Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Cumhuriyetin 27 ncl yıldonama bayramı dün saat 1 aen itibaren başlamıştır.Bayram münasebetiyle bütün resmî ve hususî binaları bayraklarla ve limanda bulunan 17 parçadan mürekkep deniz harp filomuz il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • [Ördüıiıüziiîi harp gücü [arttırılıyor Beş senede yapılması düşünülen yenilikler j bir senede ikmal a edilecek g Vaşington 28 A.P.Yetkili çevrelerden bugün öğrenil,diğine göre.Birleşik Amerika,şimdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Cumhuriyet îayramı Bugün Türkiye'de Cumhuriyet ilânının resmen yirmi yedinci yıldönümünü kutluyoruz.Fakat hakikatte milletin iradesini kullanarak hâkimiyeti-tti kurması mânasına gelen Cumhuriyetin yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • D.P.Meclis Grupu içtimaa çağırıldı Ankara 28 A.A.Demokrat Parti Meclis Grupu Başkan,lığından:Demokrat Parti Meclis Grupu Genel Kurulu 31/10/950 sa lı günü saat 15 te toplanacaktır.Sayın milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Vaşington Elçi mîzin beyana+ı Feridun Cemal Erkin,dünyanın,herhangi bir yerinde vukua gelecek tecavüze karşı tek çare böyle bir kuvvet teşkili olaca ğını söyledi.Nevyork,28 A.A.Afp)Cumhuriyetin 27 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Deniz Yedek Subayları diploma aldılar b^ı.i r 109 yedek deniz suioayinin diplomaları dttn törenle heyfceliada benrz Harp Okulunda ve.Almişti*.Mezun subaylar töreni müteakip yeni birliklerine hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Sahte permi dâvası yeni bir safhada Ankara,28 Anka.Bir müddet evvel İstanbul mınta ka ticaret müdürlüğü memurlarından Şermi Öz ve arkadaş lannın sahte permilerle iki milyon liralık bir suiistimal yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Dünkü millî maçlar Genç takımımız Mısır Millî takımını 3-1 mağlûp etti.İsrailde 5-1 yenildik Genç milli takın».rr maçından once taxim kaptanları Dirbirlerine iyi şanslar diliyorlar Maçın tafsilâtı Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Bayındırlık Bakanı dün istifa etti Ankarada Adalet Bakanının 6a istifa edeceğine dair şayialar dolaşıyordu Ankara,28 A.A.Bayın.dirlik Bakanı Bolu Milletvekili General Fahri Belen vazifesinden istifa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Bayındırlık Bakanının istifası etrafında Ankara,28 Milliyet)Bayındırlık Bakanının islifası hiç beklenmediği için,şehrimiz siyasî mahfillerinde derin akisler uyandırmıştır.istifasının ha kikî sebebi üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Korede 29 Ekim r«SN/VV/Savaş birliğimiz bayramı harp ederek kutlayacak Türk kuvvetleri halen Kore'de çarpışan Amerikalı,İngiliz,Avustralyalı,Filipinli ve Güney Korelilerle omuz omuza çarpışacak Tokyo,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1950
  • Creneral Eisenhower Eisenhower 6.Komutan LU y^j Atlantik Paktı Savunma Bakanları savunma kuvvetleri başkomutanlığına ittifakla EisenhoWer'i seçtiler Vaşington,28 A.A.Ku zey Atlantik paktına mensup 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Isün Alenimle İM Hifcelere Sebep Oba HâşİRfiİ-EMEVI Rekabeti il TEFRİKA NO:98 £ty« 9AKW Müslim meydanda başına kalmıştı Diye tehdide başladı.Yalın kılıçlı yirmi asker,derhal iijeri dalmışta.İbni Zeyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • ŞİİR VE MUSİKİ if Beşiktaş Halkevinin ter tiplediği şiir ve musiki gecesi dün yapılmıştır.SERGİ if Fethi Karakaş'ın.Fransız konsolosluğu sergi salonunda hazırladığı resim sergisi dün açılmıştır.KONGRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Türkspor bugün çıktı Türkspor mecmuası Türk Mısır milli maçının hususî fotoğrafçımız tarafından çekilerek tayyare ile getirdiğimiz maçın cereyanına ait bol ve enteresan resim ve yazılarla doldurulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • if İçişleri Bakanlığı müsle şan Osman Şahinbaş bu sabali ki ekspresle Ankaradan şehri mize gelmiştirit Vali ve Belediye Reisi Pro!Gökay dür.saat 13 te Almar başkonsolosuna iadei ziyarette bulunmuşturi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • AAA/Cumhuriyetin de geyiği var ımı?Cumhuriyet ilân edildiği gündü.Sokaklarda davul zur nalar çalınıyor,halk neş'e içinde gülüyor,oynuyor,eğleniyor.Yeni kabul edilen idare sistemini kendilerinden çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • omaları veri Töreni müteakip 109 Asteğmen yeni birliklerine hareket etti V /sA/V V" Deniz Yedek Subay okulunu bitiren öğrenciye dün sabah okulda yapılan bir törenle diplomalan tevzi edilmiştir.Deniz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Sivil havacılık kongresi çalışmalarına ara verildi Yıldızda Sale küskünde to] lanan sivil havacılık kongre si,Cumhuriyet bayramı nascbeüyle çalışmalarına gün ara verilmiştir.Bu münasebetle kongre de l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Millî Pivaneo bugün çekiliyor Millî Piyangonun 29 Ekin" Cumhuriyet Piyangosu eoki jşi bugün saat 13 te Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numarr Jar Ankara Radyosu ile bu v cc 23 te yayınlanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Üniversiteve kabul edilenler İstanbul Üniversitesi fakültelerine kabul edilen öğrencilerin isimleri fakültelerde ilân edilmiştir.Tıb ve Kim ya mühendisi dallarına girmek isti yen öğrenciler araş m da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • 19 eündenberi kftvbojUtn J* Dün labah savcılığa Maltı pede oturun Recep Çamlic?bsminde emckji bir memur t.rafından eıarh bir j'!ıb:ır y PıImifUv Heyecan ve endişe icind bulunan Recep 2i yaşlarnd^ ki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Reşit olmıyao bir kız nevri lisinin yanına kaçmış K&sımpaşasa oturan Hatice isminde bir kadın polise müracaat ederek nişanlı bulunan kızı Cemilenin Kemal isminde bir genç tarafından kaçırıldığını iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Mikroplu sütler Sağlık Müdürü «Bir bardak sütün bir bardak lâğım suyundan farkı yok» diyor Son günlerde yapılan lec rübeler neticesinde şehrimizde satılan sütlerin içerisinde meb zul miktarda koli bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Küçükcekmece ışığa kavuştu Dün saat 18 de İstanbul Belediyesince Küçükçekmeceye elektrik,cereyanı verilmiştir.Bu münasebetle Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay da Küçükçekmeceye giderek cereyanın veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Norm nizâmnâmesine aykırı hareket edenler Ticaret Müdürlüğü Norm nizamnamesine aykırı hareket eden sanayiciler hakkında tahkikatına devam etmektedir.Yeni kurulmuş olan kontrol teşkilâtının yaptığı ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • İki intihara teşebbüs vak'ası Kurtuluşta oturan Mari isminde genç bir kız evvelki ge ce saat 22 sıralarında Kadıköy'den Köprüye gelirken Sarayburnu açıklarında vapur,dan kendini denize atmıştır.Vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Yunan Başkonsolosu dün memleketine gitti Ankara yolcu gemisi dün saat 12 de 325 yolcu ve 85 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Yolcular arasnda Yunan baş konsolosu M.Georges Hristopulos ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Tophane cinayeti Etrafı sindirmek istiyen sarhoş,tabanca ile bir adamı alnından vurdu Evvelki gece Galatada biı cinayet işlenmiş ve bir genç ta hanca tie öldürülmüştür Bos tanbaşındu.oturan Deli polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Nebatî yağ fiatları düşmeğe başladı Buna xnukabil piyasada bazı maddelerin Hatlarında bîr artış var Nebati yağ fiatları son günlerde devamlı surette düşmeğe başlamıştır.Rafine ayçiçeği yağı çıplak 155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Danimarkadan 3 protesö tetkiklerde bulunmak üzere geliyor Kopenhag Üniversitesi profesörlerjnden üç kişilik bir heyet kasım ayının içerisinde şehrimize gelerek p 5ğüs cerrahisi üzerinde tetkiklerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • En ftüyük Günümüz,CUMHUR YET BAYRAMINDA Dünyanın en büyük filmi MEMNU MINTAKA 'Repp 01 Sand» BURT LANCASTER PAUL HENRİED CLAUDE RAÎNS PETER LORRE CORÎNNE CALVET'in Dünyada esi olnuyan bir sanat hârik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • HALKINSESİ Bomba ile balık avı Ailelerimizin giyecek ve yiyeceğini hayatımı/pahasına bir sandal ve oltamızla temin etmiye çalışan biz tabiatln zc vallı insanları olta balıkçıları son zamanlarda İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Kilosu 315 liradan esrar satan bir adam yakalandı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları dün yaman bir eroin ve esrar kaçakçımı suç üstünde yakalamışlardır.Bilecik ilinin Gblbaşjpazan halkından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1950
  • Kızılay haftası başladı Kızılay haftası bugün başlamıştır.4 Kasıma kadar devam edecek olan Kızılay haftası münasebetiyle Kızılayın faaliyetini gösteren broşürler ve vecizeler hazırlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Stan Laurel hasta Paris,28 A.P.Komik filmleri ile şöhret yapmış cilan Amerikan perde artisti Stan Laurel,burada bir abseden mustarip olarak Amerikan hastahanesinde yatmak tadır.Kendisinin sıhhî duru m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği meselesi Lake Success,28 A.A.Re üter)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salı günü toplanarak Trygve Lie'nin genel sekreterliğe yeniden tâyini hu susunu müzakere e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Ruslar bir balıkçı gemisini tevkif elti Moskova 28 A.A.Afp)Sovyet Rusya Dışişleri Ba kanlığı,İngiltere Büyükelçiliğine verdiği notada İngiliz bandıralı Hugh Walpole balık çı gemisinin Beyazdenizde yas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • İspanya'ya karşı konulan yasak kal kıyor Lake Success,28 A.A.Afp)Türkiye,Pakistan ve Brezilya dün öğleden sonra sosyal politik komisyonda İspanyaya siyasî heyet gönderilmesi yasağının ilgasına matuf 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • HANIMLARA MAHSUS ÇAY SALONU* ÖĞLE ve AKŞAM YEMEK SALONLARI.APERETİF SALONLARI.KABARE ve:"BÎRDEN SONRA,sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Muharipler Bankası Bu namla Ankara'da yeni bir banka kurulmuş ve bu banka dün büyük merasimle açılarak faaliyete başlamıştır Ankara,28 A.A.«Eski Muharipler Bankası» bugün saat 11 de törenle açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Hayatta muvaffak olmanın sırları Başarısızlıklardan ders alarak hareket ediniz Birçok kahramanlar ve büyük adamlar başarısızlıklara uğraya uğraya halatta muvaffak olmuş kimselerdir.Korkunun,ümitsizliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Sovyet Devlet Kontrolü Bakanı istifa etti Paris 28 A.A.Afp)Tass Ajansı Sovyet yüksek şû rasının sıhhî sebeblerden dola yi Devlet Kontrolü Bakanı Mehlis'i vazifesinden alarak yerine Vsovolaet Mırkulov'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Ve hele diline doladığı bir «Müktesep Vasıflar» terkibi vardı ki kendisini acaip hâdiselerin içine atmasına rağmen bırakamamıştr.O sadece insan olduğu için ilgi görmek sevilmek,sayılmak istiyordu.Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Ankarada açılan gerillâ kursu dün nihayete eıraiştir.Kursu muvaffakiyetle bitiren erlerimize diplomaları Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut tarafından verilmiştir Yukardaki resim diploma merasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Eylül ayı ithalât ve ihracat istatistiği Miktar ve kıy met gösteren mukayeseli cetveli ay nen veriyoruz.Ankara.28 A.A.Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğünden bildirilmiştir:Eylül 1950 ithalât ve ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • ıı a Tarihin ters fyüzü Çok okumuş,hiç,yazmamış nüktedan ve zarif bir dostum dün pek merak.Iı bir bahis açtı:Tarihin birçok büyük vak'alarını tersine çevirip başka türlü neticelenmiş gibi farzederek e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1950
  • Kalay konferansı 20 memleketin iştirak edeceği bu beynelmilel konferansta kalay piyasasında istikrar teminine çalışılacak Cenevre,28 A.A.Milletlerarası kalay konferansına iştirak eden delegeler dün gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • Köye Giderken.Ümit N A H D Lâdik istasyonunda bindiğimiz yaylı ile Belalan'a doğru yolalırken,annem de beri de ezgin bir dalgınlık içinde idik.1919 yazmm kara günleri,benim kafamda olduğu kadar,şüphe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • ULMACA Z 3 4 S 4 1 9 1 I 7 y e i 9 4.u V Jt 1 Son sayıma göre nüfusu muzun vardığı radde.2 Barsaklar,Arap yazısınır.bir şekli 3 Binanın üstü.İlgi.4 Eİrat,Pişmanlık ve teessüf an latma.5 Kokulu bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Uvertürler ve marslar Pl.13.45 Zurna ile oyun havalan.Ça lanlar;Emin Tanınmış ve İbrahim 14,00 Serbest saat Konuşma veya müzik)14.10 Karışık ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • Kral Faruk'un yeni gözdesi Fransada Lamia Ceınal'in dans edişini gören gazeteciler genç kıza «Dünyanın en güzel göbekli rakkasesi» diyorlar.Mısır kralı Faruk geçenlerde dinlenmek üzere Fransaya bir is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • Diiknü kısmın hülâsası 1944 senesi ilkbaharında Patrick Leigh Fernot ve W.Stanley Moss adındaki 2 İngiliz subayı Almanların işgali altında bulunan Girit adasına çıkıp adalı rumiarın da yardımiyle işga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1950
  • ALKAZAR 42562)1 tntikam kılıncı Türkçe)2 İntikam atlıları AR 44394)1 Memnu mm taka.ATLAS 40835)Denizlerin sevgilisi.İNCİ 84595 1 Kahraman yahudi ELHÂMRA 42236» 1 Memnu mıntaka İPEK 44289)1 Tarzan Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1950
  • Atatürk askerî manevralardan birinde Asker Atatürk O,tarihin kaydettiği en kudretli komutandı Atatürk bütün cepheleriyle tarihin şimdiye kadar kaydettiği en büyük komutan,en büyük politikacı ve en büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1950
  • Cumhuriyet ilânının 27 nci yıldönümü münasebetiyle zi Mustafa Kemal Cumhuriy Bizde cumhuriyet,büyük ilim adamlarının fikir münakaşaları,partilerin siyasî mücadeleleri,hattâ bir ihtilâlin tevlid ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1950
  • h »İfiLAB 6ÖSUNEA tf NVBAI Wunuyotdu.ye„,sbçun part»* bit UW,n.kullamlmaW vc bu JJug«n,e,cleWrM^« iWi$adi!clan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • KİNİNLİ 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.l BAŞ,DİŞ,NEZLE,ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI GEÇİRİR.Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek için ORİPİN almağı ihmal etmeyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • Ayda 10 lira taksitle Merinos kumaşından ısmarlama elbiso 135 liradır,Yerli ve Avrupa paltoluk,pardesülük kumaşlarımız gelmiştir.Tüccar terzi Salâhaddin Karakaşli ı Mahmutpaga Kapalıçarşı kapısı yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • TAKSİTLE S Her nevi karyola ve battaniye satılır PERTEV ZAPSU Sultanlık mam.Dikranyan Han No:15 Tel;26920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • Petrol Ofisinden Ofisimiz ihtiyacı için bir miktar elektrik ve elle ve ayrıca yalnız elle işler benzin satış pompası alınacaktır.Standard tipe bağlanmamış olan bu malzeme için alâkalıların tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • Sekreter alınacak 1 Büro depo ve tamirhaneler ihtiyacı için imtihanla en aşağı Lise ve Üniversite mezunlarından 3 Stajiyer sekreter alınacaktır.Bunların İngilizce de bilmeleri şarttır.2 imtihanları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • PEŞÎN ve TAKSİTLE en ucuz fiat;Ayda 10 15 20 25 İJra taksitle Ü İngi iz-Amerikan-Alman 1 rençkot Pardesüıcrj 1000 lira YILBAŞI hediyesi Bankaların ikramiye kur'alarına iştirak hakkı Mahmutpaşa,Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • AMERİKADAN HUSUSİ SURETTE GETİRTİLEN DÜNYÂNIN EN SAF VE MEŞHUR SABAH,AKŞAM dişlerinisi fırçalayınız.Ab bir miktarı ağızda fevkalâde köpürür.En SIHHİ ve en EKONOMİK dis macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 10.000 liralık galvanizli oluklu saç pazarlıkla 1/11/950 nü saat 16 da izmit As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kile 140 kuruş olup kesir,teminatı 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • D yarbakır Valiliğinden 1 Ergani ilçesinin Zen^etil bucağında olan ZengG çayı üzerinde betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuli;eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 38580 lira 71 kuruş olup ilk te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • Sahihi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • 3Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye '"kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karır,tenasül uzuvlar.kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • İİC.29 EKİM Ruj 17 16 "îu'.ıo 19 5 0 T.Ev 1370 Pazar 1366 VAJ ÎÎT VASATİ EZAM Güne 9 6.17 12.56 öğle 11.59 6.38 İkind i 15.01 9 36 Akşam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 Inısa k 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • ¦M ı wmra«jaw ABONE FIATLArtl Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Esc-udos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi;1.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan:Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASINDAN:Bankamız tarafından 5389 sayılı kanuna istinaden ih ı-aç edilen muvakkat tahviller halinde satılmış olan birine tertip 10 milyon liralık tahvilimizin asılları,kuponlu olarak bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadesiz tasarruf hesapları 28 ekim 1950 çekilişinde:Ankarada Kavakliderede EV Aydında 4580 numaralı hesap sahibi Nuri Aral'a;10000 lira,Susurlukta 112 numaralı hesap sahibi Hüseyine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Dünya Sağlık Teşkilâtına yaptığımız müracaat Ankara,2ü A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtına yaptığımız teklif üzerine,bütün Duğu Akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • İsveç Kralı ağırlaşıyor Kabinenin fevkalâde Hjtujıatlu Kral Naibii seçtııe** hekj&niyw Stokholm,28 A\P.92 yaşındaki İsveç Kralı 'Güstav' ıjı sıhhî durumunda bugün öğleye kadar hir değişiklik olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Eisenhower başkomutan o I d ıı Berştarafı.1 incide)hower'in tâyin edilmesine ittifakla karar vermişlerdir.İkinci dünya harbi esnasın,da-Avrupada müttefik,kuvvetleri Başkamutanı olan Eisenhower in komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Kuzey Koreli kızılların Komünist Çin birlikle rinîn kızıl Koreliler safında çarpıştıklarına muhakkak nazariyle bakılıyor Seul,28 A.P)Büyün cepheden alınan rr.uhteli.t haberleri:göre,unr.ımî vaziyet şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • To run lanı.in torunları olan kadın Dim MZ yaşında olduğu halde Port ek iz de öldü Lizbon 28 A.A.Alp)Gabi'iela adında bir kadın Tıan cosa civarındaki Anıerel'de ölmüştür.112 yadında ölen kudmın en büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • AıtfcaraVhı yapılan tef s i rl er ıBastarafı 1 incide.£a yelsii:liâjn bu istifaya jg başlıca,âmil.olduğu da süyl&nmektedir.Bayındırlık;Hakanlık I için Ffonya.milletvekili yüksek mühendis Renui Beıand'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • teuis mmjluri.Stockholm,2Ü.AB.Misır tâbiiyetine geçmiş-olan tenisçi T.aroslav bronnv.dün,îsve" Kral kupası tenis mallarında,isveçli.Benght Axel^.un' ı 6/2.6/2.ma/jlûp etmek sureti.ile dömjl'inaie yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • John Howard tevkif edildi Nevyork 28" A.P.Pro.fesyonel tenisçi ve sinema arı tisti Diana Barrymore'un eski i kocası John Howard-Jr'un fuh i şa teşvik suçundan tevkif edil diği bugün Birleşik Amerika ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Tel-AviV ve îstanthılda yapılacak olan tertıfeilî' kafsılasnttflör Çaı-şamba günü Telâvivrte,İstanbul ve-Teiâviv takımları arasında temsilî bir futbol kâr şılaşması yapılacaktır Aynı şekilde İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Bıiffüı* Fenerfrahc© stadında yanılacak olan maçlar Bugün FenerbaTıçe stadında saat 13:de.îstanbulspor Beykoz,15 te' Fetferbattçe Vefa arasında"-hususî futbol' kavsilfcşin*ftnr yâiMİa-cakfıf-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • rştvtrafî-1 ncide)bir yıl zarfımla Türk orducu mm en İİStüh bir dunıma ıılaşr.'ita yardım etine ği düşünme.ifcüJh Jlusyan i h!r harbe gJriJL m esi.halimle Türk ordusunun batılı devletler savunma-sisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Dünya komünizm korkusunu yenmiştir Vanşington,28 A.A.Afp)Birleşik Amerika Savunma Bakanı General Marshall At lantik Paktına dahil 12 memleket Savunma Bakanları kon,feransım aşağıdaki hitabeyle açmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Bayın dır Tık Bakanı fst fa etti anlaşıldjğından Bayındır!ili.Bakanlığından istifamın kabulünü ı.ica ederim.Z^tı devletlerinden,ve kıymetli arkadaşlarımdan ayrılmaca,mecbur olduğum için mütu^si.rim.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Wasington Elçimizin beyanatı Baştarafı 1 incide* benzer tecavüzleri önlemek ü,zere milletlerarası bir kuvvet teşkilini tavsiye ederek şöyle demiştir:öyle bir devirde yaşıyo,ruz ki ancak müşterek kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Köye giderken.'Baştarafı 4 «iacii sayfada)le derlerdi yerinden sıçradı:Sen delirdin mi Mehmed Aliiı?Hiç eve gidilir mi şimdi?Vunüaverirsin oğlum.Allah esirgesin.Koy martini şuraya,zaten ne kaldı?Bak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Tiirkiyo Millî Taleh* Federasyonu mun tec tip etiiâi Türkiy Millî Talebe Federasyonu bir huriye ve Lübnan seyahat tertiplemiş buiuronaktadn:Bu seyahat gidiş güney Anadoludan.ve dönüş,K:br;s,Rodos,Pire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden:Kısırmandıra Karabayır arasi 6 Km.tulde 13500 M3 JMh rinde imlâ l&öOO M3 ayrıca imlâ ve hafriyatı müteakip 2000 MS fonrağm temizlenme isi kapalı mektupla eksiltmeye konmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Açık Eksiltme İlânı klanda* Bayındır'ı!MüdürLğ den 1 istanbul türbelerinden Topkapı sarayı müzesine haili muhtelif semtlerdeki 7)adet türbe onarım!açık eksiltmeye çıkarilmıstır.Kesit bedeli 19373)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Başarısızlıklardan ders alarak hareket ed.'n'z Baslara'ı 3 üncüde bir şeyi de öğrenmişti.Elin:bir sürü kullunılnıış kitap k;mıştı.Bunu fırsat bildi.Şe1 rin en işlek caddelerinden b rinde ufak bir tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • m y it h kutlı* ols*m Dün de bildirdiğimiz gibi he» yıl bir âdet Mine gelmi~ olan' bayramı acımık üzere söylemen nutuklar kaldırılmış olduğundan,bu seneki Cumhuriye^ Bayramı kendiliğin den başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Rize iltica eıicıı Ruslar Ankara,28 Anka)Karstan gelen haberlere göre Rus Türk hududunda bazı münferit hadiseler olmaktadır.Bir hafta evvel Kars mıntakamızn bir Rus mültecisi kaçmış ve hudut civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1950
  • Sahte permi dâvası yeni bir safhada Bos tarafı 1 incide* kanunundan istifade ederek yurda döndüğünü ve yakalanarak muhakeme altına alındığını bildirmiştik.Bu permi suiistimali hâdisesi Ekonomi ve Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1950
  • İsroikleki millî maç Büyük limitlerle Isralie gidon Dün Telâvivde yapılan Türkiye israil millî futbol karşılaşması bütün tahminlerin hilâfına olarak,takımımızın 5-1 gibi açık farklı bir mağlûbiyeti il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1950
  • f-fcV^.J*f Tt'.DUn oynanan TürJayo Mısır milli maçınaa millî talakıma bu ıcauro ile sahada yer aldı,ırkiye-Dün genç milli takımiınızc 3.1 mağlûp olan Misi:milli takım:genç mı Birinci devre çok canlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor