılmayacaklabiliyor,iliklerine kadar Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Otobüslerin yeni yolu Hiç bir sebep ve lüzum yokken Bayıldım yokuşun dan gidip gelen Şişli Beyazıt otobüslerinin Akaretlerden dolaştırılması hakkında alınmış olan karar,çeşitli dedikodulara ve şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Akdenizde mühinı deniz manevraları yapılacak Roma,15 A.Â.Gazetelerin bildirdiğine gore,Amerikan ve İtalyan birliklerinin iştirak edeceği deniz tatbikatı önümüzdeki günlerde Taranto limanında başlıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Venezüella Başkan Vekilin öldüren çete reisi hapishanede öldürüldü Caracas,Venezüella)15 A.P.Pazartesi günü,Venezüellanın Başkan vekili yar Day Carlos Delgado Clıalbaud'u öldürmüş olan silâhlı çetenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Türk muhriplerinin Akdenizdeki gezisi Türk bahriyelileri şerefine dün Yunan Bahriye Bakanı tarafından bir ziyafet verildi.Muhripler İtalyan limanlarını da ziyaret edecek.Atina 15 AP)Türk Donanmasına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Çin heyeti Amerikaya gidiyor Moskova,15 A.A.Mos kova basınında bugün yayınlandığına göre Wan Siuchauon'un başkanlığında 8 kişilik bir komünist Çin murahhas heyeti dün Nevyorka hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Mısırda karışıklıklar Kahire,15 A.A.Muhtelif dergileri «Ahbarül Yevm» ve «Atobarül aa» nm matbaa ve idarelerine binlerce nümayişçinin hücum etmesi üzerine polis müdahale etmiş ve vukubulan çarpışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • İranın durumu J Tahran radyosunun "A merikan Sesi» nin tefsirlerini yayınlamasını Ruslar protesto etti.Tahran 15 A.A.Afp:Dün Bakanlar Kurulunca alınan ve bugün Tahran rad yosu tarafından resmen yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Mısır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bugün Mısıra tadıyor Mısırın Süğlık ve Seval Yardım Bakanı El Mahmut dün sabah Muhammet!El Kebir vapuru ile şehrimize gelmiş ve şehirde kısa bir ğe zinti yaptıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Harikalar diyarı ııı.r-Amerikada değişik şeyler Hayır müesseselerinin bolluğu rekor kır Hayır işlerinde ve insanlık bakımlarından dünyaya örnek olabilecek bir milletiz.Fakat teşkilâtsızlığımız ve ihma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1950
  • Amerikan yardımı Truman,yeni bir yardım programının plânlarının hazırlanmasını emretti Vaşington 15 AP)Başkan Truman,Ocak ayında Kongreye sunulacak olan ye ni bir yardım programının plânlarının hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Hftc.16 KASIM 19 5 0 Perşembe Ru.5 Safer 1370 3 T.So 1366 VAKİT VASATİ BZANİ Güneş 6.42 1.47 Öğle 11.58 7.03 İkindi 14.37 9.42 Aksam 16.54 12.00 Yatsı 18.28 1.34 İmsak 5.02 12.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Vediği radpor da bir hastann bulunduğunu yazan doktorların daha kötü kamplara doktor olarak sürgün edildiğini söylüyorlardı.Mahkûmlardan herhangi birinin buraya girebilmesi içm artık hastalıktan yürüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Sahibi:A.N.KAR J Bu nüshada yazı işlerin idare eden:Vahid Ram Dizildiği yer;N.A.ve A GazeteÖlik Kollektif J Matbaası Basıldığı Ebözziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Kızıl Nehli BEYOĞLU ALKAZAR Festival 2 çe)AR 44394» 1 "Kr-vk' ram nıı.ATLAS 40835)1 ren hatıra ÎNCI f 84595 1 Kristin.ELHAMRA 042235' 1 şafakta ölürüm 2 Vals.LALE 43595' 1 kahraman.İPEK 44289)1 r Hor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Son tıbbî kesitlerin inanılmıyan tarafları Amerikalılar ölü bir kadının sağlam böbreğini,hasta bir kadına nakletmeye muvaffak oldular Amerikan tıb kız kolejine mensup genç kızlardan bur grup Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri P1.13.45 Şarkılar.Okuyan:Sami Toker Çalanlar;Hakkı-Derman,Şerif îçli.Şükrü Tunar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • Çocukluk Aşkı Ümit Nah i t R AMOK Sami aslen Merzifonlu idi.Burada,babasının eski bir silâh arkadaşı olan Hüsnü Bey isminde yerli bir memurun evirde yatıp kalkıyordu.Zaten Hüsnü Beyin ısrarı üzerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1950
  • SOLDAN SAGA 1 Pey,îç çekme;2 İp UCU,Tersi)Bayağı;3 Afik ve belli şekilde;Cihet;4 Tersi)Kaçık akıllı,Tersi)Aydınlatma;5 Soysdp;6 Benzer,Yüktelme,Bir nota;7 Buyururcasına;8 Ön taraf.İstikbal;9 Oy,Maksat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • K.Gülek'in konuşması f Bastarafı Birincide 1 partimizin esaslı umdesidir.Partimiz kanun dairesinde ya pılacak meşru seçim yolundan başka bir vasıta ile iş başına gelmeği asla aklından geçirmez.C.H.P h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • H İKAYE Bas tarafı 4 üncüde» sinden sonra:Maalesef kardeşim,dedi.Maalesef.Akihetimia malûm.Kafam göğsüme düştü.Gözlerime hücum eder.yaşları men dilimle zaptedemedim.Artık herşey bitmişti.Son bir ümitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • Ulaştırma Basın to Baştarafı Birincide 1 bekleyen vatandaşlardan şikâyet telgrafjarı yağmaktadır.Yolcu vagonları hem mik tar,hem*de kalite bakımından ihtiyacı karşılamaktan u zaktır.İzdiham son haddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • Ömer İnönünün duruşması 1 Baştarafı Birincide 1 cak olan Muzafferin annesi Zellha ve babas Halil Kayalı bay adliyeye gelmişlerdir.Duruşmaya saat tam 9.30 da başlanmış ve hafifçe sararmış çehresi ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • GAZİANTEP Şubemizin 17 Kasım 1950 Tarihinden itibaren faaliyete bağlıyacağım sayın halkımıza ve müşterilerimize arzetmekle şeref duyarız.Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • Meclis mi r Baştarafı Birincide 1 I na Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ cevap vermiştir.Bakar,ezcümle «Bakanlıkdaki kadrolar içinde,ihtisas şubeleri arasında koruyucu hekimliğin bulunmadığını an cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Satılık arsa Is^nbui Fatiîttı» Eafca Hîsan Alem!mahallesinin Atatürk Zkklvariaâa kaAKfûmo»«M 1564 cü adasında 3 parsel numaralı 277 «eteekaae «aHsalı Beta*!y.e ntalı arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • N.Yamut seyahate çıkıyor F Bastarafı Birincide l nelkurmay Bafkanırruz Oige,neral Nuri Yamut,yarır *n,bah yurt gemine eikaeaknr Kurmay Ba$l**mmi2:mrihtflij ordu b:rlft!*rimİ2j taftlj pd*cek.çalınmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • Dışişleri Bakanımız dün Romadan döndü r Baştarafı Birincide 1 mediler.Maamafih,eksik kalan yerlerine rağmen,bu mukavele,insan haklan namına bir kazançtır Bizi alâkadar edecek meselelerin bağında Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1950
  • dünkü hâdise f Başiarafı Birincide 1 mamen ters mânalarda alındığın:Cumhuriyetçiliği is'.ipdat olarak,lâikliği dinsizlik olarak,halkçılıg!istismarcılık olarak,milliyetçiliği milliyetçilik olarak,inkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1950
  • Bilhassa kadınlarda.vakitsiz olarak yüzde bir takım çizgilerin belirmesine sebep olmaktadır.Her gün Krem Pertev ile yapılacak ufak bir Masaj bu mahzuru kat'iyetle önlerta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • I Ağaçlı Kömürleri)nin Külü azdır Kalorisi Yüksektir.Her cins izqarali sobada yanar.TÜRKİYE KÖMÜR SATIS VE TEVZİ MÜESSESESİ!15627)8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Yeni gelen son model CHIRANA ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHİR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Dünya güreş şampiyonası Paris,15 A.A.Afp)Her sene yapılması Milletlerarası Güreş Federasyonu tarafından kararlaştırılan Dünya şampiyonası revanş maçları 1950 de 2 ve 3 aralıkta İstaiıbulda yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Turnuvası Teknik Üniversitesinde Harb I.T.Üniversitesi,Deniz Harb Okulu takımla» inin iştirakiyle Teknik!Üniversite Basketbol Kupası Maçları yapılacak-İstanbul spor oyunları ajanJığı önümüzdeki mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Yunanlı boksörler Sis yüzünden dün gelcmiyen boksörler bugün şehrimize geliyor Dün şehrimin^ gelmesi beklenen Yunan boksörleri,anî bir arıza dolayısiyle hareketlerini tehir etmek mecburiyetinde kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Büyük Britanyada yapılan maçların en mühimi addedilen İskoçya ingiltere millî karşılaşmasından bir görünüş Kulüpçülükten evvel memleket sporu ve Gal temsilî futbol takımını kuran idareciler,Manches te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1950
  • Bursa İli Daimî Komisyonu Başkan hamdan Karacabey Okçular gölü yolunun 14-f-000—27+000 kilometreleri arasındaki kısmın 90142 lira keşifli stablize onarımı işi ihale bedeli 1951 yılı bütçesinden ödenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor