Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • D.Parti iktidarına bazı tavsiyeler Bs basına gelişinin altıncı ayında Demokrat Parti iktidarının parti olarak,hükümet olarak ivi ve isabetli hareketleri kadar hatalı hareketlerinin de samimî bir muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • ngılız Kralının 1 mesajı Londra,29 A.A.Afp)Türkiye Cumhuriyetinin 27 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kral Altıncı George Türkiye Cumhurbaşkanına aşağıdaki mesajı göndermiştir:Sayın Cumhurbaşkanı,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Vefa Fenerbahçeyi 2-1 Dün Fener Stadyomunıia Istanbulspor Beykoz ve Fenerbahçe Vefa arasında futbol karşılaşmaları yapılmış ve Bekoz,İs tanbulsporu 4-3,Vefa da Fenerbahçeyi 2.1 yenmişin.Resini,Vefa Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Washington Elçimizin çok mühim beyanatı Bulgaryaile ihtilâfımız B.Milletlere aksettirilecek Bulgaristan,tehcir talebi ile 1925 anlaşmasını,soğuk harp vasıtası yapmıştır Erkinin ilâve ettiğine göre mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Bir kısım meyhaneler kapatılacak Halkın huzur ve rahatını bozacak derecede sarhoş olanlar tımarhaneye sevkedilecek ve bunlara içki veren yerler de hemen seddedilecek Son birkaç gün içinde bazı sarhoşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Rahatsızlığı vesile edilerek son günlerde muhalefet çevrelerinde kendisi ve kabinesi hakkında birçok tefsirler yapılan Başbakan Adnan Menderes Ankara Ajansının tefsirleri Kabinenin çekileceği tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Cumhuriyetin "27 nci yıldönümü Bayram tezahüratla kutlanıyor Vali ve Ordu Komutanı Şeref tribününde kahraman askerlerimizin geçit resmi ni kabul ederker ekimizde yapılan geçit resmi çok parlak oldu Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • isveç Kralı dün öldü Müteveffa kral Gustav Stokholm,29 A.P)İsveç Kralı Gustav V.bu sabah Türkiye saatiyle 9.03 te ölmüştür.Dünyanın en yaşlı kralı olan Gustav 92 yaşında Devamı Sa.5.SU.8 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • D.P.Meclis Grupu yarın toplanıyor Ankara,29 T.H.A.Bu günlerde şehrimiz siyasî çevrelerinde faaliyetlerin arttığı ve milletvekillerinin seçim bölgelerin.de yaptıkları tetkik seyahatlerinden döndükleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1950
  • Koredelci birliğimizde Cumhuriyet Bayramını heyecanla kutladı Sancağımız dünKorede ilk defa dalgalandı Merasime Koredelci bütün milletlerin subay ve erleri de katıldı Taegu.29 A.A.United Press muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • ÇAY Bugün saat 15 te Cumhuriyet bayramı münasebetiyle ti tanbul Erkek Lisesi Mezunlar Cemiyeti Fark Otel salonların,da bir çay tertip edecektir.TOPLANTI if Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay,memurlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Kumarda parasını saatim ve kıymetli eşyasını kaybetti Bursadan gelen Necdet Şen isminde bir şahıs şehrimizde tanıştığı Behzat Tek ile Karagümrükte Muharremin kah vesinde kumar oynamış ve cebindeki 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Tiirkiyedeki nakil vasıtalarının miktarı Tutulan istatistiklere göre 1049 yılı içinde Türkiyedoki nakil vasıtalarının adedi 52185 idi.Bunlardan 8001 i binek otomobili,2281 i mo torsiklet 2787 bisiklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Deniz Harp Okulu tale besinin Akdeniz gezisi Deniz Harp Okulu talebe lerinin başlıca Akdeniz Li manlanna yapacakları ziyar tin programı değiştirilmiş v hareket tarihi önümüzde!aym on beşine alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Bir yıl içimle sekiz cami tamir edildi Son bir yıl içerisinde İs tanbulda sekiz camii tamir edilmiştir.Tamir edilen bı camiler şunlardır.Vaniköj camiî.Acıbademde Faik Paşa camiî.Kadıköyde Sultan Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • tt.r.07tttk KISA HABERLER if Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Halk Partisi Ge nel Sekreter Muavini Zihr.i Belli dün Halk Partisi il merkezine gelerek tetkiklerde bulur duktan sonra akşam ü?r;An ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Haftada bir Gecen haftaki yazımda,«İzmir Belediye Tiyatrosunun mevcut kadrosunun mu dağıtıldığı,yoksa tiyatronun mu feshedildiği verilen tebliğden anlaşılmıyor.demiş,memlekette tiyatro denebilecek teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Ofis Bölge müdürleri 6 Kasımda Ankara d a toplantı yapılacak Önümüzdeki kasım ayının altısında Ankara Toprak Mah sulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Ofisin bütün Böl^e Mü dürlerinİn iştirakiyle bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Ermeni Patrik vekili Ankaradan «lümlü Ermeni Patrik vekili Ars lanyanın başkanlığında Ank-1 raya giderek Cumhurbaşkanile temaslarda bulunan heyVt dün şehrimize dönmüştü'-Hey'et azaları,Ankaradaki tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • M.P.Beyazıt Bucağı Lokali dün açıldı Millet Partisi Beyazit Bu cağının açılış töreni dün saat 15.30 da Beyazit İl merke binasında yap.'lmıştır.Bucak adına Suphi Nasur yaptığı bir konuşmayla toplantıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Millî Piyangonun fevkalâde çekilişi Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle dün Ankara'da çekilen piyangoda kazanan talihlilerin tam listesini veriyoruz Millî piyangonun 29 ekim 950 çekilişi dün akşam saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • feâft Atem«Hte tak Hâklere Sebep Ob* HASIMI-EME VI Rekabeti AiY« f AKA» mln firarına İbni Ahncf,Müslimin öni;ne düşerek,onu Muham nı.d Kesîyr)in konağına getirdi.Bu zat da Ehli Beytin muhlblerindendi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • 8 sarhoşun marifeti Akıanıyı birbirine katıp 2 kişiyi yaraladılar Yenikapıda oturan sabıkalı tardın Arap Kemal,İsmail,RfK-i,Mahir,Fikret,İzzet;Reçko vp Hikmet adlarındaki şahıslar ötede beride,bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • Kurbağalıderenin serveti Istanbula staj için gelen Fransız güreşçileri giderken bir bavul dolusu kurbağa götürmüşler.Canh hayvan nakli için bazı beynelmilel kanunlar olduğu malûmdur.Hayvanlar baytar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1950
  • HALKINSESİ Susuzluk dereli Geçen cumartesi gecesi arkadaşlarımdan birinin pederi sizlere ömür vefat etmişti,memur olduğumuzdan cena zesni çtlenkli,otomobilli)sınıfından kaldıramadığı için ucuz olanı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Doktor onu gene ziyaret etti:Adamcağız,kendisini sabırsızlıkla beklediğini artık gizleyemiyordu:"Size kararlaştırdığımızdan bir lira fazla vereceğim" dedi.Doktor ona teşekkür etti ve oradaki kitapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • İstanbul Lisesi mezunları çayı İstanbul Erkek Lisesi Me-zunları Cemiyeti senelik çayı bugün saat 16 da Parkotel salonlarında verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Medeniyet asrında vahşet!Elektrikle id insanı diridiri kızartma demektir Elektrik cereyanı haydudun bütün hücrelerine varıncaya kadar bir canavar gibi saldırdı,haydut o derece korkunç bir ses çıkarıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA •Cicaret Bakanlığı komünist Çin'e götürmek üzere 53.000 ga lon vazelin yükleyen,bir gemi nin hareket etmesine dün mâni olmuştur.Gemi sahipleri her ne kadar yağın tıbbî g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Adenauer'in beyanatı Alman Başbakanı Avrupa savunmasına Alman ordusunun ne suretle katılabileceğini izah etti Bonn.29 A.A.Afp)Baş bakan Adenauer,gazetecilerle yaptığı bir mülakatta demiştir ki:«Eğer A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği meselesi Londra,29 A.A.Lps)Ob server gazetesi Trygve Lienin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yeniden adaylığı meselesini yorumlayarak şunları yazmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Yunan millî bayramı Atina,29 A.A.28 ekim Yunan millî bayramı dün büyük bir ihtişam ve heyecanla kutlanmıştır.Büyük tarihî gü nün 10 uncu yıldönümünde Atinadaki kalabalık eşine rastlanmadık bir derecey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • K.Atlantik savunma taitesinın^teblî|i Amerikalıların tâbirince asker diplomat olduğu kadar «diplomat asker» de olan general Eisenhower mühim temaslara başladı.Vaşington,29 A.A.Kuzey Atlantik Savunma k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Bankacılar arasında Nevyork 29 A.A.Reuter)Avrupa iktisadî İşbirliği tekilâtına mensup memleketler den gelen 8 Avrupalı bankacılık mütehassısı Amerikan ban kacılariyle malûmat teati etmek ve bankacılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Sivas Ziraat Bankası açıldı Sivas,29 A.A.İnşaatı geçen senedenberi devam eden yeni Ziraat Bankası binası bugün Cumhuriyet Bayramı töreninden sonra kalabalık bir halk kütlesi huzurunda açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Korkunç bir cinayet Düzce,29 Milliyet)Şehrimizde vahşiyane bir cinayet işlenmiştir.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Orhan İmroz ve Rıdvan Çakar isminde iki kişi gece yarısı Nafıada ahçılık yapan Ab dullah Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • ICAO üyeleri İzmirde Sivil Havacılık Kongresine iştirak eden delegeler Izınirdeki basın konferansında memleketimizi övdüler İzmir 29 A.A.17 ekim denberi Yıldız sarayında toplantılarına devam eder.mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Prostun mukavelesi uzatılmıyacak İstanbulun imar plânını yapan şehircilik mütehassısı Fransız mimarı Prost'un mukavele müddeti bu yıl sonunda bitecektir.Şimdiye kadar imar plânı tamamlanmamış olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Stali n'i n benzeri Roma,29 A.A.Afp)Staline çok benziyen bir şah sın Romada bir mahkeme salonuna girmesi üzerine halk heyecana düşmüş,polis,bu derece hayret verici benzeyişi gör mek istiyen mütecessis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • Çek millr Bayram* münasebetiyle evveldi gece An^arada Çek elçi.iğinde b-kokteyl ya ırilmiştir.Resimde Dışişleri Bakanımız Prof.Fuat Köprülü,Çek Büyükelçisi Diier davetlileri parti e air arada Cumhuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1950
  • ı.Fİl Üçüncü Cihan Harbi S Sovyet atom sanayiinin ayda ancak 2 bomba yeti«ptirebildiğindcn bahsediliyor;Şimdiye kadar yalnız 18 atom bombası yapabilen Kızıl Rusyanın clindeki stok bu sene sonunda,yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • 1 Riyaziye;2 Takdir edilecek bir harekette bulunanlara söyleriz,Tersi)Şişkinliği;3 Kapalı bir yüzme havuzu,Derin;4 Âşıkça;5 Hususiyle;6 Tersi)Mugayirin iki hecesi,Güzellik;7 Tersi-Oldukça iri,Cilâsız;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASINDAN:Bankamız tarafından 5389 sayılı kanuna istinaden ihraç edilen muvakkat tahviller halinde satılmış olan birinci tertip 10 milyon liralık tahvilimizin asılları,kuponlu olarak,bast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânlar» Pazarlıkla 400 ton kuru ot 1/11/950 günü saat 15 de Polatlı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Yüzer tonluk partilere bölünür,ilk teminatı 3850 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • Petrol Ofisinden Ofisimiz ihtiyacı için bir miktar elektrik ve elle ve ayrıca yalnız elle işler benzin satış pompası alınacaktır.Standard tipe bağlanmamış olan bu malzeme için alâkalıların tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlat 13.00 Haberler 13.15 Orkestra eserleri Pl.13.45 Saz eserleri oyun havafarı Çalanlar:Haydar Tatlıyay ve arkadaşları 14.00 Serbest sa.at Konuşma veya müzik)j 14.10 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • Mu.30 Ru.18 EKİM 17 'ıo 1 9 S 0 T.Ev 1370 Pozartesi 1366 VA] £ÎT VASATÎ EZANI G Li n i B 6.17 12.5ü öğle 11.59 C.38 Jki.ıc i 15.01 9 3Ö Aksa m 17.20 12.00 Yat s 18.51 1.31 1 m sa k 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • Dr.Haf'Z Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar Istanbul Divanyolu N 104 ¦im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • emİrgAn cta İKRAM iVESi SON PADA KABUL TARİHİ:I2-I2-IÇ50 BU KÇŞ.Iü€V€ 4€ SAPLARINDA EN AZ SO© LİBASI BULUNANLAR Vt BU PARAYI US İDİ TARΫİN€ KADAR İŞTİRAK EMLAK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi 080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr,5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • aş mureJ uru yazar 1 Parker 51 Yakılan anketler Parker 1151» in dünyada en çok istek celbeden dolma kalem olduğunu göstermiştir.Onun ince zerafeti ve parlak güzelliği en müşkülpesentleri dahi tatmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 întikam kılınci Türkçe «2 İntikam atlıları AR 44394)1 Memnu mır taka.ATLAS 4Ö835)1 Cehenrem geçidi İNCİ 84595)1 Kahramar yahudi.ELHAMRA 42236» 1 Memnu mıntaka İPEK 44289»' 1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLÂSASI:1944 senesi ilkbaharında Patrick Leigb Fernat ve W.Stanley Moss adındaki 2 ingiliz subayı Almanların işgali altındaki Giride çıkarak adalıların yardımiyle Alman kumandanı Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1950
  • SILAYA AVDET Yıl 1923 Cumhuriyet yeni ilân edilmiş;Gazi Mustafa Ketnal idaresindeki Türkiye inki-Jâplara doğru adım atıyor.Yur lun her köşesinde şenlikler yapılıyor,genç nesil atalarının kahramanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.10.1950
  • 30 EKİM 1950 MİLLİYET ppPÜ ¦ATFA:S 4 Dışişleri Bakanı,seyahatinin Bulgar meselesi ve Atlantik Paktı ile alâkalı olmadığını söyledi Ankara.29 T.H.A.Pis işleri Bakanı Fuat Köprülü bu gece Istanbula hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.10.1950
  • BAYFAı |T r IX.MILLÎTIT "Ü—Jt-30 EKİM 1950 Dün Taksim meydanında yapılan muazzam geçit resminde kahraman piyadelerimiz şanlı alay sancaklarının gölgesinde Türk azim ve iradesinin sembolik bir ifa desi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6