Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • 1950 sayımı sumuz 20 ^««aBtoSfoss İstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur 1945 sayımına göre 2.112.454 artış var Ankara,27 T.H.A.Genel nüfus sayımının bu akşama kadar alınan muvakkat neticeleri bu gece İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Faiz miktarının indirilmesi Banka ninnin müdürlerinin Ankara'da yaptıkları toplantı cok hayırlı neticeler vereceğe benziyor.Bizde şimdiye kadar üzerinde fazla durulmayan faiz hadleri maalesef birçok t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Kore Komisyonunun Türk delegesi Dr.Kâmil îdil sağda)18 ekimde Koreye vasıl olan ilk Türk askeri birliğini Pusanda karşılıyor.General Tahsin Yazıcının ilk raporu Savaş birliğimiz mevzilerine girdi Aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Milliyet'in yeni romanı Bir Nazi Generalini nasıl kaçırdım?Kaçırma işini sekiz kişi idare etmiştir.Yukarıdaki resimde bunlar görülmektedir.Ayakta duranlar soldan sıra ile:Stratis,Manoli;Wallace Beery.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Ermeni Patrikliği seçimi Arslanyan Cumhurbaşkanını ziyaret etti.İçişleri Ba kanlığının hazırladığı talimatnameye Arslanyan tarafları itiraz ediyor.Ermeniler arasındaki ihtilâfı gidermek ve patrik seci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • y Cumhuriyet Bayramına iştirak e decek Ankara izcileri dlin yaptıkları prova esnasında Cumhuriyet Bayramı bugün öğleyin başlıyor Memleket hizmetinde ran kimselerin esasen yapmaya mecbur oldukları işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • BeynelmHel Kredi »ankası,Türkiye'de Tesis edilen yeni Endüstri Bankası İçin 9.000.000 dolarlık bir kredi açmıştır.Yukarda,bu kredi için hazırlanan mukavele imzalanırken görülüyor.Banka Direktörü Rober
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • A1 I Ml Ucuz ev inşaatı [tasar ısı i Prefabrik evlerin i.tha-9 linden gümrük alinmal yacak.İnşaat malzemesinin nakliyatında %50 tenzilât,yapılacak.Ucuz ev temini ve mes_I ken buhranının gideril I mesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Raporda,dün de bildirdiğimiz gibi.Amerikan yardımının arttırılacağı,bu arada hafif top ve makineli tabanca gönderileceği bildiriliyor Ankara 27 Milliyet)Va-miş olan General Yusuf Egeli şingtona gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Şehir Meclisi toplantısı Dün Ekim ayının son toplantısını yapan Mecliste 60 sa yakın takrir okundu İl Genel Meclisinin son toplantısı dün yapılmıştır.Bir evvelki toplantıya ait zabıt okunduktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Valinin bir yıllık icraatı Fahrettin Kerim Gökay,evvelki günkü başmakalemizde temas ettiğimiz iktisadî mevzulara dair yaptıklarını açıklıyor Perşembe günkü sayımızda «Fahrettin Kerim hesap verdi» serl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • jD.P.Meclis!JGrupu bu İsalı günü| jtoplamyor Bu toplantı Meclis Riyaset Divanı ve D.P.Parti Grupu Reisi namzetleri tespit edilecek Ankara,27 Milliyet)D.P.Meclis Grupu salı günü öğleden sonra toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Fuat Köprülü Bulgarya meselesi için yeni kararımız Durumu Avrupa Dış İşleri Bakanları Konseyine verilmesi kararlaştırıldı Ankara 27 Milliyet)Devamı Sa.5.Sü.5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1950
  • Müsabakc^mıitdö katanan talihli okuyuc^larımızmhediyeferihergün 9 19 basında İdarehönemiıden verify ektedir ^feyzıatf^.kasım ¦•rakfarfei^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Meğer ihracat yapabilirmişiı,Büyük otomobil şirketle rinden birinin ihracat müdürü İstanbula geldiğini gazetelerde okuduk.Bu zat Türkiyeden neler almak kaabil olduğunu tetkik edecek,mallarımızı görece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Istanbul Üniversitesi 1 kasımda •açılıyor İstanbul Üniversitesinde derslere 1 kasım çarşamba gü nü başlanacaktır.Bu münasebetle o gün saat 10 da Ün i versite konferans salonunda ıbir merasim yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Karaborsaya satılan uıJar Ofis müfettişleri üç değirmende araştırma yaptılar «Beşiktaş Sınan Paşa fırını sa hibi Osman Erdem bir müddet evvel Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına müracatla değir mencilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Serbest rakı imalâtı Gümrük ve Tcckel Bakana ğı rakının serbest olarak hususî teşebbüs erbabı tarafın dan da imâl edilmesi için lâzım gelen hazırlıklarını bitirmek üzeredir.Kanunda,Gümrük ve Tekel Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Kömür istihsali arttı Zonguldak,27 ANKA)1950 yılı kömür istihsalinin geçen senelere nispetle daha iyi olduğu öğrenilmiştir.Etibank idaresi elindeki 1950 yılı ilk 9 aylık istihsal rakkam larına göre bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Mi Atan* Ki* MWH fc* Ota HÂŞİMÎ-EMEVİ Rekabeti uya «AKİS ün Kûfeliler Yâ VeledL Dive kapıva seslendi.İçe rive giren kölelerine Hânı)vi göstererek:Bu adamı,vere vatırın.Biriniz basına biriniz de ayakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Genç ressamlarımızdan Fethi Karakaş ile A.Arad.tarafından hazırlanan resim sergisi 28.ekrm 1950 cumartesi günü saat 15 de açılacaktır.TOPLANTI ¦fc Tüccar Derneği idare heyeti ve yeni kurulan teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Gülcemal pa r çalar üzere İtalyaya götürülüyor Denizyolları idaresi tarafından bir İtalyan şirketine satılan emektar Gülcemal va puru bugün bir İtalyan römorkörü tarafından Haliçten çekilerek çıkarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • iş adamları arasında takip edilen mühim bir dâva Şehrimizdeki iğ adamları arasında dedikodu,mevzuu olan bir dâvanın duruşmasına dün 4 üncü Ticaret Mahkemesinde devam edilmiştir.Bu şayanıdikkat dâvanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Bu yıl Türkiyede 19 Orta okul açıldı Millî Eğitim Müsteşarı dünkü Lasın toplantısında çeşitli meseleler etrafında izahat verdi.Millî Eğitim Müsteşarı Re şat Tard.u dün bir basın top lantısı yaparak mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • HALKINSESİ Bu da Tekel rakısı 21.ekimde evimin karşısında bulunan bir bayiden kiloluk bir «Yeni rakı» aldım.O akşam misafirlerim de vardı.Sofrada yemekle birlikte içeceğimiz rakıdan birer yudum aldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • istanbulini elektriği Fabrikadaki arıza her an şehri karanlıkta bırakabilir Silâhtatarağa Elektrik Fabri kasnıdaki 30 bin voltluk tıi bür.yataklarından birisi yanmıştır.Durum alâkalılardan gizlenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Bir Amerikan firması cemi satmak istiyor Amerikanın Thomas Mc Laren Co.firması 3000-9000 tonluk hazır gemi satabileceğini bildirmiştir.Yapılan tek lif ve gemilerin durumu ile evsafı tetkik edildikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Vali muavini Nâzım Arda Ankaraya gitti Geçen sene Belediye T?r.is muavinliğinden Vali muavinliğine tâyin edilen Nâzım r* da,İzmir Vali muavinliğine nakledilmiştir.Durumdan ha berdar olan Nâzım Arda,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Bankaların faizi indirmesi piyasada büyük bir memnunlukla karşılandı.Banka Genel Müdürlerinin Ankarada yaptıkları bir toplantıda faiz hadlerinin indiril mesi kararlaştırılmıştır.Bu hususta alınan rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • KISA HABERLER A' Stokholm elçimiz Emin Ali Sipahi uçakla şehrimize gelmiştirif Üstündağ motorunun kap tanı Vehpi Şentürk'ün üzerinde 190 gram esrar bulunmuştur.«A-Halkı heyecana verdiği ic!diasiyle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Askerî bahisler Cinde Dünkü sayımızdan devam)Canton seferinin hazırlanması ve tatbikatı esnasında general,Çan-Kay-Şek ile Mançurya hakkında istişarelerde bulunmuştur.Mançurya gibi geniş bir arazi Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1950
  • Sivil havacılık kongresi delegeleri bugün tzmire gidecekler Orta Şark Sivil Havacılık kongresi çalışmalarına dün de devam edilmiştir.Kongreye iştirak eden delegeler bugün saat 14 de hareket edecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • İzmirde zuhur eden bir yangında 300 bin liralık üzüm,pamuk ve hububat yanmıştır,yukarda,ki resimde yangının tahribatı görülüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen 50 yataklı polis prevant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Müthiş bîr uçak kazası Birçokları birkaç kilometre uzaktaki sahile doğru yüzmeyip açıklara doğru kulaç atmalardı belki kurtulabileceklerdi.Çünkü 1 mil açıkta kayalıklar vardı.Günlerden hizaranın 15 id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Nazilerin hazineleri Hitlerill hempalarına ait defineleri ele geçirmek istiyen birisi 3 kişiyi öldürdü Viyana,27 A.P)Hitlerin ileri gelen hempalarından birine ait defineyi ele geçirmek için işlendiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Bir tasarruf tedbiri Ankara.27 T.H.A.Ta nm Bakanlığı 1951 yılı için ya pılacak tasarruf tedbirlerine başlamış bulunmaktadır.Bu cümlede olarak;valiliklere aşağıdaki tamimi yollamıştır:«Bugün teşkilâtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Amiral Gjnder memleketimizden ayrılıyor Ankara 27 Anka)Amerikan yardım heyeti deniz grupu başkanı Amiral Ginder kasım ayı bidayetinde memleketimizden ayrılacaktır.Amiralin yerine yardım heyeti deniz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Eski Romen kralının villası soyuldu Lozan,27 A.P)Romanya eski kralı Mihail'in Lozandaki villasının alt katı dün gece soyulmuştur.Üst kattaki bir odada yatmakta olan eski kral sabaha karşı bir gürültü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Bir ingiliz generali geldi İngiliz generallerinden Broom Hall dün uçakla şehrimize gelmiştir.General memleketimizde bir müddet kalarak buradaki İngiliz ordusuna mensup subay ve öğretmenleri teftiş ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA Amerika Ordu Bakanı Frank Pace,dün,yakında Avrupa ya munzam Amerikan kuvvetlerinin şevkinin muhtemel olduğunu açıklamıştır.ir Dün tertip etmiş olduğu bir basın konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Ruslar birer birer boykota nihayet veriyorlar Lake Success,22 A.P.Rusya delegasyonu,Birleşmiş Milletlerin Genel Kurmayının toplantılarına karşı dokuz ay dan beri tatbik etmekte olduğu boykota dün niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Yunan Kral ve Kraliçesi Romaya indiler Roma,27 A.P.Yunan Kralı Paul ile Kraliçe Frederika,dün,Almanyada Wies baden'den Yunanistana dö nerken,hava muhalefeti yü zünden,Romaya inmek mcc buriyetinde kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Sir Adamdın beyanatı İngiliz Kültür Heyeti Genel Başkanı Sir Ronald Adam,dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza,memleketimiz deki Kültür Heyeti bürosunun 10 uncu yıldönümünde bulunmak ve bu vesile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Yancılar kongresi sona erdi Ankara,27 A.A.Türkiye zeytinyağı ve nebatî yağlar kongresi bu sabah saat 9.30 da başkan vekillerinden Muhip Özyiğit'in başkanlığında üçüncü ve son oturumunu yapmıştır.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • 11 bin ingiliz lirasına mal olan bir otomobil!Londra,2 A.A.Arjantin Başkanının karısı madam Eva Peron için hususî surette imal edilen ve 11.000 İngiliz lirasına mal olduğu sanılan bir Rolls Royce otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • Kayıp atom âlimi Amerikan e ingiliz mukabil casusluk teşkilâtı tahkikatı birlikle idare ediyorlar Londra,27 A.A(Afp)Atom enerjisi teknik komin:üyelerinden takriben 12 kişi dün atom araştırmaları merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • *mımmmmmMMmm$$iâ Tuhaf bir toplantı MİLLİYET)in birkaç gün evvel neşrettiği bir Adana telgrafında çok tuhaf bir haber vardı:Bu haber,Beyrutta çıkan «Eş.Şark» gazetesinin ifşaatına isti nad ediyordu.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • m Kamarası Bu münasebetle bir konuşma yapan ingiliz Kralı,Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve sosyal faaliyetini övdü Londra,27 A.A.Lps)Avam Kamarasının yeni binasının açıhş merasiminde İngiltere kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1950
  • «Karım?Bir zamanlar Hurreme sahip olmazsa kuduıacağmı zannetmişti;Bu zan ne kadar sürmüştü?Hayır,hayır,bu iste sür mek meselesi bahis mevzuu olamazdı;bu zannı sadece bir an için var olmuştu:Pastahaned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • m SOLDAN a A Ğ A 1 Gülüşü sahte;İstanbulun başlıca dertlerinden.2 Şimdi yabancı ellerde kalmış Türklerden;Derecesini artırma.3 Keyfi yerinde;Mülkler.4 Bir yemiş;Büyükler.5 Tersi)İbadet.6 Çalışına;Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • lie.16 Muho 1370 28 EKİM 19 5 0 Cumartesi Ru.15 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ BSAWl Güneş 6.17 12.56 öğle 11.59 6.38 İkindi 15.01 9 36 Aksam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 İmsak 4,40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar t—13.00 Haberler 13.15 Marşlar Pl.13.30 Dans mü Ziği Pl.ı 13.45 Saz eserleti ve oyun havalan 14.00 Radyo salon orkestrası konseri İr-14.30 Kızılay haftası müna şebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • 1944 senesi ilkbuharında Patrick Leigh Fernot ve W.Stanley Moss adında iki ingiliz subayı,Almanların işgahnde bulunan Girit adası civarına paraşütle indiler Adanın askerî birlik komutanı General Kreip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • İstanbul Asliye Besinci Hukuk Yargıçlığından 946/17 Tebliğ olunacak taraf:Abdullah Hulusi,Nevir,ve Zerrin 3Lllman:Beyoğlu Lâmartin caddesi 46 numarada mukim:İstanbul Maliye Muhakemat Müdürlüğü tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Pefîr©S Ofisinden Ofisimiz ihtiyacı için bir miktar elektrik ve elle ve ayrıca yalnız elle işler benzin satış pompası alınacaktır.Standard tipe bağlanmamış olan bu malzeme için alâkalıların teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Kars Cılavuz Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Evsafı Kasnak çarkları en az 80 cm.Tabla genişliği 45 cm.Bıçak adedi 2 MandrerJ.0-1 parmak veya 0-20 lik makkap alabilecek mil ve tablo hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • lAoWm tart m$f\Mejhur Souer sinemo ve projeksiyon makinelerine vo KlangfUm seslendirin» cihazlarına alt her türlü siparij Kabul edilir.Her türlü Yedok Parça ve »tınnî Izahot için Teknik Servisimi* emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • 'MODA GİYİM SALONA ISMARLAMA ve hazır her çeşit giyim eşyası için piyasanın yegâne en ucuz müessesesidir.Lütfen ziyaret ediniz.BAYANLARA ölçü üzerine çok şık tayyör,manto,pardesü,v.s.dikilir,MEMURLARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Hanen fe Hgat Bursa Birinci İcra Memurluğundan:950/71)Mecit Tahtacılar vekili avukat H.ibrahim Haksal'a 2000 lira ve masraflardan dolayı Bursa Abdal Mah.Yıkık Hamam vokak No.1 de Emin Sezerin yukarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Ba nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Hbttzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • aça Zxsif Vtçai a\BU3IBIS bıçö.kl&r inin en İYisidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâhları 25 ton yeşil mercimek açık eksiltme ile 8-11-950 günü saat 16 da Adapazarı 117 No.lu As.Sa.Al.Ko.da s-atın alınacaktır,Tutt-rı 10,750 lira olup temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Otobüs ve tramvay seferleri î.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:1 Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29 Ekim 1950 pazar günü sabah saatlerinden merasim sonuna kadar;Şişli Maçka Kurtuluş)ile Tepebaşı Tünel)arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Kalorifer malzemesi alınacak Devlef Demiryolları Haydarpaşa Safınalma Komisyonundan 1 Sçkiz kalemden ibaret Radyatör kazan ve Boyler gibi muhtelif kalorifer malzemesi kapalı zarf usulile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tahmin bedeli Lira Kurug ilk teminatı Lira kuruş 3402 00 225 15 Birleşik idareye bağlı hastahanelerle sıhhî müesseselere^ par.vsL yonlu okullara ve diğer teşekküller:1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 tnti,kam kılıncı Türkçe)2 în tikam atlıları AR 44394)1 Memnu mm taka.ATLAS 40835' Denizlerin sevgilisi.İNCİ 84595' 1 Kahraman ya huri i ELHAMRA 12236» 1 Memnu mıntaka.İPEK 442
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1950
  • Sekreter alınacak 1 Büro depo ve tamirhaneler ihtiyacı için imtihanla en aşağı Lise ve Üniversite mezunlarından 3 Stajiyer sekreter alınacaktır.Bunların İngilizce de bilmeleri şarttır.2 imtihanları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Ege,pamuk fabrikaları zor mevkide Pamuk fiat hırını» Yükselmeye başlaması üzerine Ege'deki mensucat fabrikaları faaliyetlerini tatil edecek izmir 27 Milliyet)Pamuk Hatlarındaki anot m al yüksekliğin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Pakistana gönderilen ilk ataşemiliter «Hükümetimizin Pakistan devleti nezdine ilk askerî ataşe olarak tâyin edilen Kurmay Albay Ethem Buransu,ailesiyle birlikte dün gece,bir Pan Amerikan üçağiyle Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • 40 bin kişilik bir Kızrl mukabil Wonson,27 A.A.Birin ci deniz piyade tümenine;dahil öncü kuvvetleri bugün Wonsan'dan itibaren kuzey is tikametinde ilerlemektedir.Yetkili bir kaynaktan bildiril diğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • BAKANLARIN BAYRAM NUTUKLARI KALDIRILDI Ankara,27 T.H.A.Cum huriyet Bayramı dolay isiyle her yıl Bakanlar ve Umum Müdürler radyoda,birbiri pe sine konuşmalar yaparlar bu konuşmalarda Bakanlıkları nm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Cumhuriyet bayramı «Baştarafı 1 incide» ler,kara ve deniz nakil vasıtaları istasyon ve iskeleler gündüz bayraklarla,donatı lacak,geceleri de ışıkla tenvir edilecektir.Resmî dairelerle mektepler salı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Ermeni Patrikliği Baştarafı 1 ncide)bir düzene sokmak maksadiyle İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen talimatname bazı itiraz lara sebep olmuştur.Bu mak_¦atlar evvelki gün Val'nin baş kanlığında tarafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Vaşingtondalcî askerî heyetimiz Baş tarafı 1 incide)Bakanlığına göndermiş.Millî Savunma Bakanlığı da bu raporu Başbakanlığa vermiştir Yusuf Egelinin gönderdiği bu raporda Türkiyeye her nevi silâh yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • ızıi Çin kuvvetleri ibet'te ilerliyor Kalküta,27 A.A.Afp)«Statesman* dergisi muhabirinin Kalimpong'dan aldığı son haberlere göre,Tibet tara fından kontrol edilen Sinki ang'ın kuzeyinde Kham şehrini iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Faiz miktarının indirilmesi [Başmakaleden •levam)meşini temenni etmek,mânâsız bir korkuya düşmekten çok daba hayırlıdır,şüphesiz bundan maksadımız han» esnasında olduğu gibi piyasada lüzumsuz bir arık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Kendisine gizli polis süsü veren bir Genç kız Ankara,27 Anka)B;ı genç kızla bir genç erkek «Nil Bar.a gitmişler've adam akıllı* içmişlerdir.Genç kızkendisine Millî Emniyet Memuru süsünü vererek para v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Şehir I rörcscarafı 1 incide» den Meclis Başkanlığınca ken dişine susup oturması rica olunmuştur.Sedat Kumbaracılar konuşmakta ısrar ettiği için Başkan,Dr.Kumbaracıları salonu terke davet etmiştir.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • D.P.Meclis grupu Baş tarufı 1 incide' Kuvvetle söylendiğine RÖre başkanlığa Refik Koraltan,Başkan vekilliklerine Sıtkı V r cali.Hulûs' Köymen ve Hulûs Demircili seçilecektir.Yalnız Hulusi Köymen yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Rayarııı nutku Cumhurbaşkanı CelJ)Bay» m kas;m günü M« I i ı münasebetiyle söylh-ejeği nı tuk gehriraüs partilerarası çe\relerir.de olduğu kadar dipli matik mahafilde de aynı neye canla beklenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • C.II.P.nin vaziyeti CHP.Meclis Grupu Baş kanlık Divanı için namzet göstermektcn bu sefer îe istin!edecektir] Halk Partisi Grupu nun da salı günü toplanın b;karara resmî mahiyet vermes hemen hemen taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Ankara Ajansına fföre Ankara 27 Anka Bugün şehrimizde dolaşar.İsrarlı söylentilere bakılırsa bu ilk gru;toplantısının başlıca hususiyet-Başbakan Adnan Menderes'irgüven oyuna başvurması ola çaktır.İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • İstanbul Belediyesi TİYATROLARI l Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere rUrkçesi;1 Galip Arcan elefon:42157 KOMEDİ KISMİ GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan:Louis Verne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Amerika Dışişleri Bakan muavininin beyanatı New.York.27 R)Türkiye Cumhuriyetinin yıldönümü münasebetiyle Amerikan Türk Cemiyetinin New-1'ork,ta yapmış okluğu toplantıda konuşan Amerikan Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • İstanbul Deniz Komut nlıffindar»:Komutanlığımız inşaat şubesine imtihanla 300 lira QcretU ir sürveyan alınacaktır,Evvelce bu işlerde çalışmış olanların elgeleriyîe birlikte müracaatları.14737)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • istanbul Sular İdaresirden:Kısırmandıra Karabayır arası 6 Km.tülde 18500 M3 yellide imlâ 18000 M3 ayrıca imlâ.ve hafriyatı müteakip 2000 M3 uprağın temizlenme işi kapalı mektupla eksiltmeye ko:ımuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • I.E.T.T.İmletmeleri wen:1 Muhammen bedeli 3900 lira olan 13.000 adet emaye osisat plâkası pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir.2 Bu işe ait şartnameler levazımdan parası?tedarik edi.ebilir,3 istekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Dr.Haf 2 Cemal LOKMAN HEKÎM Dah'.li hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saal 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 L—¦imin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • An karo Adliyesinde bîr cinayet Ankara,27 Milliyet)Bu gün adliye binasında bir dâ vaeı dâvâlısını bıçaklayarak öldürmüştür.Mustafa ismindeki katil yanında çalıştırdığı oğluna t;sallut ettiği iddiasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Nazım Önen için çekilen telgraflar Ankara,27 T.H.A.Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in istifası üzerine D.Pgenel merkezine bir çok telgraflar gelmekledir.Bu arada Diyarbakırdan D.P.başkanı Mehmet Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Şüph* li bir şülıış yakalandı Topkapi surları üzerinde n;ı zarı dikkati celbetmiyecek bir noktaya yerleşen ve burada bir senedenbeıi oturduğu anlaşılan 37 yaşlarında bir sahi:bugün Topkapulaki askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Cumhurbaşkanı Arslanyani kabul etti Ankara 27 T.H.A.Cumhurbaşkaru Celâl Bavar bugün uçakla ktar.buldan şehrimize gelen Ermeni Patrik Kaymakamı Arslanyani Çankaya köşkün de kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Ucuz ev IBcifc tarafı 1 incide j rak etmiş olan Belediye Reis Muavini Suat Kutat dün şehrimize dönmüş ve komisyonun hazırladığı tasarı hakkında aşağıda ki izahatı vermiştir:b—Ankaıada İçişleri Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Bulgarya meselesi Bastaraiı 1 incide)Hükümetimiz Bulgarların şimdiye kadar yaptıklan hareketleri gözönüne alarak durumu Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyine bildirmeğe karar vermiş,tir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Valinin Baştarafı 1 incide)Bu cevabı da aynen neşrediyoruz.k Gazetenizin 26 ekini tarihli valilik vazifesine baslamaklığımırı yıldönümü münasebe tiyle intişar eden başyazıyı dik katle okudum.Değerli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • Marshall yardımı Paris,27 A.A.Afp)Marshall plânından faydalanan 18 memleket bakanları dün öğleden sonra Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtının merkezi olan Meutte şatosunda toplanmıştır.Konsey derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudoa 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1950
  • I Milliyet' ABONE FIATLAM Senelik 8 Liradır 6 Ayiık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.ÎLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 îlân sayfası santim' 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.10.1950
  • Ayni günde yapılacak iki ugün,genç takımımız Ankarada Mısır millî takımiyle ker Ayni zamanda takımımız da T e S â v i v d e Israel millî takımiyle,ilk defa olarak b*r maç yapacak Bugünkü matta genç mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor