Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • AfasİTÎrBg^ondaki askeri heyetimizin teması merika Türkiyeye yardımını arttıracak X&X Amerikan askerî şahsiyetleri Türkiyeye her türlü askerî yardımın arttırılması lehinde beyanatta bulundular.Ordumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • DP.Istişarî kongresi d a tedenberi bizde siyasî ve kültürel kongreler memleketimizin hakikî ihti.Saçlarına cevap veren göıüşmelerden ziyade akademik ve »üks konuşmalara sahne teşkil eaerler Büyük şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Millî takımımız dün israil'e hareket etti Takımımızı teşkil eden oyuncular ve idareciler neticeden çok ümitli olduklarını ve muhakkak surette kazanacaklarını söylüyorlar Takıntımızın antrenmanların» v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • MİLLİYET in YENİ ROMANI Bir Nazi Generalini Nasıl Kaçırdım?Yazan:W.Stanley Moss 1944 ilkbaharında iki ingiliz subayı Girit adası civarına paraşütle inmiş,lerdi.Bunlar adanın Nazi olan komutanını kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Hüsnü Yaman dün Basına geniş izahatta bulundu Istisarî kongreden dönen D P «sfan'oul Parti Müfettişi Hüsnü Yuman basına fzahat rerirkon Yazısı ikinci sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Birleşmiş Milletler orduları Başkomutanı Mac Arthur 12 saatlik bir teftişten sonra harp muhabirlerinin suallerini cevaplandırırken Güney Kore birlikleri Mançurya sınırında Birleşmiş Milletler kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Yol ve Su meselesi^ Şehrimize gelen Bayındırlık Bakanı çeşitli meseleleri izah etti Bayındırlık Bakanı Fahri Belen dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiş,tir.Bakan Haydarpaşa garında kendisiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Ronald Adams Istanbulda İngiliz Kültür Heyeti Genel Başkanı General Sir Ronald Adams,dün akşam Ankaradan şehrimize gelmiştir.Resimde,General Sir Adams,Cumhurbaşkanını ziyareti sırasında görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Bankalar faizleri indiriyor Bu husustaki karar piyasada büyük bir canlılık doğuracaktır Ankara 26 Anka)Bugün öğrenildiğine göre banka genel müdürlerinin son toplantısında verilen en mühim karar faiz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Meclisin 9 uncu devre toplantıları Cumhurbaşkanının nutkundan sonra Başkanlık seçimi yapılacak Ankara,26 Milliyet)Büyük Millet Meclisi 9 uncu devre ikinci dönem toplantılarına 1 kasım çarşamba günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Bakanlar Kurulu dünde Bakanlar Kurulu hükümetin istifa edeceği haberini resmen yalanlıyacak Bulgar hudut hâdiseleri dünkü toplantıda müzakere edildi Ankara.26 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün saat 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • ¦V V i Milliyetin kur'a isabet eden ta lihli okuyucularına hediye tevziatı kasımın 4 üncü akşamına kadar sürecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1950
  • Tıoetin kalkınması ip»n temaslar cia bulunmak üzere Yeni Delhi'ye giden Tibet heyeti hava alanında Tibet,Kızıl tecavüze arşı harekete geçti On bin kişilik seçme bir kuvvet hududa gönderiliyor Kalküta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Askerî bahisler I General StilweH'in.halefi olarak Çine,başkomutanlık kurmayına tâyin edilen Korgeneral Albert C.Wedemeyer;Stihvelî'in aksine,milletlerarası siyasî rabıta ve inkişafları,anlayış ve çöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • ic Osmanlı Bankası göçmen re sarfedilmek üzere İstan o Valiliği emrir.e beş bin li vermiştir.ir Millî Eğilim Bakanı Tevf İleri dün sabah uçakla Anki raya hareket etmiştirir Donanmamıza ait 16 pa galık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • İstim Aleninde Kını Hâdiselere Sebep OU» HÂŞİMİ-EMEVÎ Rekabeti j TEFRİKA NO:Ziya «AKIM am Küseyinden sana m Sıra,Hâni)ye gelmişti.Muğfil)ona yanaşarak kulağına ayni suali tekrar etti.Hânî,yetmiş iki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • 3ÜÜ Gökten taş yağarken Uzak yerde değil,Nigantaşında Vali konağı caddesinde siz de görebilirsiniz.Bir apart man tamir ediyorlar.Duvarları haricen çimento ile sıvan mış,şimdi bu sıvaya çekiç ve kaleml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Memlekette baskı diye birşey yoktur D.P-istanbul Bölge Müfettişi dünkü basın toplantısında çeşitli meseleler hakkında izahat verdi Demokrat Parti isticarı kongresine iştirak etmek Özere Ankaraya gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Gazhane Polmababçeclei)kaldırılacak Dolmabahçcrieki havagazı fabrikasının şehrin başka biı kısmına nakli için şirket tarafından faaliyete geçilmiştir.Havagazı şirketi fabrikanın Ortaköy sırtlarına nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Rezalet çıkaran iki sarho tevkif edildi Evvelki gece saat 24 ten sorra sarhoş bir halde rezalet çıkaran ve kendilerini yakala inak isteyen memurlara taban ca ile ateş cx\on Mustafa ve Zi ya isminde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Patrik seçimi yüzünden çıkan ihtilâf Ermeni Patriği seçimi hakkında İçişleri Bakanlığı taraflıdan hazııkınan talimatn^ mc Ermeni vatandaşlarımız dan bazıları tarafından beğ;nilmemiştir.Bilhassa Aslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Mfkröplu şiltler içliğimiz sülleıin içinde ol miktarda koli 1 m ı!11111111 û 11 anlaşıldı İstanbulda istihsal olunan rütlerin sıhhî vaziyetini tespit etmek üzere,dün sabah Vilâ yette Vali Muavini Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • HALKINSESl!Açık tramvay durağı Eğitim ve Selçuk San'at enstitüleriyle bir ilkokulun bulunduğll Çapa maalesef halâ bir kapalı tramvay durağından mahrumdur.Çapada evvelce bir kapalı durak mevcuttu,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Zorla kız kaçırmağa kalkan 5 kişi yakalandı İki gün evvel Sultanahmet te bir hâdise olmuş Nihat,Osman,Ahmet,Hasan ve Saim İsminde beş kişi Gülbeyaz isminde bir kızı zorla kaçırmışlardı.Yakalanan ve dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Norm iiizaifuiamesijqe riayet etmeyen sanayiciler Ticaret Müdürlüğü Norm nizamnamesine riayet etmiyen sanayiciler hakkındaki takibatını genişletmektedir.Yeniden yapılan araştırmalar neticesinde bazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Genç ressamlarımı/dan Fethi Karakaş ile A.Arad.tarafından hazırlanan resim scm,İs 28.ekim 1950 cumartesi güniı saat 15 de açılacaktır TOPLANTI ir Tüccar Derneği idare heyeti ve teşkilât komisyonu bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1950
  • Mesır Çarşısı Belediye burasını yardıma bir bal haline getirmeğe karar verdi Belediye Meclisi.Mısırçarşısına yeni bir şekil vermeği ko rarlaştırmıştır.Bu maksatla çarşıdaki 89 dükkândan 70 i hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • ^WMiew»—Bunu da gördük Dün neşredilen bir telgraf haberine göre Ankara üçüncu sulh hakimi yetim,lere ait tereke paraların dan 35 bin liravı zimmetine geçirdiği için «emekliye çıkarılmış» ve hakkında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • EDEBÎ TEFRÎKA:27 TARIK BUĞRA Hur reme;«Bu adanı kendi sinden de utanmıyor.dedirtecek kadar âdi,ve Amerikanvari reklâmlar yapıyor,ve:«Halk bilhassa bizim yirminci asırla hiçbir ilgi kuramamış halkımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • %MXOOrt Birleşmiş Milletler radyosu çeşitli dillerle neşriyat yapmaktadır.Yukaıdalci resimde meşhur sinema artistlerinden Gary Cooper,bir radyo temsili hakkında bütün dünyaya izahat verirken.Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Birinci dünyâ savaşında Tarihte ender rastlanan büyük bir bozgun Fransanın bütün ümidini bağladığı ve göz bebeği ıııe-abesinde bulunan üç ordudan ibaret bir kuvveti kısa bir zamanda idealsiz,gayesiz,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Fransanm teslihi Fransız ordusu 1953 yılında 45 tümene çıkarılacak Paris 26 A.A.Afp)Millî Savunma Bakanı Jules Moch bu sabah Millî Mecliste verdiği demeçte Fransız askeri siyaseti plânı üzerinde hü kû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Tereyağı meselesi Belçika kabinesini düşürdü Kopenhag,26 A.P.Mr.Hans Hcdteft'ın 43 günlük kabinesi dün,Danimarka par lâmentosunda,tereyağm vesika ile tevzii hakkında cereyan etmiş olan şiddetli müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Tüy çocuk Londra,26 A.P.Pazar tesi akşamı burada,950 gram ağırlığında bir çocuk dünyaya gelmiştir.Çocuk doğduğundanberi gıda olarak,bir bardak sulu konyaktan başka birşey almamış olmasına rağmen,dokto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Rocky Graziano ringe dönüyor Nevyork,26 A.P.Eski orta sıklet boks şampiyonu Rocky Graziano,ringe avdet etmiştir.Bu akşam,Madison Square Garden'de Tony Janiro ile on rauntluk bir maç yapacaktır.Grazian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Çekoslovakyada garip bir karar Prag,26 A.A.Çekoslovak hükümeti,alâkalı makamların izni olmadan Çekoslovak veya ecnebi siyasî şahsiyetlerin,ilim adamlarının ve artistlerin portre,büst ve heykellerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Havacılık kongresi Yeşilköy yeni hava meydanı 1951 yılında açılacak İcao milletlerarası sivil havacılık teşkilâtı dün de toplantılarına devam etmiştir.İcao toplantısı münasebe tiyle şehrimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Isviçreye bin ıloîiiuz sattık Domu?kasapları Mümessili yakımla yeni siparişler verecek İsviçreli perakendeci kasaplar namına memleketimize gelerek domuz eti almak üzere temaslarda bulunan Mr.Şeklapfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Birleşmiş Milletlere verilen takrir Lake Success,26 A.A.Hollanda,Birleşik Amerika,İngiltere,Fransa,Lübnan ve Meksika,tecavüze mâni olmak ve atom bombasiyle diğer silâhları kontrol altına almak gayesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • m KERVANSARAY Mıh İORGULESKU Sff tarafından idare edilecektir.Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROGAN tarafından hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Harici kısa haberler ALMANYADA Yabancı memleketlerde harp esiri olarak tutulan Almanlara bir hürmet nişanesi olmak üzere bugün öğleyin bütün Ba ti Almanyada kiliselerin çanlan çalmış ve seyrüsefer iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Sovyetlerin yeni tabiyesi Ruslar Şarkta Kürtleri kışkırtmıya çalışıyor Ankara Anka)İngilterenin en nüfuzlu gazetelerinden biri olan «Manchester Cuardian'da Mr.Philip Price Rusların «Türkiye,tran ve İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1950
  • Amerikan Kongresi Kasımda toplanacak Başkan Truınaıı Kongrenin olağanüstü toplantısı hakkında hasına izahat verdi Vaşington 26 A.P.Cum hurbaşkanı Truman bugün bir gazeteciler toplantısında verdiği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • t i f i S 3 *îF~ HMk 1 Soysuz;2 İstikbal.Devam ettirme;3 Saldırma,Demiryol;4 Rumca bir,Askeri;5 Bir nota,Frangın rumuzu,Tersi)Fran sanırı meşhur nehri;G Tersi)Birleşmiş Milletler yardım heyetinin inis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Hie.27 Ru.15 EKİM 14 Muho 19 5 0 T.Ev 1370 Cuma 1366 VAI CÎT VASATİ EZANI iine Ş 6.17 12.56 Ogle 11.59 6.38 t kind i 15.01 9 36 Ucfam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 niM h 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Arif Sami To ker.Çalanlar:Emir Kemal,Er cüment Batanay,Yorgo Bacanos 14.20 Serbest saat Konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562* 1 tnti kam kılına Türkçe)2 in t ikam atlıları AR 44391)1 Memnu m takaatlas 40835)Denizler] sevgilisi.İKCİ 84595)1 Kahrama] yalıudi ELHAMRA 42236)1 Memnu mıntaka,İPEK 44289)1 Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Tohumluk tevziatına haşlandı Toprak Mahsulleri Ofisi tohumluk tevziin^ başlamıştı;Bu yıi Ofis Ziraat Bankası kanaliyle Tckiidağdu 270 ton,Kırklarelinde 100 ton tohumluk buğday tevzi etmiştir.îstanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Denizde bir ceset bulundu Dün sabah Kalamış sahillerinde 16 yaşlarında genç bir kıza ait bir ceset bulun muştur.Üzerinde bir erkek ceketi bulunan cesetin,o semtte oturan zengin bir ailenin evlâtlığı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Ve uzun uzun gülerek ilâve etti:«O gazetelerin içine koyduğun şeyi görünce hayretler içinde kalacaksın.Gazete tomarı çöp sepetinin içinde bulundu.Milta omuzlarını silkti.Callaghan kapıyı açtı.Gringall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Büyük bir bozgun Baştarafı 3 üncüde)mahvediyorlar» avazeleri göklere yükseliyordu.Bozgun,tam mânasiyle başlamıştı.Fakat bütün Fransız kuvvetleri buna mahkûm bulunuyorlardı.2 nci tümen 3300 •insan kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • YUVAYA DÖNÜŞ ı-1942 te,17 yaşındayken,kızılorduya iltihak »ttim.Aradan beş sene kadar geçtiği halde,eve dönmek için bir türlü izin alamıyordum.Lâkin 1946 da talih bana gülmeğe başladı.Okuma yazma bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1950
  • Büyük Britanyamn yeni Maliye Bakanı Hugh Gaitskell Ingilterenin yeni Maliye Ba Sir Stafford Cripps'in istifasını müteakip Büyük Britanya Maliye Bakanlığına tâyin edilen Hugh Todd Maylor Gaitskell 9 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Yol ve Su Bastarafı i incide)için geldiğini söylemiş ve bu arada sorulan bazı sulleri cevaplandırarak demiştir ki;Ele aldığımız mevzuların er.başında yol ve su meseleleri gelmektedir.Eu hususta esasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Lanka faizhri Baş tarafı 1 incide)tahvilleti yüzde 7,bankalar ise yüzde 3 veya en çok yüzde 5 faiz vermektedir.Toplan tıda devlet tahvillerinin faiz haddinin düşürülmesi,buna' karşılık ta bankaların a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Jack Benny Londrada Londra,26 A.P.Jack Benny ve Dinah Bhore 13 kasım tarihinde,burada verilecek olan bir rövüde rol alacaklardır.O tarihte İngiliz Kral ve Kraliçesiyle Prenses Elizabeth ve Margaret'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Muhafazakârlar kısmı seçimi kazandı Glascow,26 A.P.İngiliz muhalefetini temsil eden Muhafazakâr Parti,dün îskoçyada yapılmış olan,ve ge lecek ilkbahar genel seçimleri için bir işaret olarak kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Türk-Mısır Milli maçının tahmini 1 Ankaradaki spor otoriteleri maçın lehimize neticeleneceğini tahmin ediyorlar Ankara 26 Anka)Önü müzdcki cumartesi günü Türk millî takımı ile yapacağımız karşılaşma M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Beyaz zehir mücadelesi hızlandı İtalya ile münasebette bulunun kaçakçıların yaka-1 atı m ı-1 için i italyan po« lihi gefarimize geleli Beyaz zehir kaçakçılarına karşı Emniyet Müdürlüğünce açılmış elan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Franconun seyahati Kanarya adaları,26 A.A.General Franko yanında karısı ve beş Bakan olduğu halde 10.000 tonluk Canarias kruvazörüyle Tenerif'ten buraya gelmiştir.General Batı Afrikadaki İspanyol müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Koredeki birliğimizin ü c r e 11 e ri Ankara,26 Anka)Millî Savunma Bakanlığı Kore'ye giden savaş birliğimiz dolayısile yeni bir kanun tasarısı hazırlamaya başlamıştır.Bu kanun ta sarısına göre:Gerek K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Tibet kızıl tecavüze karşı Baştarafı 1 incide)ben 500 mil mesafede bulundukları bildirilmektedir.Diğer taraftan Kalir.gpong radyosunun bir haberine göre.Lhasa'daki Tibet hükümeti,ko münistlerin sayıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • £ecJ S'R 9 ncu devre toıiar tısı I tarafı I incide;lısı Fuat Hulusi Demirelli'nin başkanlığında başlayacaktır.Yoklamayı müteakip Cumhurbaşkanı Celâl Bayar senelik nutkunu okuyacaktır.Bundan sonra B M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Güney Kore Bas tarafı 1 incide' Bir Amerikar.alavı,dün,Kore'nin garp sahilinden Mançurya hududuna doğru ileri harekete geçmiştir.Beşikçin Amerikan piyade alayı da,hiç bir mukavemetle karşılaşmadan,Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ilânları Muhammen B Tutarı Geçici T.İhale tarihi Çi^si_Miktarı_Lira Kr.Lr.Kr_Lira Kr_Küfeki moloztaçı 100 M2 4-400.30.7.11.950 Bakırköyae kâin Vakfa ait yeni Bosnaviran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • İstanbul sular idaresinden Kısırmandıra Karabayır arası 6 Km.tulde 13500 M3 yerinde imlâ 18000 M3 ayrıca imlâ ve hafriyatı müteakip 2000 M3 toprağın temizlenme işi kapalı mektupla eksiltmeye konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Askerî Bahisler Baştarafı Z incide)ğı bütün yardım malzemesi,Burma hudutlarındaki muharebelerde israf edilmiş ve Jn ponyanın mağlûbiyeti arcfesinde kaynaksız ve malzemesiz kalan Çın,doğu Çini kap tırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Milli takımımız Ankarada Mısır takımiyle karşılaşacak olan genç milli takımmızın,çarşamba aksa mı Ankaraya gitmesinin peşisıra;Telavivde İsrail milli ta kimiyle karşılaşmak üzere,millî takım oyuncular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • D.P.istişarî kongresi Başmakaleden devam)ve bu itibarla konuşmalar daha çok prensipler ve rejimin degirmesinden doğan hareketler ve zaruretler mihveri üzerinde yol almıştır.İstişarî kongre siyasî reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Kiralık duvar,gazino ve voli mahalli)İstanbul Defterdarlığından:Senelik kira Bedeli Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 5110—9007 Büyükdere,BahçekSy,Belgrat 800 3XtfO lbû ormanı dahilinde bulunan Valde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Istaıtıul Jandarma Satınal.na i omisyotu Baş':an ığından:Miktarı Muhammen bedeli ilk teminatı Kilo Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 2ü 000 Lahana 3000 225.30.000 Pırasa 5100.382 50 15.000 Ispanak 2700.202
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • İstanbul Kad stro IV ü üriüpnlen:Fatih ilçesinde Bucağına bağlı Ördek kasap ve Fauna Sultan mahllcsinin kadastrosu ikmal edilmiştir.Bu mahallede bulunan gayrinıenkullere ait kadastro tahdit ve tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Devlet Demiryolları ilânları Ltvet bemi yolUı Haydaması Satnsm3 Komisyonundan 1 Mikrofon levha kömürü,Yeraltı buvatı,Duvar kroşesi,Armatür,Kontör,Elektrik ocağı,Kalın Diş eğe,I Demiri;Demir levha;Piri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Letoaarma kihrü yjpımı Karayolları genel müd fi ğ n en 1 Eksiltmeye konulan iş:Manisa ilinde Akhisar Gördes yolunda Gördes köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 254.621,15)ikiyüzelli dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Anadolukavağı As.Sa.AI.Ko.dan Yüksek Mimar veya İnşaat Mühendisi yevmiye ile işe alınacaktır.Pazarlığı 3/11/950 günü saat 13,30 da Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartları Ko.da görülür.Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Kız kaçıran zorbalar Evvelki gece şehrimizde iki çirkin hâdise olmuştur,K;sımpaşa sakinlerinden Alime' Mandabaç ve Oktay doğar,isminde iki kişi aynı semtte oturan 15 ya-larmda Mu alla Tabandı isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Askerî heyetimiz I Bas f' t «nrıüf I hMSituun b«Urtt!ğİn« Köre,Türkiyenin,komün :li'i:ıı hazırlıklarına kar-ı daha a£ır çap ta Howitzer toplarına ve T.36 ¦pindeki komünist tanklarına karşı kovacak zır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Vağcılık kongresine iştirak edenler dünkü oturumda Yağcılık kongresi devam ediyor Ankara.26 Milliyeti—Yağcılık kongresi Ekonomi ve T caret Bakanlığı salonunda bı gün 2 nci toplantısını yapm ştır Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1950
  • Eisenhower'e verilecek yeni vazife Vaşington,26 A.P)Ger.eral Eisenhower'in Vaşingtonu 7.net ede ıeği haberi,kendisinin,Atlantik Paktı kuvve t-Jı ı üin başkomutanlığına getltileceği hakkındaki tahminle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • ItUMyet ABONE FtATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • BİR LİRALIK BİLET İLE Parise 2 kişilik gidip gelme ve 10 günlük ikamet OTOMOBİL Buz Dolabı RADYO BİSİKLET HAVAGAZI FIRINI ÇAMAŞIR MAKİNESİ fİKIR VEİYETIM m^m ELEKTRİKLE İŞLEYEN DİKİŞ MAKİNESİ FOTOĞRAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Türkiye mas bankasi Sermayesi 1.5oo.ooj T.L Kuruluşu;1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi Caddesi No.35—37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4,5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Borsa ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız ft Ö80-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr 64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • HB OPERATÖR MBS Dr.Cavjt Göncer SINIF Umumî bas,karır.tenasül uzuvlar;kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Qkçularbaşı No,13 Tel:Muayenu:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Koll'ektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Sekreter alınacak 1 Büro depo ve tamirhaneler ihtiyacı için imtihanla en aşağı Lise ve Üniversite mezunlarından 3 Stajiyer sekreter alınacaktır.Bunların İngilizce de bilmeleri şarttır.2 imtihanları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • AMERIKADA TAHSİL EDECEK Üniversite mezunları için burs ve seyahat masrafları yardımı Aşağıdakiler için ilk müracaat formülleri yardır:Amerikaya gitmek veya oradan dönmek için Fulbright yardımı.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve kuturda priz ve tevkif musluğu döktürülecektir# Şartnamesi idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedeUerinin 7,5 ^u nisbetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Pamuk ipliği ihtiyacı olan imalâthanelerin NAZARI DİKKATİNE S meri.ank Alım ve Safım Müessesesi Müdürlüğünden Gerek kalitesi ve gerek fiatı bakımından emsali ithal ipliklerine faikiyeti bütün trikotaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı h daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır.Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıklarınönünegeçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Petrol 01 nden Ofisimiz ihtiyacı için bir miktar elektrik ve elle ve ayrıca yalnız elle işler benzin satış pompası alınacaktır.Standard tipe bağlanmamış olan bu malzeme için alâkalıların tekliflerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • I CZ I III lAll/l**1 Vadesiz Tasmnuf Hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 Çekilişinde;1 EV fukarada,Kavakhderede,3 oda,1 hol)Ayrıca ltane 10.000 15 tane 1lira Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kasım 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • İstanbul Telefon Başıı ü ürlüğ ünden 1 3.10.950 tarihinde eksiltmeye konulan 10 ton Kurşun levhanın muhammen bedeli arttığından ikinci defa eksiltmeye onulmuştur.2 Muhammen bedeli 16.500 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Hanımlara Mahsus Çay Salonu Öğle ve Akşam Yemek Salonları,Aperetif Salonları,Kabare ve:"BİRDEN SONRA,sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Jr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • KAYIP Yüksek Ticaret Okulundan aldığım hüviyet ve şebekemi kaybettim.Hükmü yoktur.Sınıf I No:4499 Hüsnü Pekbelgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan;Moliere Türkçesi;I Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen ÂşkelMıtaat;İlârifinrı Bor'da pazarlıkla baraka ikmâl inşaatı ihalesi 31-10-950 günü saat J0 da Kayseri As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Keşif bedeli 19,314 lira 63 'kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1950
  • Görmeli mün veoOzmiKİ amboli ORION 330 Modeli t Aynı fiottaki radyolarda asla raslıyamıyacağınız müstesna bir güzellik Seste tabiilik Büyük hassasiyet İstasyon oyarını kolaylaştıran göz lambası.Bir ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6