Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Ankarada yapılan tefsirler Ankara,8 Anka.Amerikan Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley'in,Türkiyenin Amerikan savunma hattı dışında kalacağına dair makalesi Türk basınında tartışmalara mevzu olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Birleşmiş Milletler kuvvetleri Kuzey Korede ilerliyor.Birleşmiş Mîlletlerin kararı Mançurya hududu asla geçilmiyecek Kore harbinin başka bölgelere yayılmasına mani olmak için bu kararla Kızıl Çinin sk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • an seçimlerin emokratlar kazandı Ayan ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde Demokratlar,valiliklerde Cumhuriyetçi parti azaları ekseriyeti temin ettiler Vaşington 8 AP)Dünkü millî seçimlerde kullanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Kuzey Kore,Çm'ın harbe katıldığını itiraf etti Londra 8 A.A.CLps)Ku zey Koreliler tarafından neşredilen bir tebliğde Çir.kuvvet-TDevami Sa:5 SU:8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Beden terbiyesi kongresi çalışmalarına devam ediyor Beden Terbiyesi istisarî kongresinde Beden Terbiyesi Umum Müdürü Vildan Aşir Savaşır izahat verirken 'Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • 9 Inonu nun bir tavzihi C.H.P.Genel Başkanı 12 senelik Milletvekilliği maaşım istediğini yalanladı Ankara,8 Anka.Bir istanbul gazetesinin Yeni Sa bah)İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı devresine ait 12 seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Millî matem gunu Yarın bütün yurt,Atasını kaybetmesinin 12 inci yıldönümü dolayısiyle yas tutacak I Bir gazete tarafından yapılan neşriyat Ünivergsite gençliği arasında infial yarattı.Türk Milletinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Mühim suiistimalin idaresi zamanında vukua geldiği anlaşılan Deniz Kuvvetleri eskj Komutam Mehmet Ali Ülgen İki milyon liralık yolsuzluk Tevkif edilenlerin adedi on dörde yükseldi,tahkikat genişletili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Omar B 'in makalesi münasebetiyle Washington askeri salâhiyetlerinin tavzihi mına koşacak J7 'Omar Bradley'in yazısı yanlış anlaşılmıştır.Türkiyeye karşı girişilecek bir hücum,bütün Âmerikada Kore tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Keredeki Vaşington,8 A.A.Birleşmiş Milletler emrine verilen Türk kıtasının Kore cephesinde ileri hat lara gitmekte olduğunu bugün ordu sözcüsü bildirmiş ve Türk kıtasının ilk hatlara şevki hususun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • A merikan Genelkurmay Başkanı Omar Bradlev'in bundarpir av evvel Combats Forces Journal ve Readers Di-Rest dergilerinde çıkan bir Kazısı memleketimizde alâ-hayret ve kısmen de 6ndiğe uyandırdı.Omar Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki ok uyucularımızih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Salebin kilosu 15 liraya çıkft.Son günlerde Ortaşark v« Yakın şaık memleketlerine külliyetli miktarda salep ihraç edilmiştir.Bu yüzden el' deki stok azaldığından sale£ liatları yükselmeğe başlama tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Türkiye işçi sendikaları konfederasyonunun teşkili İstanbul MilU İşçi Sendikaları Birliği memleketteki sendikaların bir konfederas yon halinde toplanmasına çalışmaktadır.Sendikalar Birli ği bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Ankara vapuru Bir senedenberi revizyona tâbi tutulmayan vapurun kazan boruları patladı Bir senedenberi levizyona tâbi tutulmıyan Ankara vapurunun pon seferinde,kazan bo ruları patlamıştır.Alelacele ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Fırın isçileri arasında ve remliler var Unlu Mamuller ve Fırın İr çileri Derneği Sağlık Müdür lüğüne müracaat ederek fi rınlarda yüzlerce veremli işç çalıştırıldığını "iddia etmişti Bu müracaat' üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • HALKINSESİ* Kaş tarifesinden şikâyet Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aşağıya koyuyoruz,alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz.Sabahlan 8.10 dan son ra Haydarpaşaya biri 8.40 ta diğeri 8.45 te yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Doktorların memurlara ver dikleri raporlar.Memurlar arasında yapılan nakiller esnasında bazı memurların türlü bahaneler uydurup hastahane ve hükümet doktorla r ndan rapor alarak yeni görevlerine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Tekaüde sevkedilen öğretmenlerin hizmet cetveli Mili:Eğitim Bakanlığınca bir müddet evvel tekaüde sevk edilen 77 ilk okul öğret meninden 58 inin hizmet ced veli tanzim edilerek dün Bakanlığa gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Birliğimiz cepheye kavuştu Mac Arthurün bir rapo ıundan anlıyoruz ki,Birleşmiş Milletler saflarında yer alan birliğimiz hasretle bekle 'iği cepheye,harbe kavuşmuştur.Kahramanlarımızın karşısına çıkaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • KONGRE Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık kongresi 11.11.950 günü saat 14 te Marmara lokalinde yapılacaktırir Türk jeoloji kurumunun yıl lık kongresi bugün saat 20 de yapılacaktır.TÖREN ir Rome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Amcazadesini öldüren Esat 15 yıl hapse mahkûm oldu.Bir müddet evvel Anadolu hisarında kanlı bir hâdise olmuş ve Esat Demirkıran is-minde biri,ailevî bir mesele yüzünden çıkan kavga sonun da amcazadesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Metresi Madleni öldüren Doğan öldü Metresi Madleni öldürdükten sonra kendisini de ağır surette yaralamış olan Doğan Hamamı evvelki gece kaldırıl dığı hastahanede ölmüştür.Doğan ölümünden 5 10 da kika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Dok işçilerinin mesken derdi îstinye fabrika ve dok işletmesinde çalışan işçiler fab rika civarında,idareye ait arsalarda işçi mahallesi tesisini istemişlerdir.İşçiler bu yolda B.M.Meclisi,başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Hem suçlu hem ffüclü Sirkecide bir çorap fabrikasında bekçilik yapan Aliayni fabrikada çalışan iki işçi kızı paydostan sonra evlerine götürürken,Sirkecide bir otelde kâtiplik yapan Fev zi Demirel kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Galala ve Üsküdarda ihdas edilen polis noktaları Emniyet.Müdürlüğünce Ga lata ve Üsküdarda yeni poli^ noktalarının ihdası uygun gc rülmüş bu hususta alâkalılara gerekli talimat verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Kendine polis süsü veren birisi yakalandı Tophanede Boğazkesen cad desinde oturan ve fotoğrafçılık yapan Rüştü Çetin is minde biri,Beyoğlunda Ağa hamamı caddesinde mukim Marika adındaki kadının evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Pertevniyal Lisesenr tâyin edilen öğretmenle Millî Eğitim Bakanlığınca Pertevr.iyal Lisesine tâyin edilen öğretmenlerin isimleri dün Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.Bu öğretmenlerin isimleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • E.T.T.isçilerine veriler öçle vemeâi E.T.T,idaresi işçilere ve" inekte olduğu öğle yemekleı ni keserek mukabilinde par verilmesini kararlaştırmış tır.Bu durum karsısında i' çj mümessilleri E.T.T.id" r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Kalay fiatları İngiliz sömürgelerinin liberasyon listesine ithal edilmesi lâzım.Son günlerde kalay fiatları yükselmeğe başlamıştır.Bu yükselişin iki sebebi vardır Ev velâ kalay menşei memleketlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • işçilerin tatili me solos Fabrikatör ve isçi mümessillerinin iştirakiyle yarır?Bölge Sanayi Birliğinde bir toplantı yapılacak.İşçilerin ücretli hafta tatili ve resmi tatil günlerinde üc retlerinin öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • Kart Hâdiselere Srtep Olan 11 EME VI Rekabeti TEFHÎKA NO:109 ya «Aim Muhammedle ibrahim essür içinde idiler Bu masum yavrular?Onların ne suçları,ne kabahat leri vardı?Hayatlarında,bir kaııncayı bile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1950
  • C/ünün mevzuları Süt meselesini nasıl Kuruluşunun 150 inci yıldö nümü şerefine Chicago'da 1933 te beynelmilel bir sergi açılmıştı.Her tarafının görülmesi 22 gün süren ve şehire 700 milyon dolar getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • ÖLÜM Trabzon tüccarlarından Ahmet Erzuruml Zakire ve Sakine Erzu-umlu oğullarını!karded,Adil,Hilmi,ve Meliha Ercurumluoğlunuıv babaları Trabzon tüccarlarından Ali Ri2a Erzurumluoğlu)Hakkın rahmetine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Otel Kralı dün Romaya gitti Turistik oteller inşa etmek üzere şehrimizde tetkiklerde bulunan Ameı-ikalı otel kralı Mr.Hilton dün,Romada açılacak bir otelin açılış töreninde hazır bulunmak üzere îtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • meriKan kimlerden müre Amerika KongicsındU Truman 7 Kasımda Amerikada Temsilciler Meclisi tamamen ve ayanın da üçte biri yenilenmek üzere kongre için yeni seçim yapılmıştır.İki büyük parti arasmda müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Acheson yakında çekilecek Nevyork 8 A.A.Afp)Daily Mirror gazetesinde bugün çıkan bir yazısında tef sirci Drew Pearson,Ache son'un 60 güne kadar Dışiş leri Bakanlığından,çekilmiş olacağını bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Savaronadaki tadilât Savarona yatını tâdil ederek 160 yolcu taşıyabilecek lüks yolcu gemisi haline ye tirmeyi teklif eden Alman fıı masının mümessilleri Gnutz man ile Witt dün sabah Denizyollariyle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Yepyeni bîr terbiye metodu Bu çocuklar topluluğunun en orijinal tarafı,içinde cari olan disiplindir.Bu disiplin tamamen liberalizm esaslarına dayanır.Bir nevi aile yuvası olan çocuklar Cumhuriyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Yapılan teberrular Veremli işçiler ichı Süreyya Paşa çiftliğinde kurulacak inŞaat tesisleri için mühim bağışlar yapıldı Ankara,8 A.A.Çalışma Bakanlığından tebliğ o lunmuştur:Veremli işçilerin tedavisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Layf ve Taym mecmuaları sahibi Ankarada Ankara,8 A.A.Eı;büyük Amerikan dergileı inden Life ve Time dergilerinin sahibi Henry Luce bugün saat 10.20 de uçakla İstanbuldan şehrimize gelmiştir Henry Luce,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Âma mücavir Ankaraya vardı Ankara 8 A.A.Unesco körler eğitimi müşaviri olup memleketimizin daveti üzerine memleketimizde körler eğitimi etrafında tetkikler yap mak üzere gelen Sir Clutha Mackenzie bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Bir kadın bir adamı ölümden kurtardı Ankara 8 Anka)Yenidoğan Rüstemağa mahallesinde oturan Mevlût İleri isminde bir adam,dün akşam üstü Mirza ve Haydar Yılmaz a.dında iki arkadaş bıçaklarını çekerek r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Havacılık kongresi Kongre başkanı Reisicumhura bir telgraf çekerek Ankaraya aide niceliklerinden duydukları teessürü bildirdi Çalışmalarını dün bitiren milletlerarası sivil havacılık kongresine iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Üürdün Kralı Bagdada gitti Bağdat,8 A.A.Ürdün Kralı Abdullah,bu sabah saat 10.45 tc uçakla Bağdadn gelmiş,hava alanında naib Abdülilah,Başibakan Nuri Sait Paşa ve kabine üyeleıi tarafından karşılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Uzun Mehmet ihtifali Zonguldak,8 A.A.Uzun Mehmet kömür bayraminin 121 inci yıldönümü bu gün Zonguldakta coşkun gös terilevle kutlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Figaro gazetesinde infilâk Paıis 8 A.A.Afp)Çhamps Elysecs meydanında Figaro gazetesinin bulun duğu bina önünde mahallî saat 0.45 de şiddetli bir infilâk olmuştur.Bu infilâkın plâstik bir bombanın patl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Errol Flyn aleyhine açılan dâva Monte Karlo 8 A.P.Meşhur sinema aktörü Errol ağustos 1949 da Mon te Karlo'da oturan bir kızı yatında iğfal ettiğine dair iddialar üzerine açılan dâva bugün 22 kasıma ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Amerika,Rusyadan borçlarını istedi Altı aydanberi ilk defa olarak Japonyadaki müttefik konseyinin içtimaına dün Rus delegesi de istirr/k etti Vaşington,8 A.A.Birleşik Amerika,Rusyadan ikinci Cihan Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Dünya şeker istihsali Dünyada 1949 1950 mahsul senesinde pancar ve kamış şekerinin istihsali Ameri,ka Ziraat Bakanlığı tarafından 34.579.090 ton tahmin ed ilmektedir.Bakanlığa göre,pancar yetiştiren m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • EDEBÎ TEFRİKA:40 TARIK BUĞKA Murat büyük bir kuvvet sarf ederek itiraf etti:Ya her şey gerçekten bitmişse ne yapmalı?Mecit bunu asla kabul etme kistemiyordu:Bunu söylemek budalalık olur.Bak sana bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1950
  • Fanilik şuuru Eski Türk cemiyetinin en büyük manevî kuvvetlerinden biri de fânilik şuurunda gösterilebilir:îçtimaî nizamımızda asırlarca esas olan bu kuvvetli şuurun menboı 'yarın ölecekmişsin gibi ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • SOLDAN SAĞA 1—Galata köprüsü önünde yükselen bir Türk şaheseri:2 Emek mahsulü,Çiçeklerin zürriyot mayası olan sarı toz;3 Maksat,Tersi)«Kazanç;4 Tersi)Bir harf;Bir r.Dta;5 Köylünün kasası,İşaret sıfatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • Hİic.9 KASIM 195 0 Perşembe Ru.28 Mu Iıo 1370 27 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.37 öğle 11.58 İkindi 14.41 Akşam 17.58 Yatsı 18.32 İmsak 4.58 1.38 6.59 9.41 12.00 1.33 11.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • Günün mevzuları Bafjicrafı 2.ci sayfada)manda lüks bir mata olacaktır.Bu teşkilât İstanbulda sekia on saatlik nakliye mesafesince uzak yerlere kadar şâ mil olmalı,Denizyollarını,Demiryollarını hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • Efes'te Meryem Ana'nm mezarı bulundu mu?Bülbül dağı civarında tetkikler yapan izmir Arkeoloji Müdürü bu hu susta hükümete mühim bîr rapor verdi İzmir,8 Hususî muhabirimiz İlhan Esen bildiriyor)Çok esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • RADYOLAR ISTA NBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkı,lar.Okuyan;Af itap Karacan.Çalanlar;Hakkı Derman,Şerif İçli,Fahire ve Refik Fersan 14.20 Dans müriği Pl.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • Sahibi:Af N.K a r a l' Bu nüshad.ı yazı işlerini 4 idare e:en:Vaîüd Ramiz,Dizildiği yer:N.A.ve A.I Oazetecilik Koll'ktif Çiru Matbaası BasılJığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • "GA Z I N O SAFA ÖN AL Evine giden yolun kenarında geçen hafta bir gazino açılmıştı.Bir kenar semt.Sakinleri aşağı yukarı hep orta tabakadan.Arnavut kaldırımlı sokak başlarında hâlâ havagazı lâmbaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 İl altın Renkli)2 Fel yolcuları AR 44394» 1 Korkak raman.ATLAS 40835» 1 ren hatıra.İNCİ 84595)1 Bilmenin romanı.ELHAMRA 42236)1 melodisi 2 Altın hazine LALE 43595» 1 Kc kahrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1950
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Prag Varşova ekspresinin 2.ci mevki kompartımanlarından birinde otururken içeriye Dubsky isimli bir arkadaşı girdi.Dubsky paltosu ile şapka sim çıkardıktan sonra yanına oturdu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • it Jalıntityı mu Bilindiği gibi,7 Kasım Sovyet jn«U'Uvii« rû dönümüdür.Yukandaki resimde bu yıldönümü münasebetiyle Ankara Sovyet elçiliğinde yapılan bir kabul resmi görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • SCo redeki birlîğ m z r Baştarafı Birincide 1 Savunma Bakanlığı me rrrurlarınca Türk kıtasının kuvveti açıklanmamıştır.Bununla beraber,Türkiyenin iptidaen Birleşmiş Milletlere 4500 asker tahsis ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Ven zelos geliyor Atina,8,T.H.A.Venizclos Türk Hükümetiyle temaslarda bulunmak üzere beraberinde bir Kurmay hey eti bulunduğu halde hafta sonunda Türkiyeye geleceğini açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • ÖLÜM Emekli emniyet âmirlerinden Bay Emin Kadri Eşen'in eşi ve Vakit En Son Dakika arkadaşımızın idare memurlarından Bayan Bedia Şendur'un annesi ve müessesenin muhasebecisi Bay Hamit Şendur'un kayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Bradley'in fikirleri I Başmakaleden d«Tam\incelemeye dayanamaya cak derecede yanlış ve sakattır.Sunun için sakattır ki 1 Bugün Türkiyeye yakılacak bir tecavüzün mahallî bir harp halinde kalmasına imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • inönünün hi T Bastarafı Birincide 1 zarfında Cumhurbaşkanlığı tahsisatı olarak ayda 74.000 lira aldığı,hâlen de Cumhurbaşkanlığı tahsisatının ayda 6 000 liraya İndiği hakkıu daki «aeşriyatı üzerine es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Halkevlerine ayrılan tahsitat İzmir,8 Milliyet)Hükümetin almış olduğu bir ka rar ve bu karara istinaden valiliğe verilen bir emir mucibince son 20 senediı,Hususî Muhasebe,Belediyeler ve köy bütçelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • r Baştarafı Birincide 1 edilmiştir:Ayan Meclisi:Demokratlar Meclisinin kontrolünü muhafaza tmektedir.49 Demokra' ve 47 Cumhuriyetçi ayan r yesi vardır.Demokrat senatörlerden 3 i için esasen yeni seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Meclisin dünkü içtimai Ankara 8 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkan Vekillerinden Bursa milletvekili Hulusi Köymen in başkanlığında toplanmıştır Bu birleşimde Gümüşhane milletvekili Basit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Amrrika lurkıyenın yard ı m ı a koşacak T Baştarafı Birincide 1 arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlenmesine yaptığı yar dunlardan dolayı» liyakat madalyesinin subay rütbesiyle taltif edilmiştir.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Mançurya hududu asla geçilmeyecek T Baştarafı Birincide 1 Birleşmiş Milletler Kurulu,Mançurya hududunun Bir leşmiş Milletler kuvvtleri tarafından geçilmiyeceği hususunda komünist Çini ikna edecek şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Kuzey Kore Baslarafı Birincide 1 lerinin Kuzey Korelilerle berabcı savaştıkları kabul edil mektedir Çin'in kararı Sydney.8 A.A.Kore'de bulunan diplomatlar tarafından kaleme alınan raporlara nazaran Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • eden Terbiyesi kongres Ankara 8 A.A.Beden Terbiyesi istişare kongresi bugün saat 9.30 dan itibaren Mil lî Eğitim Bakanı Tevfik İlerinin başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir İlk olarak.Beden Terb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Millî matem günü f BajUarafı Birincide 1 yıldönümü münasebetiyle yarın memleketimizin her tarafında ihtifalle» yapılacak,Türk milleti aziz Atasının mübarek ruhu önünde bir kere daha tazim ile eğilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Trumana suikast Collazo ve Torresola1 'nın eşleri de suikast teşebbüsünden sanık olarak yargılanacaklar.Başkan Truman'a yapılan sui yakalanan Collazo ve Torresola' Vaşington 8 A.A.Afp)Bugün Federal m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • 2 milyonluk yolsuzluk f Bastarafı Birincide 1 günler iğinde yüksek rütbeli 4 ilâ 6 subaydan müteşekkil bir heyetin şehrimize gelmesi beklenmektedir.Büyük salâhiyete sahip olacağı bildirilen bu heyet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Mısırda el konan motorumuz İskenderiye,8 A.P.Mı sır makamlarından bugün öğrenildiğine göre,«Nisan» adlı bir Türk motöründe 150.000 Mısır lirası kıymetinde uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir.İlgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1950
  • Ankaradaki tefsirler Baştarafı Birincide 1 Ankaradaki Amerikan askerî müşahitleri ve salâhiyet,li zatları,bundan üç sene kadar önce de bahis mevzuu edilmiş ve üzerinde muhtelif münakaşalar yapılmış oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Yangın söndürme âleti alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Saimaima Komisyonundan 1 37 çdet âdi yangınlar için C02 gazırın su ile bİrleşraçsi suretile çalışan yangın söndürme âleti açık eksiltme il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • ItUUhjet] ABONE FİATLAR1 Senelik 8 Liradır j 9 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler iğin I iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfalı santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • o e n â t ö r BH Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi baş.karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:'2387C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Türk musiki dünyasının bu müstesna sanatkârları SİEMENS'i beğenmekte müttefiktirler.Her zaman zevkle din* lediğiniz bu değerli sanatkârları.Alman SIEMENS Radyosunda daha Fotoğraflar RAQYO HAFTASI Mecm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • T.C MAT BAN Vadesiz tasarruf hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 çekilişinde;1 EV Ankarada,Knvakl.derede,3 Oda,1 Hol)Ayrıca:1 iane 10.000,15 W 1.000 Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kasım 1950 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • UL SANDİĞİ Tasarruf Hesapları İkramiyesi 12.12.950 Keşidesinde:^pede bir Ayrıca Liraİılc Çeşitli ikramiyeler Merkez ve Şubelerimize 11.11.950 akşamına kadar en azdan 50 liralık bir hesap açtırmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • istanbul Belediyem» ŞEHİR 1 A'ATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı Yazan;Tennessç Williams Türkçesi Asu /Zcybekoğlu Telefon;4215'* ¦I I III 1 İlli I 'llil».i bil 1 «II 1 KOMEDÎ KISMI GEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Kinini GRiPiN 4 ıaar «riMİ*.göiHfc «3 a^ahnaWy-faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden î istanbul türbelerinden Topkapı sarayı müzesine bağlı Muhtelif semtlerdekl 7)adet türbe onarımı açık eksiltmeye çıkarılmış tır.Keşif bedeli 1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları İOOC ada Linyit sobası pazarlıkla 10/11/950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Sobalar Zonguldak,Veral,ışık veya fenni şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Tıp Fak İte:i Dekanlığından Londra Cerrahî Kolleji profesörlerinden Dr.G.Organe anestezi üzerinde Fakültemizde iki konferans verecektir.İlk konferans 14.11.950 salı günü saat 9,30 10.30 da Çapa Anfisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Tffofcronv^J FLEXARET III OPEMA FUTURİT İNKA FOTOĞRAF MAKİNELERİ* Satışa arzedilmiştir Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Tel:49449 Telgraf:Lamet 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânlar?alliU EVİHK Y,ptii liaCuK 11 dahilindeki ilk okullar ile Millî Eğitim Müdürlüğüne lüzumu olan ve miktarı şartnameye bağlı listeae gc «terilen 30 k-ılem matbu evrak açık eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • Dr.Ha^z Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divonyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.11.1950
  • KAYIP Işık Lisesinden aldığım 66192 numaralı pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisir.irr hükmü yoktur.Atıl KİBAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6