Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • ta jrddaki okuyucularimixin hediyelerinin *evzii iSin« Kas,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Türkiyenin ziraî ve sınaî kalkınma plânı Amerikalılarla 1 liralık yeni biranlaşma yaptık Bu meblağın 82.680.000 lirası envestismanlara ayrılacak ve 42.450.000 lirası hususî teşebbüslere kredi olarak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Denizyolları idaresi adına Amerikada bulunan Feridun Sarım dün memleketimize döndü ve iki yıllık faaliyeti hakkında muharririmize izaJ^ıl verdi Dün yurdumuza dönen ve Amcrikadaki iki yıllık faaliyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Bayar'ın nutkunun akisleri I-Resmî Amerikan çevreleri bu nutkun Atlantik Paktına taallûk eden kısmım ele alarak Boyar taralından ileri sürülen hususların verine uetirihncsinhı şimdilik mümkün uiamıyae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • wiintiir» ii i Hollywood'da,"Hollywood Rüyaları» adlı filmi çeviren artist,bu filmin şehrimizde geçen sahnelerini filme almak üzere Istanbula geldiyscm Crerin.eşi ve Nihat Ayuarj1 Ankara Devlet Tiyatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • CH.P.İktidarının başaramadığı et kombinaları işi Marshall Yardımı idarecisi Russell Dorr.Devlet Bakanına yazdığı mektupta mütehassısların mükerrer tavsiyeleri dinlenilmediği ve bazı hususlar temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • AYARIN NUTKU üvük Millet Meclisilfcsri)nin yeni çalışma yılına girmesi münascbei.Vİe Cumhurbaşkanı Celâl payar evvelki gün sivasî «avalinin belki en güzel ^Utkunu sövlodi.Bu nutkun Güzelliği yalnız üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • iiyük bir teessür yarattı Bayar,bîr telgraf çekerek nefretini ve Trumanm kurtulmasından mütevellit memnuniyetini bildirdi.Suikast teşebb üsü nefret uyandırdı.New York 2 R)Truman'a yapılan suikast teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Büyük muharrir,edip Bernard Shaw öldü Beynelmilel çapta büyük bir fikir ve yazı adamı olan Bernard Shaw'm ölümü dünya fikir âlemi için büyük bir ziyadır.Ayot St.Lawrence İngiltere)2 A.P.Bu sabah.Green
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • iVİet Bakanının basın toplantısı yolsuzluk Karaosmanoğlu,memleket parasını yok Kere harcayanlar ve anlaşma yapmadıkları aide yaptık diyen yalancılar utansın,diyor Devlet Bakanı,bu iş o zaman Devlet ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Bulgarya ile ihtilâfımız Köprülü tarafından Komada toplanacak Dışişleri Bakanları Konseyine sunulacağı ileri sürülüyor Roma 2 A.A.Afp)Dün Romaya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat.Köprülü vaktini cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Yunan Kabinesi istifa etti Parti liderleri arasındaki ihtilâf yüzünden hükümet istifa etti Atina 2 CA.P.Başbakan Sofokles Venizelos'un istifa ettiği ve istifanamesinin ka bul edildiği bu gece Kral sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1950
  • Değişen Ticarî Kanunlar Ankara,2 Anka)Adalet Bakanlığı uzun zamandanberi üzerlerinde çalışılmakta olan deniz ve kara ticaret kanunlarını yeni baştan hazırlamıştır.Her iki tasarı B.M.M.ne sevkedilmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Uta AM* MMH HÂŞİIOİ-EMEVÎ Eekafcefti rendu RO;us *«ya ŞAKiK m saklandığı en fırladı!İfcni Zeyadm askerleri,ta kim ettikleri ada mm birdenbire ortadan kaybolduğunu ro:ur görmez büsbütün süp heleftmisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • if Türk Gençlik Teşkilâtı olağanüstü yıllık kongresini yann saat 9 da T.G.T.merkezinde yapacaktır İstanbul Garsonlar Cemiyeti yıllık kongresini 10 kasrm cuma günü Taksimde Mak sim salonunda yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Ermeni Patriği Seçimin 9 kasımda yapıla cağı ilgililere kat'î bir lisanla bildirildi Ermeni patrik kaymakamı seçiminin 9 kasımda yapılması takarrür etmiştir,önümüzdeki pazar günü kiliselerde,patrik se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Defterdarlık kadrosundan açıkta kalanlar İstanbul Defterdarlığından kadro harici edilen memurla!dan 60 ı Anadolur.un muhtelif şehirlerine tâyin edilmiştir Diğer memurlar da münhal yer zuhur ettikçe bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • HALKINSESİ t ya rışla r ı ismi ve adresi bizde mahfuz bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektupu aldık,neşredL yoruz.«At yarışlarından sık sık şikâyetler yapılır durur.Bunların başında,yarışların iyi organiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • İstanbul radyosunun yeni kış program» Radyo Müdürü Zahir Törümküney yaptğı bir basın toplantısında 5 kasımdan itibaren tatbik edilecek program etrafında izahat verdi Ankarada temaslarda bulunan istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Marmara Yat Kulübünün eski müdürü tevkiî edildi Marmara Yat Kulübünün eski müdürü Snip Evrensel.Os manbey matbaasına bıralcıia/ı stil mağazasına ait 25 bin lira değerinde eşyayı çalıp satmak İddlaslyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Jandarmaya bıçak çeken seyyar satıcı Galata köprüsü üstünde satış yapan Seyfi isminde bir seyyar satıcı,kenara çekilmesini söy liyen polis görevli bir jandarma erine fena halde hiddet lenmiş ve 35 san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • utun rekoltesi Tekel idaresinin tahminine göre rekolte 86.560.000 kiloyu bulacak Tekel İdaresi 1950 senesi tütün rekoltesinin tahrninir.i yap mistir.Buna göre,Ege bölgesinde 51 milyon 392 bin kilo.Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Şehir Tiyatrosundan ihraç edilen aktör Şehir Tiyatrosu aleyhine ne.riyat yaptığı iddiası ile toyatrodan ihraç edilen ibrahim Delideniz'in durumunu tetkik eden Vilâyet Hukuk isleri Mü dürlüğli İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Hâdise çıkaran sarhoşlar Sirkecide bir otelde oturan Besim ve Fethi isminde ik sarhoş Alemdarda Sabıir.in meyha nesine giderek içki istemişler,dir.Meyhanesi bir hayli sarhoş olan bu iki kişiye içki ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Afiş müsabakası Mükâfatı:15 gün italya seyahati Yapı ve Kredi Bankası,1951 ikramiye plânını en sanatkârane bir tarzda canlandıracak o„ ian afiş için bir müsabaka tertip etmiştir.Müsabakada birinciliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • KİSA HABERLER ir Permi sahtekârlığı dâvasınm duruşmasına dün devam edilmiş ve savcı sanık Şermi Özün tecziyesini istemiştir if Emniyet Müdürlüğü Ka çakçılık memurları Taksimde oturan Cemnlettin özkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • fi Ölö mü münasebetiyle Bernard Shaw 26 temmuz 1856 senesinde İrlanda'nın Dublin şehrinde doğmuştur.Anne ve babası İngilizdi.Babası orta halli bir adamdı;ihtiyaç içinde olmasına rağmen vaziyetinden me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Tıp Fakültesine kabul cdih öğrenciler istanbul Tıp Fakültesi:namzet olarak kaydolan öğre çiler arasında yapılan müsab ka imtihanı neticeleri ilân diJmlştirimtihanda muvaffak olı 360 öğrenci Tıp Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1950
  • Sokakları kirletenlerle mücadele İstanbul Belediyesi sokakları kirletenlerle mücadeleye başlamış,hattâ ilk parti olarak yirmi iki kişiyi yakalamış cezaya çarptırmış.Bize öyle geliyor ki bu karar sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Bu nesne ne nesnedir?Türkçeden öz.türkçeye srceme edilirken ismi her edense anayasa)ya çevilmiş olan Teşkilât-i.Esa iye)kanununun öz-türkeden tekrar türkçeye teremesini ve bilhassa hakiî demokrasi bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • TUtUn satışlar^ İhracatçılar,satış fiatlarının düşük olmaması için Ankaraya bir heyet gönderdiler Ankara 2 T.H.A.Yeni tütün rekoltemizin satış piyasası birkaç güne kadar açıla,çaktır Geçen senelere ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Sanat okulları hakkında yeni kararlar Ankara,2 Anka.Millî Eğitim Bakanlığı erkek sa;ı at okullarında mütedavil sermayeden yapılmak üzere kabul edilen siparişlerde evvelâ çiftçi mallarının tercihini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Osmaniyede elektrik Osmaniye,2 Milliyet)ilçemizde belediye seçimlerini kazanan D.P.Belediye âzaları başkan olarak Dr.İhsan Gökneli seçmişlerdir.Bir haftada 4200)lira bütçede tasarruf eden başkan,devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Hukuk mezunlarının bir dileği Ankara,2 Anka.Hukuk mezunu gençlerin temsilcilerinden mürekkep bir heyeti kabul eden Millî Savunma Bakanı,askrlik mevzuunda vâki talepleri dinlemiştir.Haber verildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • istanbul radyo müdürü Zahir Törümkünay dün Hadyoevinde bir basın toplantısı yaparak İstanbul radyosunun kaş programı hakkında izahat vermiştirlzmirde Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulunun açılma meıasimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Dünyanın en mes'ut yerleri Avrupada çalar saatin yerler N^ medeniyetin sefalet,sefahcti,ne de çalar saatin bile henüz girmediği yerlerin Avrupa kıt'asıııda dahi hâlen mevcut olduğuna yaşmayınız.Bu ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • 1951 yılı başından itibaren Her ay bir çekiliş Bir ay ev ikramiyesi Bir ay para ikramiyesi Birinci Çekiliş 6 Ocak 1951 25 talihliye hesaplarındaki par" kadpara ikramiyesi En çok 2500 Ura)ikinci Çekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • ada sırada düşündükçe,'dişini bu sahile,iradesini e sayan bir akışın sürük iğini kabul etmekten,an «irade.püf.diye o-zlarmi silkmekle kurtul bnu zanneder.0 artık teselliyi bir zamanlar *met verdiği,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Bir ay hapse mahkûm oldu Gazlıçeşmeie bir lâstik fabrikasında amele olarak çalışan Fahri Çeltikçi isminde biri,aynı fabrikada çalışan ve kendisine yüz vermiyen Safiyeyi dün fena halde dövmüştür.Yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Freni bozulan otomobil iki çocuğu çiğnedi Şoför Ziya Akkayanın ida resindeki taksi Şişhane yoku şundan inerken freni bozulmuş ve şoför arabayı durdurmak için direksiyonu sol tarafa ki rınca,o civarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Arnavutluğun protestosu Londra,2 A.A.Bugün Arnavutluk haberler ajansının bildirdiğine göre Tiran hükümeti,İtalyan uçakları ta rafından Arnavutluk hududu nun ihlâl edilmesi keyfiyetini Roma hükümeti rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Sulha sabotaj Londra 2 A.A.Reuter)İngiltere Başbakanı Atlee dün verdiği beyanatta «Dün ya çapında barış hareketi» nin Politburo tarafından kullanılan bir âlet olduğunu ve bu hareketin Daimî Meclis üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Portoriko ihtilâli San Juan,«Portoriko» 2 A.A.Afp)Portoriko'daki kanlı ihtilâl millî muhafızlar tarafından bastırılmış gibidir.Fakat San Juan ile diğer mühim yerlerde ciddî tedbirler devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • iki muhribimiz Yunanıstana gidiyor Atina,2 A.P.Türkiyenin Yunanistan büyük elçisi Ruşen Eşref Ünaydın,dün Yunan Başbakanı Sofokles Veni-zelosla,Demirhisar ve Sultan Hisar isimli iki Türk muhiribinin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Atman ordusu Fransız Savunma Bakanı,Alman ordusunun tümen sayısını aşmamak üzere alınmasını istedi Vaşington 2 A.A. Lps)Atlantik Paktı devletleri Sa vunma Bakanları konferansına iştirak etmek üzere Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1950
  • Suriye Ermenileri Rusyanın aleyhinde Suviyede çıkan bir ermenice gazete Ermenilerin komünizme hizmet etmek istemediklerini açıkladı Halep;Anka)Burada çıkan Arevalk adlı Ermeni gazetesi Ermenilerin Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • KONFERANS Edebiyat Fakültesi Dekanlığından:ingiliz Kültür Heyetinin Türkiyede ilk mümessili halen Edinburg Üniversitesi profesörlerinden Mr.Michael Grant,O.B,E.3 kasım cuma günü saat 17)de Hukuk Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • İstanbul Vali ve belediye Başkanlı in an Belediye zabıtası talimatnamesine göre sokaklara herhangi biı şey almak veya dökmek suretiyle kirletmek ve binalardan vakitli vakitsiz halı,kilim,örtü vesaire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • 1 7000 kilo kursun külçe pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 10.11.1950 cuma günü saat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Alıra Satım komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış değeri oJmıyar.bu malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • ŞEKERSİZ VE TUZtU NEVİLtRİ BUIUNAN 8 Vitaminli PA-R4M ÇOCUĞUNUZUN SEVIREK tİYİBlVECEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • Dr.Haf«z Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 mı ı M—a—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan:Sami Toker.Ça lanlar:Sadi Işılay,İzzettir.ökte,Yorgo Bacanos 14.20 Ser best saat Konuşma veya müzik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi;I Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • Hie.3 Ru.22 KASIM 21 Mr "ıo 19 5 0 T.Ev 1370 Cuma 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.30 1.24 Öğle 11.58 6.52 İkindi 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 İmsak 5.52 11.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Lira Lira 513.4301 Beşiktaş,Orlaköy mah.Terzi çıkmazı,45 ada,13 parsel encski 2 mük.kapı sayılı 159.60 M2 arsa.680 51.513-1585 Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kartal.2 Yumruk Ki AR 144394)1 Men',taka.ATLAS 40835' 1 nem geçidi,İNCİ 184595» 1 Va taran katim.ELHAMRA 4223G Memnu mm I aka.İPEK '44239)1 A rim Türkçe.MELEK 403Ö8)I rin sevg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • Sahibi:A.N.KAR Bu nüshada yazı işleri idare eden:Vahid Rai Dizildiği yer;N.A.ve Gazetecilik Kollektif Matbaası Basıldı!Ebüzziya Matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • Ben gaza bastım.Otomobil harikulade idi.Yepyeni,pırıl pırıldı.Markası Opel idi.Otomobilde bol miktarda benzin vardı.Bu husus bizi bilhassa çok sevindirdi.Daha,yola koyulalı bir dakika olmamıştı ki.bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • 1 Şehrimizin tanınmış orkesti alarmdan biri.2 Karıştır;Tersi)Başına g)gelirse dünyanın meşhur çöllerinden biri olur.3 Büyük kaba yün torba.4 Tersi)Sonuç,Tersi)Hayvan yiyeceği.5 Para,Sonuncu harf.6 Cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1950
  • GUR YOLU îsmet!Defterime yazı yazdığım şu anda nekadar izdi rap çektiğimi bilmezsin.Bunu işiten mutlaka güler,kendine benim ızdırabımla ne gibi bir alâkan olabileceğini sorardın.Ben seni bana bu suali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • İdamı istenen kadın dün beraet etti Geçen sene Bakuköyde bir cinayet işlenmiş ve ov sahibesi Kâmile ile kavga eden Salih ismjnde biri bıçakla öldürülmüştü.Bu cinayeti işlemekten sanık olarak yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Bulgarya He ihtilâfımız Baştarafı Birincide 1 Banan Türkiye Büyük elçiligine giderek orada Türkiyenin Roma Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur ve gündemi,hazırlamakla vazifeli Bakan yar dımcilarınin yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Dünyanın en mesut yerleri Bagtaralı 3 Unclide)liyecisi Mc Donagh bu husus ta şunları söylüyor:«Bu adanın ahalisine vergi verdirmek için çok uğraştım.Nihayet vergi karşılığı olarak,devle,tin kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Amerikalılarla 125 milyon liralık bir anlaşma yaptık Baştarafı Birincide 1 timal edilmesi hususunda mü saade verilmesi için salâhiyet almıştır.Kontrparti fonları.katılan memleketlerde,Marshall' plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Trumana yapılan s u i kast I Basf araf i Birincide 1 münakaşa ettikten sonra meni lekelimizi bağımsı/lığa kavuş turacak irşeyler yapmıya* karar verdik bu da Başkar Trumanı öl.'tirmekten ibaret ti.v Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Boyarın nutkunun akisleri f Baştarafı Birincide 1 Amerikanın bu konudaki durumunu açıklayan resmî şahsiyetler,Batının Türkiyenin güvenliğine karşı olan alâkasını belirtmekle beraber,12 devletten müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Devlet Bakanının basın toplantısı Baştaraf ı Birincide Bu arada C.H.P.gazetelerin de eski iktidarın Bakanlarından bazı zevat yazılar yazdılar.İşleri elimize almış ve tetkik etmiş bulunmamız dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • BAYAR'IN NUTKU I Basm a kaleden devam] mjş,memleket dâvalarına verilecek istikamet hakkında Bakanlıklardaki umum müdürlerin fikirlerini sıraya koymak âdetini yıkarak bize sağlık,millî eğitim,iktisat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının başaramadığı et kombinaları işi B.ışiaraıı Birincide 1 'bunuzu aldım.Marshall plânı işlerinin muntazam bir şekilde ve vaktinde yürütülmesi bakımından iktisadî işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Büyük muharrir i Ba$tarafı Birincide 1 te gelmişti.Demir perde gerisinde teessür Berlin,2 A.A.Demişperde gerisindeki Markisi münevverler de bugün Ber nard Shaw'in ölümü doiayısiyle diğer dünya ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Tarsus g f Jîaşiavai'ı Birincide 1 Devlet Denizyollarının Tarsus gemisi ikinci Amerika sefer'nden 130 yolcu ve 265 ton yükle dün saat 15 te dönmüştür Gemi ile gelenler arasında Amerikanın İzmir konsol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • D.vlet Orman işletmesi Beypazarı Müflürlâğüi'itfen.Bölges' İslif yeri adet M3 DM3 Muhammen İlk teminat Parti Bedel Eğriova Öksüzçayırı CIO 202 395 30 00 455,40 1 640 200 367 30 00 450,83 2 1 Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1950
  • Büyük spor k o ngresi toplanıyor Ankara,2 T.H.A.8Ka Sim pazartesi günü sabah 9.30 da Millî Eğitim Bakanlığı konferans salonunda Beden Tebiyesi teşkilâtına günün şart ve icaplarına göre yeni bir veçhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Yeniliği seven müşterilerimize:MAĞAZAMIZA HOŞ GELDİNİZ Kuruluşunun 10 uncu yıldönümü münasebetiyle,Şen Şapka Müessesesi yepyeni bir hale getirdiği mağazasını,kıymetli ziyaretinizle şereflendirmeğe,siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • II OPERATÖR KB Dr.Cavit Çöncer SINIP Umumî baş,karır.tenasül uzuvları Hol,bacaH damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • tetonarme köprü yapımı Karayolları genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Manisa ilinde Akhisar 4» Gördes yolunda Gördes köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 254.621,15)ikiyüzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden:Kısırmandıra Karabayır arası 6 Km.tulde 18500 M3 yerinde imlâ 18000 M3 ayrıca imlâ ve hafriyatı müteakip 2000 M3 oprağm temizlenme işi kapalı mektupla eksiltmeye konmuştur.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • ZAYİ Samatya nüfus dairesinden aldığım nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini a_İacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1930 Makbule Gögen Kocamustafapaşa Vidin Cad No:30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • 0*m KİNİNLİ VE SİNİR AĞRILARINI" GEÇİRİR.Soğuk algınlığmdo ve Grip başlangıcında,hoıtolıjı 6a» Umık için GRİPİN almoflı ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Diyarbakır Valiliğinden 1 Ergani ilçesinin Zengetil bucağında olan Zengetil çayı üzerinde betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 38580 lira 71 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • I TAKSİTLE İ 1 Her nevi karyola ve battaniye satılır PERTEV ZAPSU Â Sultanhamam.Dikranyan Han No:15 Tel:26920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Kars Cık-vuz Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Şerit makinesi Flânya 1 1 adet Delik makinesi 1 Kalınlık 1 Hileme ve çapraz 1 Şerit kaynağı 1 Evsafı Kasnak çarkları en az 80 cm.Tabla genişliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Üsküdar icra Memurluğundan;950/3 Bir borcun temini için haczedilen Üsküdar Aşçıbaşı mahallesi Camii Şerif sokağında eski ve yeni 15 kapı sayılı tarafları Fatma Azmidil hanımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • to W Jm İ «ÜS 4ğP bir aydanU6.ha mülekâm» bir "m a^ndan Peyde'Pey •çekilmekte,caya llanlun y*S t ta,'v vcv;balina yaâ.V AttftUmba.Bueün,iSeelcWr* Misadl5,vc bu lâmbalar J",'A EN AZ PAm*A:tN BOL AYDINL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Tütün Eksper Kursuna Talebe Alınacak Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüler Müdürlüğünden 1 Enstitülerimizde 1.1,951 de derslere başlanacak oıan tütün eksper kursu ziraat devresine talebe alınacaktır.2 Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Dünyanın her köşesini »S I.I fV 1J Uun ses'v'e dinişyîniz.951 senesinin 15 zengin modeliyle her meraklıyı tatmin eder.Televizyon U.KN dalgalı makinelerimiz sîze ilerde de iş görür.ADEM KARADAĞ:Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.11.1950
  • Fransızca güzel bir antoloji Cumhuriyetten sonra yeti şen bir neslin başlıca şairlerinden altısının 12 şiiri Nimet Borr.ovalı tarafından Fransızca tercüme edilerek küçük bir kitap halinde bastırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6