Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1950
  • r* 26 EKİM 1950 Perşembe Basyanı*:AH Naci KARACAM Adres:Nuruosmoniye TUrbedar Sokak No:lf I S T A N B U L Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:174 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruş Mtll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Fen âleminde:Kimyanın ilerlemesi sayesinde hiçbir şahidi bulunmıyan ve parmak izleri bile bırakmadan kaçan suçluları diğer izler vasıtasiyle meydana çıkarmak kaabil olmaktadır.Bundan sonra emniyet müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Şehremini cinayeti Kaatil Lâtifin Tıbbi Adlice müşahede altına alınmasına karar verildi Karısı Muazzezle kayınpederini Öldüren,karısının teyzesi Emineyi de bıçakla yaralıyan Lâtifin duruşmasına dün İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • KISA HABERLER ir Cumhuriyet bayramına bir iki gün kaldığından şehrimizde resmî ve hususî müesseselerle caddelerin donatılmasına başlanmıştırir Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün Sovyet,Bulgar ve Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Kadıköyünde soyulan kuyumcular Evvelki gece Kadıköyde cüretkârane bir soygunculuk sesi olmuştur.Geç vakit çarşı içinde Tekel maddeleri satan Şükrünün dükkânına gelen meçhul şahıs bıçağını çekerek şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Istanbul iskenderun Hayfa postası Aralık ayının 19 undan itibaren İskenderun hattında Hayfaya kadar uzıyacak yeni bir sür'at postası ihdas edilecektir.Bu posta gidişte;İzmir,Antalya,İskenderun,Lar nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • istanbul ineklerinde verem mikrobu Çiğ sütten krema ve yag ya pan makinelerin faaliyetine son verilecek ve bu gibi makinelerin memleketimize ithali me nedilecek.Ankarada toplanan Mikrobiyoloji kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • HALKINSESİ Çöpçünün uğramadığı sokak Istanbulun halledilmiyen dâvalarından birisi de çöp meselesidir.Bu mesele kışın başka türlüdür,yazın ise tam başka bir çeşittedir.İstanbul Valisi çöpçünün uğramadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Uyuşturucu maddeler Yeşilay gençlik şubesi Milletvekillerine hitaben bir beyanname yayınladı İstanbul Yeşilay Gençlik Şu besi milletvekillerine hitaben bir beyanname neşretmiş!ir.Bunda ulmz Istanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Dr.Lûtfi Kırdarın açtığı dâva Eski istanbul Valisi Dr.Lûtfi Kırdar bir müddet evvel,şeh rimizde münteşir «Hüradam gazetesinde çıkan bazı yazılan şahsına hakaret mahiyetinde görerek gazete sahibi Sinan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Maaş ve teminat paralarını vermiyen müteahhit savcılığa yerildi Kadıköy ve Üsküdar semtinde oturan Melâhat Pembecioğlu,Nejat Özbek,Kâmil Ant,Mustafa Vehbi,İsmet Ur,Sadi Mazlum ve Tacettin Yurdakul ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Alman Başkonsolosu Valiyi ziyaret etti Dün sabah yeni tâyin olunan Alman Başkonsolosu Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Bundan başka ingiliz okulları cemiyeti reisi de Valiyi ziyaret ederek ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Çelik çomak Toraman sokakta çelik çomak oynuyor.Çelik ismi verilen iki ucu inceltümiş yirmi yirmi beş santim uzunluğundaki odun parçası çomağın darbeleriyle rastgele sola sağa fırlıyor,duvarlara,pence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • Genç ressamlarımızdan Fethi Karakaş ile A.Arad,tarafından hazırlanan resim sergisi 28.ekim 1950 cumartesi günü saat 15 de açılacaktır TOPLANTI ir Ziya Gökalpın ölümü yıL dönümü münasebetiyle dün Mu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1950
  • tefem MenMe Kant tJâtfisetere Sebep Olan HASIMI Rekabeti Ziya ŞAK» min kalbine bir fbni Zcyadın bu kısa,fakai son derecede haşin söz leri,halkı iliklerine kadar titretr.üşti.Yüzünde nikab bulunan şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • ¦Mm Hint sefiri İstanbuldan ayrılması münasebetiyle dün bir veda kokteyli vermiştir.Resimde Yeniköyde Salahattın Adil Pasa köşkünde verilen kokteylde bulunanlardan bir kısmı görülmektedir.Emniyet 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Japon barış andlaşması Amerikan ve Sovyet temsilcileri aııdlaşma için temasa geçecekler Nevyork,25 A.A.Yetkili kaynaklardan öğrenildiği ne göre,Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika temsilcileri perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Marshall'in fikri Washington,25 A.A.Savunma Bakanı George Marshall,millî muhafız kıt'aları cemiyetinde verdiği beya natta,dünya vaziyetinin çok ciddi olması dolaysiyle millî muhafız kıt'alarını daha u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • wmmitotmmuwmmt Ev!âd-ı fatihan riyaseti Herşeyde olduğu gibi muhacir iskânında da hiç bir prensip takip etmedik:Balkanları tükenmez bir Türklük ambarı farzedip kapılarımızı açtık ve gelişi güzel herke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Stalin'iıt tehdidi Hitlerinkini geçmiştir Henry Wallace dün Rusyayı itham etti Nevyork,25 A.A.Henry Wallace dün verdiği beyanatla Rusyanın,şimdi hazır olur olmaz hakikî bir harp istediğinden endişe et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Orta Şark sivil havacılık kongresi toplandı Yeşilköy hava meydanının inşaatı biter bitmez çift katlı B.377 Stratoeroiser uçakları Londra İstanbul arasında seferlere başlayacaktır.İCAO milletlerarası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Gehc kadın parmağı Washington,35 A.A.Temsilciler Meclisinden Cum huriyetçi Richard Hoffman,Temsilciler Meclisi silâhlı kuvvetler komisyonunda verdiği beyanatta,Korede komü nistlerin askerî sırları ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Madam Millerand öldü Versailles,25 A.P.Fran sa Cumhurbaşkanlarından müteveffa Alexandre Millerand'nın eşi madam Jeanne Millerand'ı nöldüğü bildiril mektedir.Madam Millerand 86 yaşındaydı.1943 te ölen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Sicîîyada fırtına Roma,25 A.A.Saat lerce süren şiddetli bir fırtına,doğu Sicilya'da büyük hasarlara sebebiyet vermiştir.Porto Empedocle'da şehir sular altında kalmıştır.Birçok yerlerde vukua gelen top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Mühendis İhsan Kentin validesi,Hüseyin Soytekinin bemşiresi Aydın ve Scnua Kentin büyük annesi.CEMİLE KENT Hakkın rahmetine kavuş muştur.Cenazesi 28/10/950 perşembe günü ogle nama?nı müteakip Beyazit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Birleşmiş Milletler polis teşkilâtı New-York,25 A.A.Ka nada Dışişleri Bakanı Pear son,"New-York Herald Tribune» gazetesi tarafından ter lip edilen toplantıda verdiği beyanatta.Birleşmiş Milletlerin ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Maria Montez'in yeni filmi Milano,24 A.P.Meksikalı sinema yıldızı Maria Montez,dün,Orient Express ile Paristen buraya gelmiştir.Yıldız,uGeçmişde Napoli" isimli bir filim çevirecektir.Filmi,Alman rejis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Churchill yangında Eski Başbakan dün gece saatlerce bir yangını seyretti Londra,25 A.P.Winston Churchill dün gece Ho key oynamış ve sonra gidip bir yangını seyretmiştir.Yangın,1936 senesinde ginc bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Yıldızlara seyahat Londra,25 A.A.Yıldız lar arası seyahate dair Times gazetesinde intişar eden bir yazısında Cambridge Üniversitesi matematik profesörü Fred Hoyle arz sakinlerinin hiçbir zaman güneş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Avusturya Rusyaya nola verdi Viyana,25 A.A.Avusturya hükümeti Sovyet yüksek komiserine dün bir nota göndererek Sovyet bölgesi ko mutanının Viyana polis mü dürünün vazifesine müdah'a lede bulunmasını p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Bu hali için sebep ara madan,geçmiş için esef duymadan saadetinin eşiğinde bulun düftunu kabul etti:«Artık Hurremi benden dünya koparamaz,diyordu.Yaşamağa,an l'ak ona hasretmek için katla-^abilirim.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1950
  • Dünyada ne kadar Elmas var?Kadınların üzerine titrediği madde:Elmas Bu gün yer yüzünde 100 milyon küçük elmas,20 ton elmas mevcuttur.En çok elmas istihsal eden memleket Cenubî Afrika,Belçika Kongosu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • HİKAYE CEMİLE Onu,bir bahar sabahının nem kokan bir gününde,hurma ağaçlarının etrafını çevrele diği bir pınar başında gördüm.Aramızda iki fersahlık bir mesafe vardı.Gün,hergünkünden daha ıssız,her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • Tıbbi araştırmalarda hayvanların ro!ü Fare deyip geçmeyin Hususî lâborntuvarlarda ihtimamla yetiştirilen fa reler bilhassa kanser üzerindeki araştırmalarda insanlığa büyük hizmetlerde bulunmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • «Görüyorum ki çok sakinsin ve kendinden de pek eminsin!d'İanazzi'nin itirafta bulunmıyacağını sanıyorsun!Belki,d'İanazzi benim tahminimden daha da az karadır ve şu sahte Kübalı herifin casusluk yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Koüektif Şirketi Matbaasi Basıldığı yer:Ebüzziyu Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • Petrol Ofisinden Ofisimiz ihtiyacı için bir miktar elektrik ve elle ve ayrıca yalnız elle işler benzin satış pompası alınacaktır.Standard tipe bağlanmamış olan bu malzeme için alâkalıların tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • I 3 k i' C 7 9 9 SOLDAN sAGA 1 Cetvel ve listelerde düşünceler hanesi;2 Ter si)Fâzıllar,Bir nota;3 Tersi)Paralı misafirhane,Çalışkan;4 İhtisar için kullanılan kelimenin ilk harfi;5 İğdiş edilmiş;6 Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • mr I m* 9m tr^k ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Serbest saat Konuş,ima veya müzik)14.30 Şarkılar ve türküler Pl.14.45 Xavier Cugat orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 kam kılına Türkçe)2 tikam atlıları AR 44394)1 Memul taka.ATLAS 40835 Deniz sevgilisi.İNCİ 34595' 1 Kahra yahudi ELMA AIR A 42236' 1 Memnu mıntaka İPEK 44239» 1 T;Maymun Adam T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Beyoğlu 4.cü Sulh Hukuk Yargıçlığından 950-9t Anne ve babası ölmüş bulunan Bilgin Yenidoğan adın daki çocuğa Pcıiköy Yalvaç sokak 25 numarada oturan anneannesi Fatma Sertkayanın vasi tayinine karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Bakanlar kurulu Baş tarafı 1 incide)Önümüzdeki günlerde Barbakan Adnan Menderesin iyileşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun sürekli ve çok ehem miyetli toplantılar yapacağı tahmin olunmaktadır.Başbakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Kırpıntı fiatlai'i arttı Bu yıl yün ve yünlü fiatlarının yükselmesi üzerine kırpıntı yünlü f iatları da artmış tr.Geçen yıl 70 kurusa satılan beyaz natürel çorap eskileri şimdi 140 kuruştan alıcı dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Kerede müttefikler beş koldan Mançurya hududuna ilerliyor Bu harekata 100 bin kişilik 9 Birleşmiş Milletler tümmi iştirak etmektedir Pyongyang,25 A.A.Birinci Amerikan olordu komutanı,Mançurya hududuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Meclisi Ekimde açılıyor 'Baştarafı 1 inci(hurbaşkanı Celâl Bayar'iu se nelik açış nutku ile çalışmalarına başlıyacaktır.Milletve killeri de şehrimize dönmektedirler.Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanı sıfati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Fahrettin Kerim hesap verdi Başmakaleden devam)iniştir.Bütün gıda maddelerin,de bilhassa et üzerinde yapılan ihtikâr bugün ne tevil ne de müdafaa edilemiyecek kadcaşikârdır Kasapların ne kadar keyfî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Atlantik Paktı askerA komites Müşterek savunma £j kuvveti ve bir yüksek g komutanlık mevzularında kararlar aldı-Vagington,25 A.A.Atlantik Paktı askerî komite toplantısından sonra dün akşam aşağıdaki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Millî Eğitim Bakanı lerı dmledi üniversiteli Bastarafı 1 incide1 reyya Faşa noter huzurunda ve benîm de şahadetimle sinemasını Darüşşafakaya hibe etmiştir.Son zamanlarda atalarımızın yıllarca yaptıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Alman yadak* Türk malları Bunların tasfiyesi için bir komisyon kımıldîı Ankara,25 Milliyet)1kinci Dünya Harbi dolayısıyle Almanyadan alacakları kal mış elan vatandaşlarımızın zararlarını telâfi için A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Kalkınma plânı Baştarafı 1 incide)Şimdiye kadar yapılan tet kiklerin verdiği ilk netice Tür kiyepin îeknik eleman ve usta işçi hususunda geri bulunduğudur.Şimdi Türk hükümeti almakta olduğu tedbirlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Bulgar sınırında Bat tarafı 1 incide)Bu mektuba cevaben Bulgar lar hâdise hakkında ademi malûmat beyan etmiçler ve bir protokol toplantısının lüzumuna kani olmadıklarını süyliycrek bu toplantıyı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Üç otomobil hırsızı USn yaftalanan ilç otomobil hırsızı Emniyet Müdürlüğü taksi ve hususî otomobil çalmak maksadiyle bir çete kuran Rauf Bilgitay,İbrahim Metin ve Mazlum Zey tin isminde üç kişiyi yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Acheson'un beyanatı Bas tarafı 1 incide)sorumlu tutmuş ve:«Prag'da ileri sürülen teklifler Sovyetler Birliği hükümetini muha tap tutmalıdır.Sovyetler Birliği tarafından silâhsızlanma,sulh ve Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Patrik secimi kararnamesine itiraz e denk-r İçiçleri Bakanlığınca,münhal bulunan Istanbul Ermeni patrikliği için yapılacak seçim hak kında,hazırlanan kararname Etmeni vatandaşlaiîmıazdar.ba zılan tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Kaloriferler yanacak Vali ve Belediye Başkanlığı,havalann bozduğu ve sühunet der&ces&rûn 18 âen aşağıya düş ttiğü tarihten itibaren ısıtıl mak şartiyle kiralanan kaloriferli apartman,han.otel ve pansi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Kızıl Çin kuvvetleri Bastarafı 1 incide)«Tibet üzerine yürüyen halk de mokrasileri kuvvetlerini selâmlamıştır.Komünist radyo istasyonu,«Tibet'e yürüyerek.3.000.000 Tibet'liyi kurtarmak için emir almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Sekreter alınacak 1 Büro depo ve tamirhaneler ihtiyacı için imtihanla en aşağı Lise ve Üniversite mezunlarından 3 Stajiyer sekreter alınacaktır.Bunların ingilizce de bilmeleri şarttır.2 imtihanları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • 1 ıı i ı m Yokuş aşağı kayan şehir akınt-a Şimali İsveç'in Surete şehrinde gaye*,caip bir vak'a olmuş,koca şehir yokuş aşağı kaymıştır.Evler,a« partımanlar,tren istasyonu ve bütün binalar bir buçuk ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • İzmit yolunda da bir tecavüz İzmit,Milliyet)25 Dün gece Îzmit-Düzce yolu arasında bir yol kesme hâdisesi olmuştur.îstanbuldan Bolu.ya gitmekte olan bir hususi otomobil tzmîtı geçtikten son ra kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • Dört zorba Baş tctfufı ı tncidv] caat eden genç kız,şoför Fik ret4 Tevfik Kaya,İhsan Arıyar ve İhsan İnanç ismindeki bu dürt şahsın kendisini kaçırdıktan sonra zorla namu suna tecavüz ettiklerini ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1950
  • İstanbul Belediyesinden Beyazıt camii etrafının açılması için istimlâke tâbi tu,tulmuş olan yerlerden Beyazıt mahallesinin Hakkâklar soka ğında kadastronun 613 cü adasında 78 parsel 21 kapı No.lu 7,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1950
  • Diyarbakır Valiliğinden 1 Ergani ilçesinin Zengetil bucağında olan Zengetil çayı üzerinde betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 38580 lira 71 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • İstanbul Belediyesi •HÎR TİYATROLARI Ekim pazar Malineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan;Moliere Türkçesi;1 Galip Arcan lefon;4215' KOMEDÎ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Louis Vt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • J ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fi 080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveg kron 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • Islıklanan boks ınaçı Londra,25 A.P.Horoz sıklet boks şampiyonu,İngiliz Ray Fitton,dün akşam yapmış olduğu on raundluk bir maçda,Fransız şampiyonu Theo Medina'y1 sayı hesabı ile mağlûp etmiştir.Maç ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • Okullarda spor çalışmaları Beden Terbiyesi ve İzcilik Müdüıiüğünce okullara gönderilen bir tamimde;950-951 ders yılı içinde okullarda yapılacak spor faaliyetine biran evvel başlanılması bildirilmekte,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • Genç dün Ankaraya İsrail!e gîr:takımımız d Ankarada Mısır takımıyle kraşılaşacak olan genç millî takım oyuncuları,dün akşam 20,30 treniyle,Ankaraya hareket etmişlerdir.Millî takım antrenörü Mc Cormick
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • Mı sır Genç Millî Futbol takımı Ankarada Ankara,25 T.H.A.Mısır Genç Millî Futbol takımı Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Rıfat Paşanın başkanlığında bugün bir Mısır uçağı ile saat 12,20 de şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • WPBü Dünya güreş şampiyonluğu kari aşmaları programı Ali Yücel «Türk)Nasuh Akar Türk)Sadiyan İran)Servet Meriç Türk)Celâl Atik Türk)Yaşar Doğu Türk)M.Candaş Türk)Adil Candemir Türk)52 kilo Abdülhamit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • dünya güreş şampiyonası i ir aylık müddet zarfında geçirilecek olan sıkı bir çalışma i devresi,bizi ilk defa yapılacak olan bu müsabakaların sekiz sıkletinden altısında şampiyon çıkartabilir.2 3 aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • AııaıİGİuk vağı As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından 2 Şoför 1 Makinist oto tamircisi)1 Marangoz 1 Sıva ve 1 Badanacı işe alınacaklardır.Pazarlığı 31/10/950 günü saat 10,30 da Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • Dünya basketbol şampiyonası Buenos Aires,25 A.P.Fransa,dün,Dünya Basket bol Şampiyonası için yapıl makta olan turnuvada,Ekvator'u 48-43 mağlûp etmiş ve bu şekilde bir galibiyet ve bir mağlûbiyete sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1950
  • ABONE FlATLAWt Senelik 8 Liradır I 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memJCK-etJe:için iki misildir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan santim' 2 Doğum,Nikân,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor