Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki okuyucularımızın hediyelerinin tevzii işine Kasım sonuna kadar devam edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Yukarıdaki resimde Kore'deki Türk birliği komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı ile birlik komuta hevetinm yaptığı bir toplantı görülmektedir.Pussan'dan birliğimizin harp sahasına hareket etmesinden biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Truman'a yapılan suikast teşebbüsü Dün suikastla alâkalı üç kişi tevkif edildi Başkan,dünkü basın toplantısında bütün İsrarlara rağmen suikast hak* kında hiç bîr izahat vermedi.Sadece muh afızlarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • İsveç'in yeni Kral ve Kraliçesi Müteveffa Kral deşincr SUstav'ın en büyük oğlu Güstav Adolf İsveç talhtına geçmiştir.Yeni kral 67 yaşındadır.Yeni kraliçe iss Kraliçe Viktoryanm torunu olup İngiliz lor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Karadenizde devam eden şiddetli fırtına «Giresun» ve «Karadeniz» gemileri yollarına devam edemiyor.Ankara ekspresi 45 dakika,Samsun postası dört buçuk saat rötar yaptı.Edirne istanbul seferleri inkıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • G.Kurmayın bir tamimi Üniversitenin dördüncü sömestrinde muvaffak olamıyanlar askere alınacak Genelkurmay Başkanlığın dan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilen bir ya zıda 4 cü sömestrde muvaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Bir Milletvekilinin teşriî masuniyeti Cumhurbaşkanına tecavüzü çeken Malatya Milletvekili jnasuniyetinin kaldırılma sı mutazamnun bir telgraf Mehmet Kartal'ın tesrii için takibata geçildi 'Ankara 3 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Amerikan Deniz Yardım Gru ou yeni Başkanı Tümamiral Rees dünkü ziyaretlerinde Amerikan deniz yardım grupu başkanı vazifesine başladı Ankara,3 A.A.Ameri,kan Deniz Yardım Grupu Başkanlığına tayin edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Gi celionduların nakli işi Sur kenarlarında yapılan gecekonduların nakil seklini ve yerleştirilecekleri yerleri tespit etmek üzere Vilâyette bir komisyon teşekkül «derek dünden itibaren çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Türk-Bulgar ihtilâfı Avrupa Konseyine verildi Avrupa Konseyi Dışişleri Komitesine bu hususta verdiğimiz takrirle Türk tezinin Konseyce desteklenmesin' istedik.Talebimiz gündeme alındı Roma,3 A.P.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Bu Igaristandaki Türklerin tehci r i| kararı karşısında J Amerika I Türkiyeyi lj i!takviye;i ediyor j Vaşington.3 A.P)Bulgaristanın 250.000 Türkü mem leketten çıkarmak istemesi üzerine,Türkiye ile Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • B.Shaw olumu bekliyordu Hastabakıcısına;«Beni antika olarak saklamak için canlı tırtrifâya' çalışıyorsunuz.Ama işimi bitirdim,öleceğim» dedi Ayot St.Lawrence İngiltere)3 A.P)Ömrünün son günlerinde Geo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Din dersleri mecburî olacak İlkokullarda öğrenciler diğer dersler gibi din dersinden de mes'ul olacaklar Ankara 3 Milliyet)Bundan bir müddet evvel Bakan,lar Kurulunun kararı ile din derslerinin daha s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Tarsus gemisinde kaçakçılık iki kamarot getirdikleri kaçak eşyayı evlerine götürürlerken yakalandılar Amerika seferinden dönen Tarsus vapurunda mühim miktarda kaçak eşya bulunmuş ve ilgililer hâdiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Acheson'un plânı kabul ed ildi Veto ile Güvenlik Konseyi felce ugratıhrsa Birleşmiş Milletler genel kurulu ise müdahale edecek Flushing T«adbws,3 A.A.Afp)Güvenlik Konseyi [Devamı Sa:5 Sii:1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1950
  • Yunan kabinesi kuruldu Yeni kabine Kralın huzurunda and içti Atina,3 A.P)Yunanistanda dün başgösteren kabine buhranı zannedildiğinden çok daha çabuk halledilmiştir.Baş fDevamı Sa:5 Sü:6 da|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • HALKINSESI Yırtık bayrak İsim ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz şöyle yazmaktadır:«Kırklarelinde elektrik san tralına çekilen bayrak yırtıktır.Uç tarafında saçaklar sallanmaktadır.Yıldızı yoktur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Ulaştırma Bakanlığının tamimi ulaştırma Bakanlığı teşkilâtına yaptığı iki tamimde memurlar hakkında sık sık Bakana tavsiyeler yapıldığını,bu hale nihayet verilmesini,her memurun,kendi çalışma ve kabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Seyrüsefer işlerinin tanzimi için alınan kararlar Seyrüsefer işlerini tanzim yolunda evvelce alınan tedbirlerin tatbıkına başlanmıştır.Kadıköy ve Köprü üstündeki tıkanıklığı önlemek mak sadiyle atlı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • 13 yaşındaki kızın ırzına geçmiş Savcılık dün çirkin bir hadiseye el koymuştur.Yalovanm Kocadevç köyünden olan Hikmet Yılmaz isminde 13 yaşlarında bir kız 4 yün evvel Topkapıda oturan bir ak rabasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Sarayburnu açıklarında bozulan dolmuş motoru Dün sabah Sarayburnu önlerinde facia ile nihayetlenebilecek bir hâdise olmuştur.Sirkeciden Kadıköyüne dol muş seferi yapan Y.Sakaıya motörü Sarayburnunu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • E r m 6 n i Patriği Seçimler 25 Kasım ve 2 aralığa tehir edildi Ermeni Patrik Kaymakamı Aıslanyan dün saat 18 de Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökayı makamında ziyaret etmiştir.Ermeni cemaati arasında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • 25 binlira değerindeki antika hırsızlığı Yat Kulübünün eski müdürü olan sanık çirkin bir komplo karşısında kaldığım söyledi Stil mobilya mağazasının sahibi Refet Eralpkan'ın Osman Bey Matbaasında eman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • T.Üniversitedeki hâdise Üniversiteler kanunu gereğince her sene Prof.ler meclisine iştirak edecek doçentler için doçentler arasında 2 kişi seçilmektedir.Bu yıl Makine Fakültesinden Doçent Muzaffer Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Dr.Lûtfi Kırdarın bir Matbaacı aleyhine açtığı dâva Bir müddet evvel eski İs tanbul Valisi Dr.Lûtfi Kır dar tarafından Hüradam ga zetesi sahibi Sinan Onur aleyhine neşren hakaretten dolay bir dâva açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Kadın avcısı Eyüplü Halid Bir aileyi dolandırdığından dün tevkif edildi Meghur kadın avcısı ve dolandırıcı Eyüplü Halit'in yeni bir hadisesi dün adliyeye intikal etmiştir.İddiaya göre,Evüplü Halit,Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Perşembe günü terkos suyu akmıyacak Kâğıthane ile Terkos ara sında döşenmekte olan yeni isale hattı mevcut ana galeri ye bağlanacağından 9.11.950 perşembe günü şehrin İstanbul ve Beyoğlu yakalarına te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Siyası konular:Amerika ile k bir sivasî camladı «Atlantik Camiası-tabiri ancak bu yıl zarfında Birleşik Amerika ve Batı Avrupada geniş ölçüde tuanımüm etmiş se de.tasvir ve tacessüm et tirdiği realite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • İ s t a n b u S e r g i s 1951 yılında serginin Gülhone parkında açılma münasip görülüyor İstanbul Ticaret ve Sana:Odası umumî kâtibi Muhsi Naim;1951 İstanbul Sergisi çin oda idare heyetine bir tel li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Bay ve Bayana dair Zorla iyilik olmaz deriz.Som Türkçeye avdet bir iyilik telakki edıluı^ıne göre bunun da zorla hiç Dir zaman muvaffak olamayacağı aşikâr Buna teşebbüs edişimiz Nasreddin Hocanın sarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • Mâ» Aksinde Kam fodıato Sefep Ota HÂSIMI-E ME VI Rekabeti TEFBIKA NO;104 ya ŞAJUB Oğlum gürültü etme evde misafirim var.Yâ Müslim!Evim,tamamiyle senindir.Hele bir müddet te burada kalbakalım;Hak)ne gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1950
  • if Şehrin süt meselesini halletmek ve bu hususta esasi:kararlar almak üzere alâkalı lardan müteşekkil 18 kişilik bir komisyon bugün saat 11 de Va li ve Belediye Reisinin baş kanlığında Vilâyette bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Denizyolları idaresine I verilecek veçhe I Denizyolları İdaresine yeni pir veçhe verilmesi hususunda t*enel Müdür tarafından idafenin görüşünü bildiren bir Muhtıra yayınlanmıştır.İdaeye ticarî bir hüv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Tibet'in işgali_Kızıl Çin ordusu coğrafî zorluklan yenmiş,Tibet ordusu da kendilerine iltihak ediyormuş Tokyo,3 AP)Pekin radyosu bugün,komünist kuv vetlerin,«Tibet'e doğru yürü yüşlerinde kaışılaşttku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Kız enstitüsü talebesi liseye imtihansız girecekler Ankara 3 T.H.A.Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Okullariyle Liselere aşağıdaki tamimi gönde-m}ştir:«Kız Enstitüleri Orta OkuI Öğrencileri,okull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Motorlu tren seferleri Haydarpaşa Ankara arasında işlemekte olan motorlu tren,8.11.950 çarşamba günü son defa Haydarpaşadan Ankaraya hareket edecek ve bu tarihten,itibaren ikinci bir iş'ara kadar işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Porto-Riko hâdiseleri Flushing Meadows 3 A.A.Afp:Portoriko milliyetçi partisi Birleşmiş Milletler genel sekreteri Trygve Lie'den,Portorikoda cereyan eden hâdiseler üzerine Güvenlik Konseyinin dikkat n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • M a d r i t Elçimiz Hükümetimiz tarafından Madrit elçiliğine tayın edi len Esat Atanur dün Anka radan şehrimize gelmiştir.Elçi,Haydarpaşada kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:3,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Gromyko Amerika elçisi ile görüşlü Moskova,3 A.A.Afp)Sovyet Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gromyko,bugün öğleden soma Birleşik Amerika Büyük Elçisi Alan Kiık'i kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Bir atom âlimi Rusyadan Amerikaya kaçmış Vaşington,3 A.A.Afp)Amerika hava kuvvetleri eski genelkurmay başkanı emekli general Cari Spaatz,ismini vermediği bir Sovyet-atom âliminin Rusyadan kaçtığını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Harici kısa haberler AMERÎSADA Bir Amerikan grupu,Belçika Kongosundaki uranyum ma denler'nden geniş hisse senetleri satın almıştır.Grupta Rock feller de vardır Başkan Truman dün.Birleşik Amerikanın İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • bozu kor edici ışık Kuzey doğu Amerika ve Kanada'da görülen bu ışık müteaddit renkli idi Nevyork 3 AP)Dün Kuzey Doğu Amerika ve K;ınadanın muhtelif yerlerinden gözleri kör edici bir ışık.g;rülmüş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Amerikada yapılacak yeni seçim hazırlıkları Salıya yapılacak olan Mümessiller Meclisi ile Ayanın bir kısım azasının yenilenmesine büyük ehemmiyet veriliyor Vaşington 3 AP)Birleşik Amerikanın 7 Kasımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Umumi Murakabe Heyeti âzahğı Ankara,3 Milliyet)Umunıî Murakabe Heyetinde açık bulur.an 750 lira aylık ücretli üyeliğe Türkiye Ziraî Donatım Kurumu eski Geneî Müdürü Nurullah Tolon'un tâyini kararı Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Avusturyadaki hâdiseler ve Amerika Vaşington,3 A.P)Amerika dün,Sovyet Rusyanır Avusturya polisine müdahale,sini,Avusturya işgal anlaşma sının «fiili ihlâli» olarak vasıflandırmıştır.Dışişleri Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Kaymakamlar arasında Ankara,3 Milliyet)Ayvalık kaymakamı Şevket Yurdakul'un Silivri kaymakamlığına,Silivri kaymakamı Osman Tolga'nm da Ayvalık kaymakamlığına becayiş surctile naklen tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Çapkınlıkta beceriklilik Bir erkek bir kadını nasıl Bir erkeğin flört yaptığı veya yapmak istediği bir kadını tam mânasiyle elde edebilmesi de bir meseledir ve erkeğin teşebbüsünde muvaffak olabilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Ankarada açsan «Izcf lider yetiştirme kursu» na devam eden jimnastik öğretmenleri yakında kursu bitirecektir.Resimde,gene öğretmenler ders esnasında görülüyor.Ermeni patriği seçimi bazı sebepler yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • B Şükriye birdenbire "müteazı ümid» in,hayatına mâna teren bu tek bağının çözülücrmek üzere olduğunu,onun dece bir kuruntudan ibaret olunduğunu sezer gibi olduh bu olmamalıydı,bu çok öthiş olurdu:İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Mukallitliklerimiz Bsn.'iğini kaybeden mu.kallitleşir:Köıükörüne bir ı garplılaşma sevdası bize hem millî ve tarihî benlij ğimizi kaybettirdi.hem bizi mukallitİGştirdi.Gülünç olacağımızı aklımıza biie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Radyo ile idare edilen mermiler Vaşington,3 A.A.Bahriye Bakanlığından bildirildi,ğine göre,Amerikada radyn ile idare edilen mermiler imaline başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Van'da açılacak üniversite meselesi Ahlat,3 A.A.Cumhurbaşkanımızın Büyük Millet Meclisi açık nutuklarında Van gölü sahillerinde bir yerde açılacağmı müjdeledikleri üniversite haberi bölgemizde büyük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Sokağa atılan yılanlar Munich,3 A.A.Afp)Geçen salı günü kaybolan 85 yılanı havi bir sandık,harap bir evde,çocuklar tarafından bulunmuştur.Çocuklar sandığı açmışlar ve sersemlemiş yılanlarla oynamağa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Kalkalı cinayetinin duruşmasına başlandı Beş yıl evvel Halkalıda biı cinayet işlenmiş V2 bir taş ocağında çalışan Arif,ustası Rizayı,başına kürekle vurarak öldürmüştü.Bu cinayetin duruşmasına dün 1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1950
  • Valinin tetkikleri Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün yanında Beyoğlu Kaymakamı ve Temizlik İş leri Müdürü olduğu halde Ka sımpaşaya gitmiş,Kasımpaşa pazarının durumu hakkında alâkalılardan izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • Bizim plânlara göre,Manoli ile birlikte tam 24 saat generalin yanında kalacaktım.Ne şekilde anlaşabileceğimizi düşünüyordum.O âna kadar,bozuk bir Almanca ile konuşup anlaşmıştık.Paddy generale.İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • ı n m'6 8 m J I 1 L 's 6 i I 7.J 1 l k O L D A M b A G A 1 Tastamam.2 Bn cins pamuk,tersi» bir göz rengr.3 Başlangıç.4 Arr ut V,17!'t t.K ab a *e1 iilde buyur 5 Manevi 6 Adice 7 Emil Zola'nın meşhur b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • Devlet Havayolları kış programı Yurd içi hava seferlerinde kış tarifesinin tatbikına dünden itibaren başlanmıştır.Bu hususta hazırlanan tarife aşağıdadır.Pazartesi günleri:Gidiş)8 de Ankara Malatya El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • iıc.4 Ru.23 KASIM 22 ho Î9S0 T.Ev 1370 Cumartesi 1 136o VAI [İT VASATİ EZANI Güne i 6.30 1.24 Ogle 11.58 6.52 İkin di 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 İmsa c 5.52 11.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da İli DRAM KISMI DON JUAN llıniılll Yazan;Moliere Türkçesi;î.Galip illlhılllll Arcan Telefon:42157 KOMEDÎ KISMI GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Saz eserleri.Çalanlar;Laika Karabey ve arkadaşları 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Serbest saat Ko nuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • HİKAYE HANGİSİ Safa Ö N A L Biri ressam,öbürü şairdi.Agağı yukarı her ressam ve şair gibi fakirdiler.Bu yüzden aşağı bir mu hitte bir Rum madamının evinde,tek odada beraber kalıyorlardı Karınları aç,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • j#;TİYATRO TENKİTLERİ Don Jüan Dram kısmı Temsilleri W» I Şehir Tiyatroları her sene olduğu gibi bu sene de ekim ayının 1 inci günü kapılarını açmak suretiyle yeni tiyatro mevsimine başlamış bulunu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Kartal.2 Yumruk Kas AR 44394)1 Memİ taka.ATLAS 40335' 1 nem geçidi.İNCİ 04595)I Vattaran kadın.ELHAMRA 42236' Memnu mıntaka.İPEK 44289)1 Allı rinı TÜrkge)MELEK 40868)D rin se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1950
  • ¦B OPERATÖRI Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karır.tena uzuvları kol.hacak darı ve kemik hastalıklar Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,Tel:Muayene:231
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Beykoz Sulh Hukuk Yargıç liginden:95*/8$ Dûvuc:Si'ık': o vekili avukat.AbduiTü"_ıruarı Yola tara Tından dâvaîrlaı Fahriye Unsal ve Tevfik Üırsvîl ve diğerler:hakkında açılan-iViEİçişuyu davasının bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • D.P.Müfeüislerinia içtimai AnkUta,3 T.U.A.Deünckrat Parti Müfettişleri ¦bugün Genel Merkez bina Şında toplanmıştır.İçtimarîa left's işleri üzerinde görü Şühıv.iştiir.Toplantıya Fevzi lAtil Kavaosmanoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Güreş Mecmuası 3 üncü sayısı da çıktı Tarihi güreş ve spor yazılarını sevenlerin mecmuasıdır.Beş renkli bir kapaklı çıkmıştır.Son Alman Türk güreşleri.Yaşar Doğu ile Celâl Atik profesyonel mi?Hm dîsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden Kâğıthane ile Terkos arasında döşenmekte olan yeni isaie kattı mevcut ana galeriye bağlanacaktır.Zaruri olan bu ameEye d o Bayisiyle 9.1 î.950 perşembe günü 4ekrijı Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kttaör.Hânları Aşağıda cins ve mikdan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yauli,gün.saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Kc* da yapılacaktır.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • İstanbul Belediyesi i Ka.o îfer t sıs*{ı im m Haseki Hastakamesi Nurettin Bey pavyonu kalorifer resisotının anarımı açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Ke^if badeli 3751 „f7 üra ve ilk teminatı 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Dr.Sojd'mn b»sir Lriyonlioi,M-iyenlo-co kau'm larofoJcn kution la/ı yeni «e sıhhi b:hafAa.J.r Saj oIİti mülehaısulort,bj orlalc muvnHaki/ati Rojo'iiin hvrt-si tertibine a'.diyoflor.ÎJ t.it'lmij refine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Karadeniz 11* fırtına f Kaşla rafı Birincide 1 bakan Vemzelos yeni bir kabine kurmağa muvaifak olmuştur.Atina ajansı Sophocles Venizelos,kabinesinin saat 12.3Q da Kral PauîTm huzuruna and içtiğini bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Yunan Kabinesi Basta ra fi Birincide 1 tanbul Ankara demiryolunda da bazı hafif hasarlar olmuş tur.Bu sebeple Ankara ekspresi 45 dakika.Samsun postası 4.5 saat tehirle Istanbula gelmiştir.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Kore savaş İn r ligimiz Bas la raf i Birincide 1 2 Birliğimiz halen Tayguda toplanmış ve kendilerine ay rılan kışlalarda eğitimle meşguldürler.3 Tekmil milletimizin dikkati üstünde bulunan Kore silâhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Truman'a yapılan suikast teşebbüsü Başiarafı Birincide lirtmiştir Başkana,Roosewelt'in 1932 nenesinde kendisine yapılmıya teşebbüs olunan suikastı kendişinin teferruatı ile hikâye et miş olduğu hatırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • B.Shaw olumu bekliyordu r Baştarafı Birincide 1 kan hastabakıcılarından Gwer doline Howel'e şunları söylemiştir:Beni antika olarak saklamak için canlı tutmağa çalışıyorsunuz.Ama işimi bitirdim.Öleceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Tarsus gemisinde T Bastarafı Birincide 1 anı deklare etmiş ve bilâhero gümrük memurları tarafından yapılan aramada palto,pardesü,çamaşır,sigara,gömlek,çiklet,kolye,kadın ve erkek çorabı gibi kaçak eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Çapkınlıkta Bastaralı 3 üncüde' smiz.Kadınlar böyle şeyden I hoşlanırlar.Eğer,kadın haki I katen öyle ise„ size bir sihirbaz gözüyle bakacaktır,O zaman yapılacak tek şey vardır:O da,o zamana kadar tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Amerika T r Bastarah Birincide 1 muhacirleri 1925 tarihli andlaşmaya istinaden kabul meçburiyetinde olduğunu ileri sür müştür.Dışişleri Sözcüsünün Beyanâtı.Vaşington 3 A.A.Amerika Dışişleri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Koredeki komünist taarruzu geniş bir müdafaa savaşıdır Kızılların nisbî toprak kazançlarına bbüs müttefiki rağmen teşt Tokyo,3 A.A.Afp)Mac Arthur genel karargâhından şu tebliğ yayınlanmıştır:Dün Unsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Acheson'un p'ânı T Bastarafı Birincide l daimî üyelerinden birinin vetosiylc felce uğradığı zaman genel kurula bir çatışma halin de müdahalede bulunmak sc-İâhiyctini veren ve Achesoıı tarafından sunul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Amerikan Deniz Yardım grubu başkam T Bastarafı Birindde 1 Bakanı Refik Şevket İnee'yi 10.50 de Kara Kuvvetleri Komutanı Oı general Kurteefoe Noyan'ı,11.25 de Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muzaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • İtalyan yeni Büyük Elçisinin beyanatı henüz erkendir Elci Türkiye,İtalya.Yunanistan arasında müşterek bir garanti sistemini Italyaıım eok arzu ettiğini,fakat henüz bu teşebbüsün iptidaî safhada olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1950
  • Ista biti Liseler Alınvatu Komisyonu Lı ş anlı,ından Komisyonumuza bağlı Haydarpaşa,Çamlıca ve Kandilli Liselerinin 1951 yılı Eylül ayı socuna kadar ihtiyacı olan beher İril» 50 kuruş talimin fiath 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • İtalyan boks ekibi ile Napoli'de,millî bir karşılaşma yapacak olan boksörlerimiz,Ankarada kampa alındı 18 kasımda yaprlacak olan T ürkiye italya millî boks karşılaşması için,Ankara'da Kampa alınan bok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Günün spor hareketleri PROGRAM İNÖNÜ STADI:Saat 13.15.ŞEREF STADI:Saat 13.15.VEFA STADI:Saat 13.15.A.HİSAR SAHASI:Saat 13.15.EYÜP SAHASI:Saat 13.15.Fenerbahçe Kasımpaşa Beşiktaş Beykoz takımları îstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Lig maçlarına tekrar başlanıyor Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa,Beşiktaş Beykoz karşılaşıyor Her geçen harla biraz daha kuvvetlenen küçük kulüblerimîzin,kuvvetli rakipleri karşısında aldıkları başarıii net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Fransız takımı gelecek Paris,3 A.A.Afp)Fran sız Futbol Federasyonu Fransız millî takımının 10 aralıkta Ankarada Türk,13 aralıkta Atinada Yunan millî takımla riyle karşılaşacağını bildirmiş,tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu W.İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • tYZ\Firmamızın Tibbî ve diş fababeti cihazları ile,bundan böyle devamlı olarak getirteceğimiz marka dikiş makineleri,marka radyoları,sinema ve fotoğraf makineleri Teşhir ve satışının I »Galata,Rıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Sanatkâr alınacak Polatlı Topçu Okulu Müdürlüğünden Okul ve Ordonat teşkillerinin ihtiyaçlarını sağlamak üzere aşağıda branşları ve ücret mikdarlarl yazılı san'atkârlar ise alınacaklardır.Evvelce ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Açık Eksiltme İlânı İstandul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul türbelerinden Topkapı sarayı müzesine bağlı muhteljf semtlerdeki 7)adet türbe onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 19373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Yeni gelen son model ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzedevız.Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve kuturda priz ve tevkif musluğu döktürülecektir# Şartnamesi idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedeUerinin 7,5 ğu nisbetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • Tasarruf hesapları 12/ARALIK/1950 keşidesinde GÖZTEPE mn en mutena yerinde 800 M2 lik Değerli bir ARSA 10.000 ve ayrıca Liralık Çeşitli PARA İKRAMİYELERİ Cağaloğlu Pangaltı Ankara Eminönü Beşiktaş Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.11.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadesiz Tasarruf Hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 Çekilişinde;1 EV Ankarada Kavaklıderede,3 oda,1 hol)Ayrıca İtane 10.000 15 tane 1.000 "ra Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6