Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1950
  • r 11 KASIM 1950 Cumartesi ¦AfvaMn:AH Naci KARACAM Adres:Nuruoımaniye TUrbedar Sokak No:18 î S T A H B U L Telgraf ı MİLLİYET İstanbul YIL:1 ŞAYİ;190 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 F î Y A T I 10 Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • •jslâm Aleninde Kaoh Hâdiselere Stbeş Obn HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFBİKA NO:111 ZİYA SAKİR Hz.Hüseyin seyahat programını hazırladı O mel'un katili,sana tcsiim ediyorum.Al.Ne istersen yap.Sonra da,iki ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Cemiuet TOPLANTI Muallimler Cemiyeti Tu rizm bürosu dün başkan Selâmi Akalın idaresinde topla,narak ders yılı içindeki seyaha ve gezi işlerini konuşmuş,baş ka memleketlerden vâki olacal ziyaretleri pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Dolarlıyı da isyan ettirdiler Gazetelerde okuduğumuza gö re,Ankarada oturan Amerikalılar ev kiralarından el'aman dedikleri için aralarında anlaşmışlar.İki bin evlik bir mahalle kuracaklarmış.Tabiî ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Tarlabaşında vukua gelen arbede Tarlabaşında bütün muhiti heyecana düşüren bir arbede olmuştur.Aralarında rekabet bulunan Flor Ermine ve Nuran Münevver isminde iki ran dcvücü kadından Nuran'ın adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Marmara Yat Kulübünün eski müdürü tahliye edildi Marmara Yat Kulübü eski müdürü Saip Evrensel'in Osman Bey matbaasına bırakı lan Stiî mağazasına ait bazı eşyaları satmak suçu ile mahkemeye verilip tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • HALKINSESI Havagazından şikâyet Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu nesrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Son zamanlarda İs tanbul semtinde hara gazı günün muayyen saatlerinde yanmaz oldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Garsonlar sendikası yıllık kongresi Toplantıda ecnebi tabiiyetindeki garsonların kanuna aykırı bir şekilde el'an çalıştırılmasından şikâyet edildi Garsonlar Sendikasının yıllık kongresi dün Maksim gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Kıd em zamlarını alamıyan ilk okul öğretmenleri Kıdem zamlarını alamıyan ilkokul öğretmenleri,hakları nın verilmesi için alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geç mislerdir.Hâlen birçoklarının 6 aydır h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Belediye nizamlarına riayet etmi Tepebaşı gazinosu sahibinin tarifesini tasdik ettirmeden müşterilerden lüks tarife üzerinden para aldığı Belediye müfettişlerince yapılan tahkikat neticesinde anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Bulunan ceset Hüviyeti meçhul şahsın bir cinayete kurban olması ihtimali üzerinde duruluyor Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları esrarlı bir mahiyet arzeden ve bir cina yetle ilgili olması muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Kara denizde fırtına Karadenizde yeni bir karayel fırtınası başlamıştır.Bu yüzden Karadeniz yük posta,sına kalkacak Ardahan şileb boğazdan çıkamamıştır.Kara deniz vapuru Zonguldağa sığınmıştır.İzmir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Danimarkalı kalp ve ciğer mütehassısı şehrimize geldi Danimarkalı kalb ve ciğer mütehassısı Eric Husfeld yanında 5 asistan olduğu hald^ dün şehrimize gelmiştir.Ta nmmış profesör kendisiyle gc rüşen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Türk Çekoslovak tütün anlaşması Ankara 10 A.A.Çekoslovakyaya tütün satışı hak kında Türk ve Çekoslovak heyetleri arasında Ankarada cereyan eden müzakereler ne ticelenmiştir Bu hususta tanzim edilen pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • bahisler Korede Çin Kızıl Kore)karma taarruzu.Cephenin merkez kesiminde 29 Ekim gününde Onjong istikametinde başlayan Çini Kızıl Kore)karma taarruzu,nun askeri ve siyasî hedeflerini şu şekilde sıralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • KISA HABERLER 4[ Eski Stokholm elçisi Agâh Aksel dün Komadan uçakla şehrimize gelmiştir.Demir şilebi dün îskenderundar.Tarım Bakanlığına ait 3600 ton tohumluk hububat yükliyerek hareket etmiştir Bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Mühim bir kaçakçılık 5500 dolar kaçırmak isteyen bir kadm adliyeye verilerek tevkif edildi Denizyollarının Batı Akde niz hattı kış tarifesinin ilk se ferine dün saat 12 de 285 yol cu ve 50 ton yükle A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1950
  • Vapurdaki kaçakçılık Mariya isminde bir kadir.Ankara vapuru ile memleke timizden ayrılmak üzere iken gümrük memurları tarafından üzerinde bir arama yapılmış ve bacağına sardığı bir bez ara sında 5500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • Vitaminli ÇOCUK MAMASI pa-it© ÇOCUĞUNUZUN SÜT ANNESİDİR.«c iLi.l^ınımımnjı.nHit—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini f.[en idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Küllektif Şirketi Matbaası Basıldığı ver:Ebüzziya Mntbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 Kanlı altın «Renkli)2 Felâket yolcuları AR 44394 1 Korkak kahıaman.ATLAS 40835)1 öldü ren hatıra.İNCİ 184595)1 B*ir yetimenin romanı.ELHAMRA 42236» 1 Ölüm melodisi 2 Altın ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • t l 3 4 S Ğ 7 S 9 y ~B Tl 1 Bilgisizce.2 Tersi)Düzlük saha;Her zamanki gibi.3 Tersi)Şöhret;Meşhur bir müzisyen.4 Kartlaşmış kümes hayvanı;Bir nota.5 Faydalı;Bir çalgı 6 Biı-harf;Sonuna k)ge!lirse ufuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • ABONE FIATLAH1 Senelik 8 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayta santimi 4 I.İra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 ilân sayfası santJm' 2 Doğum,Nikân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • KONFERANS Tıp Fak IteJ Djkgnlığından Londra Cenahı Kollejj proiesoılerinden Dr.G Organs anestezi ilerinde Fakültemizde iki konlerans verecektir.îlk konferans 14.11.950 salı günü saal 9,30 10 30 da Çap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • IC.11 KASIM Ku.30 29 Mu ho 19 5 0 T.Ev 1370 Cumartesi 1366 I VAH îT VASATİ EZANI Güne S 6.37 1.38 ÖKİe 11.58 6.59 İkind i 14.41 9.41 Aksa ti 17.58 12.00 Yatsı 18.32 1.33 Imsa 4.58 11.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • Vagonun tam ortasında de mir bir soba varmış ve kenarında da birkaç odun duruyormuş.Vagonda tam on soku insan varmış «Tren,hemen her istasyon da duruyordu» diye sözlerine devam etti:«Her duruşta vagon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • Arkeologlara göre:Adliye Sarayı inşaatı şimdilik durdurulmalıdır Kazı esnasında bir çok eski ve tarihî eserlere rastlanması ve kazıya devanı ettikçe bunların çoğalması arkeologları böyle bir teklifte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • DmiAJl ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar Yeni sesler geçidi.Çalanlar:Sadi Işılay,İzzettin ökte,Yorgo Bacanos 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1950
  • il rr Ümit Nahit RAMOK Hastahaneden çıktığım gün cebimde beş para yoktu ve Süleymaniyede pansiyoner bu lunduğum eski bir evin bir o« dasında daha iki ay oturma hakkım vardı.Ev sahibi yaşlı bir dul kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Dükkânlarılaki sebzeleri yiyen sirk filleri Barselon 10 A.A.Alp:Bir sirke mensup filler,her günkü yemeklerinden çıkarak yolları üzerinde tesadüi ettikleri bir manav dükkânın da buldukları sebzeyi yeai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Yugoslavya da Marshall Plânından faydalanacak Vaâjngton 10 A.A.Afp Halen Yugoslavyanın Mars hail plânından faydalandırıl,ması bahis mevzuudur.Halen bu teşkilât memurları ile Yugoslav hükümeti arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Çorba tabağı cesametinde yağan dolu North Molton,İngiltere)10 AP)Exmoor giftçiierinin dün bildirdiklerine göre,birer çorba tabağı cesametinde yağmış olan dolu,bir koyunu öldürmüştür.Beheri 6 ilâ 7 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Thorez'itı seyahati Paris,10 A.A/afp)Dışiğleri Bakanlığından neşredilen bir tebliğde bildirildiğine göre,Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı,Moskova'daki Fransız Büyük Elçisine bir nota tevdi etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Şarkta ev inşaatı Ankara,10 Anka)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes son Şark seyahatlerinde Erzurum ve Erzincandaki subay ailelerinin mesken sıkıntısı çektiklerini görmüşler ve Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Bati Birliği Hava Genel Müfettişliği Londra 10 A.A.Afp:Hava Bakanlığından bildirildiğine göre Hava Mareşal1 Somerled Douglas Mac Donald Batı Birliği hava kuv vetlerinin talimi için yeni ih das edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Atlee'nin beyanatı ingiliz Başbakanı Büyük Britanyanın Atlantik Paktı ve Kore vaziyeti hakkındaki görüşlerini açıkladı Londra.10 A.A.Dün aksam Londra Belediye Başkanı tarafından verilen bir ziyafette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Ctjâû Ulhm ile Naci A kdoğan Nikâhlandjlar istanbul 10.11.950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • İran Şahmın nişanlısı Tifoya tutulan Bayan Süreyya 'iyileşiyor.Yazın düğünle birlikte taç giyme merasimi yapılacak Tahran,10 A.P)Saray çevrelerinden bildirildiğine gö re,İran Şahının 18 yaşındaki nişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Büyük edip Bernard Shavv'ya göre Muvaffak olm inad etmek Kendisi en büyük güçlüğü dini yabancı hissetmiş,üsteli san sayılmış.Maamafih Bern İrlandalı büyük edip ve piyes muharriri B.Shaw'in ölümü dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Türkiye Pakistan dostluğunun önem Dün bir basın toplantısı yapan Pakistan Müslüman Bir ligi Orta Şark temsilcisi,bu mevzuda geniş izahat verdi!Pakistanlı Profesör gazetecilerle konuşurken Pakistan Mtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Bîr hatırayı hatırlatan vaziyet BİCÜa de iştiiak etmiş olduğumuz Birine:Cihan Harbinde müttefikimiz Almanya bize karsı ne gibi yarâ.'iuîar taahhüt etmiş,ti.c.j;o harbi bizini teraf İMMBMBU!olsaydı,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Yanan Yugoslav münasebeti Londra 10 A.A.Lpi:Atinadan alınan haberlerigöre,makamlan da hill harp esnasında esir ettikleri Yunanlıları memlekr t lerine iade etmeye başlamışlardır.Bunlar attftBda bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Onlar,vadettiği meyvayı vcrcmiyen mazisinin hat!i kılıcıları burada,doğduğu şehirde biı kâbustaki hayaletler gibi namütenahi olacaklar,ve ihtilâl mahk m erinin hâkimleri İcada] insafsız dav* f anaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • YAPI ve KREDİ BANKASI'nın getirttiği öğretici ve eğlendirici filmlerle ÇOCUK SİNEMASI-Her Pazar günü Saat 10 da ATLAS Sinemasında ve hu Pazardan itibaren Kadıköy SÜREYYA Sinemasında m ı *n.iı ıı 11 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1950
  • Sarıyar elektrik tesisatı işi gelişiyor Marshall yardımından bunun için 8.200.000 liralık tahsisat veriliyor.Yeni tesisatla mevcut elektrik isıihsalâtma 80 bin kilovat katılmış olacak İktisadî İşbirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Yaşayan i heykellerii Hayatla bulunan şahısların heykelleri i-küm ivecek Ankara,10 Milliyet)Haber aldığıma göre,Ankara Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ hayatta bu lunan kimselerin heykellerinin ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Ist.tv,Amirliğinden yerilen Asice M Kıtaat ilânlar» Pazarlıkla 10,000 Liralık Hidrolik Fren yağı 14.11.1950 günü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi öğleden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • f Continental Levant Line ANVERS HAMBURG TÜRKİYE arasında muntazam posta 12 13 kasım 950 de Limanımızda beklenen RUBENS VAPURU Hamulesini boşalttıktan sonra eşyayı ticariye alarak PİRE HAMBURG BREMEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Amerika iki denizaltı daha verdi f Bastarafı Birincide nasebetle Newlondon Denizaltı üssünde yapılan i(rende Türkiyenin Vasin* ton elçisi Feridun Cemal Erkin,Türk Deniz Ataşe,si Bahri Geyer ve Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • TürJc Savaş Biri ği T Baştarafı Birincide 1 iden Long İsland'h onbaşı Leonard Totora kampa zeybek oyunu oynanmakta olduğu sırada varmış ve hemen oyunu katılmaya davet edilmiştir.Diğer eğlenceler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Müth'ş bir çete r Baştarah Birincide 1 kin ve Erol ÖJûaybek isrnîndo ür TPr.ç bir çete kurarak row* ter'f kimselerden,tehdit ve vtaila par* alwwya katar ver mistir.Derhal harekete geçen çete ef radı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Bastarafı Birincide l hit olmuştur.Hâdise her tarafı ihtiram duygulariyle kaplanmış olan asîl bir sükûnetin,siyasî bir nümayişle ihlâl edilmesidir.Üzüntüyü arttıran cihet bu gürültülü gösterilerin Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Kızıl Çin'in yordımınd rağmen Korede Birleşmiş Milletler nihaî zaferden emin Çin,Amerikanın kendisine karşı koyacağını zannederek tedbir alıyor,Amerika ingiltere ve Fransa Kore meselesinin Güvenlik Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Şehrimizde yapılacak Uçyttz odalı otel T Bastarafı Birincide 1 ğam kalkan Pan American uçağı ile şehrimizden ayrılmış lardır.Hareketinden evvel ko nuştuğumuz.Hilton Hotel înternational firmasının müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Halk evleri ne ayrılan 25 miyon lira T Baştarafı Birincide 1 termisth-Yine bu paradan 5 mi'yon liranın halkevlerine sar fedilmediMi ve C.H.P.nin.narasma karıştırıldığa anlaşılmış bulunmaktau r_Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Ankarada yapılan ihtifal Baştarafı Birincide 1 kil vasıtaları düdüklerini,fabrikalar sirenlerini öttürmek su retiyle bu acı dakikayı hatır latmış,sokaklarda ve iş yerlerinde halk umum ihtiram duruşu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Askerî bahisler Bas t ar afi 2 incidesi,yani bütün cephe insicam ru bozacak şekilde taktik v« operatif alanda hazırlanması.İkincisi de.Birleşmiş Milletle)cephe komutanlığı emrinde bu taarruza derhal v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • îstanbulda yapılan rhtifal T Baştarafı Birincide 1 Atlas sinemasındaki ihtifal Millî Türk Talebe Birliğinin tertip ettiği ihtifal de Bey oğlunda Atlas sinemasında ya pılmış,evvelâ Büyük Ata'nın gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Bankacılar toplantısı T Baştandı Birincide 1 yapılan döviz transfer islerine âzami sürat vermek kararıdır.Vardığımız karara göre:Banka lar.Avrupa tediye birliğine dahil memleketlerden ithal edilecek l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1950
  • Mr* Henry Luce dün bir basın toplantısı yaptı Life mecmuasının sahibi;¦Türkiye,bizde komünizm yoktur diyen iik medenî memlekettir.n dedi.Lite mecmuasının sahibi Basın-Yayın MUdlirlinUn refakatinde evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1950
  • 5 lâmbalı ORION 330 Modeli:Aynı fiattaki radyolarda asla raslıyamıyacağımz müstesna b'r güzellik Seste tabiilik ••Büyük hassasiyet İstasyon ayarını kolaylaştıran göz lambası.Eviniz için hasretle düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1950
  • İsveç'in Elsborg takımı 15 Kasımda geliyor Dört maç yapmak üzere 15 kasımda şehrimize şelecek olan isveç'in EÎSfcorg faknnı Şehrimizde dört karşılaşma yapacak olan İsveç'in Elsborg takımı,15 kasım çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1950
  • Üniversiteler arası Dünya Bundan uzun bir müddet evvel,aşağı yukarı bütün dünya devletleri üniversitelerinin iştirakiyle yapılan,«Üniversiteler arası dünya atletizm şampiyonaşı karşılaşmalarının^ kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1950
  • ugün yapılacak maçlar Siyah ve yeşil beyazlı İarm,geçen haftaki açık farklı galibiyetleri elde e debilmelerî için,iyi oyunları derecesinde de fırsatçı bir maç çıkarmaları lâzmdın Lig maçlarının beşinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.11.1950
  • Türkiye İtalya Müliî Boks karşılaşması Bundan bir müddet evvel şehrimize gelerek mMİıtelif temaslarda bulunan İtalyan boks takımu 18 kasımda,Napoli'de yapılacak olan Türkiye İtalya millî boks karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6