Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1950
  • r 10 KASIM 1950 Cuma Başyaıari:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No;18 t S T A M B U L Telgraf MİLLÎYET İstanbul YIL:1 SAYI:189 Posta Kutusu TELEFON F'ÎYATI 4 9 2 29614 10 Kuruş.O A I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Yolcu nakliyatı Armatörler bilet ücretlerinde indirme yapacaklar Eski Ulaştırma Bakanı Kemal Satır zamanında ana hatları teabit edilen armatörlerin yolcu tanımalarına ait 1 mad delik kanun tasarısı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Ermeniler arasında patrik secimi hazırlıkları Şehrimiz Ermeni cemaati arasjnda yapılacak olan patrik seçimi hazırlığı etrafındaki dedikodular her gün biraz daha hararetlenmektedir.Bu arada patrik veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Bir avukata saatli bomba gönderildi Birkaç gün evvel avukat Ekrem Ersezer'e posta ile saatli bombaya benzer bir eisirr,gönderildiğini yazmıştık.Ekrem Ersezer'den aldığımıv bir mektupta,bu cismin kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • HALKINSESI Yalova kaplıcaları îsim ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuzdan aL dığımız mektubu aynen neşrediyoruz;«lîoraatizma derdiyle mü,cadele edilebilmesi için yıllarca âtıl kalmış Yalova kaplıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Komünizm propagandası yapmaktan sanık 3 gazetecinin duruşmasına dim b s':di Yeni Baştan mecmuasının sahip ve yazı şler' müdürü Mustafa Sami Büyü' alp muhar rir Aziz Nesin ve muharrir Kerim Sadi Cerrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • I^WM^WVW(İbret Uçtu,uçtu villa uçtu,uçar mı uçar Bu garip haberi Bursa muhabirimiz veriyor.Birkaç gün devam eden fırtına bu tarihî şehrimizde etrafı kasıp kavur,muş.Sonunda da Çekirge'de üç katlı,evet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • İslâm Alenimle Kari Hâdiselere Sebep Glaa HÂSİMÎ-EMEVÎ TErRÎKA NO:1K ZÎYA SAKİR Zeyyadın taştan daha katı bir kalbi vardı Takat kadının,kalbi,büyük bir üzüntü içinde idi.Çünkü kocası,gayet hans ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Savar oıı anın tadili işi Denizyolları Unuım Müdürü bunu imkansız görüyor Devlet Denizyolları Genel Müdürü Cemil Parman dün saat 16 da genel müdürlükle bu basın toplantısı yaparak deniz yollan işlel m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • KİSA HABERLER Permi sahtekârlığı ya] mak iddiasiyle mahkemeye ı rilmiş olan Şermi öz'ün duru masına rlün 9 uncu Asıiye C za mahkemesinde devam olu muşturiç Silâhtarağa elektrik fal likasında monte ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • if Dün akşam Yıldızdak Teknik okulda,yüksek okullaı spor temsilcilerinin iştiraki ilt yapılan bir toplantıda,yukse:okullar arası spor faaliyetlerini idare edecek olan bir terîi;komitesi seçilmiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Şehrimize gelen sağlık mütehassısları Memleketimizde tüberküloz ve sıtma mücadelesi etrafında yapılan işleri takip etmek v bu husustaki görüşünü Sağjn Müdürlüğüne bir rapor halinde bildirmek üzere şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • Vali Un»vişnelilerle ğprüştü Vali ve Belediye Reisi Fr Gfökay.Üniversite Talebe Bi ligi merkezine giderek öğre:çilekle göı ü'aı•'istür,Öğreti1"' ler.Validen Üniversite sil isinin bir an evvel halledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1950
  • İktisadi mevzular ft U W% ¦i1,111 ü 14 ekini 1950 vatan gazetesinde muhterem meslekdaşımız Bekir Vehbi Ergenenin bir yazısını okuduk.Devlet iktisadî teşekküllerinin durumlarının İslahı çarelerini tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Joan Fontain boşanma dâvası açtı Hollywood,9 A.A.Sinema yıldızı Joan Fontaine kocası William Dozier'nin ken dişini bir sene evvel terkettiğini ileri sürerek boşanma dâvasi açmıştır.Joan Fontaine ve fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • işçi Partisi ve hezimeti îtimat reyi istiyecek kaj dar ehemmiyetli olmıyan bir mevzuda hükümet ikinci defa ekallİJ yette kaldı Londra,9 A.P)İşçi Partisinin hükümeti dün gece Avam Kamarasında bir hezim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Amerikalı bir gazetecinin memleketimiz hakkındaki intibaları Amerikanın tanınmış röportaj muhabirlerinden Miss Mary Peabody şehrimizdeki tetkiklerine devam etmektedir.Miss Mary Peabody intibalarıni «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Sağlık Bakanlığında tâyinler Ankara,9 Anka.Kütahya Sağlık ve Sosyal ardim Müdü rü Dr.Şerafettin Ünal Edirne Sağlık ve Sosyal Yaıdım Müdürlüğüne,Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr.Cevat Eke terfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Endonezyada toplanacak Ziraî işletmeler kongresi Ankara,9 Anka.Birleşmiş Milletler ihtisas teşek küllerinden olan ve merkez» Cenevrede bulunan Milletler arası çalışma 'bürosu Divizyon,şefi Mukdim Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Mareşal Peten serbest bırakılmıyor Paris,9 A.A.Millî meç Hs 98 muhalife karşı 366 oyla yakında 95 yaşına basacak olan eski Mareşal Petain'in bazı şartlarla serbest bırakılmasını teklif eden takriri re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Kredi ile ithal talebi Ankara,9 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:Serbest dolarlı ithalâtımızın ancak disponibilite imkânlarile ayarlı olarak yürütülmesi gerektiğinden dolar sahasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • manya meselesi müzakere edilecek Batılı devletler,bu hususta Rusyanm yaptığı teklife uyarak Moskova ile bu meseleyi konuşup bir şekle bağlamayı muvafık görüyorlar Londra,9 A.P.Batıhlar,Kusya ile,Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Mateme biz de iştirak ettik İsveç Kralı Gustav'ın bugün toprağa verilmesi dolayısiyle şehrimizdeki bütürresmî dairelerin,limandaki deniz vasıtalarının bayrakla,rı yarıya indirilerek mateme iştirak edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Avrupa güreş şampiyonası Stockholm,9 A.A.United Press)Aralık ayında İstanbuJda yapılacak milletlerarası güreş müsabakalarına iştirak edecek İsveç güreş takımındı 4 dünya şampiyonu buluna çaktır.Ağır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • «Kozlu» şilebi Büyükadamn telefon kablolarını kopardı Evvelki gün Büyükada civarında karaya oturan Kozlu şilebi dün yüzdürülmüstür.Ya pılan muayenede Kozlu şilebinde hiç bir hasar müşahede edilmemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • ölüpte tekrar dirilenler t*^tA« !y.14 Daınarlardaki kanın durmasından altı dakika sonra beyin)in içindeki canlı hücreler bozulmaya başlar,işte bu altı dakika içinde ölüyü diriltmek için zamandan istit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • isveç Kralı Defnedildi Cenaze töreninde 3 kral,3 veliaht,9ü kadar prens ve 44 yabancı devlet reisinin temsilcileri hazır bulundu Stokholm,9 A.P.İsveç Kralı 5 inci Gustav'ın cenaze töreni bugün yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Buraya gelmeni zarurî gö rüyorum.Şimdiye kadar annene tesir etmeyi hatırıma bi le getirmediğim için bundan esonraki tşebbüslerimden müspet bir şey beklemek boş olur.Onu,senin paran üzerin de bile tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • YAPI ve KREDİ BANKASI'nın getirttiği öğretici ve eğlendirici filmlerle ÇOCUK SİNEMASI Her Pazar günü Saat 10 da ATLAS Sinemasında ve bu Pazardan il ibaren Kadıköy SÜREYYA Sinemasında yine saat 10 da H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • bir hevei,Bayan ziyaret eiV Ankara;k &CAİ Soh-i mizde bulunan İstanbul Gaze tecileı Cemiyeti nümes^i ileri Burhan Felek.Bediî Faik,Sev ket Rado.Mayii Alpar ve Ke mal Onan Cumhurbaşkanı Celâl Bayard zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Güreşçi Ali Özdemir'in dâvası Ankara;9 Anka)Millî takını güreşçilerimizdn Ali Öz demirin Beden Terbiyesi Xjcnel Müdürlüğü aleyhine açtı.£ı 3070 liralık tazminat dâvasına bugün de devam edilmiş».Ur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Eczaneler tahdidatı Ankara,9 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:Evvelce ajans ve gazetelerle tebliğ edilmiş olan ve eczane açılmak için yapılacak müracaatların kabul edilmiyeceğM belirtilen te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Danimarka elçisi Bayara itimatnamesini verdi Ankara,9 A.A.Cumhurbaşkanı bugün saat 16 30 da itimatnamesini takdime ge len yeni Danimarka elçisi Mösyö Poul Hoffmeyer'ı Can kayada mutad merasimle kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Pâkistanda toplanacak pamuk kongresi Karaşi,9 A.P.Pâkistan hükümeti,şubat ayının 1 inden 8 ine kadar Lahorda toplanacak olan pamuk istişare konferansına 18 devleti davet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • Bîrleşmemiş Mîlletler Amerika Genelkurmay Başkanı General Bradley'in iki Amerikan mecmuasında birden neşrettiği tuhaf bir makale Türk matbuatında çok haklı bir fırtına kopardı ve tabiî bütün Türk mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1950
  • t V-v^-A-rV** S$3$^ Tıb âleminde yeni çalışmalar Olgunlaşmadan n çocuklar Olaunloçtrindan doğan çocukları yaşatmak hususunda Ameı ikada büyük bir gayıet scuirkilmektedir.Bu «lız çocuklara lüzumlu olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • i y r 7 1 4 z 3 I {j I I IT B 1 ¦LI b A G A 1 Kelime karışıklığı;2 İstikbal,Barındırma;3 Bir saat markası,Bütün:4 Bir nevi balık.Vilâyeti;5 Bir nota,Güzel san'at,On tane yüz;6 Eziyet,Şeffaf bir madde;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Itiic.10 Ru.29 KASIM 28 Muha 19 5 0 T.Ev 1370 Cuma 1366 VAJ ÜT VA&ATİ EEAM1 Güne ğ 6.37 1.38 Öğle 11.58 6.59 lkind i 14.41 9.41 Akşam 17.58 12.00 Yatsı 18.32 1.33 İmsa k 4.58 11.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • DYOLAR ISTA NBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler,13.15 Programlar ve kapanış 18.57 Açılış ve programlar,19.00 Haberler,19.15 Kapanış.20.15 Kadyo Gazetesi,20.30 Atatürk'ün sesinden Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Istanbul B*l*diyeil ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMÎ İhtiras tramvayı Yazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDt KISMI GELtR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Louis Verneuil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahil!hastalıklar mütthaasim.Pazardan başka h«t fUn saat 14 den 17 y« kadar i asa aaaa rc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • mM K ÇEKLER 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Ft.100 Liret 100 isviçre Fr.100 Belçika Fr.100 îsveç kronu 100 Escudos 7.84 280.00 080-080 044.128 64.03 5.60 54.1250 9.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • ingiltere lig maçlarında bu hafta alman neticeler Sunderland Sheffield Wednesday'i,Tottenham da Portsmouth'u 5—I mağlûp ettiler—Newcastle United ise,Liverpool'u A—2 yendi İngilterede bu hafta oynanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 40,000 lira tutarında 100 adet küçük benzin el tulumbası ile artan para ile yeteri kadar 3 No,lı benzin el tulumbası satın alınacaktır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadesiz tasarruf hesabı İkramiyeleri 30 Aralık 1950 çekilişinde;j |y Ankarada,Kavaklı derede,3 Oda,1 Hol)Ayrıca:ı 10.000,1.000 in» Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kasım 1950 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • 1 JUiüitjd:ABONE HATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 10 i a I t Yabancı memleketler için iki misildir.İLAN HATLARI Bağlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura S üncU 4 4 üncü 2.5 İlân sayfan santim'.2 IDo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Tavşanlı Asliye Hukuk Yargıçlığından:Dosya:950/413 Tavşanlının Moymul mahal,leşinden Hasanoğlu Ali Çakır,oğlunun,karısı Abdullah kızı Leylâ aleyhine açmış olduğu geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • M E V L t D Henüz pek genç yaşında aramızdan ayrılan ve beni dilhûr eden eşim FATMA MUKADDER ÖZÜDOĞRU nun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere ölümünün kırkıncı gününe rastlayan 13-11-1950 pazar.tesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Hiç bir masraf ihtiyar etmeden,Ankarada kullanışlı,zarif ve sağlam BAHÇELİ EV ve işlek bir semtte DÜKKÂN sahibi olmak isterseniz,talihinizi deneyiniz!1950 ikramiye plânının son çekilişi;2 9 ARALIK ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Lursa İli Daimî Ko.nisyonu Başkanlığından Karacabey Okçular gölü yolunun 14-f-000—27+000 kilometreleri arasındaki kısmın 90142 lira keşifli stablize onarımı" işi ihale bedeli 1951 yılı bütçesinden öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • «İngiltere mi dedin?diye sordu,demek in giltereye gitmek istediğini söylüyorsun,öyle mı?Ben,ümide kapılarak:«Elbette!diye cevap verdim.Keşke,vermez olaydım.Fakat,böyl6 bir itiraf üzerine,Sibiryadaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • Yeni gelen son model CHIRANA ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHİR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Ki İl altın «Renkli)2 Felâ)yolcuları AR 44394' 1 Korkak kj ram an.ATLAS 40835» 1 Öldi ren hatıra.İNCİ 84595)l Bir menin romanı.ELHAMBA 42236' 1 Öı melodisi 2 Altın hazinelı LAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Denizyollarına verilecek yeni şekil Ankara,9 T.H.A Denizyollarına verilecek şekii et rafında çalışmalara devam edilmektedir.Amerikalı uzmanlarla nıü| tereken hazırlanmış bir rapoı da Denizyolları idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Resmî febliğ Ankara,9 A.A-Millî Savunma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:3 numaralı resmî tebliğ Kore Savaş Birliğimiz halen Taegııdadır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • vveîleri umumî ricat halinde Korede son dört gün içinde Birleşmiş Milletler düşman ile pek az temas temin edebildiler Kore'de 8 inci Ordu Genel Karargâhından,9 A.P)Sekizinci ordunun bir sözcüsü,dün,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Ata türkü bugün milletçe anıyoruz T Baştarafı Birincide 1 Şehrimizde de Fen Fakültesi konferans salonunda yapılacak olan ihtifale saat 9.05 de ihtiram vakfesi ile başlanılacak ve Atatürk'ün hayatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından:Miktarı Muhammen bedeli tik teminatı Kilo Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 20 000 Lahana 3000.225.30.000 Pırasa 5100.382.50 15.000 Ispanak 2700—202.50 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Beden Terbiyesi Kongresi sona erdi Bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı,hazırlanacak olan tasarıda okul içi ve okul dışı sporunun ayrılacağını söyledi Ankara,9 A.A.Bedeni Terbiyesi istişare kongresi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Balıkesir yangın sahası Maliye Bakanlığı imar için 2 milyon yüz bin lirayı vilâyet enirine gönderdi Balıkesir 9 Milliyet)Bir ay evvel Ankaradan bildirir.diğine göre Balıkesir yangın sahasının iman içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Tîbette kızıl Çin harekâtı Londra,9 A.A.Pekin radyosu komünist Çin kıtalarının Ti'betin merkezi Lhassa'ya girdiklerini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Lağvı istenen 4 Bakanlık Ankara,9 TAA.Mee lis Başkanlığına verilmiş olan bir sözlü soruda tasar t-uf endişesiyle bazı Bakanlıkların lâğvedilmesi istenmektedir.Soru sahibi Ordu Milletvekillerinden Fevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Yugoslavyamn verdiği çok mühim bir karar Belgrad,9 A.A.Mare-I partisinin verdiği karara müsal Tito bugün milletine nita-1 şahitler büyük bir eheminiben,mütecavizlere kargı kul.I yet atfetmektedirler,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Gl.Omar Bradley'in makalesi için tefsirler Ankara,9 T.H.A.General Omar Bradley'in Arm Force Journal mecmuasında çıkan yazısı Türk basınında olduğu gibi istisnasız bütün Türk muhitlerinde de büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Türkiyedeki 60bin amanın eğitimi işi Dün Ankarada bir basm toplantısı yapan Unesco Körler Eğitimi Müşaviri Mackenzie geniş izahat verdi Ama müşavir Mackenzie Milli Eğitim Bakaniyle birlikte.Ankara 9 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Amerikan seçimlerinin kati neticesi belli oldu Cumhuriyetçiler,bîr koalisyon kabinesi kurulmasını teklif ediyorlar Vaşıngton,9 A.A.United Press)Seçimler neticesi Kongrede vaziyet halihazırda şu merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Barış sevenler Toplantısı Moskova tarafından iddrc edilen ve yakında Londıadü yapılacak olan «Barış sevenler» toplantısı için hazırlanan davetiye ve broşürlerden son günlerde memleketimizin ta nınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • İktisadi mevzular Ba$t uaiı 2 d aayfada)Vûfgi dersiniz,alırsınız,Tahviîat dersiniz,satarsınız.Pe ki,bütün bu paralan devlet elinde zararlı bir sermaye yapmaktansa,parayı zaten o deyen milletin,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Celâl Bay arm mesajı Bastarafi Birincide 1 nek fedakârlıklarını mı nakle,deyim?Arkadaşlık hayatına ait insanî duygularını,vefasını mı öveyim?Ve nihayet,cihanı hayrete düşüren içtimaî inkılâplarını mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Hükümetimiz hududu açmamak kararında İ Baştarafı Birincide 1 ir haberler intişar etmişse de,resmi makamlara bu hususta bir emir gelmediği anlaşılmıştır.Ankara Ajansına göre Ankara 9 Anka)Yann Bulgar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1950
  • Yugoslav Yunan münasebatı Eelgrad 9 AP)Atina Beigıad demiryolunu bir an evvel işletmeye açmak için Yugoslav sınırındaki Cevcevli kasabasında girişilen inşaatın hızlandırıldığı iyi haber alan kaynaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1950
  • rfüyük Atanın Dulmabah/e sarayındaki katafalkı Dolmaba'r.çe sarayında Atava ihtiram nöbeti bekleyen subayla-Atatürkün cenaze si Ankarada Büyük Millet M eclisi önünde Hasta olduğunu günlerdenberi işiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6