Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Kabinenin istifasına dair söylentiler itigf şoyıcncır katiyetle ya Meclis Başkanı,Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı bu husustaki haberleri kesin olarak tekzip ettiler ve hükümetin yerinde ve işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Şehrin süt derdi Biz.şehirdeki bütün sütçülerde satılan sütleri ayrı ayrı tahlil ettirdik.Hepsinde 200 binden aşağı olmamak üzere koli basili bulduk.Bence bir bardak süt ile bir bardak lâğım su-Vu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Ankar ada yapılan bisiklet yarışı Ankara,30 T.H.A.Bugün şehrimizde memleketin seçkin bisikletçile rinin iştirakiyle 80 kilometrelik bir bisiklet yarışı tertip edilmiştir.Bu yarışa muhtelif bölgelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Yugoslav devlet Reisir Tito fcntilaşlst Kadınlar Birliği idara heyeti azaları ile görüşürken Amerikan Yugoslav münasebatı düzeliyor Amerikayı öven Tito;«Sulha taraftar olanlar bizi saflarında,tecavüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki okuyucularımızın hediyelerinin tevzii işine Kasım sonuna kadar devam edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Dışişleri Bakam Fuat B.öprülii şehrimizde karşı lanırken F.Köprülü bugün Komaya gidiyor Bakan,Amerika,ingiltere seyahatinin halen bahis mevzuu olmadığını söyledi Dışişleri Bakanı Prof.Köprülü,Romada t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Köylüye dağıtılan çiftlik Malya Devlet Çiftliği dün Tarım Bakanı tarafından köylüye dağıtıldı Tarım Bakanı Nihat Eğriboz Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Yeni İsveç Kralı dün tahta çıktı Kral 5 inci Güstav'ın cenazesi perşembe günü büyük merasimle kaldırılacak Stockholm,30 A.P.Isveç Veliahtı Prens Gustav Adolf bugün Türkiye saatiyle 15.10 da Güstav 6 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • D.Parti Meclis Bugünkü D.P Grup içtimai tamamen normal bir toplantıdır Bu oturumda Meclis jj;riyaset divanı adayları j seçilecektir.Ankara 30 Milliyet)D.P.Meclis Grupu yarın saat.15 de toplanacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • as k bayram dün de hararetle Gece fener alayları tertip edildi.Meydanlarda millî oyunlar oynandı.Resmî daireler ve okullar bugün açılıyor.Cumhuriyet bayramı dün ge ce saat 24 te sona ermiştir.Cumhuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.10.1950
  • Kızıl Çinliler,Kuzey Korede harbe girdi Kuzey Kore Çin kuvvetleri önündeki Güney Korelilerin Birleşmiş Mil" etler ordusu ile irtibatı kesilmesi ihtimallerinden bahsediliyor.Kore 30 A.P.8.ordu nun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Ninesiyle tavla oynıyan çocuk Koridordan geçerken gördük.Küçük bir odada babaannesi torununu karşısına almış sıkı bir maç yapyorlar.Her ikisinin çehresi de bu fik rî mücadele ile takallus etmiş,zarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Kavga ederken kalp sektesinden öldü Beşik taşta oturan 60 yaşlarında Fevzi isminde bir ihtiyar,eskiden evinde kiracı olarak oturan Mustafa Arabul' la bir kazan meselesi yüzün den ağız kavgası yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Şehir Meclisi aralık ayında olağanüstü toplantıya çağrılacak İl Genel Meclisi,Elektrik,Tramvay,Tünel Umum Müdürlüğü ile Sular idaresinin bütçelerini tetkik etmek üzere aralık ayı içerisinde fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • İsrail ile ticaretimiz Son bir yıl içinde iki memleket arasındaki münasebetler bir hayli ilerledi Son bir yıl içerisinde İsraiL le memleketimiz arasındaki ticarî münasebetler büyük bir inkişaf gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Kuruçeşme yolu genişletilecek Kuruçeşme Bebek yohi nun genişletilmesine yakında başlanacaktır,Yolun inşası müddetince Bebek ile Kuruçeşme arasında nakil vasıtaları işlemiyecek,bu kısımda münakale artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • italya serbest ithal listesini ilân etti Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil bulunan devletlerden İtalya serbest ithal listesini ilân ederek şehrimiz Ticaret v Sanayi Odasına göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • TOPLANTI if Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay,memurlara ucuz erzak temin etmek maksadiyle Kooperatif müdürleriyle kasımın ilk haftasında bir toplantı ya pacaktır if istanbul Muallimler Birliği Beden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Istanbul Üniversitesi yarın törenle acılıyor İstanbul Üniversitesinde yeni ders yılına yarın sabah saal 10 da Üniversite konferans salonunda yapılacak bir törenle başlanacaktır.Bu merasimde,Vali ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Irz düşmanı iki ahlâksız yakalandı Mustafa Kartal isminde yaşlı bir adam Tophanede Kılıçali hamamı civarında yatıp kalkan Mehmet ve Hulusi isminde iki kimsesiz çocuğa ten ha bir yerde tecavüz etmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • HALKINSESİ jEski zihniyet devam ediyor!Dün vazifemden evime döndüğüm zaman,İzinli ola rak Istanbula gelmiş bulunan eczacı üsteğmen kardeşimin sahte biı subay zan niyle Taksim İnzibat Karakolunda tutuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • t k i aile faciası Birisi karısını diğeri de metresini bıçakla ağır surette yaraladı Evvelki gece Şehr emininde kanlı bir hadise olmuştur.Seiimpaşa sokağında oturan Zey nullah adında bir şahıs biı müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • «Atomıı denilen patlayıcı maddeden şikâyetler arttı Bayram günlerinde satışa çıkarılan ve atom ismi verilen patlayıcı maddeler bazı müessif hâdiselere sebebiyet ver inektedir.Bazı vatandaşlar ilgili m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • San'at okulları mütedavil Alman siparişlerin seçiminde okul idarecilerinin gayeden ayrıldığını gören Millî Eğitim Bakanlığı bir tamim neşretti Sanat okullarındaki talebenizi pratik yetişmelerini sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Deniz Küçük Nakliyatçıla Derneği Deniz Küçük Nakliyatçılî Derneği bir müddet evvel d miyetler kanunundan faydala narak,muhtelif cemiyetlere a nlmıştı.Bu ayrılma neticesind küçük deniz nakliyatçıları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Yabancı gözüyle Hâlen kutlamakta olduğu muz Cumhuriyet bayramının sadece memleket canında değil fakat dünya nazarında da çok büyük bîr mâ naşı ve ehemmiyeti mevcut tur.Anadoluda kazandığımız istiklâl,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Mâm Aleminde Kanh Hâdiselere Sebep Oto HÂSIMI-EME VI TEFRİKA NO:İÜO *«ya ŞAKİM casusları vardı Yâ Kcsiyr!Gösterdiğin necabet ve celâdete cidden meftun oldum.Emîr-el-Mü'minine karşı muhalefet,çok büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Philip Price bugün İngiltereye dönüyor Bir mü fi do 11 enberi Ankara da bulunan İngiliz işçi millet,vekillerinden Philip Price dür sabah ekspresle şehrimize ge' mistir Mr.Philip Price kendisiyigörüşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Hırsız hizmetçi Izmirden getirildi Bir müddet evvel Nişanta.şmda bir hırsızlık olmuş ve Deniz hastahanesi doktorların dan Nevzat İpekçinin 50 bin liralık mücevheri çalınmıştı Bu hırsızlığı yapan ve îz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Kadir Yurdakul ve Ali Sİ iten isminde iki tornacı çıral Uzunçarş'da bir kahvede is kambil o 'narken kavgaya tu tutmuşlardır.Birbirlerini bı çakla yarahyan Kadirle Ali t* ılâ'vi altına alınmıştır.•jc Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1950
  • Ticaret Borsasına yeni müracaatlar Ticaret Borsası Müdürlüğü ne müracaat,eden bir fjrm memleketimizden büyük mik yasta nohut,bakla,fa.sui/e.a nıuk tohumu küspesi,mis» dan ve arpa almak isVediğll bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Bizdeki kelbîİikler Yunanca «Kunos» köpek ve «Huııikos» da köpeğe ait veya mensup demektir;Bu ikinci kelime Lâtincede «Cynicus» ve Frcnısızcada «Cyuique» şeklini almıştır;ki Yunanlıların bu çok tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Avrupa ordusu Fransa,İngiltere ve Amerikaca hoş karşılanmıyan kendi projesinin kabul edilmesini istiyor Lyons,Fransa)30 A.P.Bagbakah Rene Pleven,dün Frar.sanın Avrupa ordusu hak kındaki plânını,hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Windsor Dükü İngfilterede Londra,30 A.P)Eski İngiltere Kralı Windsor Dükü,annesi Kraliçe Mary'i ziyaret için bugün Fransa'dan Londra ya gelmiştir.İngilterede 3 gün kalacaktır.Kendisiyle Victoria istas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Garip bir vak'a Ankara,30 Anka)Ankara Belediyesi sokağa bırakılan kedi ve köpekleri imha etmeğe başlamıştır.Dün bu şekilde zehirlenen bir köpek cadde ortasında can çekişmekte iken küçük bir çocuk elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Prof.Suut Kemal Yetkin'in yeni vazifesi-j»-Ankara 30 T.H.A.Bir müddettenberi Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu faaliyetinin sekteye uğradı ğı söylenmekte idi.Haber aldığımıza göre Tercüme Bürosu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Tevkif edilen İngiliz gemisi Londra.30 A.A.Afp)8 gün evvel Şimal denizinde Sovyet makamları ele geçirilen İngiliz Hugh Wol pole balıkçı gemisinden lou,ile haber verildiğine göre gemi,Sovyet makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Herhangi bir müdahaleyi lüzumsuz buluyor,tüberkü lozda,«ölümü ariyan bir irade' nin asla karşı gelinmez bir kuvvette—mevcudiyetini kabul ediyordu.Nitekim.Rah minin kendisini kaptırdığı yaşayış tarzınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Suriyede karışıklık gittikçe artıyor Suriye Silâhlı Kuvvetler eski Başkomutanı Sami Hannavi öldürüldü ve mühim miktarda tevkifler yapıldı Şam,30 Anka)Suriye hükümet Başkanı Edip Çiçekçiye gerenlerde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Kral Faruk Suriyeyi ziyaret edecek Şam,30 Anka)Söylendiğine göre Mısır kralı Faruk yakında Suriyeyi ziyaret edecektir.Bu ziyarete büyük ehemmiyet yerilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Mamakta bir tren kazası Ankara 30 'Anka)Dün gece Mamak istasyonunda bir tren kazası olmuştur.Saat 21 30 da Kaynştan hareket eden banliyö treni Mamak istasyo nunda 777 numaralı yük katarı ile çarpışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Otomobilde doğan üçüz Konya.30 T.H.A.Bugün döğumevine getirilmekte olan Havva Atak adındaki hamile bir kadın taksinin için de üçüz doğurmuştur.Yavruların ve annenin sıhhatleri iyidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Bernard Shaw hastalandı Ayot St.Lawrence İngiltere)30 A.P)Kasık kemiğinin kırılmasından sonra nekahet devresinde olan meşhur İngiliz edib ve münekkidi George Bernard Shaw'un ateşi nin dün yükseldiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Havacılık Kongresi âzası şerefine verilen ziyafet İzmir,30 'A.A.İzmir'e gelen İ.C.A.O.delegeleri şehrin tarihi ve görülmesi gereken yerleri gezdikten sonra bu akşam İzmir Belediye Reisi Rauf Onursal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Lübnan,Fransız frangı sahasından çıkarıldı 31 ağustos 1946 tarihli Türk Fransız ödeme anlaşmasıyla Fransız frangı sahasında olan Lübnan,Fransayla memleketimiz arasında yapılan son bir anlaşma gereğinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • n Resimleri ftıgilterede muhalefet lideri bir kac gün önce İTesterîıam'da gece evine dönerken bir yangın görmüş ve 1,3 saat polisle mücadele ederek yangını seyretmiştir.Yukardaki resim bu esnada çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Berlinlilerin uğradığı yeni felâket!Kara hayalet,etrafa t saçıyor s Bilhassa ingiliz işgal bölgesine dahil Grünevvald'da gece halkın sokağa çıkması imkânsız hale gelmiştir.Çünkü hâlâ ele geçmeyen mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Öğretmen sigortaları Ankara 30 T.H.A.Bir müddettenberi öğretmenlerin sigortalanmak için Millî Eğitim Bakanlığına yaptıkları mü raeaatlar etraflı bir tetkike tâbi tutulduktan sonra Bakan lıkça kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Bursada bir cinayet Bir bekçi adam yaralayıp kaçan sabıkalı bir kumarbazı öldürdü Bursa.30 Milliyet)Bilâdi Yunus köyünde kahvecilik yapan Ali Yıldız kahvehanesin de kumar oynattığı için bir müddet evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Truman'm km şarkı söyledi Nevyork,30 A.P.Başkan Truman'm kızı Mar garet,dün,ilk defa olarak televizyonda görünmüştür.Bayan Margaret Truman iki şarkı söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • Olgunluk imtihanları Ankaca 30 Anka)Bir kaç gündenberi liselerde olgunluk imtihanlarının kaldı rılacağına dair rivayetler dolaşmaktadır.Bu hususta ken dişine müracaat ettiğimiz Mil lî Eğitim Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • İngiliz hanedanına ait bir film Londra,30 A.P)Kral VI.George,Kraliçe Elizabeth ve Prenses Elizabeth ile Prenses Margaret,Kralın ninesi olan Kraliçe Viktorya'nın hayatını gösteren bir filmi seyretmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1950
  • İşvece sigara satıyoruz Ankara 30 T.H.A.İsveç firmalarından bir kaçı hükümetimize müracaatla sigara almak istediklerini bildirmiş.lerdi.Yapılan müzakereler so nunda 8 milyon adet sigaranın satılması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 tntla kam kılıncı Türkçe)2 înJ tikam atlıları AR 44394)1 Memnu mid taka.ATLAS 40335)1 Çenen nem geçidi.İNCİ 84595)1 Kahraman yahııdi ELHAMRA 42236* 1 »Memnu mint ak a İPEK 442
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından'-Kıymeti Teminatı Dosya No,Cinsi Lira Lira 513-3064 Begiktaş,Ortaköy mah.Anbarlıdere ve Gürcü kızı so.35 ada,1 parsel eneski 64,66 taj 64,2,4 kapı sayılı 40 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • ^w.»wa—w ÜUUhjet ABONE FÎATLAR1 Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Ber imlilerin uğradığı yeni felâket!Baştarafı 3 üncüde)lajdı.Bunun üzerjne,devriyeler arttırılmıştı.îgte,bu devriyelerden birinin gelmesi Üzerine,Kara hayalet,Helmuth'un karnını deşemeden kaçmıştı.Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • WHitf »ufli.jmram Dr.Haftz Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • ISTANBUL 13.00 Haberler 18.15 öftle konseri Pl.13.45 Şarkı lar.Okuyan:Rikkat Uyanık,Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli.Şükrü Tunar 14.20 Ser best saat Konuşma veya müzik)14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi;1.Galip Arcan Telefon;42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Robert Taylor'un Romadaki aşkı Roma 30 A.P.Bugün gazetecilerle yaptığı bir ko nuşmada mâruf sinema yıldızı Robert Taylor «Quo Vadis» filminde Neron'un kölesi rolünü oynıyâr.bir İtalyan ak trisi ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • 1 Adalelere arız olan sızı;2 Avadanlık,Kamer;3 Gözden çıkarma,Dört yüz dirhem;4 Sema;5 Bir ölçü,Yorgunluk;6 Vilâyet,Bir hayvan;7 Acemi,Tersi)Doğru değil;8 Yakalat îki kelime)Eski jbir Mısır mabudu;9 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Sosyete Modası A Yılmaz mahalledeki arkadaşları gibi dansa meraklı idi.Yolda yürürken vücudunu bir baloda imiş gibi kıvırır,köşeleri Samba krallarına has bir çeviklikle dönerdi.Evet yüzde yüz caz r.es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • Hie.31 Ru.19 EKİM 18 T'.0 19 5 0 T.Ev 1370 Sah 1366 VAJ CÎT VASATİ EZANI Giino ş 6.17 12.56 Öğle 11.59 6.38 Ikind i 15.01 9 36 Akşam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 tmsa k 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1950
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI 1944 yılı ilkbaharında Patrick Leigh Fernot ve W.Stanley Moss adındaki 2 ingiliz su bayı Almanların işgali altında,ki Giride çıkarak adalıların yardımiyle Alman işgal kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Hindicimde millî ordu kuruluyor Komünist aleyhdarı ordu 150 bin mevcutlu olacak Vaşington,30 CA.P.A-»nerikan makamları Fransanm Çin Hindistanındaki komü nist aleyhtarı müttefiklerinin yakında cem'ar.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Güvenlik Konseyi ve G.Sekreter Genel Sekreter secimi Güvenlik Konseyinin gizli oturumunda müzakere edilecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Lie Lake Succes,30 A.A.Birleşmiş Milletler Güvenlik kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Kızıl,Çinliler Kuzey Korede harbe girdi Baştarafı 1 incide)kadınlardan müteşekkil birlik ler sevkettikleri haber veril mektedir.Ric'at etmekte olan 6.inci tümenin sol cenahında bulu nan 24 üncü Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • F.Köprülü Romoya g diyor Bas tarafı 1 incide)radan şehrimize gelmiştir.Prof.Fuat Köprülü PendİKte kendisiyle görüşen bir arkadaşımızın sorduğu muhtelif sualleri cevaplandırarak demiştir ki:Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Köylüye dağıtılan çiftlik Ankara 30 T.H.A Malya Devlet Çiftliği ara/isini çiftçi,ye dağıtmak üzere Tarım Ba kanı Nihat Eğriboz Kırşehir milletvekillerinden Osm on Şev ki Çiçekdağ ve Amiral Fahri Erdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Amerikan Yugoslav münasebatı düzeliyor "ıs boratı 1 ıncid*] 1 hâlen bu yardımın şeklinin I Vaşingtondu müzakere edil-I mekte olduğunu belirtmiştir,j Mareşal Tito,Amerikan ik tısadî yardımının siyasî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Cinsi hırs uğruna 9 Bu vahşî Alman'm muhali sürecek duruşmada 67 ş Brunswick Almanya)30 A.P.26 yaşında sağlam yapılı,bir Alman,mahkemede,cinsi hırslarını tatmin için 9 kadına tecavüz edip öidürlüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Kabinenin istifasına dair söylentiler Baştarafı 1 incide)«Son günlerde Başbakanın hastalığını vesile ittihaz eden ve herkesçe malûm bulunan bir menba,yine çalışmalarının yegâne hedefi yalan ve yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Kızıl Çin Tibette ilerliyor Tibet kuvvetleri sekiz günde 80 km.gerilediler Londra,30 A.A.Lps)Haber alındırma göre,ko münist Çin kuvvetleri simdi Tibet'in içlerine doğru girmiş olup memleketin başkent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Büyük bayram 'Ba:tarafı l incide' bi şehrimizde de tezahüratla kutlanmıştır.İstanbullular,geceleri ma halli kaymakamlıklarca tahsifedilen mahallerde toplanarak fener alayları tertip etmişle ve millî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Şehrin süt derdi [Başmakaleden devam 1 kadar mikrop yığını süt satışının men'i ve piyasada mevcut bütün süt hülâsalarının toplatılarak yalnız hastahanelere,süt çocuklarına tahsisi acaba ilk tedbir ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • 1 Ankarada i s yapılan bisiklet sarışları fiaştarah 1 incide)Yarışçılara yol açan motosikletli emniyet memurlarından İsmail Uğraş'ın kullandığı motor Sağlık Bakanlığı önünde karşısına ânî olarak çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Yem İsveç Kralı Bas taralı 1 incide)resmen bildirilmiştir.Vaşington 30 A.A.Birleşik Amerika Başkanı Tru man ve Dışişleri Bakanı Dean Acheson,dün İsveç Kralının ölüm haberini alır almaz yen1' JIrala ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • D.Parti Meclis grupu Bastaraft 1 incide nutkunu söyliyecek» müteakiben Meclis Başkanlık Divar.ı seçimi yapılacaktır.D.P.Meclis Grupu yarın yapacağı toplantıda başkanlık divanı için D.P.nin adaylarım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Meclis Çarşambaya Bayar'ın nutku ile acılıyor Ankara,30 Milliyet)B.M.M.Çarşamba günü saat 15 te Reisicumhurun bir nutku ile açılacaktır.Bayar bu tarihî nutkunu hazırlamıştır.Celâl Bayarın Devlet Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1950
  • Talebe bankası Millî Talebe Federasyonunun hazırladığı tasarı hükümete verildi Ankara,30 A.A.Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel İdare Kurulu Başkanlığından tebliğ edilmiştir:Türkiye Millî Talebe F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • maçını Ankara 30 Anka)Bugün 19 Mayıs stadında Fenerbahçe ile Demirsporla takımı Mısırlı hakem Zeki Be Osmanın L daresinde karşılaşmışlardır.Ta kımlar sahada şöyle yer almışlardı,F.B.Şalapi.Erdoğan,Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Kars Cılavuz Köy Enstitüsü Müdürlüsünden Cinsi Miktarı Evsafı Kasnak çarkları en az 80 cm.Tabla genişliği 45 cm.Bıçak adedi 2 Mandrer.i 0-1 parmak veya 0-20 lik makkap alabilecek mil ve tablo hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • İstanbul Telaviv temsili karşılaşması bugün yapılıyor İsrail millî takımına 5-1 mağlûp olan millî takımımız,bugün Telâvivde bu şehrin takımiyle,İstanbul Telâviv tem silî maçını oynıyacaktır.Bu a_Çık f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Millî Tahinimizin İsrail karşısındaki fecî mağlûbiyeti İsrail millî takımına karşı aldığımiz bu açik farkli mağlûbiyetten',futbol idarecilerimizin ileriyi görememekten mütevellit hatâlarının mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Letonarme köprü yapımı Karayolları genel müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Manisa ilinde Akhisar Gördes yolunda Gördes köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 254.621,15)ikiyüzelli dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • T.C.ZİRAATBANKASI Vadesiz Tasarruf Hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 Çekilişinde,1 EV ÂnkaradU Kavakhderede,3 oda,1 hol)Ayrıca j l.ane 10.000 15 ««ne 1.000 Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kasım 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Yeni gelen son model CHIRANA ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA aızede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onbeş adet Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır.Beherinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Devlet Demiryolları ilânları Kalorifer malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Safınalma Komisyonundan 1 Sekiz kalemden ibaret Radyatör kazan ve Boyler gibi muhtelif kalorifer malzemesi kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • İtere futbol liginde takımların son durumu Bu hafta yapılan maçların yalnız b'r tanesi beraberlikte neticelendi.Arsenal,N.United,Middlesbrough ve M.United ilk dört sıradadırlar Ingılterede bu hafta oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • Sekreter aSınacak 1 Büro depo ve tamirhaneler ihtiyacı için imtihanla en aşağı Lise ve Üniversite mezunlarından 3 Stajiyer sekreter alınacaktır.Bunların İngilizce de bilmeleri şarttır.2 imtihanları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1950
  • smatmammm' TAKSİTLE Her nevi karyola ve battaniye satılıı PERTEV ZAPSU oultanhamam.Dikranyan Han No:15 Tel:26920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6