Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • seçimleri Kızıl Çin'in,Kore savaşlarına katılması propaganda vesilesi yapılıyor Deıvey 18 saatlik bir maraton konuşması yapacak Vaşington 7 A.A.Bugün Birleşik Amerika,da Temsilciler ve Ayan Meclisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Pamuk fıatlarında görülen yükseklik er gün bir miktar yükselen pamuk Hatları nihayet 430 kurusu buldu.Bunun memleket ekonomisi bakımından tevlit edeceği neticeleri lâyık olduğu ciddiyetle tetkik eylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Tümamiral W-Ress'in Heybelideki tetkikleri Dün HeybeHada Deniz Harp Okulunda tetkiklerde bulunan A"rnerikan Askeri Yardım Heyeti Deniz Grupu Başkanı Amiral Ress karşılanırken Yazısı 5 inci suhifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Tarlabaşında işlenen çok fecî bir cinayet Tanınmış füccardan birinin oğlu sevdiği kadını tabanca İle vurup öldürdü,kendisi de ağır yaralı Evvelki gece sabaha karşı Tarlabaşında fecî bir cinayet işlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Köprülü'nün France Press'e beyanatı dâvası haline g Avrupa Konseyi Kom'tesinin bu hususta verdiği karemin çok büyük manevi kıymeti vardır Roma,7 A.A/Afp)Perşembe günü vapurla İstanbula hareket edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Koredeki harbe kızıl Çin'in k a rışması Bütün dünya Güvenlik Konseyinin kararını bekliyor Lake Success,7 A.A.Yugoslav delegesi ve Güvenlik Konseyi Başkanı Di.Bebler,Koredeki Çin müdahalesi hakkında Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • D.P.Meclis grupünım toplantısı Dünkü içtimada grup haysiyet divanı seçimi yapıldı Ankara 7 Milliyet)D.P.Meclis Grupu bugün saat 15 te Grup Başkanı İstanbul milletvekili Fuat Hulusi Demircilinin başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Millî oyunlar eki pi geldi Yukarıdaki resimde dün limanımıza gelen Ankara vupurryle şeririmize dönen Talebe Federasyonu milli oyunlar îkipi görülmektedir.Yazısı 3 üncü sahifemizdedir)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Kore savaş birliği komutanı Tahsin Yazıcı birlik komuta heyetiyle birlikte "Amerikan Sesi„nin bir haberi Kore BırEıaımız savaşa başladı Savaş birliğimiz 8 inci Amerikan ordusu ile birlikte muharebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Türk-Yunan müdafaa sistemi için müzakereler Kurulacak olan müdafaa hattı Bulgaristan istikametinden gelecek bir taarruza karşı çok tesirli bir rol oynıyacaktır.Paıis,7 Anka.Türkiye ile Yunanistan aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1950
  • Ankara Hukuk Fakültesindeki törende hasıl olan vaziyet Hadise dün RP.Meclis Grupuna intikal etti Ankara,7 Milliyet)An kara Hukuk Fakültesinin 25 inci yıldönümü münasebetiy le yapılacak merasime bu fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Isfâıı AlcRimdt KMk Itödîs&îcre StİMp OUfl HÂŞEMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:108 ya «AKİK yyad'ın gönderdiği Çocuklar,bir müddet ker van izleri üzerinde koşmuş lar;fakat biraz sonra yolların1,şaşırmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • KONFERANS it Unesco mücavirlerinden Sir Clutha Mackenzie dün saat Yt de Hukuk Fakültesinin 6 nt maralı anfisinde Körlere ba kim)mevzulu bir konferans ve recektir.istanbul üniversitesi iktisat fakültes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Millî yas günümüz On kasım günü bütün eğlence yerleri kapalı kalacak ve üniversitede bir tören yapılacak Atatürk ihtifali bu yıl Türkiyenin her tarafında milli eğitim müesseseleri tarafından yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Mandıraların sıhhî durumu tetkik ediliyor Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün Karagiimrük ve Ayvansaray civarındaki mandıraları teftiş etmiştir.Vali.süt sağımı esnasında göı düğü gayrı sıhhi durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • 50 otobüs daha sipariş edilecek E.T.T.idaresi Alman firmasına ikinci parti olarak 50 otobüs daha sipariş edecek tir.İdare siparişi yapmak için lüzumlu tahsisatı beklemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Kastamonuda elma bolluğu Bu yıl Kastamonu,Amasya ve Niğde dolaylarında elma rekoltesi diğer yıllara nazaran büyük bir artış göstermiştir.Rekoltenin bu bolluğu karşısında müstahsil harice satış imkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Gazetec lik Enstitüsü İktisat fakültesine bağlı olarak kurulan ve bu yıldan 1tibaren faaliyete geçmesi kararlaştırılan Gazetecilik Enstitüsünde tedrisata 15 kasım çarşamba günü başlanacaktır.Kayıtlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • HALKIN SES I Verilmeyen premier Bir okuyucumuzdan aldığı,mız mektupta Devlet Deniz,yolları memurlarına verilmekte olan primin beş aydanberi kesilmiş olduğu bildirilmektedir.Mektubu aşağıya koyuyoruz.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • işçilere ödenecek hafta tatili ücreti Bu mevzuun müzakeresi için yakında Sanayi Birliğinde bir toplantı yapılacak önümüzdeki günlerde Bölge Sanayi Birliğinde,fabrikatör ve işçi mümessillerinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Öğretmen kadroları Bu hususta haksızlıklar yapıldığı iddiasiyle bazı öğretmenler Bakanlığa başvuracaklar Şehrimizde ilkokul öğretmenleri arasında yapılan değişiklik öğretmenler arasında hoş karşılanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Hibrit mısır tecrübeleri İyi netice verdi Türkiyede hibrit mısır kullanıldığı taktirde ne gibi neticeler elde edileceği etrafında yapılan tecrübeler sona ermiştir:Bu tecrübelere nazaran Türkiyede hibr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Bozuk ekmek çıkaran fırınlar kapatılacak Son zamanlarda ekmeklerir bozulduğuna dair vaki şi kâyotler üzerine;Vali ve Be lediye Reisi alâkalılara emi vererek gece ve gündüz fırın larda teftişler yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Bandırma hattı kış tarifesi Bandırma hattı kış tarife siniri tatbikatına 13 kasımda,itibaren başlanacaktır.Yon tarifeye göre,sür'at postalan İstanbul ve Bandırmadan pa zartcsi,cuma,aralık postaları İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Radar cihazı siparişinde görülen yolsuzluk Devlet Denizyollarınca Amerikaya 2 milyon liraya sipariş edilen radar cihazlarının mubayaasındaki yolsuzluktan evvelce bahsetmiştik.Mukabil firma tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • KISA HABERLER if Dür.sabah Mudanya postasını yapacak olan Sus vapuıı hareketi sırasında makinede vâki bir arıza dolayısiyle seferi yapamamıştır.Mudanya yolcularını saat 12 de Dumlupmar vapuru götürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Teknik Üniversite yeni yönetmeliği hazırlanıyor Teknik Üniversite fakülte profesörler kurulunca hazır lantnakta olan yeni yönetmelik tasarısı pek yakında senatonun tasvibine sunulacaktır.Teknik Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Mr.Hilton Valiyi ziyaret etti x'uristik oteller inşa etmek üzere şehrimize gelen Amerikan Hilton Hotel Corporation' müessesesinin direktörü Mr.Hilton beraberinde Belediye Reis Muavini Suat Kutat olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Memleket dâvaları Mevcut ve yeni in a yolları Son yıllarda motorlu taşıt vasıtalarının memleketimizde inkişaf ve tekemmülünden sonra karayollarının kifayetsizliği kendini hissettirmiştir.Cumhurİ3'et d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1950
  • Dalay Lama kaçarken Çin komünistleri Tibeti işgal etmişler veya etmek üzereler,Dalay Lama kaçmış veya kaçıyormuş.İnsanlar artık ilâhlara da rahat vermiyorlar Malûm ya Dalay Lama yaşıyan Buda'dır yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Dîvan ve hayat Dîvan edebiyatına ötedenberi yapılan itirazlar,dan birinin bir kaç gün evvel gene tazelendiğini gördüm;Her diide şiir hayatın ifadesi olduğu halde,bizim divan şiiri hayata karşı âdetâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Stokhölm elçisi gitti Stockholm Büyük elçimiz lehmet Sipahi,bugün saat 16.30 da İsveç uçağı ile Stock,holm'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Güvenlik Konseyinde Yeni başkan Yugoslavya delegesi sürpriz yaratan bir beyanatta bulundu Lake Success,7 A.P.Güvenlik konseyine bu ay Başkanlık edecek olan Yugos lav delegesi Ales Bebler dün,büyükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Sigorta tetkik kurulu toplantısı Ankara,7 Anka)Sigorta tetkik kurulu Ekonomi vt Ticaret Bakanlığında mutat toplantılarına başlamıştır.Muhtelif sigorta şirketlerinin temsilcilerinden mürek kep olan kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Prenses Fatma ve kocası Londraya gidiyor Paris,7 A.P.İranlı prenses Fatma ile Amerikalı kocası Vincent Lee Hillyer'in bu hafta sonunda Londrayı ziyaret edecekleri öğrenilmiştir.Hillyer sırf iş maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Enteresan tıbbî bir hâdise Paris,7 A.A.Afp)Profesör Binet,kalbin biri 7,diğeri de 31 dakikalık tevakkuftan sonra yeniden işlemeye başlaması gibi iki çok enteresan vak'ayı Fen Akademisine bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • İngiltere Rusya ticareti Londra,7 A.A.Afp)İaşe Bakanı,Sovyet Rusya ile yeni bir kontrat imzalamıştır.Buna göre,İngiltere Rusyadan 800.000 ton hububat alacaktır.Bunun 300.000 tonu mısır,475.000 tonu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • S.Hayrı Ürgüplünün mühim beyanatı Türk heyeti başkanı Avrupa ordusunun kurulmasında Türk tezînî izah etti Roma,7 A.A.Avı upkonseyi istişarî meclisi başkan yardımcısı ve hâlen Ekrem Hayri Üstündağm yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Edirnede seylap Edirne,7 Milliyet)Son günlerde yağan yağmurlar tesiriyle Tunca ve Meriç nehirleri bir miktar yükselmiş ve yataklarını doldurarak muhi tini az miktarda su altında bırakmıştır.Edirne val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Kazaya uğrayan tayyaredeki altınlar Paris,7 A.P.Fransız Haberler Ajansı tarafından bu sabah bildirildiğine göre,geçen cuma günü Mont Blanc' a düşmüş olan Hint havayollarına ait olan yolcu uçağında 4 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Uludağ,Bursa Belediye hudutları içine alınıyor Bursa,7 A.A.Şehrimiz belediye hudutları içine Uludağın da alınma sı suretiyle yeni bir plân hazırlanmaktadır.Bu teşebbüs Bursayı turizm bakmamdan daha bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Bin sada bir Villa uçtu Bursa,7 A.A.Dünden beri hüküm süren şiddetli lodos fırtınası dolayısiyle Çekirgede üç katlı bir villa temelinden olduğu gibi uçmuş,şehrin ortasındaki pazar yerinde büyük bir çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Harici kısa haberler İNGÎLTEREDE ¦jr İngiliz İşçi Partisinin hü kûmeti yeni ve ucuz ev inşaatı meselesinde tatbik etmekte ol duğu programın tenkidi neti cesinde,syasetini reye koymuş ve Muhafazakârlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Bnyar'ın Zonguldak amelesine yaptığı teberru Zonguldak,7 A.A.Cum hurbaşkanı Celâl Bayann Zon guldak Amele Birliğine teberru ettiği 80.446.59 liranın nemasından istifade şeklini tesbit için Vali Safaet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Ali Han Orta Şark seyahatine çıktı Cannes 7 A.A(Afp)ve prenses Ali Han dün Afrika.Orta-Doğu ve bilhassa Kahire,Suriye ve İranda üç ay lık bir seyahat yapmak üzere Golf Juandan hareket etmiş,lerdir.Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Sovyet ihtilâli Dün Moskova'da «7 Kasım»günü ımılad şekilde ve büyük merasimle kutlandı Moskova,7 A.P.«7 kasımı geçit resmi,her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızıl mey danda yapılmış ve Moskova garnizonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • "Ankara,B.Akdeniz seferinden döndü Demiryolları konferansına iştirak eden delegelerimiz dün Galata rıhtımında Ankara vapuru dün saat 14.15 te 340 yolcu ve 127 ton yükle Batı Akdeniz seferin» den dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Murat bütün bunları artık,kendisini ölümle karşı karşıya getiren bir katiyetle görüyordu.Hattâ son karşılanmalarında Mecide melânkolik bir istihza 1e «Ne gülünç şey,demişti;mâniler düzen halama çeken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1950
  • Çin sofrasının sürprizleri Kırlangıç yuv Bir Çin limanında tamemiyle Garp usullerine göre verilen bir ziyafet liyor,biri gidiyor.Herkes,şöyle bir tatmakla iktifa etliyor.Böylece,yemek tam iki saat sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • ISTANBUL 12.5T Açılif ve programlar 13.00 Haberler 18.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar:Okuyan,Rikkat Uyanık.Çalanlar:Sadi Işılay.İzzettin Ökte,Yorgo Bacanos 14.20 Dans müziği Pl.14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • 1 ft 5 4 5 6 7 6 9 AiilBAJ SAGA 1 Açıktan açığa.2 Yollama;Defa.3 'Tersi)Onarma;Mükemmel,4 Dayağı Ek.5 Bir harf;Lâkin;Balık tuzağı.6 Tersi)Tadın kötüsü.7.Tersi)Bir hayvan;Sakat.8 Rüzgâra hitap;Uydurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Prag Varşova ekspresinin ikinci mevki kompartımanla undan birinde otururken içeri,ye Dubsky isimli bir arkadaşı girer Dubsky paltosu ile şapkasını çıkardıktan sonra yanına oturdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • j H aYa!Tl LIK KONULARI:Ingilterrde kadın pilotlar nasıl yetişiyor 5 kişilik hususî bir uçak,yere inmesine müsaade edecek işareti beklemekle ve büyük ha va alanımı:Üzerinde dohş maktadır.Pilot yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • E II Seyfettin TURHAN Hamam sokağı,kasabanın güneyindeki Taşlık mahallesinin ana caddeye açılan daracık,bozuk Arnavut kaldırımı sok uçlarından biri idi.îki yanında tek katlı,saz örtülü birbirine omuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • Ifl—Beynelmilel Tiyatro Kongrenin tiyatroya dair mühim kararları Geçenlerde Pariste toplanan Beynelmilel Tiyatro Enstitüsü nün üçüncü kongresinde bü tün dünya memleketlerinin tiyatrolariyle devamlı iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 lı altın Renkli)2 Fell yolcuları AR 44394)1 Korkak H ram an.ATLAS 40835» 1 Öld reri hatıra.İNCİ 84595)1 Bir y menin romanı.ELMAM RA 42236 1 CA melodisi 2 Altın hazinel LALE 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARA*?Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Vahid Rami* Dizildiği yer;N.A.ve A,f Gazetecilik Kollektif¦ Şff Matbaası Basıldığı f Ebüzziya Matbaasçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • seç m ser,Baştarafı Birincide 1 sinde ekseriyeti temin için.Demokratlar ve Cumhürriyetçiler arasında cereyan eder.şiddetli seçim mücadelesi içinde dış siyaset en mühim mevkii işgal etmiştir Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Tarlabaşında işlenen çok feci bir cinayet f liastaıalı Birincide 1 yanmış ve korku ile yataklarından fırlamışlardır.Fakat ta banca seı ini,bir çığlık veya herhangi r gürültü takip etmediğinden sakinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Koredeki harbe kızıl arışması Çin'in k Baştarafı Birincide 1 Lake Success.A.P.Mr.Warren Austin.General Mac.Arthur'ün.Koredeki Çin komiL nist kuvvetlerinin muharebeye katıldıklarını bildiren raporunu K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Ankara H u k u k Fakültesinde Bartarafı 1 ncide;de 25 yıl önce kendisine tevcih edilmiş olan fahrî profesörlük rütbesine dayanaıak profesör kıyafetiyle merasime iştirak etmiş bulunması üzerine Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Tümamiral Amerikan askerî yardım heyeti deniz grupu balkanı Tümamiral W.Rees dün de şehrimizdeki temaslarına devam etmiştir.Tümamiral W.Rees dün sabah saat 9 da yanında eski grup başkanı ve yedi.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • r u p T Basturalı Birincide "1 kuyumcu,Sivas milletvekili İlhan Dizdar,Ankara milletvekili Ramiz Esen,Maraş milletvekili Abdullah Avtemiz'in asil ve Konya milletvekili Rifat Alabay ile Ankara milletve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Otelcilik kralı bir nutuk söylemek üzere memeleketi ne gidip gelecek İstanbul,7 T.H.A.Şehrimizde 300 odalı bir otel inşa etmek üzere tstanbula gelmiş bulunan Amerikanın tanınmış otelcilerinden Mr.Hilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • e dâvamız Bulgarya i 1 Baştarafı Birincide 'rumunun insanlık ve ahlâk bakımından olduğu kadar hukuk bakımından da yerinde ve tenkit edilmez olduğunu kabul etmiştir.Bakanlar komitesinin takbih karaı ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Y.Subay Okulunun Kış dönem;için karar Ankara 7 T.H.A.Bir müddettenberi gazetelerde çeşitli yorumlara yol açan Yedek Subay Okulunun 33 üncü dönemine alınacak gençlerin ehli yet derecesi meselesi Bakarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Spor kongresi devam ediyor Delegeler teşkilatın şiddetle aleyhinde bul undular Ankara 7 AA.Beden Terbiyesi İstişare Kongresi,bu sabah saat 9.30 dan itibaren Millî Eğitim Bakanı Tevfik 1lerir.in başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • iki milyon liralık suistimal Donanma Komutanlığından sekiz memur tevkif edildi Donanma Komutanlığında iki milyon lirayı aşan bir yol suzluk hâdisesi meydana çıkarılmıştır.İlgililerin verdiği malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Nikel 10 kuruşluklar tedavülden kaldırıldı Ankara,7 T.H.A.Eski nikel 10 kuruşluklar tedavül den kaldırılmıştır.Bu paralar bankalar vasitasiyle 1.7.1951 tarihine kadar değiştirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Pamuk fiatiarında görülen yükseklik [Başmakaleden devam)siyle Amerikanın ihracatı sabit kotava tâbi tutma sivle.vani her memlekete ancak muavven miktarda pamuk satılmasına müsaade vermesiyle baslar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • f ürk-Yunan m 'Bcçtarafı 1 ncide)dığına göre,Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında bir anlaşmaya varmak için müzkere halinda bulunmak,tadır İki hükümet arasında başiıyan bu müzakerelerin Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • Kore Birliğimiz savaşa başladı f Baştarafı Birincide 1 Ankar 7 A.A.Basın-Yayjn)İki numaralı resmî tcbliü:Millî Savunma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:1 Koredeki Türk sava.birliğinin harekâtını yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • I z m i r i seller bastı Yıldırım isabetiyle bir çoban ve 6 koyun öldü izmir 7 Milliyet)Bugün şehrimizde şiddetli bir rüzgârla beraber yağan ve 20 dakika sa ren müthiş bir yağmur neticesinde bütün sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1950
  • ŞEHİR KOMEDİ TİYATROSUNDA Gelir Vergisi Mektebi SON HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • YALNIZ mwoim Diş macunlarına Konan Meşhur JKicam Nane esansı neiflıt Hususî surette yetiştirilen nane* tiltz yapraklarının imbikten goçir imiş ve1 Imblfiln yalnız orta kısmından çıkan Dünyaca meşhur m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • 11 Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı Yazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoglu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELİR YERGİSİ MEKTEBÎ Yazan;Louis Verneu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • i atletizm temasları ingiltere,Yugoslavya ve isviçre ile yapılacak bu karşılaşmalardın bizler için hayırlı neticelerle son bulmasını istemek yegane temennimizdir Atletizm sahasında,her geçen gün biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • Dr.Hafız Ceıra!LOKMAN KEK t M Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan b; ka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 1W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi 080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.04.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • Demirspor İrana gnliyoî Karaköse,A.A.İranda iki karşılaşma yapmak üzere dün Erzurum'dan hareket eden Demirspor futbol takıntı 18 kişilik bir kafile halinde şehrimize gelmiştir.Kafile,bugün İran'a gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • «Yüksek Tahsil Türk Sporları Cemiyeti» teşkil ediliyor Yüksek tahsil gençlerinden bii' grup,eski Türk sporlarını canli ndırmak ve yüksek tahsil gençliğine spor zevkini aşılayarak gençliği kahvelerin p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • Aşağıda cins ve mikdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı,gün.^at ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin kanunî vcsikalariylo teklif mektuplarır.ı ihale s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • MUSİKİ MECMUASI İleıi Türk Musikisi Konservatuarı neşriyatı olan Musiki Mecmuasının 33 üncü kasım sayısı çıktı.İçinde muhteliJ mevzularda kıymetli yazılardan başka musiki tarihi,musiki lügati,Türk mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • istanbul Sular İdaresinden Kâğıthane ile Terkos arasında döşenmekte olan yeni isale hattı mevcut ana galeriye bağlanacaktır.Zarurî olan bu ameliye dolayısiyle 9.11.950 perşembe günü •şehrin istanbul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • t Gazeteyi* gönderilen evrak ve yazılar,basılsın basılmasın iade edilmezilânlardan mesuliyet kabul olunmaz ABONE FÎAT%AH1 Senelik 8 Liradır j 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • San'atkâr alınacak Polatlı Topçu Okulu Müdürlüğünden Okul ve Ordonat tejkiller'nin ihtiyaçlarını sağlamak üzere aşağıda branşları ve ücıret mikciarlaıı yazılı san'atkârlar işe alınacaklardır.Evvelce o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • bursa İli Daimî Komisyonu Başkanlığından Karacabey Okçular gölü yolunun 14-j-OOO—27 000 kilometreleri arasındaki kısmın 90142 lira keşifli stablize onarımı işi ihale bedeli 1951 yılı bütçesinden ödenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • SAÇLAftINİf KAf YAŞINDADIR!cnç,yumuşak ve parlak saçlaı ancak bu usulü takip etmek sarlile ı ffîik Konjulajm'i laflarının kuv j.%P v.lU^dif-r.k w« «ü/ıllejllr mek l(ln her ı.bolı to(larr nua Or.Kojo B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • Tütün Eksper Kursuna Ta'ebe Alınacak Tekel Genel Müd rlüğü Enstitüler Müdürlüğünden 1 Enstitülerimizde 1.1,951 de derslere başlanacak olan tütün eksper kursu ziraat devresine talebe alınacaktır.2 Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASİ Vadesiz tasarruf hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 çekilişinde;Tev Ankarada,Kavakiıderede,3 Oda,1 Hol)Ayrıca:l tane 10.000,tane 1.000 Iir* Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.11.1950
  • Beden TV rbiyesi Kongesi münasebetiyle Beden Terbiyesi kanununu değiştirmek lâzımdır Yurt içi spor hareketlerine ajanları,yurt dışı spor temaslarına Federasyonları vasıtalariyle tamamen hâkim bulunan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6