Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1950
  • r~ 6 KASIM 1950 Pazartesi Başyazarı:AH Naci KARACAN Adres:Nuruosmcmiye Türbeden Sakak No:lg 1 S T A N 1 U L Telgraf MİLLİYET İstanbul "N YIL:1 SAYI;185 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 49 2 29614 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • tetfcn Âleminde K&jık IMWn Ota HÂSIMI EME VÎ Rekabeti TEFRİKA NO:106 **ya im Onu katletmek benim hakkımdır Diye emir verdi.İbni Zeyadın maksadı,on dan bazı şeyler öğrenmekti.Halbuki zavallı Müslim,art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Yabancı memleketlerde kıutıh.ıak Türk talebe cemiyetleri Türkiye Millî Talebe Federasyonu Türk talebesinin bulunduğu yabancı şehirlerde birer Türk taitbe cemiyeti ku mağa karar vermiştir.İlk oo cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • İbret ftynas 'W j Ferdî terbiye usulü Eski Bak allardan biri oğlunu Amerikaya tahsile gönderiyor.Bültenlerden gencin sınıfında iyi dereceler aldığını öğrendikleri için anne baba çok memnundurlar.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • KISA HABERLER if Mac Mullan kortıutasında ki Colonel Williams î.O'Brien T.K.246^ taşıt gemisi dün limanımıza gelmiştir.Gemi 8 kasıma kadar limanımızda kalacaktırif Life mecmuasının harp mu habiri Roy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Fen âleminde inicik makineler ve Sanayii inkişaf etmiş memleketlere gidenler noel yortusu ve senebaşı zamanlarında bü yük mağazaların içleri oyuncaklarla süslü camekânlarmda makineden birçok oyuncakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • C.H.P.Bucak t e şkilatı C.II.P.Genci idare kurulu Istanbulda bazı değişiklikler y a p t ı C.H.P.genel idare kurulu,verdiği bir kararla İstanbul Belediye hudutları dahilinde,ki parti bucak kademelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Yün ve pamuk ipliği Hatlarındaki yüksekliğin sebepleri araştırılıyor Yün ve pamuk ipliği fiatlarındaki yüksekliğin sebeplerini araştırmak ve önlemek maksadiyle yün ve pamuk ipliği sanayii ile uğraşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Galatada kanlı bir vak'a Galata sakinlerinden Ferhat ile Muzaffer ve Kadri arasında alacak yüzünden çıkan kav gada Muzaffer,Kadrinin d yardımiyle Ferhadı muhtelif yerlerinden bıçakla yaralamış tır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • 7 yaşındaki yavrunun ırzına geçmiş Jüyükderede Maltız sokağında 17 numaralı evde oturan Ahilia zabıtaya müracaat ederek,aynı sokakta oturan şoför Süleymanın,7 yaşındaki kızı Amaliya'nın ırzına tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Onaltı yaşındaki kızı kaçırmış Karnide Yenimahalle Paşa sokağında oturan Rahim adında birisi zabıtaya müracaat cderek 16 yaşındaki kızı Fatmanın,Kerim Zambak adındaki bir genç tarafından evlen mek vaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • 500 delegenin iştirak ettiği kongrede bir çok gürültülerden sonra yeni sendikanın tüzüğü hazırlandı.Şehrimizde movent olun 5 mensucat sendikasının birleşmesi kararı üzerine yeni sendikanın nizamnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • HALKINSESİi Kasa tazminatı Bir okuyucumuz şöyle yazmaktadır:«Maliye,Ziraat Bankası,Tekel gibi bir çok müesseselerin günün muayyen zaman ı larında para ile uğraşan meomurlarına kasa tazminatı ve_rilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Yurda giren kaçak eşya Yolcu salonunda yapılan muayene ve aramaların gevşek olduğu anlaşıldı Gümrük ve Tekel Bakanlığı,yolcu salonunda yapılan muayene ve aramaların gev şek olduğu ve bu yüzden bu kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Zimmetine para geçiren tahsildar Eminönü bekçi komisyonunda tahsildarlık yapan Mehmet'in kopyasız makbuz keseı ek dip koçanlarında tahrifat yapmak suretiyle zimmetine para geçirdiği anlaşılmıştır.Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • Mersinli Ahmet Amerikaya gidiyor Dünya ağır sıklet şampiyonu Mersinli Ahmet birkaç güne kadar Amerikaya hareket edecektir.Ahmet,Amerikanın büyük şehirlerinde muK' iıt' kimselerle güreşmek üzere Ai"f '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1950
  • ir Münster Üniversitesi felsefe ordinaryüs profesörü Dr.Joachim Ritter bugün saat 17 de Edebiyat Fakültesinin Fin dıklıdaki 14 numaralı dersha nesinde Existensialism fel.sefesi)mevzulu bir konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Vural)in ideali J Halk Partisinin fırınlarla ekmeğini yemiş bir tanıdığımın Vural)isminde bir oğlu var;annesine göre 12,babasına göre 14 ve kendi rivayetine göre de 16 yadında bir orta mektep talebesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Yeni bir devlet Bir buçuk milyon nüfuslu müstakil bir Arap devleti kuruluyor Şam,5 A.A.Umumiyetle iyi haber alan kaynakların bugün söylediklerine göre Samdaki resmi çevreler 1 500.00 nüfuslu müstakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Fârâbî hatıra pulları 870 ile 950 yıllan arasında yaşamış oları büyük Türk filozofu Fârâbî'yi anmak maksadiyle P.T.T.idaresi tarafından bir hâtıra pulu serisi hazırlanmıştır.Bu seri ay sonuna doğru sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • ASK ESİRLERİ Anlaşıldı;yükünü tutmuşsun.Çokmıı oldu başlıyalı,ha,ne zaman otur dun?Ne bileyim ben Ger çekten de Murad bunun Lir »^aşlan^ıcı jlup olmadığını hatırlamıyordu.Yazık değil mi sana?Yazık.Acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Beden Terbiyesi kanununda tadilât Ankara,Anka)Beden Terbiyesi Kanununda yapılacak tadilâtın esaslarını tesbit edecek olan Merkez Danışma Kurulu yarm Milli Eğitim Bakanının başkanlığında toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Seyrüsefer işlerinin ıslâhı için alınacak yeni kararlar Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü şehrin seyrüsefer intizamını temin etmek maksadiyle hazırladığı raporu Vilâyete bildirmiştir.Alınacak kararla,rın ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Ankara radyosunda konser verecek olan Fransız viyolonisti geldi Fransız viyolonisti Colette Franz dün Air France uçağı ile şehrimize gelmiştir.Viyolonist kendisile görüşen bir arkadaşımıza İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Ücretli hafta tatili Çalışma Bakanlığındaki komisyon mesaisini bitirip raporunu Bakanlığa verdi Ankara,5 T.H.A.Uzun zamandanberi üzerinde çalışılmakta olan ücretli hafta tatili kanunu tasarısının alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Azılı bir hırsız yakalandı Üsküdar polisi şehrin muhtelif semtlerinde 9 ev ve dükkân soyan bir hırsız yakalamıştır.Hâdise şöyle olmuştur.Üsküdar Emniyet amirliği sivil memurlarından Hilmi,Doğancılar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Kalp para sürerken yakalanan iki kişi Son zamanlarda piyasada sık sık kalp gümüş liralıklar sürüldüğü görülmektedir.Dün de Beşiktaşta ve Ortaköyde İbrahim Bulut ve Nail isminde iki kişi kalp lira süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Millî Eğitim Bakanlığı kültür dairesi şefi Paristen döndü 2 aydanberi Pariste Unesco nezdinde muhtelif temaslarda bulunan Millî Eğitim Bakanlığı kültür dairesi şefi Emin Hekimgil dün şehrimize gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • stanbulun bir türlü su işi Senelerdenberi hâl yoluna sokamadığımız davalarımızdan birisi de su meselesi» dh\İstanbul Belediyesinin bu işi son zamanlarda ciddî olarak ele almış olmasına rağmen şehir,yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Uç yılan hikâyesi Gramofon sesi işitince cepten fırlayan yılan Bir Fransız yüzbaşısının kolunda dans eden güzel bir kızcağız birdenbire bir yılanın koluna sanlmasiyle irkildi,titredi ve feryadı bastı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Rio stadında yapılan maç Yeni yapılan Rio stadındaki Vaseo da Gama Amerika karşılaşması,Vasco da Gamanın 3-2 galibiyetiyle netice lenmiş ve maçı 90.000 kişi sev retmiştir.Yine ayni stadda Flamengo ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Yaman bir dolandırıcı Siyah çizgili mendile konan altınlar biraz sonra kaybolmuş Konya,5 Ar.ka)Birkaç gün evvel kuyumcu Fehmi Evcinin mağazasına hüviyeti meçhul bir şahıs gelmiş ve zen gin bir müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Katil onanın kati I oğlu Karamanda ana oğul bir adamı sopa ile döve dove öldürmüşler Karaman,5 Anka.Tcş ova köyünden Gülle adında genç bir kadınla 10 yaşlarındaki oğlu Dede Gülle,ayni köyden Osman Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Japonya ile yapılacak barış andlaşması Bir sene içinde hiç bir anla şmaya varılmadığı takdirde,mesele Birleşmiş Milletlere verilecek Taipeh,5 A.A.Afp)İyi haber alan çevrelerden bildi rildiğine gör»,Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Kudüste hâdise Kudüs,5 A.P)Pazar günü Ürdün'ün iddia ettiğine göre 12 Yahudi askeri Ürdün kontrolünde bulunan Kudüs topraklarına girerek 3 Arap çocuğunu kaçırmışlar ve sonradan bunların ikisini öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1950
  • Life mecmuasının sahibi şehrimize eeldi Life,Time,Fortune ve Architecture of Forum mecmualarının sahibi Mr.Henry Luce dün uçakla şehrimize gelmiştir.Mr.Henry Luce ken dişiyle konuşan bir arkadaşımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • San'atkâr alınacak Polatlı Topçu Okulu Müdürlüğünden Okul ve Ordonat teşkillerinin ihtiyaçlarını sağlamak üzere aşağıda branşları ve ücret mikdarları yazılı san'atkârlar işe alınacaklardır.Evvelce ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Hie.24 KASIM Muho 19 5 0 1370 Pazartesi VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.30 1.24 Öğle 11.58 6.52 İkindi 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 İmsak 5 52 11.46 23 T.Ev 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Uzun yıllar,harbin türlü felâketlerine sahne olmuş bulunan Avrupada,eski bir arkadaşla karşılaşmak kadar m sanın yüreğini sevinçle dolduran bir hâdise yoktur.Bir sabah,Prag civarındaki köyü me giderke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Sahihi;A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hig Di/ildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • JlUltİyet ABONE FÎATLASI Senelik 2,8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lir# 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân saylan santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42502» 1 Kartal.2 Yumruk Kası:AK «44394)1 Memnu taka.ATLAS 40835* 1 Ö ren hatıra.İNCİ '84595' I Vatan taran kadın.ELHAMRA 42230» 1 don kaçamazsın 2_A;ölüm vadisi İPEK 44289)1 Ali;rim T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Erkekler niçin traş olur?Cevabı gaySI basittir temiz ve yakışıklı görünmek içinr.Fakat bundan maada;ekseri erkekler için,her gün traş olmak adetâ bir iliyaî olmuştur,jp derece ki%traşsız geçen bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • J_5' 4 9 z t V i 1 9 SOLDAN SAGA 1 Hasırlı büyük şişe.2 'Değnek;Alçaklar,3 Eşya;Elden CJkan.4 Minare tepe i;Bit nota.5 Cimri;Suo Borazancının sesl&yişi;Taharri et.7 Su;Onarma.C Zeybek ağası;Tersi)Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13 45 Şarkılar Okuyan Necdet Cici Çalanlar;Fulya Akaydın.Enisc Can Yorgo Bacanos 14.20 Şarkılar Pl.14.45 Prog raml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Letonarme köırü yapımı Karayolları genel mjdurLğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Manisa ilinde Akhisar Gördes yolunda Gördes köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 254.621,15)ikiyüzelli dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden Kâğıthane ile Terkos arasında döşenmekte olan yeni isale hattı mevcut ana galeriye bağlanacaktır.Zarurî,olan bu ameliye dolayısiyle 9.11.950 perşembe günü şehrin istanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan;Moliere Türkçesi;I Galip Arcan Telefon;42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280^00 100 Fransız Fi.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • wBBi-ai—ı iLuı.i weaBB"'*Wiaitf aş mureJ uru yazar Parker51 in Yapılan anketler Parker in dünyada en çok istek celbeden dolma kalem olduğunu göstermiştir.Onun ince zerafeti ve parlak güzelliği en müşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • Esîorabul Sular fd&resiraden idare ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve kuturda priz ve tevkif musluğu d ü 1:l ü rü 1 ecele t i r_Şartnamesi idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin teklif bedrlleı'.nm 7,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1950
  • w Dr.Haf«z Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 ft&3 w~ wmLM&*mımmmkmMHiiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1950
  • 6 KASIM 195b mam ¦ı-y?j 8AXFA:S Havacılar derneği dün açıldı Ankara,5 T.H.A.Türk Havacılar Derneği bugün saat 16 da Türk Hava Kurumunun umumî merkez binasında açılmıştır.Yapılan törende Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1950
  • Üç karşılaşma yapmak üzere Amerikan Millî güreş takımı 20 Aralıkta şehrimize geliyor pQSi^û⣣90 23,24 ve 27 Aralık tarihlerinde şehrimizde üç karşılaşma yapacak olan Amerikan güreş ekibinde iki dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1950
  • Dün oynanan ve 5 1 Vefanın galibiyeti ile neticelenen maçta Yeşil Beyaz forları Galatasaray kalesi önünde Vefa,dün çok üstün bir oyunla 5 1 mağlûp etti H A LI T TALAYER Mevsimin en mühim futbol karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1950
  • LİG MAÇLARINDA PU NDURUMU M G B M At.Ye.Puan Fenerbahçe 4 4 0 0 16 3 12 Beşiktaş 4 2 2 0 13 3 10 Vefa 4 2 1 1 8 4 9 Galatasaray 4 2 l 1 6 6 9 Istanbulspoı 4 1 1 2 5 8 7 Kasımpaşa 4 0 2 2 4 13 6 Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.11.1950
  • lstanbu:spor Emniyet maçında Emniyet kalecisi,bir Istanbuıt-por hücumunu uzakla jtıımiYO çalışıyor İstanbulspor da temiz bir oyunla Emniyeti 3 0 yendi Günün iik maçı îstanhulspor ile Emniyet arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6