Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1950
  • 15 KASIM 1950 Çarşamba AH Naci KARACAM Adres:Nuruosmaniye TUrbedar Sokak No:lg-İSTANBUL Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL;1 SAYI:194 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruş rff U T AKİL SİYASI "S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Çirkin bir iftira Rüşvet aldı iddiasile bir polis memuru hakkında yapılan ihbarın aslı çıkmadı Dün Zcytinburnu gecekondu sakinlerinden ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Aziz ve karısı ilgililere mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • HALKINSESI Telefoıısuz kömür deposu Bir okuyucumuzdan çok garip bir mektup aldık.Haklı olan bu mektubu neşrediyoruz;Unkapanmda herkes,ce malûm bir kömür deposu vardır.Bu depo mangal kömürü deposu deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Yeni sigara paketleri Tekelin,bu iş için sipariş ettiği makinelere yer bulunamadığı iddia ediliyor Tekel idaresinin piyasaya yeni tip sigara paketleri çıkar maya karar verdiği malûm dur.Sürgülü ştkild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Radar cihazı siparişinde bir yolsuzluk 8.11,1950 tarihli nüshamızda Devlet Denizyollarında 2 mil yon liralık bir radar sipariş başlıklı bir yazı intişar etnıiti.D.Denizyolları Genel Müdürlüğünden bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Fahir Kılıç'ın eşya çaldığı evde keşif yapıldı Sabık Gaziantep Milletvekili Ali Kılıç'ın oğlu Fahir Kılıç,bir müddet evvel Arnavutköy de bir tacirin evinden 25 bin lira değerinde halı,mücevher ve eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü ders programı yarın tespit edilecek Gazetecilik Enstitüsü profesörler kurulu yarın bir toplantı yaparak ders programını tespit edecektir.Alâkalılar,ders saatlerinin öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Denizyolları işçileri için biı nizamname hazırlanıyor Denizyolları idaresi,işçiler hakkında hükümetçe hazırlanan kanun teklifi ve nizamnamelerden başka işçilerin gıda maddelerini iyi ve ucuza alabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Bir şakanın akıbeti Arnavutköyde çöpçülük ya pan Hüseyin Uysal,arkadaşı Hüseyin Ak ile şakalaşırken kasığına bir tekme vurmuş ve barsaklarını patlatmıştır.Yaralı Beyoğlu Belediye hasta hanesine kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Dil iskelesinde devrilen marşandiz Evvelki gün,8.45 de Dil iskelesi istasyonundan kalkan 68 numaralı marşandiz treni istasyonun Gebze tarafındaki tünelin içinden geçerken bir rayın kırılması üzerine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 ka 1950 çekilişi bugün saat 1 Ankarada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • if iskenderiye konsolos!ı na tayin edilen İngiliz Bası* teşesi Mr Redword dün ve Belediye Reisini ziyaret derek veda etmiştir.if Fransız piyanisti Sail Francois dün şehrimizden rılmıştır.Viyolonist Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Dokumacılar Koc^erat Ankaıaya h\rj heyet gönderiyor Bv P^txi 20 sinde Ankar Küçük Doku*nacılar Koop tiflerinin hakikî koopcı prensiplerine dayanan bir şekkül haline getirilmesi i toplanacak olan kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Makine Fakültesi Doçen seçimi geri kaldı Teknik Üniversite Ma Fakültesi profesörler kur na iştirak edecek doçenti ıi r1"-ekseriyet temi Kınamadığı için iş'nn al kadar tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Qiintin mevzuları Mayi beyaz z Süt derdimizi halletmek üzere bir şirket kurulması,sütün pastörize olarak satılması gibi etüdler yapılmakta,hattâ kararlara varılmakta olduğunu işitiyoruz.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Bir Alman firması ortak arıyor Memleketimizle Almanya arasında ticarî nakliyat işleri yapan bir Alman firması Ticaret ve Sanayi Odasına mü racaat ederek Türkiyede kendisine sermayeli bir ortak ar;dıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • İşçiye ücretli hafta tatili verilmesi işi Sanayi Birliği Uumumî Kâtibi bu hususta alınan karan Bakanlığa bildirmek üzere Ankaraya gitti İşçiye ücretli hafta tatili verilmesi hususunda hazırlanan kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Sis yüzünden Morla vapuru dün sabah karaya oturdu İstanbul limanı ve methali,iki gündenberi sabaha karşı kesif sisle kaplanmakta ve deniz vasıtaları geç vakte kadar işleyememektedir.Sis.dün de devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • Mahallede meydan muharebesi Zabıta raporlarında randevucu oldukları bildirilen iki bayan arasında,meslek rekabeti yüzünden,ötedenberi geçimsizlik varmış.Meşru rekabete kimse birşey diyemez.Fakat bu ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • İslâm ÂİOTiRdı RkIi Hâtolerı S*ip Ota HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti NO:115 ZIYA ŞAKÎR Hz.Hüseyin sükûneti muhafaza ediyordu öğleye doûru.Küfe taralından,tozu dumcna katan birkaç süvari geldi.Bunlar,ibni Zeyya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1950
  • KONFERANS ^r Sir Geoffry Organ dün Gureba ve Cerrahpaşa hastahanelerinde birer konferans ver mistir.Kopenhag Üniversites kalb hastalıkları mütehassıs Dr.Anderson dün Cerrahpa:hastahanesinde,kalb ve gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Ziraat sayımı yakında bitiyor Şehrimizde yapılmakta oian ziraat sayımı bir iki güne kadar neticelenecektir.Bu içc nezaret etmek üzere şehrimize gelen İstatistik Umum Müdürü Şefik Bilkur ile,Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Ankarada et sıkıntısı Ankara Belediye Başkanı buna istanbul Belediyesinin ete nark koymamanın sebep olduğunu söylüyor Ankara 14 ANKA)Ankara Belediye Başkanı Atıl Benderlioğlu.Istanbulda et satışının s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • üd ava llılıkl arımız Dünkü gazetelerde arkeoloi sahasındaki yeni keşiflere ait bir iki ajans telgrafı vardı:Afrika sanülerinde yirmi bin yıllık bir kasaba harabesi keşfe dilmiş;Avustralyada da 130 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Mangala düşen çotuk öldü Tahtakalede Karakol sokağında oturan Satı ismindeki kadının 3 yaşlarındaki çocuğu Yaşar evvelki gece kazaen mangala düşmüştür.Muhtelif yerlerinden yanan yavru dün kaldırıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Haricî kısa haberler ITALYADA Milyonlarca İtalyan,bugün işlerine yaya gitmişlerdir.Filhakika.Roma Ulaştırma işçile ıi.ücretlerinin arttırılması male sadiyle pazar gününden itiba ren grev ilân etmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Barış kongresinin İngilteredeki toplantısı Sheffield îngilteıe)14 AP)«'Barış Kongresi» dün yapmış olduğu karma karışık bir celsesinde,îngilterenin ortasın da bulunan bu şehirden.Varşovaya nakletmenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Yugoslavya Yunanistan arasında Atina 14 AP)Yunan Yuguslav münasebetlerine temas eden Başbakan Sofokles Venizelos,Yunanistomn Yugoslavyaya sevkedilen Amerikan yardım malzemesinin Selanik limanından ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Yedi kişinin kaçırdığı kadın Ar.kara 14 ANKA)Ge genlerde Aktaş mahallesinde turan Medina adında bir kadın gece yarısı yedi kişi tarafında)kaçırılarak asrî mezarlığa götürülmek istenmişti.Yedi sanığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • israil bizden bakliyat almak istiyor israil'den,Ticaret ve Stna-Vl Odasına müracaat eden bir firma memleketimizden İsratij!hicret eden Yahudi sermayelerinin takas esası üzerinin transferi mucibince me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Cumhuriyetçilerin dış siyasete ait görüşleri Ayandan Taft,infirada taraftar olmumaklu beraber harice yapılacak dış krediler lehinde rey vermenin bahis konusu olamıyacağını söylüyor Vaşington 14 A.A.Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Mister Dorr Antalyada tetkikler yapıyor Antalya 14 A.A.iktisadî işbirliği Türkiye icra komitesi başkanı orta elçi fiussel Dorr.J Bayındırlık Bakanlığı ka ra yoiları genel müdürü ve An talya milletvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Istanbul Telefon Baş Müdürülğü Ankara ]4 Milliyet)1 Mun hal bulunan 100 lira aylık!İstanbul telefon başmüdürlüğün».Seyhan Bölge Baçnıürlürü Ne cabettin Çakır tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Almanya meselesi ve dörtler toplantısı iuondra,14 A.A.Lps:isçi Daily Herald gazetesinin siyâsi yazarına göre.Almanya hakkında Prağda hazır lanmış olan tebliğ dörtler kon feransınm toplanması için kâfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Karıştırmak sizin kötü alışkanlığınız doktor bey,"'yordu;halbuki bir şeyin mi 2acını değiştirmek onu yok etrnek demektir.I Doktor oralı değildi:Hurimle Şükriyeyi:Işıklı günler bayanlar,P'ycrok alay ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Yunanlılarda Koreye asker gönderiyor Vaşingtor.14 A.A.Afp:Amerikadaki Yunan büyük elciliğinden bildirildiğine göre bir Yunan piyade taburu Ko rede Birleşmiş Milletler bayrağı altında çarpışmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Elâzığ'da bir şirket kuruldu Elâzığ,Milliyet» Elâzığ'ın iktisadî kalkınmasını temin için.pamuk ipliği ve dokuma üzerinde çalışacak bir şirket kurulmuştur.Şehrimiz tüccar,lannın birleşerek koydukları 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • iki tâyin Ankara 14 Milliyet)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında açıl:olan 80 lira maaşlı Konjonktür ve Yayır.Müdür Yardımcılığına istanbul Belediye İktisat işleri Müdürü Nairn Öktem İşletmeler Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • D.P.adına abone kaydedenler Demokrat Parti İl İdare Ku rulu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:Partimiz adını kullanarak ve partimiz adına hareket ettiklerini iddia ederek,resmî,yarı resmî ve hususî müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Türk-Yunan miinasebatı Venizelos,Akdeniz savunmasına Türkiye ile birlikte vâki davetten mütevellit memnunluğunu izhar etti Atina 14 A.A.Afp:3 Kasımda yemin eden yeni Venizelos kabinesi pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • üniversite ile Belediye arasında Şehir hastahaneleri nasıl paylaşılacak Önümü/deki şubat ayı içinde Şehir Meclisinde gündeme alınacak olan bu mevzu etrafında çeşitli tefsirler yapılıyor.Şehir hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1950
  • Avrupa polisi nelerle uğraşıyor?Gizli verici meselesi i «^5S^' Fransada gizli radyo postalarını meydana çıkarmak için bir çok mahallere dinleyici âletler konulmuştur.Bu merkezlerin en mühimini Pariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • Bir yıldız kaydı.Safa ÖNAL Bu sakin,ışıklı yaz gecesinde elektriği yanmamış odasının penceresinden gökyüzünü sey rederken,dalıp gitmişti.Boğaz'n karşı kıyısı:Ortaköy Dolmabahçe,Kabataş oturduğu yerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • 15 KASIM 19 5 0 Çarşamba Ru.2 T.So 1366 VAKİT VASATİ KANİ Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı imsak 6.42 11.58 14.37 16.54 18.28 5.02 1.47 7.03 9.42 12.00 1.34 12.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • 1 Kat'ı mükâfi;2 Anlaşma,Bir mabut;3 Yaıandan gösteriş,Kira;4 Kısır Lk;5 Altın.Lezzet;6 Bir hayvan,Başa giyeceklerden;7 Tersi)Hâtıra,Bazı kere;8 Sema,Bir edat;9 ı—Halkın bir mücrimi cezalandırma?Ağırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Festival 2 Kızıl Nehir çe .AR 44394' 1 Korlıtj ram an.ATLAS 40835)1 ren hatıra İNCİ 84^95' 1 M Kris!in.ELHAMRA 42236' 1 şafakta-ölürüm 2 Vals.LALE 43595' 1 K kahraman,tPEK 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • Dr.Hatiz Cen LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütel sisi.Pazardan başka gün saat 14 den 17 kadar İstanbul DİTor.yolu N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • Sibiryqda Açan Zambak Kamptaki bütün insanları bir araya getirdiler ve kamp komutanlığının bir emrini okudular.Ben,okunanların çoğunu anlamadım.Amma,sonradan öğrendim ki,muhafızlardan biri,mahkûmlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • High S.kız okulunun 100 üncü yıldönümü ingiliz High School kız kısmının kuruluşunun 100 üncü yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 de okul binasında bir tören yapılmıştır.İngiliz Büyük Elçisi Sir Noel C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • İlmî ve tıbbî bahisler ingilterede mikrop araştırmaları Faydalı mikropların tehlikeli mikroplardan bazılarının tefriki Mikrop bahsi geçince bir çok kimselerin zihninde otomatik olarak hastalık mefhumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1950
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar I3.O6 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 1 Offenbach,«Orfeus Cehennemde» Uvertürü 2 Ysı Geiger,«Delibes'in balelerinden hatıralar» Potpurri 3 Dy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • İngiltere Yugoslavycya borç verecek LoJndra 14 AP)lngilte,xe„ Yugoslavyanın içinde bulun dtifa ekonomik sıkıntıyı gider,mek dinere,bu memlekete 3 milyon legaliz liralık bir kredi açmaya teklif etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Müstakil Libya T Bas ta raf ı Birincide 1 leüerin himayesinde müstakil bir devlet haline gelmektedir.İngiliz resmî makamları bugün,o tarihte,anayasayı ha zırlayacak meclisin toplantıya bağlıyacağını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Ömer inönü f Ba^larafı Birincide 1 apartmanı önünde bir kavgayı müteakip,35 tecrübe plâkalı otomobilin altında kalarak fecî bir şekilde ölmüş ve 'bu hâdiseden sanık olarak mahkemeye verilen Robert Mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • e hrı mızı kaplayan kesif sis r Basiarafı Birincide 1 Fuat Köprülüyü getirmekte o lan Mısır bandıralı Muhammet El Kebir vapuru sis yüzünden Marmarada demirlemeğe mecbur kalmıştır Bakanın bu sabah gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Meçhul Asker Abidesi Yurdun münasip yerlerinde âbideler yaptırılacak Ankara 14 ANKA)Vatan için canlarını vermiş bulunan aziz şehitlerimiz için memle ketin harp görmüş bölgelerinde muhtelif şehitlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • İzmir radyosu Bakanlar kurulu karar verirse devamlı olarak neşriyat yapabilecek îzmir 14 T.H.A.Izmir,de kurulan şehir radyosu son bir tecrübe yayını yapmış ve tesisatı yapan firma tarafından belediyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Komünizm VE Yugoslavya fBaşmakaleden devaınl bir balavınm başlamak üzere olduğunu da görmekteyiz.Demiryollarının bozuk iltisak kısımları her iki mem leket tarafından sür'atle tamir olunmakta,bu sene y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Maarifteki komünist unsurlar temizlenecek T Bastarafı Birincide 1 Kanlığının vazifeleri hakkında konuşmuş ve bu konuşma şiddetli münakaşalara yol açmış tır.Millî Eğitim Bakanı söz alarak,eski iktidard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Reisicumhurun kabul ettiği valiler Ankara 14 A.A.Cumhurbaşkanı Celal Bayar bugün Çankaya'da Maraş Valisi Rauf înan,Manisa Valisi Recai Türeli ve Muğla Valisi Dilâver Argun'u kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Baba katili T Bastarafı Birincide 1 tında 75 yaşlarında bir ihtiyara ait bir ceset bulunmuştu.Uzun araştırmalardan sonra cese din hüviyeti tespit edilmiş ve bunun Turgutlu zenginlerinden Mehmet Elibol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Avupa pohsi nelerle uğraşıyor?«Baslardı 3 üncüde araştırma,işi meydana çıka rıyor.Radyo polisi nasıl çalışır?Fransada,gizli radyo pj-tî larını meydana çıkarmak içiı birçok malıallere dinleyici i letle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • I Şebek emi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Tıp F.5.6.S.88G6 ADNAN ÖZElL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr,64.03 100 Belçika Fr.5.80 100 îsveç kronu 04.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Türk ordusu Ortadoğuyu Kızıl ordudan koruyor r Baştarafı Birincide 1 «Orta Şarkta yapılacak ko münist akınına kuvvetli 19 tümeni ile sert bir kaya gibi karşı duran Türkiye,Gterbî Avrupanm Rusya tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Mi JtUUitjet ABONE FlATLAII Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 B 1 3 Yabancı memleketler İçin İM mislidir.İLAH HATLARI Başlık 20 liro 2 nei sayfa santimi 4 I İra 3 ünefl 4 4 üncü 2.5 Hân sayfam santim'.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Avukatlık s t_aj ı Adale!Bakanı,staj müddetinin uzatılmıyacağını söyledi Ankara,14 Milliyet)Son günlerde gazetelerde avukatlık stajının üç seneye çıkarılacağı hakkında bir çok haberler yayınlanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Sıtma savaşı toplantısı Ankara 14 Milliyet)Sıtma Savaş Bölge Başkanlarının iştirak ettiği istişarî mahiyette ki toplantı bu sabah Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağın bir nutkuyla açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Koredeki birliğimiz r Baştarafı Birincide 1 neral W.G.Haan gemisinin bütün personeli bu tarihî hâdiseyi yaşamış olmaktan şeref ve sevinç duyarlar.General Tahsin Yazıeı'nan komutası altındaki Türk aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Aboneman suiistimali C Bastarafı Birincide l ayırarak biletleri hafif kolalı suya sokup ütülemiş ve 50 varaklı karneler haline getirmiştiröğrendiğimize göre.Fuat Çengeloğlu bu karneleri.Sirkecide terz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Öldükten sonra beş gün yaşıyan adam Londra,14 A.P)Bugün adlî tıp tarafından yapılan bir ilk tahkikat sırasında ifade ve ren Dr.J„ Shackle adlı bir dahiliyeoj,ölen bir adamın,ölüm hâdisesi yer aMaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Yeni yol vergisi tasarısı hazırlığı Ankara,14 Anka.Bayındırlık Bakanlığının bir müddettentberi hazırlamakta olduğu yeni yol vergisi kanun tasarısı son şeklini almak üzeredir.Tasarı alâkalı Bakanlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • Yaman bir eroinci şebekesi yakalandı Şebekenin reisi,eski İçişleri Bakanı Emin Erîşirgilin kayın biraderi imiş Emniyet Müdürlüğü ikinci şube kaçakçılık bürosu memurları dün Beykozda mühim bir eroinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1950
  • omünist Çin,Tibet Tibet,Birleşmiş Millet lere istiklâlinin korunması için müracaatta bulundu Lake Success,14 A.Fj Tibet,dün,resmen,Komünist Çinin müstevli olduğunu açıklamış ve Birleşmiş Milletlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Firmamızın Tibbî ve diş tababeti cihazları ildx bundan lööyle devamlı olarak getirteceğimiz MlnEİıVÂmarka dikiğ makineieri» MGLOPHON marka radyoları,Mil ili îr A sinema ve fotoğraf ti V I İl makineler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • ssa o e h 1 t ö h tnm Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • HERKESÇE BİLİNEN BİR ŞEY varsa o da KREM PERTEV'in değerli bir müstahzar olusudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nilshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • ı Erkekler niçin traş olur?Ctvabı gayet basittir temiz ve yakışıklı görünmek için.Fakat bundan maada,ekseri erkekler için,her gün traş olmak adetâ bir itiyat olmuştur,o derece ki traşsız geçen *bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Yunanlı boksörler bugün geliyorlar Şehrimizde karşılaşmalar yapmak üzere beş Yunan boksörü ve iki idareciden müteşekkil yedi kisilik bir kafile bugün Atinadan şehrimize gelecek tir.Bundan bir müddet ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Tütün Eksper Kursuna Talebe Alınacak Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüler Müdürlüğünden 1 Enstitülerimizde 1.1.951 de derslere başlanacak olan tütün eksper kursu ziraat devresine talebe alınacaktır.2 Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Mersinli Ahmet güreşmek uzere Amerikada yapacağı müsabakaları kazanacağından emîn bulunan güreşçimiz,orada,eğer mümkün otursa Şükrü ile de karşılaşacağını söylüyor V:î$ Londra olimpıyadı,Greko Romen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • Proje Müsabakası M.S.Bakanlığından Dış memleketlerdeki Türk şehitleri için Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri İnşaat Grubu Başkanlığı tarafından 15 Ocak 1950 tarihine kadar Türk Şehitleri Anıtı)p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • YALNIZ RADVOUM Diş macunlarına Konan Maşhur Jltiçam Nana esansı nedir?Hususî surette yetiştirilen nane' fllîı yapraklarının ImblMan geçirilmiş va1 imbiğin yalnız orta kısmından çıkan Dünyaca meşhur en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı if azan;Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • ŞükrU Gürbüz Solda)Amerikaya gitmeden evvel Galata rıhtımında Mustafa Çakmak ile birlikte Amerikada bir Türk güreşçisi:Şükrü Gürbüz Kendisini Amerikalılara Şükrü,Türk isminden Koca Yusuf'un büyük oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • ¦1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 40,000 lira tutarında 100 adet küçük benzin el tulumbası ile artan para ile yeteri kadar 3 No,lı benzin el tulumbası satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.11.1950
  • DEVLET DENİZYOLLARI İLÂNLARI Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünden:Tasarlanmış Geçici Eksiltmesi yapılacak olan işin değeri güvenmesi Eksiltmenin mahiyeti ve cinsi Lira Kr.Lira Kr.Şekli Tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6