Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • "N Müsabaka m ızda kazanan ta ş r a d a kîokuyucula r ı m iz ı n hediyelerinin tevzii işine Kasım fonuna kadar devam edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • İstanbul Üniversitesi dün törenle açıldı Üniversitenin dUnkU açılış töreninden bir görünü*.Yazısı ncide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Büyük MÜ!Jet Meclisi dün saat 15 de ^gigs™İQg^g|!gj;ayar,iç,dış politika mevzuunda vkalâde mühim bir nutuk verdi Reisicumhurun dış siyasete ait nutukları "Kuvvetli ve şerefli ordusu ile Türkiye,yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Dr.Frank Ânkaradan dün döndü Doktor Başbakanın sıhhî vaziyetinin iyi olduğunu,kendisinin tedavi için başka bir yere Rİlmiyeceğini söyledi Bir müddettenberi hasta olan Başbakan Adnan Menderesi muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Başkan Truman'a bir suikast teşebbüsü İki meçhul şahıs silâh kullanarak zorla "Beyaz Saray» a girmek isterlerken muhafızlar tarafından öldürüldüler Vaşington,1 A.A.hlair House önünde vukubuîan hâdisem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Koraltan da bir nutuk söyledi Ankara,1 A.A.Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 uncu dönem birinci devre çalışmalarına bugün saat 15 te başlamıştır.Bu münasebetle Meclisin Devamı 4.cüde Meclis 9111a tcurert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Baya r in nutku 72 dakika sürdü Ankara 1 Milliyet)Ve rirali bıı tatil devresinden sonra büyük Millet Meclisi îi uncu Dönem calışmaîni'ina bUK-'n saat 15 te C.tmbu:başkanı Celâl Bayarın c«;ış nutkuyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1950
  • Uüyük Miiıet Meclisinin müzakerelerinde bulunan Milletvekillerinden bir kısmıait kararı rla karşıladı C.H.P.Silerin bu alkışlara katılmamasını Kor diplomatik manâlı bir sukut ile Rus Elçisi ise müsteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • ^fsiâm Aleminde Ka * Hâdiselere Seben Olan HÂSİMİ-EMEVÎ Rekabeti tefrika no.102 ry e AK im Talih ibni Zeyada m ediyordu Bu korkunç sahneyi,bir ipek perde arkasından seyreden Ibni Zeyad,o kölenin kanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • CENAZE TÖRENİ Hürriyet şehidi Mithat Pa şanın oğlu Ali Haydarın cena zesi dün Teşvikiye sağlık yur dundan kaldırılarak Beyazıt ca miine getirilmiştir.Namazı müteakip merhum,dost ve akrabalarının göz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Mikroplu s ü tier Vali bu hususta bir beyanname yayınlıyacak Şehrimizde satılan sütlerin mikroplu olduğu ve bugünkü şartlar altında bu sütlerin içil meşinin mahzurlu olduğu artık kat'î olarak anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Dayak atmak isterken dayak yediler Evvelki gece Beyoğlunda ga rip bir hâdise olmuş ve bir ga zino bekçisini dövmiye giden dört kişi dayak yemiştir.Nusret,Ali,Turan ve Ad nan isminde 4 kişi,halen kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Komünist propagandası yapanların sorgusu Komünizm propagandası ve millî mukavemeti sarsıcı mahiyette neşriyat yapmak suçu ile tevkif edilmiş olan Kerim Sadi Cerrahlar,Mustafa Sami Büyükalp ve Aziz Nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • İhracat hazırlıkları İhracat mevsiminin başla ması münasebetile işlerin süratli görülmesi için yeni tedbirler alınmaktadır.Bu arada İzmir limanına yardımcı olarak bir layter daha gönderil miş ve tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • IHALKINSESİ Gelen cevap 11.10.1950 tarihli nüshamızda çıkan Hususî otobüsleri ıslah etmek lâzım» başlıklı yazıya Emniyet 6.cı şube müdürlüğünden aşağıdaki ce vabı aldık:Milliyet)gazetesinin 11/10/950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Denizyollarının İslahı hakkında tasavvurlar Komisyon,idarenin bugünkü durumu ile müsbet bir iş göremiyeceğine kanaat getirdi Denizyolları İdaresine verilecek şekil etrafındaki etüdler devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Savcı,Laz Osmanın idamını istedi Bir müddet evvel Floryada bir cinayet işlenmiş ve Lâz Osman isminde biri Suzan isminde bir kadınla Agop ve Ohannes isminde iki erkeği bı eakla öldürmüştü.Osmanın duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • D.Yollarında y olsuzluk Mesuller hakkında gerekli tahkikata başlandı Bir müddet evvel Denizyollarının çamaşır fabrikasına alınan 2 çamaşır makinesinin işe yarar durumda olmadığı anlaşılarak mesuller h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Paravan dergisi sahibi mahkûm oldu Şehrimizde münteşir haftalık Paravan dergisinin sahibi Ahmet Tarık Tekçe aleyhinde Büyükada Emniyet âmiri Fev zi ve başkomiser Refik Talay tarafından açılmış olan ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • İstanbul Üniversitesi Ayni zamanda Üniversitenin 497 nci kuruluş yıldönümü de kullandı İstanbul Üniversitesinin 497 lamamiyle bitmiş,böylelikle si konferans salonunda yapılan bir merasimle açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Bir kadın kendi evini yaktı Ankara 1 T.H.A.Bu sabah Mamakta enteresan bir yangın hâdisesi olmuş bir evin çatısı tamamen yanmıştır.Eve kundak koyan evir.sahiplerinden Şayan adlı bir ka dindir.Şayan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Tarım sayımı İzmir 1 A.A.Bu sabah İzmir ilinde başlayan tarım sayımı hakkır.da ilk gelen ha herlerden anlaşıldığı üzere sa yım her tarafta büyük bir intizam ve olgunluk havası içinde devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • r:y:r ill COME Bud klâm?a mi re Reklâmın da tadını kaçırdık,iptizale uğrattık.Limana bir ecnebi torpidosu gelse bazı mağazalar,bilhassa dükkândan bozma kömürlük eskisi sözde barlar hemen İngilizce bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • AÇILIŞ TÖHENÎ Yer.ıden inşa edilen Tepeba şındaki gazinonun açılış töreni bugün saat 17.30 da yapılacaktır.KONGRE 4 Türk Gençlik Teşkilâtı o.Iağanüstü yıllık kongresini 4 kasım cumartesi günü saat.9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Surlar civarındaki gecekonduların durumu Turistik bakımından çirkin bir manzara arzeden Edirnekapı ile Topkapı surları civarındaki gecekonduların nakle dileceği yerler bir iki güne ka dar belli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • çarip bir hadise Tepebaşıııdag Evvelki gece,Tepebaşında garip biı hâdise olmuş;Niko Mandilis isminde bir akıl hastası Amerikan Büyükelçiliğinin demir parmaklıklarının üs tüne tırmanarak oradan bağırıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • KISA HABERLER Yeni Danimarka elçisi ek selâns H.P.Hohmeyer bugün Ankaraya hareket edecektir.Eski elçi Frank de Sage de bu gün Barletta,vapuru ile memleketimizden ayrılacak tır.Andon ismindeki bir mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1950
  • Bira fabrikc yapılacak Vali ve Belediye Reisi Prof.Dr.Gökay,dün Bomonti Bira Fabrikasına giderek bira fabrikasının tesisatı ve işçilerin durumu etrafında fabrika müdürü Besalet Ersanlıdan izahat almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Hazret-î-Meryem)in mezarı Meryem Anq nın Efes' de mezarı bulunduğundan bahsediliyor!Eski Efes ve daha doğrusu Ephesus)şehri.İzmir vilâyetinin Kuşadası)kazasındaki akınalar nahiyesinin son zamanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • T.Lie'nin durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği vazifesi 3 sene daha devam ettirilecektir Flushing Meadows,1 A.A.«Afp» Trygve Lie,bugün Flushing Meadows'da toplanan Birleşmiş Milletler Genel K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Haricî kısa haberler tSRAİLDE tsrail Parlâmentosu bugün David Ben Gurion tarafından teşkil edilen yeni kabineye 42 ye karşı 69 oyla güven oyu vermistir ÎTALYADA İtalyan komünist lideri Palmiro Togliat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • DEMİR TOPRAK Anonim Şirketinden:Doğan Hanı Eski Boton Hanı)51 dairesiyle tamamen satılmıştır.Şimdi de TAKSİTLE ARSA SATIŞI Arsaların bulunduğu yerler:Teşvikiye.Şekayik sokak Apaztıman ve ev arsaları)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Hurrem,artık,onu hay'atm-dan atamıyacağına emindi;Aralarıııdaki sonu gelmiyecekmiş gibi görünen ayrılığa rağmen,zamanla onu bir parça daha keşfediyor,ona bir parça daha bağlanıyordu.Muradın bir vakitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Atlantik savunma komitesinin tebliği Fransız teklifi hükümetler tarafından tetkik edüecek Washington,1 A.A.Atlantik Paktı savunma komite,sinin son toplantısı neticesinde salı akşamı aşağıdaki tebliğ n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Zaruret içinde kalan Hacılar Cidde 1.A A.Afp:Kuzey Afrikdan yürüyerek Hacca giden takriben 700 faslı Ciddede zaruret içinde kalmıştır Mısır resmî makamları bun lara Mısıra girme vizesi vermemekte ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Ankara üniversitesi Rektör verdiği bir nutukta malî durumumuz ne olursa olsun Üniversiteler için fedakârlıktan kaçınılmamalı dedi Ankara,1 A.A.Ankara Üniversitesinin 1950-51 ders yılı açılış töreni,Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • Okyanuslar altındaki altın çağ I ı Atlantid efsanesi ve bu efsanenin içyüzü Aslına bakılırsa Atlantid bir bir hayalden ibarettir.Eflâtun'un Atlantid hakkında söyledikleri yanlış anlaşılmıştır.Bu,insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1950
  • i&esimde görülen Türk Hava kuvvetlerine mensup subaylar Ko'karadodaki Lowry Field hava kuvvetleri üssünde mütekâmil ikmal eğitimi görmek üzere bu hafta Etimesgut Hava alanından A m er ika va hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • r,sükûn içinde yerle Başfarafı I incide—Sağlık ve Sosyal yardım Sayın arkadaşlarım.Esaslı sağlık dâvalarmı ye ni baştan ele almak,ciddî ted birlere başvurmak zamanı gel miğtir.Uzun yıllar,sıtma mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • LTAN DA söyledi Baştarâfı I incideönü kalabalık bir halk kütlesi tarafından doldurulmuş »ulunuyordu.Cumhurbaşkanı saat 14.55 te bJyük Millet Meclisine geldiklerinde Cumhurbaşkanlığı bandosu istiklâl M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • Japonya ile sulh Vaşington 1 A.A.Lps:Amerikanın diğer memleket lerle istişareden sonra Japon ya ile barış antlaşması hak kında tesbit ettiği hazırlayıcı mahiyetteki hükümler Mofckovaya gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • İspanyanın vaziyeti Lake Success,1 AP)Bir Jeşmiş Milletlerin özel Siyasî Komitesi dün,Birleşmiş Millet 1er tarafından 1946 senesinde kabul edilip,aza devletlerin Franko İspanyasına diplomatik temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • Hinnavî'nin katili sucunu inkâr ediyor Beyrut 1 AP)Geçen pazar Beyrutun 'bir sokağında Su riyeli General Sanıl Hmnavîyi vurup öldürdüğü için tevkif edilen Mohammed Barazî'r.in bu cinayeti şimdi inkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1950
  • Türkiye turistik bölgeleri Ankara 1 T.H.A.Turizm işlerini tanzim için müştere ken çalışan Basın Yayın ve Turizm Genel Mudurllüğüne kara 3rolları genel müdürlüğı" bir program hazırlamışlardı Bu program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Esat Atumer cumartesi günü tayyare ile hareket edecek Ankara,1 ANKA)Dışişleri Bakanımız Fuat [Köprülünün de iştirak ettiği Roma'daki Dışişleri Bakanları konseyi bu sa-Ibahki toplantısında İspanyanın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Başkan Trumar.Trumana suikast teşebbüsü I Baştarai'ı Birincide!tesbit edilmiştir.Bu adamlardan Marion R.Preston adındaki öldürülmüş,Oscar Olreskin veya Oscar Oloskin adındaki ise başından ve göğsünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Dr.Frank Akaradan dün döndü T Baştarafı Birincide 1 mek üzere Ankaraya gitmiştim.Sıhhî durumu oldukça iyidir.Bu hususta daha fazla izahat vermeğe mezun değilim.Yalnız şurasını tebarüz et tireyim ki,sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Sol temayüllü Talebeni n çıkardığı bir hâdise İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği ismi altında bir cemiyet kuran ve sol te mayüllü olarak tanınan bazı kimseler,dün Üniversitenin açılışı münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Rumenierde tahrikâta başladılar Ankara,1 ANKA)Bura ya gelen haberlere nazaran Bulgar komünistleri bu defa da Bulgaristanda yaşayan genç Türk neslini memleketimiz aleyhinde kışkırtmaya ko yulmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Boyarın nutku 72 dakika sürdü Baştarafı I incideletvekilleri ekseriyetle ikişer Kişilik sırada üçer kbi ık truplar halinde oturmuş rdı.""'aome azaları da ken dile ine ayrılan yerdeki izoi tuklarında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Baştarafı I incideda zikretmek isterim ki,Kore hâdiseleri dolayısiyle Birleşmiş Milletler tarafından alınmış o lan karar,bu müessesenin ha yat ve umumi tesiri hakkında mühim bir imtihan teşkil etmisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Türkiye Yunanistan askerî müzakereleri iki fîcaraf genelkurmayları Washingtorcda buluşacak Atina,1 A.A.Başbakan Sofokles Venizelos,Yu nanistan ile Türkiye arasında Washinglon'da yapılacak Gonelkurmavl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • K.Güîek'in sorgusu Ankara,1 T.II.A.Belediye seçimlerinin arefesinde İneboluda yaptığı bir konuş madan dolayı hakkında C.Savcılığınca tahkikat açılan C.H.P.Genci Sekreteri Kasım Güîek'in bugün Üçüncü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Bernar Sav koma haiind;Londra 1.«A.A.Afp:Hastabakıcısı Bernard Shav.un komaya girdiğini haber ver mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • C ök ilin Avam Kamarasındaki 50 nci yılı Londra 1 AP)Winston Churchill dün gece Parlâmentoya ilk seçilirinin 50 yıldönümünü kutlamıştır.Churchill,ilk defa olarak.1900 senesinin ekim ayında.Kuzey îngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Efese ziyaretler başlad ı Meryem Anamı* etn,Meryem Ananın,bundan.50-60 sene evvel Efesten 20 kilometre ilerde bulunan evini ziyaret maksadiyle,izmire giden 9 millete mensup 26 din adamı bugün İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1950
  • Yerinde birkarar Ankara Belediyesi vasıyaıı şahısların adını taşıyan sokak isimlerini değiştiriyor_Ankara,1 T.H.A.ğeh rimiz Belediye Meclisi hayat,ta bulunan kimselerin ismini taşıyan mahalle,cadde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • OPERATÖR ÜB Dr.Cavit Göııcer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene;2387Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Hie.21 I.ıa 1370 VAKtT VASATİ KIANT Güneş 6.30 1.24 Öğle 11.58 6.52 İkindi 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 imsak 5.52 11.46 KASIM 19 5 0 Perşembe Ru.20 T.Ev 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • nen f utbolcuıTrevorFon l afto*yj^ftft ^ Büyük Britanya atlalannın bu şöhretli santrforunu kadrosuna dahil eden Sunderland'ın,ev velce iyi bir durum arzeden forveti,şimdi bir kat daha kuvvetlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Hafif sıklet boks karşılaşması Sydney,A.P.Dun gece Sydney stadyumunda yapılınış olan biı boks maçının birinci raundunda,Amerikalı hafif sıklet zenci boksör Joey Brown,gine bir Amerikalı olan rakibi Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • İstanbul Kahire temsili karşılaşması yapılamıyor Bu^ün İnönü stadında İstanbul ve Kahire temsilî takımları arasında yapılacak olan futbol karşılaşması,Mısır federasyonunun bu maç için gerekli müsaadey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • HUlHyet ABONE FlATLARl Senelik Liradır 6 Aylık 15 S 8 1 S Yabanc;memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura j 3 Üncü 4 4 üncü 2.5 îlAri sayfası santim'.2 Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Basketbol mevsimi açılırken 10 Kasımda Teknik Üniversitede başlayacak Bir müddet evvel,hazırlık maksadiyle yapılan 3 ler turnuvası Galatasaray B)takımının şampiyon olrnasiyle sona ermişti.Halen Gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Boks ihtisas kulübünün Yunanlı ve italyan boksörleri ile yapacağı müsabakalar istanbul Boks İhtisas kulübü 11-14 ve 18 Kasım tarihlerinde maçlar yapmak üzere 3 İtalyan profesyonel ve 3 Yu naniı boksör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • 1 Hareket halinde brÂinan geminin sür'at derecesini ölçen âlet.2 Kaba sekide işte,tlgi.3 Kuştüyü,Acı ve güzel kokulu bir nebat 4 Ge niş,bir edat.5 Zapt,bir nota# 6 tersi)vücut şişkinliği,kapı.7 Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Koüektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Millî Takım dün İsrailden geldi Telavivde İsrail takimiyle yaptıkları milli kar gılaşmayı 5-1 kaybeden,İstanbul Telaviv temsilî maçını da 2-1 kazanan millî takım oyuncularımız,dün hususî bic uçakla şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Jpr;^ji ^flk.R» ISTANBUL 12.57 Açılış ve i nog ramlar,13.00 Haberler,13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Mualla Mukadder Çalan,lar;Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar,14.20 Serbest saat ı Konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Asker iSJCiSS âluiâ n I arı "25 ton yeşil,mercimek açık eksiltme ile 8-11-950 günü saat 16 da Adapazarı 117 No.lu As.Sa,Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 10,750 lira olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Pazarlıkla menkul mal satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammdı bedeli Teminatı Lira Lii'a K.1000 15 00 Askeri posta 140İ6 komutanlı ğında bulunan 18656.motor sayılı 6 lâstiğile Reno marka kamyon.Dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • TAKSİTLE Her nevi karyola ve battaniye satılır PERTEV ZAPSU Sultanhamam.Dikranyan Han No:15 Tel;26920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft 080080 100 Liret 014.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.739G Serbest piyasada DÖVİZLE* l Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • IDr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Mollere Türkçesi;t.Calip Arcan Telefon;42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan:Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • fevlet;Üânİcııtı;Kalorifdr maiz3 esi alınacak Devlet Demiryo lan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Sekiz kalemden ibaret Radyatör kazan ve Boyler gibi muhtelif kalorifer malzemesi kapalı zarf usuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.11.1950
  • İstanbul Sula* İdaresinden:Kısırmandıra Kaıahayır arası 6 Km.tulde 18500 M3 yerinde imlâ 18000 M3 ayrıca imiâ ve hafriyatı müteakip 2000 M3 toprağın temizlenme işi kapalı mektupla eksiltmeye konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6