Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • General Tahsin Yazıa Koredeki birliğimiz Şimale üerliyorl General Tashin Yazıcı üçüncü resmî raporunda bu hususu bildirdi Ankara,11 A.A.Millî Savunma Bakanhğından tebliğ edilmiştir;4 No.h resmî tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • iıasın toplantısı ftîüMis Eti?petrol istihsali,şeker fabrikaları,mahrukat davomız,hidro elektrik santralleri,ucuzluk pahalılık münakaşası ve pamuk ipliği meselesini izah etti bün Bakanlığını ilgilendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Amerika bunu temin etmek üzere bu iki memleket nezdinde zemini yokluyor Beyrut,11 A.A.AmerL kahlar,Lübnan ve Suriye kıyılarında deniz üsleri tesis etmek hususunda Lübr.an ve Suriye makamları nezdinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Xsr-7Swç»M.Son Amerikan seçimlerinde Truman reyini kullanıyor.Seçimlerin Amerika s Harold Stassen ve Robert Taft mühim değişikliklerin vukua geleceğini söylüyorlar Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Birleşmiş milletlerde yeni bir teklifimiz Nevyork,11 A.A.Usis)Türkiye,gayrı resmî olarak,Rusya'nın eski Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanmış olan ve tecavüzü tarifinde,çetecilere yardım ve dahilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • New-York Times» in Türk Bulgar vaziyeti etrafındaki tefsirleri [Türkler zor] duru m a] [düşürülmek!isteniyor i-I Amerikanın bu meşe-lede Türkiyeyi destekl Imesi çizenidir.Nevyork 11 A.A.Bulgar hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Jt Meşhur siname yıldızı Errol Flyn areyhine Monaco'da bir dâva açılmıştı.Bu dâva Errol Flyn'in 19 yaşında bulunan Danielle adında kızı yatma götürerek kandırdığı iddiasiyle açılmıştır.Yukarıdaki resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Dünkü lig maçları çok golfu oldu Beşiktaş:6,Kasımpaşa:2 Vefa 5,İstanbulspor 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Ankaradaki kız kaçırma hadisesi Tanınmış bir ailenin oğlu 15 yaşındaki bir kızı kaçırıp Istanbulda iğfal etmiş Ankarada vukubulan dedikodulu bir kız kaçırma ve iğfal hâdisesine İstanbul savcılığı ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • M*inr kan yardımı deniz grupu eski BaşKanı Amiral Ginder memleketine dönmek üzere oldu 'u y.n Reisicumhuru ziyaret ederek veda etmiştir Yukarıdaki resimde Amiral.Boyarla birlikte görülmektedir ün Anı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • MİS.NAAINCUR'VA SIP •itUlt.JP¦¦ JEW-KffJ,5L»/*flwte(*^Bt-7 5.f 33ls.r J* Sivtete Mite* Kuzey Korede hâlen Birleşmiş Milletler kuvvetleriyle Kızıllar aracında muharebelerin cereyaı ettiği sahaları göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Milli matem günümüzü politika unlarına alet edenler her kbih edildi Yurdun muhtelif yerlerinden Ankaraya yağan telgraflarda hükümetin bu gibi hadiseler karşısında zecrî tedbirlere başvurması istenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki okuyucularımızın hediyelerinin tevzii isine Kasım sonunokadardevamedilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Dolmuştaki bir kadın diğer bir kadını yaraladı Kasımpaşada oturan Nevi man Kaya isminde biri sarhoş bir halde evvelki gece Taksimden Sirkeciye inmek üzere bir dolmuşa binmiştir.Otomobil Tarlabaşına ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Motor kazası Istanbul limanına bağlı İle motörü Yedikulede deri yü* lemek üzere gitmekteyken Kumkapı açıklarında balık s layan Rıza Erdoğan'ın sand* İma bindirerek sandalın bil tarafını parçalamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Bir Osmanlı i nebi Mü Bundan birkaç sene evvel Tanin)gazetesinde çıkmış iki üç makalede Osmanlı İmparatorluğunun Tanzimattan sonra bazı Hıristiyan tebaasına da vezir payesi tevcih ettiğini söyleyip Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • fclam Âleminde Kanfc Hâdiselere Sebep Olan MÂSİMÎ-EKSEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:112 ZtYA ŞAKtB Hazreti Hüseyin çok a uzgun Bu kafile,Mekke)don hareket eder etmez,şeamet başgöstermişti.Lmevüe rin Hicaz va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • V^I.Oturak alemi nedir?Dün genç bir okuyucumuz telefonla sordu.«Pençe» Konyadaki oturak âlemlerinden bahsediyor.Mânasını anlıya,madım.Bir maıhzur yoksa izah eder misiniz?Edelim.Bu âlemin ismi evde hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Vilayetin toplantısı Hastahane baştabipleri dün sal }ı Valinin başkanlığında toplandılar Şehrimizdeki hastahane başhekimleri dün saat 10 da vilâyette valinin başkanlığında bir toplantı yapmışlardır Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Kadın Belediye Reisimiz Londra'ya gitti 13' ilâ 18 kasım arasında Londrada toplanacak olan Mil letlerarası Belediyecilik kon gresine davet edilen Mersin Belediye Başkanı Bn.Müfide İlhan uçak ile Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Teknik Üniversitede doçent seçimi Dünkü toplantıda Profesörler Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi Istanbul TeJtnik Üniversite Makine Fakültesi profesörler kurulu dün toplanarak,profesörler kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • HALKINSESI Emekli öğretmenlerin maaşları Emekli bir öğretmen olduğunu bildiren bir okuyucumuzdan aşağ "aki mektubu aldık.Alâkalıların ehemmiyetle dikkatini çekeriz:«Yeni ders yılının açılmasından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Otobüslerin güzergâhı Şişli otobüslerinin Akaretretlerdcn geçmesi halk tarafından hoş karşılanmadı Şehir Meclisi ekim toplantı,larında Beşiktaşlı iki Şehir Meclisi âzası Şişliye giden E.T T.otobüsleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Öğretmen kadroları tekrar ayarlanacak İstanbul öğretmenleri arasında son yapılan tâyin ve nakiller esnasında,bazı aksak lıkların zuhur ettiğine dair öğretmenler tarafından resmî makamlara müteaddit rn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • izcilik kursu açılıyor Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Umum Müdürü bu maksatla şehrimize geldi.Bugün Istanbul Erkek Lisesi lokalinde bir İzcilik kursu açılacaktır.Bu münasebetle Beynelmilel İzcilik Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Şehri kirleten 59 kişi cezalandırıldı Temizlik İşleri Müdürlüğü motorlu ekipleri son bir hafta içerisinde şehri kirleten 59 kişi hakkında ceza zaptı tanzim etmişlerdir.Bu şahıslardan 150 liraya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • KISA HABERLER ir Dün sabah Yeşilköyden ge çen Mısır uçağı ile îrak kral Faysalın annesi Bağdada gitmiştirir İranın Ankara Büyük elçisinin eşi Seyit,dün Tahramı gitmiştir.Basın Yayın ve Turizm Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • if Türk Sosyoloji Cemiyeti ile Muallimler Birliği,tanınmış siyatet adamlarımızdan Ahme' Rlza Beylr.ölümünün yirmine senesi münasebetiyle müşterel bir toplantı yapmıya karar ver mislerdirir Liman tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1950
  • Rıımelikavağı vapurunun sebep olduğu kaza Ordu vapurunun bordasın da yük veren motöıierden bi line,Rıımelikavağı vapurr kıç tarafından bindirmek suretiyle motörü hasara uğratmıştır.Yükü derhal tahliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Thorez dün Rusya'ya nakledildi Paris.11 A.P)Fransız Komünist Partisinin genel sekreteri Maurice Thorez bu gün tedavi edilmek üzere Moskova'ya götürülmüştür.Sedye ile hava alanına getirilen Thorez derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • İki yangın başlangıcı Dün saat 11 de Edirnekapıda bir pamuk ve yün tarama atölyesinde,atılan bir sigara yüzünden yangın çıkmışsa cL büyümeden söndürülmüştür.Eyüpte Dursun ve Osmar isminde iki işçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Berlin ablukası Ruslar,Berlinde yeni bir abluka tatbik etmek teşebbüsünde bulundular Berlin,11 A.A.Sovyetler cuma günü Bcriinde yeni bir abluka tatbik etmişlerdir.Amerikan komutanı Sovyet levin hâlâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Istanbul efendisinin biyık altı En büyük işleri küçük gördüğümüz halde,en küçük i^lrr:bile başcramıyorus:Meselâ şu zavallı îstembulun küçük işlerdeki beceriksizliklerden çektiği sıkıntı,büyük dertleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • KUMAR NE KADAR FECİ BİR İPTİLÂOIR Ki,İNSAN DEĞİL BİR PARMAĞINI.1 1 0 0 VV WMSM T NECİP FAZIL KISAKUREK,7ilm Direktörü:FARUK KENÇ.Tilm JJmili:TURGUT DEMİRAĞ.SÜMER Sinemasında 14 Kasım salı akşamı TAKSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • K ored en gelen harp muhabiri Amerikan «Exchange Telegraph News Service» bağlı harp muhabirlerinden Alan Wicker 2 gündenberi şehrimizde bulun maktadır.Alan Wicker kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Elçisinin bey JElçi,harbin genişleyip genişlememesi Birleşmiş Milletlerin durumuna bağlıdır.Eğer Birleşmiş Milletler zaaf alâmeti gösterirse Kore ve Tibet harekâtı genişler ve bir dünya harbine sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Danimarkalı kalb hastalıkları mütehassısının temasları Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Danimarkalı kalb ve ciğer hastalıkları mütehassısı dün Gureba hastahanesini ziyaret ederek tel kiklerde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Limanımıza gelen ithal malları Son hafta içinde limanımıza aşağıdaki ithal malları gel mistir:266 ton cam,150 ton kimyevî madde,24 ton kauçuk,21 ton çay,10 ton otomobil lâstiği,287 ton makine yağı,122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Kendisini n a m ü t e nahi uzun dehlizlerin niha yetinden perde perde yaklaç makta olan melodilerin büyüsüne kaptırmış gibi Kapıyı 'bir daha bir daha,ve nızlaıını artıra artıra çaldı;Her defasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Bin bir gece masalları gibi,ahin kız kardeşi ve kocası İrana gidecek Londra,11 A.P.«Bin bir gece masalları¦ nı tetkik etmiş ve İraVı Şah'ının kızkar deşiylee evlenmiş olan bir Amerikalı muharrir dün,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Eisenhower demeç verdi General,Batı Avrupa müdafaa edilmeli ve Almanya da alınmalı,dedi Vaşington,11 A.A.General Eisenhower,Texas'ta Huston'da aşağıdaki beyanatı vermiştir:a—Batı Avrupa müdafaa edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1950
  • Eğer kâhinlere inânmaklâzımsâ.2000 senesinde Pari şehri yerle bir o VS^N1^ Kâhinler bütün tahminlerinde hiç şüphesiz isabet edemezler.Onların senenin muhtelit aylarında dünyanın dört köşesinde olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • Ne t\e GRIP'?başdiğ.Tiatı ro ağn zrnalarım ı G/P/P/W 7aa/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • i,Ğ A 1 Lüferin büyüğü,Terli)Şu.2'—Dost bir hükümet m.'jjezi.Yapma.3 Bir me},va.t^tif 4 Köklü ve yapı ak lı neba^ Titreme.5 Papaz,6 Haya.Teısi)Kişi,Tersi;Kilogramın kısaltılırım,7 Adîce.8 Gelenek,Merb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçült orkestradan melodiler 13.45 Henrie Leca orkestrasın,dan sambalar Pl.14.00 Şaz eserleri Çalanlar:Haydar Tailıyay ve arkadaşları "14.20 Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • YALNIZ RADYOLİN Diş macunlarına Konan Meşhur Miçom Nane esansı nedir?Hususî surette yetiştirilen nane.filfz yapraklarının imbikten geçirilmiş ve1 imbifiin yalnız orta kısmından çıkan Dünyaca meşhur en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • «c.12 KASIM Ru.1 30 Safer 19 5 0 T.Ev 1370 Pazar 1366 VAI ît VASATİ EZAN!j Güneş 6.42 1.47 Öğle 11.58 7.03 İkindi 14.37 9.42 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.28 1.34 İmsak 5.02 12.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • Kumpartimana döndüğü-mux,zaman,pencerenin önün de Dubsky'nin oturduğu yerin yanında asık suratlı bir a dam vardı.Elincio Rude Pravo adlı bir komünist gazetesi vardı.Bu gazete.Prağda çıkıyordu.Önündeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Kan,lı altın Renkli)2 Felâket yolcuları AR 44394» 1 Korkak "kahraman.ATLAS 40835-1 1 OMU ıon hatıra.İNCÎ 84595)3 Bir.otimenin romanı.ELHAMRA 4223ü' 1 Ölüm melodisi 2 Alian ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • K.ABBCWUMCATENVIRAT/me fce»fe*le" Milattan }eVrt itibariyle baz.U» Wand.mıa dtilmi» aVvedah.devamlbir verdi» «oru cmimeKtediTv I 'A «İİİİ^ARAİİlllltİİMYDlKLI^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1950
  • SIR Ümit Nahif RAMOK Dünkü sayıdan devam)C[ zaman daha vuzuhla anladım ki.bîr başka kadınla mü nasebatımızın delilerini bulaca ğım sanarak endişelenen Zeh ra bir neyi kıskandık krizi ge girmektedir.Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • orede Kızıl Çin birlikleri r Baştarafı Birincide 1 bugün şiddetli mukavemete rağmen,Koto köyüne girmiş-tir.Ana kuvvet;şimdiki aide,Kuzey Kore sanayiinin hemen tamamına ve Mançuryanm bir kısmına enerji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • yeni teklif m z T Baştarafı Birincide 1 na.etmesini ileri sürmüştür.Silâhlı çeteler» hakkındaki maddenin 1033 konvansiyonuna girmesini sağlayan Türkiye olmuştu,Türkiye simdi,fesatçı hareketlerle dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • İ i" Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik KoUektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • İstanbul Belediyesi Ifâhldjrt Talimin bedeli Lira Kuruj 42368 96 25560 00 İlk teminatı Lira Kuruş 3177 67 1917 00 Şartname bedeli Lira Kuruş 1 06 İstanbul Belediyesi Cerrahpaşa hastana nesi ihtiyacı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Prag elçisi,komünist taktiğine uyarak yeni hezeyanlar ileri s'irciü Prag,11 A.P.Buradi bulunan Bulgar büyük elçisi njn,Tüıkiyenin geçen ay Bugaristan hududunu kapattığı nı söylediği bildirilmektedir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Yargılama usulünde değişiklik JVIıuvyyen suçlar hariç,bütün duruşmalar gayrı mevkuf olarak yapılacak Ankara,11 Anka)Ada-ei Bakanlığı yürürlükte olan Cer.Muahkemeleri Usulü Ka nurumun mevkufen muhake r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Seçimlerin Amerika siyasetinde rolü Allentown,11 A.A.Cumhuriyetçi liderlerinden Harold Stassen,dün gece verdiği beyanatta,son seçim neticelerinin Amerikan dış siyaseti lazerinde yapabileceği tesirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Ertuğrul yatı satışa çıkarıldı Bir buçuk milyon lira değerindeki gemiye 650 bin lira satış fiatı takdir edilmesi manalı görü lüyor Jün bit' Basın trplaniisı yapan Denizyolları Umum Müdürü Cemil Parman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • nanistan yeni bir On beş bin Yunanlı çeteci komînforma dahil memleketlerde talim görüyormuş Lake Success,11 A.P)Yunanistan dün,komînforma dahil olan koncalarını,yeniden bir iç harbe başlatmak için 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Balıkesir Valisinin istifa sebebi Maliye Bakanı sabık valinin gösterdiği sebepleri tekzip ediyor Ankara,11 Milliyet)Balıkesir valiliğinden istifa eden ve C.H.P.ye 600 lira ücretle müfettiş tayin oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Şehrîmizdeki hadîse Atatürk'ün vefatı mür.asebetiyle yapılan ihtifal esnasında bir hâdise cereyan etmiştiO İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay Yazı İsleri Müdürüne emir vererek Saray,burnundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Koredeki Birliğimiz T Bastarafı Birincide 1 kanlığına göndermiştir.Tahsin Yazıcı bu raporunda Türk askerî birli,ğinin dün Taegeudan Mançurya hududu ve 31mal Kore başkentine doğ ru hareket ettikler»™ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • TASHİH İstanbul Defterdarlığından 31 Ekim 950 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «Satılık Emlâk' başlıklı ilânda satışları 1511.950 tarihinde yapılacak olan 515-7771,515-15910 dosya sayılı gayrimenkul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Türkler zor duruma düşürülmek isteniyor F Baştarab Birincide 1 eden Nevyork Times,bunun demokrat bir memlekette kansilik husule getirmek maksadiyle girişilmiş bir komünist planı olduğunu Heri sürmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • işletmek basın r Bastarafı Birincide 1 maıı tesisleri Etibank ile Petrol Ofis'in bir araya gelerek teşkil edecekleri milli bir anonim şirket halinde çalışmaya devam edecektir.Şeker fabrikaları Parti v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Çirkin hadise her tarafta takbih edildi T Bastarah Birincide 1 len müessif hâdisenin akisleri Ankarada bugün de devam et mistir.C.H.P Genelbaşkanınm mu vakkat kabri ziyarete,nümayişçilere karşı mütebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Lübnan ve Sur yede deniz üsleri T Basta»afi Birincide 1 Akdeniz filosuna mensup bazı gemilerin geçen ay bu memleketler:ziyaretleri sırasında ya pılmıstı Bu iki memleket,bu teklifi kabul ettikleri takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Ilastahanelerin ıslahı için toplantı Cehrimiz baş hekimleri dün saat 10 da Vilâyette Vali ve Belediye Başkam Prot Gökay'm riyasetinde toplanarak hastahane doktorlarının devam polikliniklerin intizamı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • An karadaki kız kaçırma hadisesi T Baslarafı Birincide 1 CUğu olmuştur.Nihat,bir iki ay önce Ankarada,varlıklı olarak tanınan bir ailenin 15 yaşlarındaki kızı Nebahat ile tanışmış ve genç adam araları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1950
  • Yugoslavya Arnavutlukla muhasebatı k e s i yo r Belgrat 11 AA.M-United Fress* Yugoslavya bu gün ArnâVutlukla bütün.dıpl'omatik münasebetleri kesmiş ve Belgrattaki Arnavutluk sefaretinin kapısını m ühü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1950
  • Bugün yapılacak maçların programı İNÖNÜ STADINDA Saat 12.30 Beykoz Emniyet 14.30 Galatasaray Fenerbahçe ŞEREF STADINDA:Saat 10.Beşiktaş Kasımpaşa «Bı 12.Vefa Istanbulspor VEFA STADINDA:Saat 10.30 Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1950
  • Dünkü müessif hâdise ve Kasımpaşa takımı!Dün İnönü stadında ya-pılan Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşması adetâ bir kör döğüşü şeklinde cereyan etti.Bütün maç boyunca,ilk dört hafta çıkarttıkları temiz oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1950
  • Dünkü tstanbuspor Vefa maçında Îstanbulspor kalecisi Fehminin güzel bir kurtarıp Dünkü maçlarda bol gollü geçti Vefa:5 îstanbulspor:Besikta;SiHipâŞcl!Dün İnönü Stadında çok az bir seyirci kütlesi önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1950
  • en munam maçı rşılaşıyor *Z Geçen haftaki mağlûbiyetlerinin kötü intibaını silmek gayretiyle oynıyacak olan sarı kırmızılılar,Fenerbahçeyi yenmeye muvaffak olabilecekler mi?H A L I T TALAYER ugiin mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor